Pyetja: A mund ta kompenzoj namazin e Bajramit ne shtepi?

Pyetja: Nese e leshoj namazin e bajramit a mund ta kompesoj ne shtepi?

Pergjigjja:

Nese e leshon Namazin e bajramit kete nuk do kompenzosh ne shtepi, sepse ai kryhet vetem ne xhemat. Ky eshte qendrim i hanefinjve, rivajeti nga Imam Maliku, qendrimi i disa shafiinjve dhe i disa hanbelinjve.

(El-Asl, 1/ 338; Sherh Fet'hil-Kadir, 2/ 46; Hashija Ibn Abidin, 2/ 176; Mexhme'ul-Enhur, 1/ 173; El Mebsut, 2/ 159; Bedai'u Sana'i, 1/ 279; El Bahr'ur-Raik, 2/ 2812; Bidajetul Muxhtehid, 1/ 511; El-Mexhmu', 5/ 29; El-Mugni, 3/ 284; El-Furu', 2/ 145)

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme