Bibliografia e veprave autoriale dhe të përkthimeve të Nexhat Ibrahimit

Veprat autoriale

 1. A.     Të botuara:

 

          1990:

 1. N. Ibrahimi, Shkolla juridike hanefite, Prizren, 1410 / 1990, fq.78. (separat)

 2. N. Ibrahimi, Suzi Prizrenasi – dijetar e bamirës i shek. XV-XVI, Prizren, 1410/1990, fq.36. (separat)

 3. N. Ibrahimi, Muslimanët në Ballkan në periodën paraosmane, Prizren, 1410/1990, fq. 34. (separat)

            1992:

 1. N. Ibrahimi, Aspekte islame, Prizren, 1413/1992, fq. 108.

 2. N. Ibrahimi, Tre hadithe me përkthim e komentim, Prizren, 1413/ 1992, fq. 40.

            1997:

 1. N. Ibrahimi, Kontaktet e para të Islamit me popujt ballkanikë në periudhën paraosmane, Shkup, 1997, fq. 102. Libri i njëjtë me titull tjetër: N. Ibrahimi, Islami në Ballkan para shekullit XV, botimi II, Prizren, 1421/2000, fq. 102.

            1998:

 1. N. Ibrahimi, Shkolla juridike hanefite dhe karakteristikat themelore të doktrinës së saj, Shkup, 1998,fq.162.; Bot. II, Prizren, 1421/2000.

 2. N. Ibrahimi, Islami në trojet iliro-shqiptare gjatë shekujve, Shkup, 1998, fq. 300; botimi II, Shkup, 1999, fq. 300; bot. III, Prishtinë, 2000, fq. 300.

            2000:

 1. N. Ibrahimi, Paragjykimet ndaj Islamit gjatë shekujve, Prizren, 1421/2000, fq. 18.

 2. N. Ibrahimi, Imam Ebu Jusufi dhe Imam Muhammedi, Prizren, 1421/ 2000, fq. 62.

            2001:

 1. N. Ibrahimi (Përgatiti, shkroi dhe përktheu), Mevludi në gjuhën shqipe, Prizren, 2001/1422, fq. 150.

            2003:

 1. N. Ibrahimi, Islami dhe muslimanët në tokat shqiptare dhe në Ballkanin mesjetar (sh. IX-XIV), Shkup, 2003/1424, 145 faqe.

            2004:

 1. N. Ibrahimi, Dimensione kur’anore, Shkup, 2004, fq. 78.

 2. N. Ibrahimi, Islami dhe kriza e identitetit, Shkup, 2004, fq. 178.

 3. N. Ibrahimi, Aspekte të marrëdhënieve islamo-kristiane në Mesjetë, Prishtinë, fq. 67.

2005:

 1. N. Ibrahimi, Kronologji e historisë islame dhe e popujve muslimanë në botë, Prishtinë, 2005, 156 faqe.

 2. N. Ibrahimi, Imami dhe xhemati, Shkup, 2005, 44 faqe.

 3. N. Ibrahimi, Bazat e etikës islame, Shkup, 2005, 240 faqe.

2006:

 1. N. Ibrahimi, Islami si provokim global, Shkup, 2006, 370 faqe.

2007:

 1. N. Ibrahimi, Imam Ebu Hanifeh dhe Imam El-Maturidiu perla të akaidit islam, Prishtinë, 2007, fq. 47.

 2. N. Ibrahimi, Suksesi i garantuar – Edukimi i drejtë, Prishtinë, 2007, fq. 72.

 3. N. Ibrahimi, Zhvillimi i sekteve në historinë e mendimit islam, Tetovë, 2007, 240 fq.

2008:

 1. N. Ibrahimi, Aspekti islam dhe kombëtar i Lidhjes së Prizrenit më 1878, fq. 80.

 2. N. Ibrahimi, Në Islam ka vend edhe për jomuslimanët, fq. 80.

 3. N. Ibrahimi, Muslimanët në kërkim të Islamit, I-II, Shkup, 2007, 500 faqe.

 4. N. Ibrahimi, Universi i Jusufit a.s., fq. 160.

 5. N. Ibrahimi, Leksikoni islam, fq. 134.

 6. N. Ibrahimi, Parimet e Islamit (tre hadithe), fq. 120 (libër xhepi)

2009:

 1. N. Ibrahimi (autor, përkthyes dhe redaktor), Hutbe ramazani, Prishtinë, Zëri Ynë, fq. 184.

 2. N. Ibrahimi, Vepra, 1-10, Shkup, 2009.

2010:

 1. N. Ibrahimi, Premisat për dialog ndërmjet Oksidentit dhe Orientit, Prishtinë, 2010, fq. 80.

2011:

 1. N. Ibrahimi, Islami në trojet iliro-shqiptare gkjatrë shekujve, botim i pestë i ndryshuar, i zgjeruar, Zëri Ynë, Prishtinë, fq. 348.

 2. N. Ibrahimi, Kujtime, Logos-A, Shkup, 2011, fq. 288.

 3. N. Ibrahimi, Drita islame në ishullin shqiptar, Logos-A, Shkup, 2011, fq. 186.

 

2012:

 1. N. Ibrahimi, Islami vlerë universale, logos-A, shkup, 2002.

 2. N. Ibrahimi, Bazat e besimit islam, Logos-A, Shkup, 2012.

 3. N. Ibrahimi, Leksikoni islam, botim i tretë i zgjeruar, Logos-A, Shkup, 2012.

 

Vepra autoriale:

            B) Të pabotuara:

 

 1. N. Ibrahimi, Islami në perceptimin dhe praktikën tonë (në përgatitje).

 2. N. Ibrahimi, Disa urtakë muslimanë (Ibn Sinai, El-Gazaliu, Ibn Rushdi, Er-Rrumiu), në përgatitje.

 

Veprat e përkthyera:

            A) Të botuara:

 

            1983:

 1. Ebu Hanife, Kitab‘ul-vasijjeh, Prishtinë, 1983, metni, (Edukata islame).

            1984:

 1. Ebu Hanife, Fikh‘ul-ekber, Prishtinë, 1984, metni (Edukata islame).

            1985:

 1. Imam El-Maturidiu, Traktati mbi besimin islam, (me koment), Prishtinë, 1985-1986, Edukata islame).

            1986:

 1. Imam El-Gazaliu, Ballsami i lumturisë, (-), (-),  fq. 50. (I botuar në disa revista).

            1987:

 1. M. Mahmud, Prej dyshimit deri në besim, Prishtinë, 1987, fq. 114; Disa botime.

            1988:

 1. Muhammed A. Draz, Agjërimi i ramazanit, Prishtinë, 1988, fq. 62: Disa botime.

            1989:

 1. El-Mewdudi, Muhammedi a.s dhe Kur’ani i shenjtë, Prizren, 1409/1989, fq. 120.

 2. Imam En-Nesefiu, Akaidi i Nesefiut, (me koment), Prishtinë, 1989, (Edukata islame).

            1990:  

 1. Et-Temimi, Parimet e besimit islam, (bashkëpërkthyes), Prizren, 1410/ 1990, fq. 24.

 2. M. Mahmud, Dialogu me mikun ateist, Prishtinë, 1990, fq. 164. Disa botime.

 3. M. Ikball, Poezi të zgjedhura, bashkëpërkthyes,  Prizren, 1410/1990, fq. 36.

 4. Vexhi Demiraj, Filozofët muslimanë, Prizren, 1410/1990, fq. fq. 64.

 5. En-Neveviu, Dyzet hadithe, Prizren,1410/1990, fq.102. Disa botime.

 6. Gjozo, Mbi varrin e Muhammedit a. s., Prizren, 1419/1990, fq. 22.

 7. Sharofi, Edukata fetare e morale, I,  Prizren, 1410/1990, fq. 23. Disa botime.

 8. Izetbegoviq, Islami sot dhe nesër – Deklarata islame, Prizren, 1411/1990, fq. 77; Disa botime.

 9. A. Izetbegoviq, Kundërthëniet e Marksit dhe dështimet e marksizmit, Prizren,1410/1990, fq.8.

            1991:

 1. Imam El-Gazaliu, Rruga deri në shpëtim, (me koment), Prizren, 1411/1991, fq. 62.

 2. Ramiq, Hutbe të zgjedhura të Muhammedit a.s., bashkëpërk., Prizren, 1411/1991, fq. 126.

 3. Kaleshi, Kontributi i shqiptarëve në dituritë islame, Prizren, 1411/1991, fq. 120.

 4. R. Garodi, Islami dhe kultura, Sarajevë, 1411/1991, fq. 166.

 5. Imam En-Nesefiu, Akaidi i Nesefiut, (me koment), Prishtinë, 1989, (Edukata islame).

 6. Imam El-Gazaliu, Ballsami i lumturisë, (-), (-),  fq. 50. (I botuar në disa revista).

 7. M. Mahmud, Prej dyshimit deri në besim, Prishtinë, 1987, fq. 114; Disa botime.

 8. Muhammed A. Draz, Agjërimi i ramazanit, Prishtinë, 1988, fq. 62: Disa botime.

            1992:

 1. F. Sheta, Martesa islame, bashkëpërkthyes, Prizren, 1992, fq. 22.

 2. En-Neveviu, Dyzet hadithe dhe shtojca e Ibni Rexhebit, Shkup, 1413/1992, fq.126.

 3. M. Abdulvehhab, Tre themelet dhe argumentet e tyre, Shkup, 1992, fq. 36.

 4. Jasini në transkriptim e përkthim shqip, Prizren, 1413/1992, fq. 64.

 5. Ulfe Azizussamed, Islami dhe Krishterizmi, Prizren, 1412/1992, fq. 78. Disa botime.

 6. Imam Homeini, Mesazhi drejtuar M. Gorbaçovit, (shq.-an.), Prizren, 1992, fq. 24.

            1993:

    1. Izetbegoviq, Deklarata islame, Shkup, 1413/1993, fq. 70. Disa botime.

            1995:

 1. El-Mewdudi, Sistemi i jetës në islam, Prizren, 1415/1995, fq. 68.

            1996:

 1. En-Neveviu, Rijad‘us-salihin, bashkëpërkthyes, Shkup, 1996, fq. 645.

 2. Grup autorësh, Jeta familjare islame, Prizren, 1416/1996, fq. 96.

 3. K. Silajxhiq, Texhvidi (bashkëpërkthyes), Prizren, 1416/1996, fq. 48.

 4. En-Neveviu, Rijad ‘us-salihin, bashkëpërkthyes, Shkup, 1996, fq. 645. Disa botime.

            1997:

 1. M. Mahmud, All-llahu xh. sh., Tetovë, 1997, fq. 82. Botimi II, Prizren, 1421/2000, fq. 82.

 2. El-Behij, Imani – besimi në Allahun xh. sh., Shkup, 1418/1997, fq. 116. Botimi II, Prizren, 2000/1421. fq. 116.

 3. M. Hanxhiq, Hyrje në shkencën e tefsirit, Shkup, 1997, fq, 70.

 4. M. Hanxhiq, Hyrje në shkencën e hadithit, Shkup, 1997, fq. 66.

 5. Corbin, Historia e filozofisë islame, I –II, Shkup, 1997, fq. 446.

            1998:

 1. A. Bulaq, Islami dhe demokracia, teokracia e totalitarizmi, Shkup, 1419/1998, fq. 220.

            2000:

 1. Si ta njohim artin islam, Prishtinë, 2000, fq. 64.

 2. Gj. Shushnjiq, Fuqia dhe pafuqia e shkencës në kritikën e religjionit, Prizren, 2000, fq. 46.

 3. Muslimani i vogël, I, Prizren, 2000, fq. 50. (për fëmijë)

 4. Muslimani i vogël, II, Prizren, 2000, fq. 50. (për fëmijë)

 5. Muslimani i vogël, III, Prizren, 2000, fq. 50. (për fëmijë)

 6. Muslimani i vogël, IV, Prizren, 2000, fq. 62. (për fëmijë)

            2001:

 1. Ibn Hazmi, Shërimi i shpirtrave, Prizren, 2001/1421, fq. 93.

 2. Muharrem Omerdiq, Përçarja dhe pasojat e saj, Prizren, 2001/1421, fq. 43.

 3. Hasan Kaleshi, Sofi Sinan-pasha dhe xhamia e tij, Prizren, 1422/ 2001, fq. 34.

 4. N. Ibrahimi - Përgatiti, Mevludi shqip, Prizren, 2001/1422, fq. 150.

 5. Andrew Rippin, Historiku i tefsirit të Kur’anit, Prizren, 2001, fq. 38.

 6. Hutbeja lamtumirëse e Muhammedit a. s., Prizren, 2001, fq. 20.      

            2002:

    1.  Muhammed Asad, Islami në udhëkryq, Prizren, 2002/1423, fq. 117.

    2. Grup autorësh, E vërteta rreth vehabizmit dhe vehabistëve, Tetovë, 2002/1423, fq.76. Bot. II, Prizren, 2002/1423, fq.75.

    3. Ahmed Fuad El-Ehwani, Filozofia islame, Prizren, 2002, fq. 156.

            2003:

 1. En-Nesefij, Besimi islam sipas Imam En-Nesefiut, Prizren, 2003, fq. 88.

 2. Muhammed Asad, Rruga për në Mekë, Shkup, 2003, fq. 503.

 3. Imam Maturidiu, Jeta, vepra dhe mësimi, Prishtinë, 2003, fq. 96.

 4. N. Smailagiq, Halifët besimdrejtë, Prizren, 2003, fq. 40.

 5. M. S. Kayani & H. Murad, Djaloshi guximtar - Aliu r. a., Prizren, 2003, fq. 28.

 6. Imam Nevevi, Rijadus-salihin, ribotim, Shkup – Prishtinë - Tiranë, 2003, fq. 506.

 7. Haki Sharofi, Edukata fetare dhe morale, ribotim, I-II, Shkup, 2003, fq.

            2004:

 1. Ser Thomas W. Arnold, Historia e përhapjes së islamit, Prishtinë, 2004, fq. 501.      

            2005:

 1. N. Ibrahimi, Fikh’ul-ekber – parathënia, përkthimi dhe komentimi, Prizren, 2005, 120 fq.

2006:

 1. Ibn Tejmijje, Kitab ‘ut-tewhid (Monoteizmi islam), Prishtine, 2006, fq. fq. 80.

 2. Mid’hat Shamiq, Si shkruhet vepra shkencore, Shkup, 2006, fq. 350.

 3. Muhammed Ikball, Ripërtëritja e mendimit fetar në islam, Shkup, 2006, fq. 240.

2007:

 1. Seid Ramadan, E drejta islame – Burimi dhe zhvillimi, rreth fq. 220.

2008:

 1. Hutbe të zgjhedhura të Muhammedit a.s. (Jusuf Ramiq), Komuniteti Musliman i Shqipërisë, botimi III, Tiranë, 2008, fq. 128.

2009:

 1. N. Ibrahimi (redaktor), Vepra të zgjedhura të Imam Vehbi Ismailit, 1-28, Shkup, 2009.

 2. Ebu’l-Hasan El-Esh`arij, Traktati mbi arsyeshmërinë e ilm’ul-kelamit (Risaletun fi istihsani’l-hawdi fi ilm’il-kelami), e botuar në kuadër të kompletit: Nexhat Ibrahimi, Vepra, 1-10, Shkup.

 3. Sejjid Hussein Nasr, Islami dhe të studiuarit e natyrës (e vendosur ne disa web faqe).

2011:

 1. Muhammed Asad, Parimet e shtetit dhe të qeverisjes në Islam, bashkëpërkthim, Zëri Ynë, Prishtinë, 2011, 140.

 2. Sami Xheko, Udhëzime praktike akaidore dhe fikhore (hanefij-maturidij), Bashkësia Fetare Islame e RM, Shoqata Ilmije, Shkup, 2011, fq. 268.

 3. Enes Kariq – Nusret Çançar, Fundamentalizimi islam – ç’është ky?, Logos-A, Shkup, 2011, fq. 295.

2012:

 1. Mauricie Bucaille, Bibla, Kur’ani dhe shkenca, version i zgjeruar, Logos-A, Shkup, 2012, fq. 458.

 

 

Vepra të  përkthyera:

            B) Të pabotuara: 

 1. Ferid Muhiq, Identiteti islam i Evropës, Logos-A, Shkup.

 2. Alija Izetbegoviq, Rober nuk do te behemi, Logos-A, Shkup.

 3. Jusuf El-Karadavi, E drejta islame - Aktualiteti gjithëkohor dhe gjithëhapësinor, Logos-A, Shkup.

 4. Davor Marko, Vallë ka në Perëndim një Zot tjetër, Logos-A, Shkup.

 5. Kutb Mustafa Sano, Parimet e bashkëpunimit ndërmjet medhhebeve islame, Logos-A, Shkup.

 6. Al-lameh Shibli Nu’mani, Imam Ebu Hanife – Jeta dhe vepra.

 7. Mehmet Hanxhiq, Prehja e shpirtrave (Lutje nga Kur’ani dhe Hadithi).

 8. Ibn Haldun, El-Mukaddima – pjesë të zgjedhura, rreth fq. 350 (Mbi gjysma e materialit është sekuestruar nga policia serbe më 14.12.1992).

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

 • RSS per kategorine Lajme