Zekati – pastrimi i pasurisë së besimtarit

Vëllezër dhe motra,

Ramazani është muaji në të cilin disa muslimanë, të cilëve Allahu xh. sh. iu ka dhuruar begati botërore, me dëshirë që në këtë muaj mubarek të bëjnë sa më shumë të mira, e pastrojnë pasurinë e tyre nëpërmjet kryerjes së njërit nga shtyllat themelore islame, e ky është zekati. Ky detyrim mund të kryhet edhe gjatë muajve të tjerë, kurse rregull është që të lidhet për pasurinë e cila e bënë te pronari një vjet dhe e kalon vlerën e nisabit.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 13:31Shkruan: Nezim Haliloviq

Begatitë e Ramazanit

Vëllezër të dashur!

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 13:29Shkruan: Mr. Mustafa Përljaça

Në pritje të Ramazanit

Vëllezër të nderuar!

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 13:27Shkruan: Mr. Muharem Omerdiq

Qetësimi i zemrave me të përmendurit e Allahut

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka hyjni tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 13:26

FITIMI HALLALL DHE FITIMI HARAM?

Rezymeja e hutbes:- 1. Islami nuk është fe e përtacisë. 2. Muhammedi, alejhi’s selam punëtor. 3. Sahabet, shokët e Muhammedit, alejhi’s selam, punonin shumë. 4. Sekreti i urrejtjes së lypjes. 5. Edukata në shitje. 6.Vlera e mirësjelljes gjatë shitjes me njerëz dhe afatizimit të tyre në kthimin e borxhit. 7. Rreziku i mashtrimit të njerëzve. 8. E mira e ikjes nga mashtrimi.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 13:23

Israja dhe Mi’raxhi

Rezymeja e hutbes:- 1. Çka do të thotë Isra dhe Miraxh?, 2. Tregimi i Isra-së dhe Miraxh-it, 3. Përse Isra-ja dhe Miraxh-i?, 4. Si është e mundur Israja dhe Miraxhi?, 5. Perse u zgjodh Mesxhidi Aksaja për të falur namazin me pejgamberë?, 6.Cilat janë mësimet që përfitojmë nga Israja dhe Miraxhi?

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 13:21Shkruan: Sedat G. Islami

Hutbe të zgjedhura të Muhammedit (a.s.)

Hutbet e të Dërguarit përbëheshin prej dy pjesëve. Pjesa e parë fillonte me falenderimin e All-llahut dhe me shehadet, me të dëshmuarit se vetëm All-llahu është Zot dhe se ai, Muhammedi, është rob i Zotit dhe i dërguari i Tij. Kjo mënyrë e të filluarit të fjalimit nuk është karakteristikë e fjalimeve vetëm fetare, por edhe politike në kohën e të Dërguarit dhe as’habeve. Çdo hutbe të cilës i ka munguar tahmidi dhe teshehhudi ka qenë e shënuar si jo e plotë (betra'), sikur ka qenë kjo p.sh. hutbeja e Zijadit, mëkëmbësit të Basrës.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 13:19Shkruan: Dr. Jusuf Ramiq

ADHUROJENI ALLAHUN DHE MOS I PËRSHKRUANI ATIJ SHOK!

Pozita e adhurimit për Allahun
Thotë Allahu:
"Adhurojeni All-llahun e mos i shoqëroni Atij asnjë send, silluni mirë ndaj prindërve, ndaj të afërmve, ndaj jetimëve, ndaj të varfërve, ndaj fqiut të afërt, ndaj fqiut të largët, ndaj shokut pranë vetes, ndaj udhëtarit të largët dhe ndaj robërve. All-llahu nuk e do atë që është kryelartë dhe atë që lavdërohet". (Nisa, 36)

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 13:15Shkruan: Ahmed Kuftaro

Pse All-llahu nuk na e plotësoi lutjen për vëllezërit tanë në Irak?

Kjo është tema e hutbes të cilën e ka mbajtur dr. Seid Ramadan El-Buti në Damask, më datë 11.04.2003 menjëherë pas rënies së befasueshme të Bagdadit në duart e Amerikës, në mungesë të rezistencës së dukshme prej trupave irakiane.
All-llahu është mbizotërues i punës së vet, por shumica e njerëzve nuk e dine. Pas falënderimit All-llahun dhe salavatet Muhammedit sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem:
Të gjithë e dini se njeriu është rob i All-llahut, dhe i njëjti njeri duhet t’i përshtatet asaj robërie sovrane, duke e zbatuar në besim, sjellje dhe në bindje. Prej formave më të qarta të robërimit dhe nënshtrimit ndaj All-llahut është frika dhe lutja kontinuele para derës së Mëshirës së Tij.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 13:12Shkruan: Seid Ramadan El-Buti

Nëse nuk turprohesh bën ç’të duash!

Ka një kohë që Shejhi i Ez’herit foli në një kanal satelitorë ku kundërshtoi rezistencën palestineze dhe përkrahu vazhdimësinë e agresorit dhe të okupimit e nga ana tjetër pohoi se operacionet e shehidllëkut të cilat i kryejnë palestinezët të cilëve u janë rrëmbyer shtëpitë, u janë marë të drejtat dhe u janë nëpërkëmbur nderi, nuk janë diç tjetër vetëm se operacione vetëvrasëse të ndaluara!

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 13:10Shkruan: Muhammed Seid Ramadan El-Buti

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme