Fytyra e fëlliqur e Perëndimit

Muhammed Kutb

Fytyra e fëlliqur e Perëndimit


“As jehuditë, e as krishterët kurrë nuk do të jenë të kënaqur me ty deri sa ta pasosh fenë e tyre. Thuaju: “Udhëzimi i All-llahut është udhëzim i drejtë. E nëse pasi që të ka ardhur ty e vërteta shkon pas mendimeve të tyre, nuk ka kush të të ndihmojë e as të mbrojë nga All-llahu”. 2:120.

“O besimtarë, nëse u nënshtroheni jobesimtarëve, ata ju kthejnë prapa aty ku ishit (në kufër) dhe atëherë do të jeni të humbur. Sepse vetëm All-llahu është ndihmëtar i juaji dhe Ai është më i miri ndihmës.” 3: 149-150.

“O ju që besuat! Mos zini miq as jehuditë, e as të krishterët. Ata janë miq të njëri-tjetrit. E kush prej jush i miqëson ata, ai është prej tyre. Vërtetë All-llahu nuk vë në rrugë të drejtë popullin zullumqar. E ata që në zemrat e tyre kanë sëmundje, i sheh se ngarendin te ta (për miqësi) duke thënë: “Po frikësohemi se mos po na sillet ndonjë e keqe. Po All-llahu do të sjellë fitoren, ose diç tjetër nga ana e Tij, e atëherë do të pendohen për atë që e mbanin fshehtë në shpirtin e tyre. Ata që besuan ju thonë: “A këta ishin që u betuan në Zotin me betimin më të fortë të tyre se ishin me ju? I shkatërruan veprat e veta dhe aguan të dëshpëruar. O ju që besuat! Kush largohet prej jush nga feja e vet (i bën dëm vetes) s’ka dyshim se All-llahu do ta sjellë një popull që Ai e do atë (popull) dhe ata e duan Atë (Zotin), (një popull) që është modest e i butë ndaj besimtarëve, por i ashpër dhe i fortë ndaj mohuesve, që lufton në rrugën e All-llahut dhe që nuk i frikësohet kërcënimit të asnjë kërcënuesi. Kjo (cilësi e atij populli) është dhuratë e All-llahut që i jep atij që do. All-llahu është dhurues i madh, i dijshëm. Mik (i afërt) juaji është vetëm All-llahu, është i dërguari i Tij dhe ata që besuan e që falin namazin dhe japin zeqatin duke bërë rukuë (duke qenë respektues). E kush ka për mik All-llahun, të dërguarin e Tij dhe ata që besuan, s’ka dyshim se ana e All-llahut është ngadhënjyese. O ju që besuat! Mos i merrni për miq ata të cilëve u është dhënë libri para jush edhe as jobesimtarët që me fenë tuaj tallen dhe luajnë. Kini dro All-llahun po qe se jeni besimtarë.” 5: 51-57.

Falënderimi i qoftë Allahut i cili bëri që fjala e Tij të bëhet e lartë kurse njerëzit të bëhen prijës të njerëzisë. Salavatet qofshin mbi të Dërguarin i cili jetën e vet e ka dhënë për thirrjen në Islam. Muslimani nuk mund të nënçmohet deri sa është musliman. Kjo mund të ndodh vetëm kur ai pushon ta ndjekë fenë e Tij. Islami është fuqia e tij. Armiqtë e tij, për fat të keq, këtë e dinë më mirë se vetë ai dhe për këtë arsye japin kontribut të madh që ta fikin dritën e Allahut në shtëpinë, atdheun dhe zemrën e tij. Ata e kanë të qartë se sistemet e tyre do të shkojnë në mbeturina të historisë në ditën kur të zgjohet ummeti islam. Për këtë shkak pa mëshirë çërojnë hesapet me fundamentalizmin islam, i cili s’është gjë tjetër veçse ndjekje e Islamit. Fundamentalist islamë është ai që falë namazin në shtëpinë e tij.

Mos t’ju mashtrojnë frazat e tyre: kultura, përparimi, toleranca, të drejtat njerëzore, lufta kundër nacionalizmit. Këto janë vetëm fjalë boshe me të cilat përpiqet të mbulohet egërsia e njeriut evropian. Muslimani në sytë e tyre nuk është vetëm pagan i zakonshëm. Ai është i papastër i cili duhet të zhduket fizikisht. Çetnikët këtë e bëjnë në Bosne me bekimin e botës kristiane. …

Gjendesh para rrezikut të madh dhe askush nuk mund të të ndihmojë përveç Allahut, kurse Ai i ndihmon vetëm robët e Tij të sinqertë. Ty nuk do të ndihmojë sepse nuk je musliman i përkushtueshëm. Emri yt është mëkat i mjaftueshëm të jesh i mbytur. Shiko para se çetniku të t’i nxjerr sytë sikurse edhe vëllezërve tu të shumtë në Bosnjën e përgjakur. Kujtoje sa është urrejtja e tyre ndaj teje. Kujtoji fjalët e tyre deri sa i hedhin 1350 trupa të muslimanëve të prerë (therur) në lumin Sava: “Ushqim i mirë për peshqit”. Kujtoji fjalët e gjakatarëve të muslimanit të parë në Bosnën lindore: “Ky është kurbani i parë që e bëjmë për bajramin e muslimanëve.”

Pas kësaj lumenjtë e shkëlqyeshëm boshnjakë u bënë të kuqë, sepse vëllezërit tuaj ishin duarthatë. Kurrë mos i harro mijëra pamje tmerri dhe llahtari. Mos harro: - Grupet e muslimanëve që ua kanë hedhur qenëve të uritur t’i shqyejnë; - Vëllezërit deri në vdekje të rrahur; - Muslimanët që i kanë detyruar të hanë rërë; - Nënat, motrat dhe vashëzat e dhunuara; - Kamionët përplotë kufoma muslimanësh; - Varreza masive; - Furra speciale për djegie; - Fjalët e fëmijëve “ujë, një gotë ujë” në vagonët për transportin e shtazëve; - Kryqët e gravuar me thikë në krahërorët e vëllezërve tu; - Muslimanët e varur për këmbe deri sa çetniku ua nxjerr sytë; - Xhamitë, mesxhidet e rrënuara.

Kujtoji këto, kujtoji!... Nëse i harron, çdo pikë e gjakut të shehidit, çdo lotë i nënave të molisura, do të kërkojnë mallkimin tënd. Armiku yt e ka publikuar synimin e tij. … Bota kristiane ishte në ndihmë të tyre…

Perëndimi dhe demokracia e tij shumë ka dëshmuar se sa herë ndihet i fuqishëm, ai ka zhvilluar luftëra të përgjakshme kundër muslimanëve. Urrejtja e tyre kundër nesh është e vjetër sa është i vjetër edhe Islami. Kur’ani thotë: As jehuditë, e as krishterët kurrë nuk do të jenë të kënaqur me ty deri sa ta pasosh fenë e tyre. Thuaju: “Udhëzimi i All-llahut është udhëzim i drejtë. E nëse pasi që të ka ardhur ty e vërteta shkon pas mendimeve të tyre, nuk ka kush të të ndihmojë e as të mbrojë nga All-llahu”. (El-Bekareh, 120).

“Ai është shpikës i qiejve e i tokës (pa kurrfarë modeli të mëparshëm) e kur dëshiron diçka, ai vetëm i thotë: “Bëhu!”, në atë moment bëhet.” (El-Bekara 217).

“Ata nuk respektojnë te asnjë besimtar as farefisninë as marrëveshjen; si të tillë ata janë përdhunues.” (Et-Tevbeh 10). …

Fjalët e Allahut të lartësuar dhe historia na tregojnë qartë në: - Urrejtjen e çifutëve ndaj as’habëve në Medinë; - Urrejtjen e kristianëve, e cila rreth 200 vjetë e bashkoi dhe e ngriti Evropën kundër bartësve të fesë së Allahut Një; - Urrejtjen e fiseve tatare, idhujtare, e cila i çonte ta shkatërrojnë çdo gjë islame deri sa nuk e pranuan islamin; - Urrejtjen e Perëndimit, para të cilit në mënyrën më gjakatare u zhduk kultura dhe qytetërimi i tërë musliman në Spanjë; - Urrejtjen e cila qysh nga shekulli i kaluar ka motivuar adhuruesit hindus të lopës në gjenocid kundër muslimanëve duarthatë të Kashmirit; - Urrejtjen çifute, të qartë në përpjekjet e gjata që ta shkatërrojnë shtetin musliman-osman, në mënyrë që pa pengesë ta robërojnë Palestinën, me qëllim të themelimit të shtetit cionist-çifut në zemër të botës muslimane; - Shembulli më i freskët i të keqes kryqtare ndaj muslimanëve të Bosnje Hercegovinës. (Teksti është shkruar para luftës së Kosovë, Afganistan, Irak etj. - përktheysi). …

Depërtimi i Islamit në Evropë nëpërmjet osmanlinjve e ka goditur Evropën e sidomos Serbinë … Wilfred C. Smith në librin e tij “Islam in modern World” ka thënë: ”Muhammedi deri në paraqitjen e Marksit dhe komunizmit ka prezentuar të vetmin armik serioz për qytetërimin perëndimor... Në sulmin e parë të muslimanëve perandoria romake ka humbur viset më të bukura kurse rreziku musliman së shpejti u shtri mbi tërë perandorinë. Në sulmin e tyre të parë ra Siria dhe Egjipti, kurse në të dytin edhe vetë Konstantinopoli, kurse më 1529 muslimanët i rrethojnë muret e Vjenës, e cila gjendet në zemër të krishterizmit…”.

Kjo ishte e vërtetë. Kush mund të qëndrojë para ushtrisë ku secili ushtar e dëshiron vdekjen në rrugë të Allahut më shumë se sa jetën me bollëk në këtë botë.! Fuqia e tyre fshehej në besimin e tyre e jo në armën e tyre. Ata e ngritën islamin ndaj edhe Islami i ngriti ata. … Mendimi islam ishte i vërtetë dhe i hovshëm. Në rrënjë i preu bazat e dogmës kristiane… Për këtë arsye Evropa i frikësohet Islamit, mësimit dhe kulturës së tij. Këtë e dëshmojnë edhe autorët kristianë…

Evropa eci në drejtim materialist. Shpirti dhe Zoti u shpallën të vdekur. Ikja nga kisha… Tërë një qytetërim mohon fenë dhe provon të jetojë pa Zot. Në greminë po e hedhë mësimi dhe doktrina jologjike kishtare e futur nga autorë të panjohur. … Nëse s’ka Zot çdo gjë është e lejuar. Makiaveli pohoi se qëllimi i arsyeton mjetet dhe se vetëm fuqia është e vërtetë. Nga ky qytetërim buron edhe dëshira për copëtim dhe eksploatim të të tjerëve për të zotëruar me pasuritë e të tjerëve. Synimet e ulta e të liga bëhen kuptim të jetës. … Ajo që ndodhi sot filloi me rënien e Granadës më 1492. Gjenocidi i tmerrshëm ndaj muslimanëve të Spanjës, kolonizimi i botës muslimane dhe bekimi i papës për të gjitha egërsitë e tyre.

Bosnja është vetëm edhe një varrë e re në trupin e madh të ummetit islam, masakër i ri ndaj muslimanëve dhe dëshmi e re e frymës së mjerë evro-kristiane. Ky është kulminacioni i gjenocidit i cili aplikohet me planifikim ndaj muslimanëve ballkanikë qysh prej rënies së perandorisë osmane. Kriminelët janë të njëjtë dhe vetëm viktimat dallojnë. … Vdekje të gjithëve, meshkujve, femrave, fëmijëve, rinisë, pleqëve… Francezët në Algjeri kanë mbytur 1 milion muslimanë, italianët në Libi, holandezët në Indonezi, hebraikët në Palestinë… Në luftë kundër muslimanëve lejohen të gjitha mjetet, të gjitha intrigat, të gjitha armët dhe të gjitha forcat…

Në fillim të shek.XX forcat pushtuese evropiane panë rrezikun në vendet muslimane. U tubuan në Britani dhe obliguan Lord Butrumanin që ta studiojë problemin. Më 1907 studimi ishte i gatshëm: “Ndërmjet Oqeanit Atlantik dhe Gjirit është një popull i cili ka të përbashkët gjuhën, fenë, të kaluarën dhe ëndrrën. Krahinat janë të lidhura mes veti. Ajo tash është në duart tona, por ka lfilluar të lëvizë. Imagjinojeni çka mund të na ndodh nëse fillon të zgjohet! Duhet ta ndajmë atë botë në shtete të vogla dhe në mesin e tyre të futet përçarje, e pastaj në te të krijohet një shtet i cili do të jetë mik i yni, kurse halë në sy dhe armik për ta. Detyrë e tij është që këtë vigan ta presë dhe ta hedhë në tokë kur të provojë të ngritet.” Propozimi u pranua unanimisht. Filloi formimi i shtetit të huaj në qenie të botës islame. Kjo egjër është Izraeli, i cili zyrtarisht u formua dhe u pranua më 1948.

Kjo nuk mjaftoi. Duke ndjekur rrugët e Faraonit, vendosen se duhet zhdukur çdo fëmijë i gjallë. Bosnja gjakonte. Edhe vendet tjera të botës muslimane. Izraeli prodhon armë atomike, kimike dhe biologjike me ndihmën e Amerikës. Kurse kur muslimani duarthatë provon të kundërshtojë në mbrojtje të të drejtave të tij, të jetës, nderit dhe pragut të shtëpisë, tërë bota ngritet kundër Intifadës, sepse ajo prish përpjekjet e Kombeve të Bashkuara. 2222 Qëndrimi i tyre i turpshëm ndaj Bosnjës zbulon fytyrën e tyre të fëlliqur dhe demokracinë e tyre. Ata penguan të dëgjohet e vërteta e Bosnjës dhe penguan që muslimanët të armatosen. … Qëndrimi i Perëndimit është i njohur për mua. Dëshiroj vetëm të tregoj në mashtrimin e muslimanëve të cilët u verbuan me Perëndimin dhe me shkëlqimin e tyre të rrejshëm….

(http://www.islam.co.ba/tekstovi/index.php?subaction=ostalo&id=1070740748)

E përktheu me shkurtime dhe përshtatje: Nexhat Ibrahimi

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme