O s m a n i r.a.

Osmani [1] (ar. Uthman ibn Affan), halifi i tretë (644-656), i përkiste familjes së madhe mekase Benu Umejje, më saktë degës së Ebu’l-Asijj, nip i të cilit ishte.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Gusht 2009, 09:35Shkruan: Nerkez Smailagiq

Omeri r.a.

Omeri [1] (ar. Umer ibn el-Hattab), halifi i dytë (634-644), është një prej personaliteteve më të mëdha nga fillimi i Islamit dhe themelues i perandorisë arabe. Edhe pse legjenda, që është krijuar rreth tij, diçka i ka ndërmarr disa momente në lidhje me të, megjithatë është e mundur të jepet një pasqyrë reale e tij.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Gusht 2009, 09:33Shkruan: Nerkez Smailagiq

Ibn Sinai (370-428 / 950-1036)

Filozofia islame ka arritur kulmin e saj me Ebu Alij Husejn Ibn Abdullah Ibn Sinain (370-428 hixhrij / 870-950). Nga filozofia ka shkruar vepra të shumta. Ka shkruar për çdo degë të saj. Pas tij filozofia nuk ka përparuar në atë kuptim siç ka përparuar me të. Shumica e dijetarëve janë marrë me shpjegimin e librave të tij, sikur për shembull Er-Rraziu dhe Tusi. Në të njëjtën kohë, filozofia në personalitetin e Ibn Sinait është bërë përfaqësues deri sa nuk është penguar synimi i saj me shtizat e atyre që kanë provuar ta shpërthejnë, deri atëherë kur i është shkaktuar dëm.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Gusht 2009, 09:32Shkruan: Ahmed Fuad El-Ehwani

SHERIF AHMETI -Përkthyesi në Shqip i Kur’anit

Sherif Ahmeti, përkthyesi në shqip i Kur’anit, jetoi e punoi kur Kosova me të gjitha trevat e saj me shqipe të kulluar, për vetë rrethanat e veçanta të krijuara që pas dekadës së parë të këtij shekulli, në përpjekje për të mbijetuar nga sundimi kompleks serb, pati shumë raste, kur hoxhallarë të niveleve të ndryshme, u bashkuan në një çështje të madhe.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Gusht 2009, 09:30

Jeta, vepra dhe idetë e Muhammed Ikballit

Muhammed Ikballi është i lindur në vitin 1877 në Sial­kot, qytetin e tanishëm pakistanez përbri kufirit me In­dinë. U shkollua në qytetin e lindjes, kurse arsimimin e tij universitar e arriti në Lahorë, ku e studioi filozofinë para islamistit britanik T. W. Arnoldit.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Gusht 2009, 09:29Shkruan: Akademik Enes Kariq[1]

El-Farabiu (259-339 / 870-950)

El-Kindiu ka vendosur themelet e filozofisë islame. Pas tij u paraqit Ebu Nasr El-Farabiu (259-339 h. / 870-950), i cili i përforcoi bazat e saj dhe e forcoi konstrukcionin e saj. Arabët e quajtën Mësues të dytë, pasi që Aristoteli ishte Mësuesi i parë. Ai është filozof islam ndonëse është me prejardhje turke.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Gusht 2009, 09:28Shkruan: Ahmed Fuad El-Ehwani

Faik Luli, i përkushtuar në shërbim të fesë islame

1. Me krijimin e Bashkësisë Islame të Shqipërisë menjëherë pas fillimeve të demokracisë një grup intelektualësh të Shkodrës bashkëpunuan ngushtë me Myftininë e këtij rrethi dhe me Komunitetin Musliman duke ndihmuar me të gjitha aftësitë e tyre për rimëkëmbjen dhe funksionimim normal të këtyre institucioneve.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Gusht 2009, 09:27Shkruan: Islam Dizdari

Imam Ebu Jusufi

Hyrje


Prezentimi i emrave të mëdhenj nga historia e së drejtës islame duhet të jetë një nga prioritetet e brezit të sotëm të juristëve muslimanë. Para së gjithash ky angazhim duhet të bëhet për hirë të kontributit të tyre dhënë të drejtës islame dhe përgjithësisht asaj botërore.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Gusht 2009, 09:26Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Imam Muhammed Ibn Hasan Esh-Shejbaniu

Hyrje


Çfarëdo çasjeje që do t’i bëhej historisë të së drejtës islame, dhe vetë të drejtës islame, emri i Muhammed ibn Hasan esh-Shejbaniut është i pashmangshëm. Kjo veçanerisht vlenë për studimet rreth shkollës juridike hanefite, por edhe të shkollave tjera, si për shembull, të shkollës shafiite, malikite e hanbelite.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Gusht 2009, 09:25Shkruan: Nexhat Ibrahimi

El-Kindiu (185-252 h./ 801-865)

Emri i plotë i tij është Ebu Jusuf Ja’kub ibn Sabah ibn Umran ibn Ismail ibn Muhammed ibn El-Esh’as ibn Kajs El-Kindi. Rrjedh nga fisi Kind, një nga fiset më autoritative arabe që banonte në Jemen dhe Hixhaz.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Gusht 2009, 09:24Shkruan: Ahmed Fuad El-Ehwani

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme