Të dhëna interesante nga Kur’ani

Emrat e njohur të Kur’anit:
1. El-Kur’an (el-Isra, 9);

2. El-Kitab (el-Bekaretu, 2);

3. El-Furkan (el-Bekare, 186);

4. Edh-Dhikr (el-Hixhr, 9);

5. Ahsen’ul-hadith(ez-Zumer, 23);

6. Bejan (Ali Imran, 138);

7. Bejjineh (el-En’am, 157);

8. Besair (el-En’am, 104);

9. Ruh (Esh-Shura, 52);

10. Nur (en-Nisa, 174).Mbiemrat e Kur’anit:

1. Kerim (en-Nahl, 77);

2. Hakim (Jasin, 2);

3. Mexhid (Kaf, 1);

4. Adhim (el-Bekaretu, 256);

5. Dhidh-dhikr (Sad,1);90

6. Muteshabih (ez-Zumer, 23);

7. Methani (ez-Zumer, 23);

8. Gajre dhi ivexh (ez-Zumer, 28);

9. Thekil (El-Muzemmil, 5);

10. Fasl (Tarik, 13).Suret më të gjata në Kur’an:1. El-Bekaretu;

2. Ali Imran;

3. En-Nisa;

4. El-Maideh;

5. El-En’am;

6. El-A’raf.

Suret që kanë mbi 100 ajete:

1. Et-Tewbetu;

2. Junus;

3. Hud;

4. Jusuf;

5. En-Nahl;

6. El-Isra;

7. El-Kehf;

8. Taha;

9. El-Enbija;

10. El-Mu’minun;

11. Esh-Shuara;

12. Es-Saffat.
Me çfarë materiali është shkruar Kur’ani:
Shkruesit e shpalljes së Zotit ajetet kur’anore i shkruan në pllakat e holla të gurit, fletët e papirusit, të drurit, në lëkurën e kafshëve, në dërrasat e drurit të cilat kanë shërbyer si samarë, në eshtra të dhenëve dhe deveve, në gjethet e palmave apo në pjesë të lëkurave të regjura. Flitet se për shkruarjen e Kur’anit është përdorur edhe mëndafshi.

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme