Namazi

    Ta studiosh këtë  normë  nëpë rmjet Kur’anit do të  thotë  ta studioshë  njeriun dhe historinë  e tij, ta studioshë  natyrën dhe ligjshmë rinë  e saj dhe rrjedhat e posaçme. Do të  ishte gabim i madhë  që  kjo normë  të  përcillet prej shpalljes së  Kur’anit e të  lihet pas dore periudha e gjatë  që  i ka paraprirë . Frymën e namazit e ndjejmë  nëpermjet  pendimit të  sinqert të  njeriut të  parë  në  tokë , Ademit a.s (El Bekare 37). Në  duanë  e vet të  njohur, në  vendin më  të  shenjtë  të  globit tokësor te Bejtullahi. Ibrahimi a.s e lut Allahun xh.sh për shpëtim dhe fat të  gjeneratave të  ardhshme. Fati i tyre është  kushtëzuar me kryerjen e namazeve (Ibrahim 40). E njëjta është  pë rmbajta e duasë  të  cilën e bëri Ibrahimi me të  birin Ismailin në  momentin e rindertimit të  Bejtullahut (El Bekare 127).

     Normën e namazit e shohim edhe në  sheriatin e pasardhsë ve të  tij, Is’hakut a.s dhe Jakubit a.s (El-En-Bija 73). Shuajbi a.s iu ishte ekspozuar sulmeve të  mëdha nga bashkë vendasit e vet të  cilëve u pengonte namazi i tij në përmjet të  cilit madhërohet dhe lavdërohet Ai që  nuk ishte në  besimin e baballarë ve të  tyre (Hud 87),. Në  testamentin e Llukmanit të  cilin ia la  birit të  vet, namazi  eshtë  palca e këtij testamenti (Llukman 17). Në  luginën e bekuar Tuva, Musai a.s i dëgjon principet themelore të  shpalljes: “Unë  jam, një  mend Allahu, pos Meje nuk ka zot tjetër, për këtë  falmu vetëm Mua dhe kryeje namazin që  të  jem gjithmonë  ndë rmend”. (Taha 14). Kohën e terrorit të  madhë  dhe gjenocidit që  bëhej mbi israelitet në  Egjipt, Musau a.s urdhërohet që  armikut të  këtillë  të  fuqishëm dhe brutal ti kundërvihet me fe me armën më  efikase. Norma themelore e fes së  tij ishte namazi (Junus 87). Më  në  fund Isau a.s qysh në  djep e paralajmroi namazin si obligim jetësor deri në  vdekje (Merjem 31).

     Këtë  histori të  namazit, të  cilën na e parashtron Kue’ani karëndësi shumë  të  madhe, sepse na udhëzon në  njësinë  e namazi, pra, nuk është  vetëm normë  themelore e islamit, por i shpalljes në  të rësi.

    Është  shumë  me rëndësi të  ceket se namazi është  institucion i parë  i jetësuar në  islam (në  vitin e tretë  sipas hixhrit), si dhe të  gjitha ibadetet janë  bërë  obligim në  tokë  përveç namazit.

      Këtë  normë  Muhamedi a.s e pranoi në  shpirtin dhe zemrën e vet në  qiell në  rastin e Miraxhit të  vet të  madh sikur ndihej nevoja që  Pejgamberi të  jetë  sa më  afër burimit për ta pranuar këtë  urdhëresë . Me këtë  iu bë  nder atij, e tere njerëzimit nëpërmjet normës së  namazit iu dha mëshira e madhe dhe begatia.

     Duke mos dashur që  të  largohem nga tema, deri këtu i bëmë  një  vështrim historik të  namazit në  Kur’an. Tash është  radha që  në  esencën dhe rolin e namazit në  jetën e njeriut dhe qëllimet që  arrihen me të . Së  pari për shkak  të  faktit, në se njeriu me namaz nuk i arrin që llimet e caktuara atëherë ky nuk është  ai namaz të  cilin e ka bërë  obligim dhe e ka urdhë ruar Kur’ani.

     Duhet pranuar se pamja e namazit në përmjet praktikës të  një  numrit të  madhë  të  myslimanëve është  plotësisht në  kundërshtim me obligim të  namazit nga ana e Kur’anit. Mu për këtë , shpesh herë  formohet një  pasqyrë  e gabur ndaj normës themelore të  islamit. Pasqyrimet e këtilla të  deformuara mund të  shërohen vetëm me Kur’an.

     Shiqur nga aspekti islam njeriu është  krijuar për ti bërë  ibadet Allahut xh.sh (Ev-dhâriat 56). Që llimi i namazit është  që  njeriu ta pë rkujtojë  Krijuesin e vet vendin dhe rolin e vet të  cilin Ai ia ka caktuar. Njeriu gjithmonë  është  në  ibadet, kur punon në  arë , në  fabrikë , kur komunikon me njerëz apo me rrethinën. Islami të  gjitha këto i konsideron  si ibadete, në se njeriu të  gjitha këto aktivitete të  veta i drejtonë  kah e mira gjegjësisht , ia në nshtronë  qëllimeve në  të  cilat e ka udhëzuar Allahu xh.sh. Mirë po namazi është  forma specifike, më  e përsosur e ibadetit. Këto nuk janë  vetëm fjalët e shqiptuara me gjuhë , lëvizjet e trupit pa pranin e shpirtit dhe vetëdijes. Nuk ka namaz të  duhur pa angazhimin e plotë  të  vetëdijes. Pa këtë  as që  kanjeri të  shëndoshë . Në  ajetin 43 të  sures En-Nisa ndalohet hyrja në  namaz në  gjendje të  dehur: “O besimtarë  mos e kyeni kurrsesi namazin të  dehur derisa të  mos e dini se çka flitni”.

     Vetëm vetëdija e shëndoshë  mund të  vijë  në  kontaktë  me Krijuesin dhe botën, vetëm vetëdija e pastër dhe e shëndoshë  mund ta shohë  të  vërtetën dhe botën. Nuk e sollëm pa arsye këtë  tekst të  Kur’anit, me të  cilin paralajmrohet ndalimi i pijeve alkoolike në  islam. Kjo ndalesë  në  mes tjerash fizikishtë  është  e lidhur edhe me normën e namazit. Roli themelor i namazit është  që  “të  largojë  nga pasionet dhe nga çdo gjë  e keqe (El-Ankebut 45).

     Duke iu faleminderuar namazit pati sukses ndalimi i pijeve alkoolike menjëherë në  fillim të  islamit. Ende mund të  pohoj, se ky është  prohibicioni i vetëm i suksesshëm i kësaj të  keqeje të  rrezikshme njerëzore në  histori. Kishte shumë  orvatje në  këtë  drejtim, por të .  gjitha përfunduan pa suskses, të  gjitha përheq atyre kur’anore. Ta përkujtojmë  orvatjen e prohibicionit të  pijeve alkoolike në  SHBA-në  viti 1919. Njerë  prej shteteve më  të  fuqishme të  botës së  sotme, i përdori të  gjitha mjetet që  i kishte në  disponim me qellim që  të  ketë  sukses kjo ndërrmarje ndalesa është  publikuar në  të  gjitha mjetet e informimit publik, janë  burgosur 532,330, persona janë  varur 300 persona, është  konfiskuar pasuria në  vlerë  prej 400 milion funta... mirë po ky ligj mbeti në  fuqi vetë m 14 vjet, u anulua në  vitin 1933. pas kësaj, jo vetëm se iu kthyen njerëzit konsumimit të  mëparshëm të  pijeve alkoolike, por situata u keqësua edhe më  shumë  dhe keshtu shoqëria amerikane e papërmbajtur marshoi në  “epokën” e drogës.

     Është  normale që  të  parashtrohen pyetjet e susksesit të  prohibicionit islam në  Medine i cili i parapriu atij Amerikan para afër 15 shekujsh përveç dallimit të  madhë  në  kohë  këtu ka dallim të  madhe edhe në  shkallën e kulturës, arsimit dhe vetë dijes. Sipas mendimit tim fshehtësia e suksesit të  këtij prohibicioni të  vetëm të  alkoolit në  historinë  e njerëzimit, shihet në  atë  që  ajo është  kur’anore, hyjnore. Kryerja e namazit 5 herë  në  24 orë , e përjashton  edhe konsumimin më  të  pakët të  alkoolit. Më  parë  thamë  se namazi është  një  gjendje ku njeriu duhet të  jetë  i koncentruar sa më  shumë  që  të  jetë  e mundur, që  të  jetë  plotë sishtë  i vetë dijshëm për atë  që  e shqipton.

     Kur është  fjala për namazin, ashtu siç e sqaron Kur’ani, duhet të  theksojmë , se njeriu mund të  dehet edhe me diç tjetër përveç alkoolit. Sa ka të  tillë  të  cilët nuk e dinë  se çka kanë  thënë  në  namaz, e nuk e kanë  shijuar asnjë  pikë  të  alkoolit. I dehur me padituri, me pakujdes ndaj namazit, me dashurinë  ndaj pasurisë  ose dynjallëkut. Kurani i kërcënohet me dënim të  ashpër, atij i cili nuk ë shtë  prezent me vetë dije në  namaz (El-Maun 5), atyre të  cilët me vështirësi dhe përtaci hyjnë  në  namaz, atyre që  e kryejnë  për birë  që  të  bien në  sytë  e të  tjerëve se janë  në  namaz (En-Nisa 142).

      Namazi është  lidhja me Krijuesin, botën edhe jetën . kjo lidhje patjetër duhet të  jetë  e përhershme. Kjo posaçërisht është  theksuar: “Besimtarëve namazi iu është  bërë  obligim në  kohë  të  caktur” (En-Nisa 103). Kjo lidhje kur’anore e namazit me kohën, i ka shtyrë  një  pjesë  të  ulemave që  të  pohojnë  se, namazet e lëshuara nuk mund të  konpenzohen.

     Ata të  cilët e lejojnë  zëvendësimin - kompensimin e namazit të  lëshuar, njëzërit pajtohen në  mendimin se kjo nuk është  mirë  (kerahet).

      Namazi është  rregullator i zemrës së  njeriut. Njeriun e stolisin virtytet dhe natyra e melekëve, por nuk është  imun as nga epshet shtazarake dhe shprehitë  e këqija. Në  te gjithmonë  zhvillohet beteja e madhe dhe e përhershme, në  mes të  këtyre shprehjeve. Që llimi i jetës njerëzore shkon  nga ajo që  në  njjeriun të  triumfojë  ajo që  është  humane dhe madhështore. Megjithatë , toka e tërheqë  fuqishëm, kështuqë  ekziston  rreziku që  në   të  të  përfitojë  ajo që  është  e ulët, shtazarake, më katare dhe epshore nga pikpamja islame, nuk është  çudi që  gabon njeriu, secili njeri është  i gabueshëm. E çuditshëm  është  ajo nëse, ai nuk i përmirëson gabimet e veta, nëse bie në  nivelin shtazarak bile edhe nën këtë  nivel (El-Aë raf 179). Në  këtë  edhe është  funksioni i që ndrueshmëris së  namazit, ai nuk lejonë  që  në  njeriun të  dominojnë  fuqitë  destruktive.

      Me namaz akumulohet ajo pjesë  e njeriut e cila mund të  kënaqet plotësisht me çfarëdo shkence qoftë  me filozofi ose art. Ky është  përjetimi kur ai ngritet prej tokës në  qiell kështu i hapen dyert, kështu ai bisedon me Krijuesin e vet, pa pë rkthyes dhe ndihmës ai sheh vehten kështu dhe ndien natyrën dhe funksionin e vërtetë . Namazi është  e vetmja normë  në  islam e cila parashihet në  të  gjitha rrethanat dhe situatat përpikërishtë  është  rregulluar mënyra e kryerjes së  tij, kur njeriu është  i shëndoshë  ose i sëmur, në  paqë  dhe në  luftë . Udhëtarit (mysafirit) i lejohet që  ta shkurtoj namazin. I sëmuri mund ta kryej namazin pa kijam, ruku, sexhde, në  rastin e së mundjes totale edhe me shenja. Një  kaptinë  të  posaçme Kur’ani ia kushtonë  kryerjes së  namazit në  luftë . Namazit të  këtillë  i epet roli dhe dimensioni i posaçëm. Mendojmë  se kështu është  me rëndësi të  theksohen dy momente. E para, gjendja e luftës dhe e përleshjeve nuk do të  thotë  anulim i namazit. Namazi është  arma më  e fortë  si në  paqe ashtu edhe në  luftë . Ata para të  cilëve Muhamedi a.s është  falur si imam, në  luftë  e kanë  lënë  argument të  qartë  dhe të  saktë  këtë  gjë . E dyta, kryerja e namazit gjatë  luftës përcillet me të  gjitha masat dhe preventivat e mundshme ku bnë  pjesë  edhe falja e namazit në  grupe, mbajtjen e rojeve deri në  kryerjen e namazit me armë  të  ngjeshura etj. (En-Nisa 3). Natyrishtë , një  disiplinë  dhe vendosshmëri e kë tillë  në  kryerjen e namazit për shumë  njerëz ishte dhe mbetet e papranueshme. Praktikimi i namazit në  rrethana të  këtilla shpesh herë  është  prurë në  lidhje me mos suksese. Edhe këtë  rast  ne duhet të  i’u besojmë  vetëm fakteve dhe historisë , e ato na dëshmojnë  se myslimanët kanë  stagnuar prej atij momenti kur ia kanë  kthyer shpinën kësaj norme.      

      Nëse mendojmë  pak mbi normat e namazit në  luftë  dhe së mundje, atëherë ideja mbi mospranimin e kompenzimit të  namazeve, na bëhet shumë  më  e qartë . Për të  ardhur në  situatat për ta lënë  patjetër namazin, dhe më  vonë  të  kompenzohet që  ky kompenzim të  jetë  i arsyestur dhe i pranuar te Allahu xh.sh e shohim se për këtë  patjetër duhet të  ketë  arsye të  mëdha.

     Sidoqoftë , nuk janë  këto ato arsye dhe situata në  të  cilat ne sot e kemi bërë  shprehi ta lëshojmë  dhe ta kompenzojmë  namazin ! Mënyra bashkëkohore dhe tempoja e jetës gjithsesi imponojnë  edhe çështjet e kryerjes së  namazit në  disa rrethana. Mirë por, islami ka lënë  edhe mundësi për zgjidhjen e dilemave të  këtilla. Ulemaja në  këto  raste  nuk janë  përgjegjës vetëm para një  detyre të  madhe, por edhe para një  përgjegjësie të  madhe para njeriut dhe Allahut xh.sh. më  në  fund, a thua më  shumë  ka mundur të  vërejë  dhe të  arrijë  njohuri mbi Allahun xh.sh. beduini në  shkretëtirë  para 15 shekujve, ose njeriu i sotëm i cili udhëton me automobil, avion apo raketë . A thua është  dashur ai ti bie në  sexhde Allahut xh.sh para njeriut të  sotëm ? A thua kalëruesi me, deven e vet i ndjekur nga shkretëtira dhe fryma, kishte kushte më  të  mira për namaz nga udhëtari i shekullit XXI ? A thua nuk jemi të  papërcaktuar kur themi se jetojmë  në  epokën e të  arriturave të  mëdha dhe aksioneve, dhe athua kjo nuk është  epoka edhe e mëkateve të  mëdha ? Nuk ka dyshim se roli themelor i namazit është  që  të  formojë  personalitet të  shëndoshë  dhe të  fuqishëm. Personaliteti i cili do ta kuptonte esencën e jetës njerëzore, i cili nuk do të  binte asnjëherë  në  kapitullin para vështirësive dhe problemeve jetësore. Nuk është  vështirë  të  vërehet se njeriu bashkë kohor lëngon mu nga kjo mungesë . Njerëzit gjithnjë  e më  shumë  janë  të  mbushur me frikë , shpirtngushtësi, e dëshpërim, është  e qartë , se njeriu duke e humnur kontaktin me Zotin e ka humbur edhe lidhjen me jetën. Më  parë  thamë  se bashë  namazi është  ajo lidhje. Me hyrjen në  namaz me tekbir (Allahu Ekber), njeriu dëshmon  dhe beson, se nuk ekziston ndonjë  problem të  cilin, ai me vullnetin dhe ndihmën e Allahut, nuk do ta përballojë  dhe ta zgjedhë . Këtë  ndjenjë  të  cilën njeriut vetëm namazi ,mund t’ia ofrojë , ka ndikim të  madhë  në  jetën e personalitetit.

     Namazi është  manifestim i fesë , ai e jepë  tonin e ndjenjave, sjelljeve dhe mendimeve të  besimtarit, tregon se si duhet jetuar. Ai është  barrë  e edukimit islam, me ndihmën e tij mund të  realizojmë  shumë , pa të  asgjë . Kjo është  orvatje e shpirtit njerëzor që  të  shpëtojë  nga shkatërrimi, e shpëtimin e ka që  të  vij nën hijen e Krijuesit të  vet. Në se nuk ka një  kontakt të  tillë  shpirtërorë , atëherë nuk ka as namaz.

    Me namaz arrihet qetësia dhe siguria shpirtërore, e kjo prap është  pushim më  i mirë  për trurin dhe sistemin nervorë . Tomas Hajslub, duke folur për namazin thotë  se : ”Ka bindje të  thellë  në  praktikën e tij shumë  vjeqare, se qetësia dhe rahatia me asgjë  nuk mund të  arrihen si me namaz. Asgjë  si namzi nuk mund ti qetësojë  nervat e tij”.

     Nuk ka nevojë  posaçërisht të  theksohet se sëmundjet shpirtërore janë  dukuri të  shekullit XX. Kë to janë  së- mundje të  rënda, sistemi i të  cilave nuk e arrinë  efektin e dëshiruar. Edhe medicina bashkëkohore në  këtë  lëmi i afron fare pak shpresë  e kurajo. Si metodë  më  e suksesshme e shërimit të  këtyre sëmundjeve deri më  tani janë  treguar reaksionet dhe qetësimet e ndryshme të  kë tyre sëmundjeve, të  sëmurëve. Në se me kujdes i qasemi kësaj metode të  shërimit, nuk do ta kemi veshtirë  që  ta vërejmë , se kjo është  orvatje e krijimit të  atmosferës, të  cilën njeriut i ofron bash namazi. Islami pra, qysh moti ia ka caktuar pasuesve të  vet relacionin shpirtërorë  dhe fizikë .

     Rëndësi të  posaçme Kurani i kushton kryerjes së  namazit me xhemat. Bile disa namaze si ai i xhumas dhe i bajrameve mund të  kryhet vetëm kolektivisht. Dihet se Muhamedi a.s ka rekomanduar që ne  namazin e bajrameve ta prezantojnë  sa më  shumë  xhemat meshkuj e femra. Bile iu lejohet edhe femrave të  cilat nuk mund ta kryejnë  namazin. Ato do të  prezantojnë  gjatë  mbajtjesë  së  hytbes dhe duasë , pasi që  nuk munden ta kryejnë  namazin. Për një  grua i është  thënë  Muhamedit a.s., se nuk mund të  vijë  në  xhami sepse nuk ka rroba të  duhura, e Muhamedi a.s tha: “Litelbitheha uthutuha fi xhibabiha”. Le ta mbulojë  motra e saj me pelerinën e vet ! Shtrohet pyetja, si dhe me çfarë  të  drejte gati i kemi izoluar gratë  nga xhamia, e prezenca e tyre në  namazin e xhumasë  dhe bajrameve sipas disave është  mëkat ! Me namaz të  përbashkët krijohen marrëdhënie të  shëndosha shoqërore, në  mes të  njerëzve, lidhen lidhjet miqësore dhe dashuria. Posaçërisht për këtë  pikëpamje rol të  rëndësishëm ka namazi i xhumasë . Duket paradoksale por është  e vërtetë  se njeriu bashkëkohor është  mjaftë  i vetmuar. Nuk mbahet në  mend se njeriu ka vuajtur nga vetmia sikurse sot. Në  kohët e tashme psikologët orvaten që  ta bëjnë  shërimin kolektiv të  njerëzve të  vetmuar. Iu mbahen ligjerata, me të  cilat iu ndihmohet të  sëmurëve që  ta tejkalojnë  problemin e tyre. Ky lloj i shërimit na përkujton  hytben e namazit të  xhumasë , me një  dallim se me hytbe i drejtohemi njeriut të  shëndoshë , duke iu përmbajtur gjithmon rregullit se preventiva është  më  e mirë  se shërimi .

     Veq kemi theksuar se namazi, në  radhë  të  parë  është  ibadet shpirtëror (ibadetun rruhijetu) por është  i kushtëzuar me pastrimin e rrobave, trupit dhe vendit ku do te kryhet namazi. Sipas nevojës duhet të  kryhet edhe gusli (lamja), është  e obliguar marrja e avdestit, për xhami rekomandohen rrobat më  të  bukura (El-Aë raf 31). Pë rgatitjes materiale për namaz i ipet rëndësi e madhe (El-Maide 6), kështuqë  edhe nëpërmjet të  normave të  namazit na paraqitet koncepcioni i vërtet i islmit. Ai paraqitet në  lidhje të  fortë  në  mes të  kaluarës dhe të  ardhmes, dynjallëkut dhe ahiretit, materiales dhe shpirtë rores. Kjo lidhje është  prezentë në  të  gjitha normat islame. Avdesti nuk është  vetëm pastrim material, sepse musaliu e ndien edhe efektin shpirtëror të  këtij riti të  përgatitjes në  namaz.

      Larja e pjesëve të  caktuara të  trupit, pesë  herë  në  ditë  i ka efektet e veta në  shpirtin njerëzorë , në  relacionin e muskujve dhe në  enët e gjakut. Kështu thotë  dituria njerëzore, e të  dë gjojmë  edhe fjlaë t e Pejgmberit a.s: “idha gadibte feteveda” ! (Kur të  hidhërohesh merr avdes !).

     Namazi ë shtë  bashkangjitje në  harmoninë   natyrës dhe kosmosit, në  ligjshmëritë  që  mbretërojnë  këtu. Njeriut i mjafton që  vetëm t’ia hedh një  shiqim natyrës dhe të konkludoj se nuk është i vetëm. Është  i rrethuar me jetën dhe lëvizjen e të  parën gjë  që  heton është , se në  tërë   këtë  mbretëron  një  harmoni dhe precizistet i pë- rsosur.

     Kur’ani flet mbi këtë  dhe shpjegon se ky është  namazi i natyrës, namazi i botrave, i qenieve të  gjalla. Pra nuk është  vetëm njeriu i cili i bie në  sexhde Krijuesit, këtë  “e bënë  çdo gjë  që  ka në  qiellra dhe në  tokë ” (Er-Ra’d 15) “...yjet dhe drunjë ti bë jnë  sexhde” (Er-Rahman 6), “Edhe murmurima e madhëron dhe e lavderon Atë  e edhe melaiket nga respekti ndaj Tij...” (Er-Ra’d 13), “Nuk ekziston asgjë  që  nuk e madhë ron Atë , por ju nuk e kuptoni madhërinë  e Atij” (El-Isra 44). Kur’ani me këto ajete ia hap sytë  dhe vetëdijen e njeriut, e ndihmonë  që  ta gjejë  vendin dhe rolin e vet në  këto hapësira të  mëdha të  Allahut, që  ta njeh se sa mund të  jetë  i madhë  dhe sa mund të  jetë  i ulët. Njeriu është  e vetmja qenie në  këtë bote i cili e ka vullnetin e lirë . Njeriut i mbetet se çka do të  bëjë , se a do ti bie në  sexhde Allahut xh.sh., sikurse yjet shkëlqyes sikurse dielli, hëna, sikurse zogjtë  lartësitë dhe bukuritë  qiellore, sikurse bleta bubrreci, sikurse babai Ademi a.s ose ndoshta do ta mohojë  cicërimën e zogjve, shkëlqimin e yjeve dhe shëndërritjen e rrufesë , kështuqë  ta tradhtojë  Ademin a.s dhe të  shkojë  në  botën e Iblisit. Pra, njeriut i mbetet që  të  zgjedhë  prej këtyre dy rrugëve. Secilit dhe çdo gjë je iu është  dhënë  vetëm një  rrugë , e vetëm njeriut dy. Atë  që  mund të  konkludojmë  nga tekstet e cituara të  Kuranit më  parë , është  ajo se, namazin e kryejnë  të  gjitha krijesat e Allahut përveç një  pjese të  gjinisë  njerëzore.

     Një riu mund të  jetojë  edhe pa namaz. Kurani tërheq vërejtjen bile edhe parasheh ardhjen e gjeneratave, të  cilat do ta braktisin namazin: “Këta janë  ata pejgamber të  cilët Allahu i ka mbuluar me më shirën e Vet, pasardhësit e Ademit dhe atyre të  cilët i kemi majtë  me Nuhin dhe pasardhësit e Ibrahimit dhe izraelitët, dhe ata të  cilët i kemi udhëzuar dhe zgjedhur. Kur i lexohen ajetet e të  Madhërishmit, ata binin me fytyrë  në  tokë  dhe qanin. E ata i nderuan pasardhësit e këqinjë , të  cilët e lëshuan namazin dhe shkuan pas pasioneve: ata me siguri do të  kalojnë  keq”. (Merjem 59).

      Nuk dëshirojë  të  hyjë  në  atë  se sa janë  prezentë këto parashikime të  Kuranit në  kohën tonë , por është  prezentë, gjithmonë  e më  tepër, po lihet pas dore namazi, e më  shumë  po ndiqen pasionet. Për njeriun do të  duhej të  mjaftonte që  Allahu xh.sh t’ia tërhiqte vërejtjen në  këto dy dukuri dhe rreziqe.

     Namazin gjer më  tani e kemi trajtuar dhe kundruar në përmjet të  Kuranit, mirëpo të  orvatemi dhe ta kundrojmë  namazin nëpërmjet shtëpive tona, të  cilat Kurani i lavdëron ato dhe ata që  jetojnë  në  to: “Në  shtëpitë të  cilat ngriten  me dëshirën e Atij dhe në  të  cilat përmendet emri i Tij, edhe në  mëngjes edhe në  mbrëmje. Në  to janë  njerëzit të  cilët nuk u pengon shitblerja, nuk i pengojnë  që  ta përmendin Allahun, ta falin namazin, ta ndajnë  zekatin dhe frikësohen nga dita në  të  cilën zemrat dhe shikimet do të  shqetësohen”. (En-Nur 36).

    Në  shtëpitë  tona me qindra vjetë  është  bërë  sexhde në  më ngjes dhe në  mbrëmje , vetmas dhe me xhemat. Kështu është  edhe sot, kështu do të  jetë  edhe në  të  ardhmen, mirë po në  të  ardhmen në  shumë  shtëpi tona më  nuk është  kështu. Tash edhe vetmas edhe me xhemat në  kohën e namazit, në  shtëpitë tona në  vend se të  kthehemi kah kibla kthehemi nga idhujt tanë , kah pasionet tona. Nuk ka dallime  mes të  shirkut te shekullit të  shtatë  dhe shirkut të  shekullit të  njëzetenjë. Detyrë  e islamit është  që  të  luftojë  kundër shirkut në  çdo kohë . Namazi pa dyshim është  arma më  efikase e islamit në  këtë  luftë , por duhet të  ruhet, e para së gjithash në  familjet dhe në  shtëpiat tona. Ajo është  qeliza e gjallë  në  të  cilën lindë  shkëndija e islamit dhe e namazit dhe ruhet, po gjithashtu edhe shuhet.

 

Literatura:

Përkthimin e Kuranit nga Sh.Ahmei,

Prevod kur’ana sa komentarom nga H. Xhozo

Nga disa numra te revistës “Islamska Misao” te viteve te  80.

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme