Pyetje dhe përgjigje – VII

Pyetje:

A është i lejuar përdorimi i flautit (vegël frymore si fyell me katërmbëdhjetë vrima) në manifestimet fetare dhe në mevlude dhe cili është argumenti në se është i ndaluar?Përgjigje:

Përdorimi i flautit në manifestimet fetare dhe në raste tjera nuk është i ndaluar sipas asaj që është më e saktë në medhhebin shafitë dhe në shumë medhhebet tjera.

Pyetje:

A është kufër pranimi i teorisë së relativitetit (teorisë së Ajnshtajnit)?Përgjigje:

Teoria e Ajnshtajnit nuk është kufër, madje ajo edhe në shumë aspekte përputhet me të vërtetat e besimit islam.Pyetje:

A duhet ta shpallë luftën kryetari i shtetit?Përgjigje:

Detyrohen të gjithë udhëheqësit e shteteve arabe të bojkotojnë Izraelin dhe t’i shpallin luftë. Arsyetimi i ndonjërit prej tyre se janë të paaftë (se janë të pamundshëm) nuk pranohet, sepse shkaku i pamundësisë është përçarja dhe mosndihma e njëri-tjetrit (kthimi i shpinës ndaj njëri-tjetrit). Kurse zhdukja e këtij shkaku është i mundshëm dhe kthehet te vetë ata (pra, është përgjegjësia e tyre).

Pyetje:

A lejohet huazimi i farës dhe plehut nga banka e bujqësore në rastin kur nuk kemi para. Po ua bëjmë me dije se kjo bankë për këtë shërbim merr kamatë.Përgjigje:

Nuk lejohet huazimi me kamatë përveç në rastet e nevojës ekstreme.

Pyetje:

Si është gjykimi i Sheriatit për ata që shkruajnë hajmali apo rukje (leximi i Kuranit apo lutjeve për shërim), duke përdorur dhe shfrytëzuar ajetet dhe Fenë si dhe duke shfrytëzuar mentalitetin e ulët të disa njerëzve. Ata e bëjnë këtë me qëllim që të përzënë (nxjerrin) xhinët, për të martuar vejushat, për të pajtuar njerëzit, për të bërë të lindin ato që nuk lindin, për të zbuluar vendet ku ka flori dhe për të propaganduar mallrat etj. Si është dispozita e atij që mban këtë hajmali dhe beson në të?Përgjigje:

Nëse hajmalia është e rregulluar me ajete kuranore ose me lutje të përcjellura nga i Dërguari i All-llahut atëherë ajo është e justifikuar, e ligjshme me vetë tekstin e të Dërguarit të All-llahut, sal-lall-llahu alejhi vesel-lem, pa marrë parasysh qëllimin e saj. Por nëse ajo nuk rregullohet me ato që përmendëm, atëherë ajo është e ndaluar.

Pyetje:

Jam e pranuar në degën e kozmetikës të një fakulteti dhe gjatë orëve të mësimit duhet që koleget e mia të më zbukurojnë (si provë) gjithashtu edhe unë të njëjtën gjë duhet të bëj me to. Ato detyrohen që t’ua heqin meshkujve qimet deri në kufirin e mbathjeve. A më lejohet mua një gjë e tillë? Apo detyrohem ta lë këtë drejtim? Unë nuk dua që të bëj haram?Përgjigje:

Nuk i lejohet gruas që të shohë nga gruaja diçka mes kërthizës dhe gjunjve, e mos të flasim për t’i prekur (apo për t’i bërë masazh).

Pyetje:

Kam dëgjuar se grupimi që quhen “Ehbash” (sipas asaj që di) të akuzojnë për kufër, pse nuk ua kthen atyre? (Ata deklarohen se janë Esharitë dhe që ndjekin medhhebin shafi e tarikatin Rifaij) Çfarë thotë për këta Ehli Suneti sepse këta po shkaktojnë përçarje dhe i akuzojnë muslimanët me kufër?Përgjigje:

Këta nuk më akuzojnë vetëm mua (sipas njoftimeve që kam), këta akuzojnë edhe ata që janë më të mirë se unë si Muteveli Sha’ravin, Ibën Tejmien, Shejh Kardavin dhe shumë të tjerë. Unë lus All-llahun që të më ruajë nga përçarjet, si ato që duken dhe nga ato që janë të fshehta, e sidomos nga fitneja e kufrit dhe All-llahu të më përfundojë jetën time me punët më të mira e ta takoj Atë i kënaqur në Mua.

Pyetje:

Kam lexuar librin tuaj “Kubra el-jekinijat el-Keunijjeh” (i përkthyer në shqip me titullin “Të vërtetat e patundshme të besimit Islam”), një çështje në këtë libër më brengos për të cilën kërkoj nga shkëlqesia juaj të ma shpjegoni, e ajo është argumenti ku ju jeni mbështetur për të vërtetuar ekzistencën e All-llahut të Madhëruar. Ju e keni përpunuar shumë mire, por paqartësia që unë kam normalisht buron nga kuptimi im, ku unë shpresoj që ju do të ma qartësoni, e ajo është kur ju flisni për pafillimësinë e All-llahut të Madhëruar, gjegjësisht kur ju i përgjigjeni pyetjes se kush e krijoi All-llahun po citoj: “Të gjitha konceptet e njeriut burojnë nga parafytyrimet e tij në mënyrë që këto parafytyrime grumbullohen në kujtesë nëpërmjet pesë dritareve që janë shqisat. Nga kjo kuptojmë se kur bëhet fjalë për abstraktet, njeriu nuk është në gjendje t’i kuptojë ato përveçse atyre që kanë kritere dhe modele shqisore në kujtesën e tij. Prandaj nëse në kujtesën e tij nuk i paraprin ndonjë model apo dimension, atëherë është e pamundur për atë që ai të mund të parafytyrojë apo ta perceptojë atë.” Të zëmë se atë që ju e thoni është e vërtetë e ndoshta dikush nga ateistët u drejtohet juve duke u thënë: Po atë që ti e thua është e vërtetë, por e njëjta fjalë vlen edhe si argument se nuk ka Zot, d.m.th.: “Të gjitha konceptet e njeriut burojnë nga parafytyrimet e tij në mënyrë që këto parafytyrime grumbullohen në kujtesë nëpërmjet pesë dritareve që janë shqisat. Nga kjo kuptojmë se kur bëhet fjalë për abstraktet, njeriu nuk është në gjendje t’i kuptojë ato përveçse atyre që kanë kritere dhe modele shqisore në kujtesën e tij. Prandaj nëse në kujtesën e tij nuk i paraprin ndonjë model apo dimension, atëherë është e pamundur për atë që ai të mund të parafytyrojë apo ta perceptojë atë.” Kështuqë nga ky tekst mund të konkludohet demonstrimi se njeriu nuk i kupton abstraktet me përjashtim të atyre që kanë dimensione dhe modele shqisore në kujtesën e tij. Pra, për gjërat që më parë në kujtesën e tij nuk ka patur asnjë model dhe kriter atëherë është e pamundur që ai të mund t’i perceptojë ato. Kështu nga kjo bisedë mund të përfundojmë se demonstrimi që mund të ketë reaksion pa aksion, është i mundur dhe këtë e mbështesim në atë se njeriu nuk ka ndonjë parafytyrim në kujtesën e tij që mund të dominojë diçka pa reaksion. Prandaj njeriu nuk mundet ta konceptojë plotësisht atë siç nuk mund të konceptojë pafillimësinë e All-llahut sepse ky nuk zotëron ndonjë përshkrim të përjetësisë. Pra, kështu bien poshtë të gjitha argumentimet tuaja, të cilat i përmendët për të vërtetuar ekzistencën e All-llahut. Unë e kam shprehur atë që kam brenda meje në emër të një ateisti, duke u turpëruar prej jush, prandaj mos ma zer për të madhe pasi unë kam për qëllim që t’i bindem All-llahut, e jo që të largohem nga Ai.Përgjigje:

Fjalët që përcolle nga unë e të cilat i supozove se po ato janë argumente për të vërtetuar pavërtetësinë e argumentit mbi të cilin unë kam ngritur ekzistencën e All-llahut. Këto fjalë janë njësoj si përgjigjja e atij që thotë: Unë nuk mund të paramendoj pafillimësinë e All-llahut edhepse mendja ime është e bindur për një gjë të tillë. Paramendimi i diçkaje nuk është si bindja shkencore në të. Shpjegimi i përgjigjjigjes sime është si vijon:

Çdo gjë që mund të jetë bindëse për mendjen nuk do të thotë se i nënshtrohet imagjinatës së njeriut, për arsye se rruga e bindjes racionale është logjika dhe demonstrimi shkencor. Kurse rruga e imagjinimit të diçkaje janë pesë shqisat. Prandaj ndodh shpesh që mendja jote të jetë e bindur (të besojë) për diçka, por ti nuk ke mundësi që ta imagjinosh atë. Këtë mund ta shembullojmë me një fëmijë që lind i verbër. Ai kur rritet dhe piqet mendërisht beson dhe është i bindur se ekziston drita dhe terri sepse pakontestueshmëria e bisedave të njerëzve për një gjë të tillë është argument shkencor që e shtyn atë që të jetë i bindur për një gjë të tillë edhepse ai nuk ka mundësi që t’i perceptojë ato (dritën dhe terrin), sepse rruga e tij për t’i perceptuar ato janë sytë kurse ai nuk i ka sytë.

Pra, a ka të drejtë ky i verbër të thotë: Unë nuk jam i bindur dhe nuk besoj në ekzistencën e dritës dhe errësirës sepse unë nuk mund t’i perceptoj ato? Është e pamundur që ai të thotë një gjë të tillë nëse është i mençur.

Gjithashtu për pafillimësinë e All-llahut tregon demonstrimi shkencor, i cili i drejtohet mendjes e mendja e beson atë. Por të mundemi ta perceptojmë këtë pafillimësi me imagjinatën tonë, është e pamundur sepse ne nuk zotërojmë modele të pafillimësisë në arkën e imagjinatës tonë, njësoj siç nuk zotëron fëmija që ka lindur i verbër në arkën e vet përshkrimin e ngjyrës së bardhë dhe asaj të zezë.

Por pamundësia e imagjinatës për të perceptuar diçka nuk bie ndesh me ekzistimin e argumentit logjik për një gjë të tillë. Analizo këtë! Dhe thuaja këtë bisedë shkencore atij ateistit, i cili diskuton me ty duke u mbështetur në iluzione, fantazi dhe injorancë.
Pyetje:

Cili shikim është i ndaluar? Vajza është e detyruar që t’i shikojë kolegët e saj në punë si dhe profesorët në shkollë e universitet. S’ka dyshim se ajo kur t’u flasi atyre duhet t’i shikojë ata në sy ndërsa nëse bisedon dhe nuk i shikon ata në sy një gjë e tillë tregon se nuk i respekton ata. Nëse vajza vazhdon të fshehë shikimin e saj, ajo në këtë mënyrë nuk do të mund të ushtrojë asnjë rol në jetë dhe kështu ajo do të rrënojë të gjitha marrëdhëniet e saj.Përgjigje:

Hallalli është i qartë dhe harami është i qartë dhe shikimi i burrit dhe gruas varet nga atmosfera dhe fusha ku ndodh ky shikim, si dhe varet edhe nga shtytësi i brendshëm që e shtyn njeriun për një gjë të tillë. Normal kjo pas asaj që gruaja duhet të jetë e mbuluar me atë që detyrohet të mbulohet, madje edhe burri njëlloj.

Nëse fusha e shikimit është për studim dhe mësim si shembull dhe shikimi i ndërsjellë është i shtyrë me këtë qëllim dhe faktori i mashtrimit nuk është i pranishëm, atëherë nuk ka ndonjë pengesë për një gjë të tillë Inshaell-llah.

Pyetje:

Kam një vëlla, të cilin e urrej shumë. Unë jam e detyruar t’u tregoj për disa veprime të tij edhepse turpërohem. Më ka rrahur shumë me shkak dhe pa shkak. Ai ka udhëhequr familjen pasi babai jonë ka ndrruar jetë që në kohën kur unë isha fëmijë. Vëllau im ka natyrë e karakter të keq. Ai kur e sillte ushqimin në shtëpi, e hante vetë dhe nuk ia linte nënës që edhe ajo të hajë edhepse kishte nevojë për të ngrënë (duke mos folur më tepër). Por problemi i vërtetë është si vijon: Isha duke u larë në banjo. Ai dalëngadalë e ka hapur derën e banjos pa bërë zë dhe më ka shikuar si kam qenë (pa tesha). Unë sytë i kam patur të mbyllur për shkak të sapunit dhe nuk e kam parë vetëm se pas dy minutave kur e kuptova se po ftohesha. Unë e pashë dhe brita kurse ai më tha se: pse unë nuk e kam mbyllur derën, ndërkohë që dryni i derës së banjës është prishur prej më tepër se 5 vjetësh. Unë nuk e akuzoj kot, por ai ka ndejtur në këmbë derisa unë e pashë e brita dhe atëherë e mbylli derën. Shpesh herë kam menduar se mos jam unë gabim. Unë dhe motra ime kemi qenë të kujdesshme kur ngeleshim vetëm me të në shtëpi dhe nuk rrinim vetëm me të. Pyetja ime është se, a lejohet që unë t’i ndërpres lidhjet e mia përgjithmonë me të? Ai momentalisht është në udhëtim dhe ai vjen kohë pas kohe, por unë dhe familja ime duam që të ndërpresim lidhjet e mia me të përgjithmonë.Përgjigje:

Pasiqë ai gjendet në udhëtim atëherë nuk ka ndonjë paqartësi dhe nuk ka ndonjë kuptim pyetja jote. Por kur ai të kthehet prej udhëtimit atëherë ke mundësi që të mjaftohesh që të mbash lidhjet në raste të veçanta. Por të ndërpresësh lidhjet përgjithmonë me familjen e ngushtë nuk lejohet.

Pyetje:

Si është dispozita e shkuljes së qimeve të fytyrës (mjekrës) me pejë.Përgjigje:

Nuk lejohet me vetë tekstin e hadithit.

Pyetje:

Jam një vajzë 17 vjeçare ku para një viti jam martuar. Kur u martova ecja pas dritës së All-llahut. Por me kalimin e kohës fillova të largohem nga rruga e All-llahut. Kështuqë para pak kohësh u njoftova me dhomat e bisedave në internet dhe të gjithë kujdesin tim ia kushtova këtyre bisedave. Me kalimin e kohës nëpërmjet internetit u njoftova me shumë djem të rinj dhe ua dhashë atyre numrin e mobilit tim dhe fillova të bisedoj me të madhe me ta për temat e marrëdhënieve intime. Por tani kam filluar të ndjej se ndërgjegja ime më qorton për arsye se unë ua marr mendjen te rinjve me bisedat e mia. Nga ana tjetër unë e tradhtoj edhe burrin tim dhe krahas kësaj atyre djemve ua kam treguar edhe numrin e telefonit të shtëpisë dhe adresën ku jetoj. E di se gjithë këtë që kam bërë është gabim, por nuk kam forcë që të ndalem nga ky veprim. Shpresoj nga shkëlqësia juaj që të më këshilloni. A t’i tregoj burrit tim për një gjë të tillë që të mos marri vesh nga dikush tjetër. Dhe si është mënyra që unë t’i harroj këto tema dhe t’i kthehem rrugës së vërtetë dhe të drejtë?Përgjigje:

Pasiqë e di se një veprim i tillë që ti po e bën është i rrezikshëm, atëherë duhet të heqësh dorë nga ajo punë dhe në këtë rast nuk ka nevojë që t’i tregosh burrit tënd. Por duhet të dish se nëse vazhdon që të veprosh siç thua, atëherë ti do t’i sjellësh shtëpisë dhe marrëdhënieve të tua bashkëshortore shkatërrimin.Pyetje:

Shpresoj që të më sqaroni ndalimin e veprimit me prodhimet amerikane, duke u bazuar në argumentet dhe shpjegimin e saj sipas Usulit.Përgjigje:

Amerika është një shtet që ka shpallur armiqësinë e saj ndaj Islamit dhe vendosmërinë e saj për të zhdukur atë dhe muslimanët. Kurse All-llahu Fuqiplotë ka ndaluar në Kuran t’u nënshtrohesh (miqësohesh) me armiqtë e Tij dhe armiqtë e Fesë së Tij, si shembull ke fjalën e All-llahut ku thotë: “O ju që keni besuar mos merrni për miqtë tuaj armikun Tim dhe armiqtë e tu…”. Dhe nuk ka miqësi më të rrezikshme se t’i ndihmosh ekonomikisht. E kjo bëhet duke blerë prodhimet e tyre dhe duke bërë muslimanët vendet e tyre; tregje konsumuese të tyre.

Pyetje:

A ndikon globalizmi në Fenë Islame dhe si ndikon; si dhe a ndikon globalizmi në kulturën dhe si? Ç’është globalizmi?Përgjigje:

Kësaj pyetjeje nuk mund t’i përgjigjemi me disa rreshta, por ka nevojë për një ligjëratë apo hulumtim. Kërko librin tim “Jugalituneke idh jekulune” ku do të gjesh hulumtime të gjera për globalizmin dhe aspektet për të cilat ti pyet.

Pyetje:

Kam lexuar në librin tuaj “Mean-nas” se sipas kontratës së nikahut gruaja nuk është e detyruar përveç se me edukimin e fëmijëve dhe gjidhënies. Duke patur parasysh se tradita sot është që nuk përmenden këto gjëra (punët shtëpiake) në kontratën e nikahut, atëherë gruaja është e detyruar me një gjë të tillë si rrjedhim i traditës dominuese dhe merret sikur kontrata ta ketë përfshirë edhe detyrimin e saj me këto gjëra. Unë këtë dua ta di edhe për nga aspekti i traditës momentale dhe për nga aspekti i sheriatit?Përgjigje:

Traditat që nuk kundërshtohen me ndonjë dispozitë të sheriatit merren si bazë prej burimeve sekondare të sheriatit islam. Pra, duke patur parasysh këtë nëse tradita dominuese në një vend është që gruaja duhet të kryejë shërbimet shtëpiake dhe lidhet kontrata e nikahut në atë vend midis një të riu dhe të reje dhe vajza hesht dhe nuk kushtëzon diçka kundër kësaj tradite, atëherë heshtja e saj merret pranim dhe miratim dhe pëlqim nga ajo për këtë traditë dhe normalisht në bazë të kësaj ajo detyrohet me këto shërbime brenda mundësive të saja.Pyetje:

Jam një muslimane dhe jetoj në Perëndim. Një djalë më propozon për fejesë; a të pranoj që të martohem menjëherë me të apo të kërkoj prej tij që të takohemi në banesën tonë në praninë e prindërve të mi? A mund të flas me të në telefon pas fejesës që të mësoj më tepër për të? Sepse duke i pyetur njerëzit nuk mund të marrësh ide të plotë për të? Cilat janë kufijtë e bisedave në telefon ose e takimeve tona dhe a janë të lejuara takimet tona në vende publike pa mahrem?Përgjigje:

Nuk ka pengesë që të përsëriten takimet me të fejuarin nëse paraqitet ndonjë nevojë për një gjë të tillë, por kjo të bëhet nëpërmjet familjes. Po ashtu është edhe biseda në telefon, nuk ka ndalesë për atë nëse biseda është serioze dhe brenda kufijve të nevojës. Me rëndësi është të dish se ti kur të marrësh mendim të plotë për personalitetin, sjelljen dhe moralin e tij, atëherë nuk të lejohet më që të lëshohesh në biseda dhe në takime para se të lidhet kontrata e nikahut.

Pyetja:

Si është dispozita e namazit ku ka ndonjë varr i rrethuar me tyrbe?

Dëshiroj të falem në xhaminë e zotrisë tim Ahmed El-Bedeviut, zotrisë tim Ibrahim ed-Dusukit dhe të Sejde Zejneb, sepse unë në ato xhami dhe në xhamitë e ngjashme ndjej qetësi e përkushtim dhe gatishmëri për të adhuruar All-llahun. Por disa vëllezër supozojnë se namazi në xhamitë ku ka varr nuk pranohet. Nëse shohin ndonjë musliman para ndonjë varri të ndonjë hoxhe thonë se ai ka bërë shirk të vogël. Unë nuk e di prej ku e kanë marrë këtë botëkuptim këta dhe pse kanë mendim të keq për muslimanët! Jam munduar që disa prej tyre t’u them se ne nuk adhurojmë dikë tjetër pos All-llahut që është Një dhe nuk i shoqërojmë askënd në adhurimet tona; as dikë që është i gjallë, as dikë të vdekur dhe u thashë se ka dallim të madh midis adhurimit (ibadetit) dhe asaj që ta duam ndonjë hoxhë dhe ulematë që janë punëtorë e t’i vlerësojmë dhe të kërkojmë bereqetin e tyre. Së fundi këta që vizitojnë ndonjë varr të ndonjë dijetari e quajnë “kuburij”. Jam i hutuar me këtë përçarje të tyre dhe së fundi kam konstatuar se diskutimi me ta është i padobishëm. A më këshilloni mua dhe muslimanët, dhe a ka mundësi që të sqaroni dispozitën e sheriatit lidhur me namazin ku ka varr?Përgjigje:

Kur të hysh në ndonjë xhami që ka ndonjë varr të ndonjë njeriu të devotshëm ki kujdes të mos e kesh varrin para vetes dhe kibbles, prandaj shko në ndonjë anë tjetër të xhamisë dhe namazin e ke në rregull.

Mos ua var veshin fjalëve të kota të injorantëve, të cilët të ndalojnë nga vizita e varreve të njerëzve të devotshëm pasiqë ti t’u përmbahesh edukatave me All-llahun gjatë vizitës së tyre.

Sikur të ishte shirk (të përshkruarit shok All-llahut) vizita e varreve të njerëzve të devotshëm siç të thonë injorantët, atëherë edhe vizita e muslimanëve që bëjnë te varri i të Dërguarit të All-llahut do të ishte shirk dhe e ndaluar. Kërkojmë mbështetjen Tënde, O All-llah, nga injoranca, e cila na shtyn te ky devijim.

Pyetje:

Kam lexuar një përgjigje tuajën ku thoni, se All-llahu Fuqiplotë e pranon lutjen nëse nuk kundërshtohet me kaderin e All-llahut Fuqiplotë dhe keni sjellë shembullin që vijon: Nëse dikush lutet për dikë për jetë të gjatë dhe nëse ky bie fjala e ka të caktuar që të vdesë pas dy viteve, atëherë All-llahu nuk do t’ia pranojë lutjen. Por unë më herët në një ligjëratë u kam dëgjuar për një çështje të ngjashme me këtë se All-llahu Fuqiplotë ka ditur në dijen e Tij që nuk ka fillimsi se filani do të lutet për filanin për jetë të gjatë dhe se All-llahu do t’i përgjigjet kësaj lutje dhe do t’ia zgjatë jetën atij dhe kështu kjo nuk kundërshtohet me kadanë dhe kaderin. Kjo është ajo që e ka kuptuar mendja ime e dobët. Kërkoj sqarim.Përgjigje:

Ndryshimi i Kadasë është i mundshëm, por kjo varet nga Vullneti i All-llahut. Nëse do e ndërron caktimin e Tij që është i regjistruar në pllakën e mbrojtur (Leuhi Mahfudh) për t’iu përgjigjur lutjes së robit e nëse nuk do, nuk i përgjigjet dhe ky caktim ngel siç është i shkruar në pllakën e mbrojtur. Ajo që nuk ndrron është nëna e librit.

Pyetje:

Para pak kohësh jam anëtarësuar në një grup që quhet “et-Tefkirijun –ithtarët e të menduarit”. Metoda e tyre mbështetet në principin se të menduarit në argumentet (krijesat) e All-llahut” si goja, syri, veshi etj., e shtojnë besimin në All-llahun, prandaj edhe unë kam gjetur në këtë ëmbëlsinë e besimit dhe namazi im më është bërë më i përkushtueshëm, punët e mia i kam më të mira; kurse hoxha jonë është nga Damasku, Abdu el-Hadi Elbani. Unë u pyes juve a jam në rrugë të drejtë?Përgjigje:

Detyrimi i të menduarit, soditjes (analizës) në krijimin e qiejve dhe të tokës nuk është zbulim i një grupimi, por një gjë e tillë është tekst kuranor për të cilën të gjithë besimtarët janë në ujdi. A nuk e ke lexuar fjalën e All-llahut kur thotë: “Ata që All-llahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë të shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës (duke thënë): Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit!” (Ali Imran, 191).

Pra, zbatimi i këtij detyrimi nuk kërkon që të anëtarësohemi në ndonjë grupim, por kërkon të kapesh te Kurani dhe Suneti dhe të mos dilet jashtë mësimeve të tyre. Përkushtimin ndaj librit të All-llahut dhe Sunetit të Pejgamberit bëje bazë të lidhjeve të tua me xhematet, e jo të kundërtën.
Pyetje:

Si është dispozita e Sheriatit që jo-muslimani të jetë gjykatës apo ministër në një vend islam?Përgjigje:

Nëse gjykon me të drejtë atëherë sa detyrë e mirë që është; por nëse gjykon jashtë asaj që All-llahu urdhëron, atëherë sa detyrë e keqe që është. Gjithashtu edhe detyrat e tjera.

Pyetje:
Në një kanal satelitor një studies tha se: fjala “kufr” në Kuran do të thotë mbulim ose groposje dhe se fjalët “kufar” që përmendet në suren el-Fet’h janë bujqit.Përgjigje:

Fjala “Kufr” dhe “El-kafrun” në pjesën më të madhe të Kuranit do të thotë mohim i të vërtetës dhe besim në të pavërtetën. Në një vend e ka kuptimin bujk dhe kjo në fjalën e All-llahut: “Ju njerëz dijeni se jeta e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se lojë, kalim kohe në argëtim, stoli, krenari mes jush dhe përpjekje në shtimin e pasurisë dhe të fëmijëve, e që është si shembull i një shiu prej të cilit bima i habit bujqit, (El-Hadid, 20).

Pyetja:

Shpesh herë kam lexuar nga ju dhe kam dëgjuar të flisni për rëndësinë e edukimit dhe sjelljes së mirë dhe kjo nën kujdesin e edukatorëve dhe shpeshherë kam dëgjuar që ju të pyeteni për ekzistimin e “murshidit –udhëzuesit”, i cili e meriton që të edukohen njerëzit tek ai. Ju keni thënë se nuk e sheh që dikush të ketë këtë shkallë. Pra, si të bashkojmë midis nevojës së domosdoshme për një gjë të tillë dhe moszotërimit të saj?Përgjigje:

Kur të ketë krizë për “murshid (udhërrëfyes udhëzues)” që i zotëron kushtet e udhëzimit, si diturinë rreth sheriatit islam, të kapurit për librin e All-llahut, për sunetin e Pejgamberit, sinqeritet për hir të All-llahut, besimtar i denjë e i devotshëm në vepra e sjellje, atëherë ajo që e zëvendëson këtë është që ti t’i caktosh vetës tënde një vird (kohë të caktuar e të rregullt) e të përhershme për të lexuar Kuran, Dhikre (lutjet) të mëngjesit dhe të mbrëmjes, si istigfari (kërkimi falje nga All-llahu), tesbihu (lartësimi i All-llahut), të teuhidit (të shqiptuarit: la ilahe il-lall-llah…) dhe duke shpeshtuar edhe salevatet (dërgimi i bekimeve dhe përshëndetjeve) për Muhammedin sal-lall-llahu alejhi vesel-lem.

Pyetje:

A ka ndonjë rregull që cakton shpenzimin ndaj nënës. Unë punoj në një shtet të Halixhit kurse nëna ime vazhdimisht kërkon shpenzime prej meje dhe ato jashtë mundësive të mia. Ajo i shpenzon ato për harxhimet e motrave të mia, duke patur parasysh se ato nuk janë të nevojshme as të katërtën e asaj që unë ua dërgoj. Shpesh unë ia kam shpjeguar nënës sime gjendjen ku ndodhem, por pa sukses. Pra, kush ka përparësi fëmijët e mi apo nëna që kërkon pa patur nevojë?Përgjigje:

Detyrohesh të shpenzosh për nënën tënde nëse burri i saj nuk shpenzon për të në mënyrë të mjaftueshme dhe në këtë rast detyrohesh të shpenzosh për atë aq sa është nevoja (jo jashtë nevojës).

Kurse sa i përket motrave të tua nëse ato janë të martuara dhe të panevojshme për shkak se për ato shpenzojnë burrat e tyre, atëherë nuk duhet të shpenzosh për to. Ndërsa nëse nuk janë të martuara dhe nuk u mjafton shpenzimi i prindit të tyre, atëherë ti je përgjegjës për to brenda mundësive të tua dhe brenda nevojës së tyre.

Pyetje:

Të akuzojn se je sufi. A është ky epitet i saktë?Përgjigje:

Nocioni “sufi” përdoret për kuptime dhe shkolla të ndryshme dhe të shumta. Kriteri jonë në këtë rrugë është libri i All-llahut dhe Suneti i të Dërguarit. Ajo që nga këto nocione dhe doktrina përputhet me librin e All-llahut dhe me Sunetin e të Dërguarit, ajo është rruga ime dhe ajo është për të cilën unë thërras pa marrë parasysh si emërtohet: sufizëm, ihsan, apo edukim i ndërgjegjes, apo disiplina e sjelljes (sjelljes, rrugës) siç e quan shejh Ibn Tejmie, All-llahu e mëshiroftë.

Pyetje:

A konsiderohet “keshfi (Termi “keshf” është sinonim XE "sinonim" i fjalës “iluminacion” (ndriçim i mendjes XE "mendjes" ) e në kuptimin XE "kuptimin" terminologjik do të thotë fushëpamje për të zbuluar botëkuptime metafizike XE "metafizike" , të cilat burojnë nga drita XE "drita" e brendshme e njeriut, XE "njeriut" pikërisht që dalin nga zemra XE "zemra" e që në kuptimin tekstual përafërsisht do të thotë: sendërgjim, talent i porsazbuluar, vër. e përkthyesit.)” ose frymëzimi argument në dispozitat e Sheriatit dhe a konsiderohet detyrim për atë njeri?Përgjigje:

Inspirimi i askujt me përjashtim të pejgamberëve dhe të Dërguarve të All-llahut nuk është argument i konsideruaeshëm në Sheriat. Nuk ka në burimet e sheriatit islam diçka që quhet “el-keshf ”. Çdokush që përpiqet që të kundërshtojë diçka nga Kurani apo Suneti, duke u bazuar në atë që quhet “keshf”, ai është dexhall, shpifës në emër të All-llahut.

Pyetje:

Si thoni për ata që e mbrojnë letërsinë e shthurur me pretekstin e shkrimit të lire, e të cilët thonë, pse nuk ndaloni librin “El-Egani” ose librin “El-ukad elferid” ose “el-Mustetraf” e tjerë nga librat e letërsisë arabe, të cilët përfshijnë gjëra që kundërshtohen me turpin. Pra, ata thonë fillimisht duhet të ndaloni këto libra, e pastaj të kundërshtoni letrarët (e sotshëm që merren me këtë lloj letërsie)?Përgjigje:

Letërsia e shthurur që duhet ndaluar, është ajo që thërret të bëhen gjynahe, shkelje ose ajo që nënçmon ndonjë simbol prej simboleve të Fesë nëpërmjet ndonjë mjeti prej mjeteve informative. Ky lloj letërsie nuk është vetëm e shthurur, por një gjë e tillë është edhe dalje nga Feja, të cilën e ushtrojnë ithtarët e saj në mënyrë të planifikuar dhe të studiuar. Pra, ky lloj letërsie (nëse shprehja është e përshtatshme dhe nëse mundet ta konsiderojmë këtë letërsi) absolutisht nuk gjendet në librat që ti i përmende. Por ajo që mund të thuhet për këto libra është se mbajnë gjëra për argëtim e dëfrim dhe përmendja e gjërave të ralla, gjë kjo që nuk ka pengesë në Islam.
Pyetje:

Si është dispozita e veprimit në fushën e prodhimit televiziv të filmave serialë shoqërorë ku paraqiten artistet pa mbulesë, por duke qenë tematika të qëlluara? Dhe paratë që vijnë nga kjo punë, a janë të ndaluara?

Përgjigje:

Shfaqjet teatrale dhe dramat shikohen sipas rezultateve. Nëse i shërbejnë hakut (të vërtetës), atëherë ato janë të mira e nëse jo, atëherë nuk bëjnë. Duhet patur parasysh se këto arte të mos përmbajnë gjërat e ndaluara të njohura.

Pyetje:

Si është dispozita e daulles? A është prej llojeve të defeve. Apo ka dispozitë të veçantë për të?

Përgjigje:

Të gjitha instrumentet që dihet se i përdorin njerëzit e prishur dhe të shthurur, përdorimi i tyre është haram, si edhe dëgjimi i tyre. Pra, ti shiko këtë instrument për të cilin më pyet a është zakon (përdorimi në mënyrë të vazhdueshme) i njerëzve të shthurur dhe të prishur, apo jo?...

Pyetje:

Ç’mund të na thoni për bidatin? Si ta dimë se gjërat e reja janë bidate apo jo? Këtu te ne ka disa nga “selefitët” që thonë se çdo gjë që nuk e ka vepruar Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi vesel-lem është bidat. Kërkojmë sqarime prej jush.Përgjigje:

Fjala bidat në terminologjinë e sheriatit është çdo gjë që futet në përdorim në Fe, gjë e cila nuk është nga Feja si Thirrja e ezanit kur futet i vdekuri në varr dhe shpikja e ndonjë ibadeti që nuk gjendet, as në Kuran, as në Sunet.

Pra, shpikja e traditave, të llojeve të teshave, të modeleve e formave të ndryshme apo të mjeteve të transportit, të cilët nuk kanë qenë në kohën e të Dërguarit të All-llahut, nuk hynë në kuptimin e bidatit sepse asnjëri prej atyre që i kanë zbuluar këto gjëra nuk supozon se janë ato nga Feja.

Pyetje:

Si është dispozita e sekrecioneve vaginore te gruaja sidomos në rastet e ndezjeve?Përgjigje:

Këto sekrecione bëjnë të detyruar ripërtëritjen e abdesit nëse kalojnë pjesën e brendshme në drejtim të anës së jashtme në mënyrë që lagështia të arrijë në rrobat që ka veshur.

Pyetje:

A keni mundësi të më tregoni për disa burime ku kam mundësi të shërbehem rreth tatimeve? Si mund të bëj dallim midis tatimeve të lejuara, të cilat duhen dhënë dhe tatimeve që nuk lejohet të jepen. Unë jam shumë i nevojshëm për këto burime pasiqë fusha ime ka të bëjë me llogarinë.Përgjigje:

Përgjigjen e pyetjes tënde ke mundësi ta gjesh nëse u kthehesh si librit: “El-Emval” të Ebi Ubejdit, ose “El-Haraxh” të Ebi Jusufit e të ngjashëm me to.

Por para së gjithash të them se pa marrë parasysh llojin e tatimit nëse ta kërkon kryetari i shtetit islam ti duhet ta japësh atë, a ka të drejtë ta kërkojë prej teje atë apo nuk ka të drejtë. Argumenti për këtë është fjala e qartë e Pejgamberit sal-lall-llahu alejhi vesel-lem ku thotë: “U jepni atyre atë që ju takon atyre dhe kërkoni prej All-llahut atë që ju takon juve”.

Pyetje:

Gjatë muajit të bekuar të Ramazanit kam hyrë në disa dhoma në internet (chat room) dhe të gjithë muajin kam qenë i rregullt në ndjekjen e programeve që ofronte një thirrës islam, i cili u bë shkaktar që unë të rregulloj sjelljet e mia dhe të udhëzohem, prandaj mendoj se të rinjtë e të rejat duhet të ndjekin këto lloj programesh dhe fluksin më të madh e kam parë që të bëhet në dhomat e dialogut ku edhe unë kam marrë pjesë. Në këto dhoma zhilloheshin biseda të ndryshme dhe kam hasur në ofendime dhe në tallje nga shumica e tyre, por edhe pranim nga masa dërrmuese. Kam biseduar nëpërmjet shkrimit me ta, ku ka shumë prej atyre që më kanë falënderuar dhe u është përmirësuar situata e tyre, siç ngjau me mua më herët me atë thirrësin. Pra, biseda ime me ta, a është haram?Përgjigje:

Dispozita e kësaj çështje varet nga rezultati. Nëse rezultatet janë në përputhje me sheriatin dhe në përputhje me kënaqësinë e All-llahut, atëherë është e mirëseardhur, e nëse jo atëherë ndalohet.

Pyetje:

Jam një i ri musliman sunit, por kam një shok që është i tarikatit alevi. Ai diskuton shpesh me mua për çështjen e rimishërimit (reinkarnacionit) të shpirtërave dhe ai është i sigurtë dhe i bindshëm në atë që thotë dhe më siguron mua se njërit prej familjes së tij i ka ndodhur një gjë e tillë. Çfarë mendoni për këtë çështje dhe si t’i përgjigjem?Përgjigje:

Biseda për reinkarnacionin është legjendë e hedhur poshtë para se ta refuzojë Islami. Të mjafton për këtë fjala e All-llahut kur thotë “Çdo njeri (shpirt) është peng i vetvetes” (El-Muddethir, 38) d.m.th., Çdo shpirt është i burgosur dhe i ruajtur për të dhënë llogari për zotin e vet.

Pyetje:

A i lejohet gruas të mësojë drejtimin e makinës nga ana ushtruesit (inspektorit) mashkull duke patur gra për këtë gjë?

A i lejohet gruas të drejtoj makinën jashtë kufijve të qytetit e vetmuar?

A lejohet që t’i drejtohemi All-llahut me fjalën Ja satit (O ty që mbulon) siç përdoret këtu te ne?Përgjigje:

1. Nuk i lejohet gruas të bëjë ushtrimin e drejtimit të makinës në kujdesin e mashkullit përderisa ka për këtë femër, madje nuk lejohet edhe nëse nuk ka femër nëse për të mësuar drejtimin e makinës nuk është e nevojshme.

2. Nuk i lejohet asaj që e vetmuar të drejtojë makinën jashtë qytetit përveç nëse e shoqëron atë edhe dikush që e ka mahrem.

3. Nuk është në emrat e All-llahut “Satir -mbulues”, por theksohet në një hadith të vërtetë (sahih) ku i Dërguari i All-llahut, sal-lall-llahu alejhi vesel-lem thotë “All-llahu jeton dhe është Ai që mbulon dhe e do mbulimin”.

Pyetje:

Si është dispozita e Sheriatit rreth çështjes së ofertës së martesave nëpërmjet internetit dhe atë duke mos biseduar nëpër dhomat e dialogjeve që bëhen midis të riut dhe të resë. A është një gjë e tillë e ndaluar?Përgjigje:

Fejesa, e cila është edhe baza e epilogut, është e domosdoshme para Martesës dhe duhet të bëhet nën kujdesin e familjes. Martesa është edhe lidhje midis dy familjeve siç është lidhje midis dy personave. Pra, një gjë e tillë nuk mund të realizohet në rrugë të ligjshme e të shëndoshë nëpërmjet internetit.

Pyetje:

Si është dispozita e punës së një inxhinieri, i cili mbikqyr projektet që rezultojnë nga hua (kredi) me kamatë? Po theksojmë edhe faktin se inxhinieri është i emërtuar si inxhinier i degës në komunat. Pra, natyra e punës së tij është mbikqyrja e atyre projekteve që të japi mendimin e tij teknik që ka të bëjë me fitimin ekonomik?Përgjigje:

Nuk ka gjë në punën e inxhinierit përderisa është i ndarë nga transaksionet e kamatës për të cilat ti flet. Ndërsa përsa i përket rrogës, të cilën e merr për punën e ligjshme që është në vete kjo konsiderohet pasuri e dyshuar (d.m.th. ku është përzier hallalli me haramin). Sipas sheriatit ka të drejtë të marri nga kjo punë, pagën e ligjshme të tij për të cilën ka dhënë edhe mundin e vet.
Pyetje:

Ne jemi një grup grash që thërrasim në rrugë të All-llahut. Kemi hasur në pjesë të ndryshme të shoqërisë që janë larg All-llahut. Ne leximin e Mevludit të Pejgamberit e marrim si metodë për të thirrur në rrugë të All-llahut. Kështu që lexojmë mevludin dhe gjatë kësaj kohe edhe këndojm ilahi që nxisin për kthim dhe pendim ndaj All-llahut dhe premtim dhe vazhdimësi në këtë rrugë për hir të All-llahut. Përdorim edhe defin dhe dorëtrokitjen dhe lëkundje të kontrolluar që nuk ka të bëjë me shthurje imorale dhe me vallëzim e lëkundje të qafave. Pastaj mbajmë një ligjëratë sipas rastit që jemi për Martesë, babina, për rast suksesi etj. Por problemi është se një herë na takoi një grua e një xhemati tjetër dhe na kundërshtoi këtë dorëtokitje dhe këtë lëkundje modeste. Hoxhenica që na udhëheq neve është prej thirrëseve më të mëdhaja në nivel botëror. Unë tani jam në huti kjo që na kundërshton na akuzon se bëjmë gjynah. Pra, sipas asaj dorëtrokitja dhe lëkundja është haram. Si është dispozita e sheriatit për këtë?Përgjigje:

Nuk ka asnjë pengesë në atë që përmende, gjegjësisht takimeve, të cilat i mbani për hir të All-llahut, ku edhe i tërhiqni vajzat brenda rregullave që i përmende.

Të këshilloj që të mos ia vësh veshin asaj motre. Po ashtu të këshilloj që të mos hapësh me të diskutim. Nëse ajo këmbëngul që të polemizoni dhe të nxisë paqartësi dërgoje që të bisedojë me mua për këtë çështje.

Pyetje:

Kërkojmë që të na sqaroni nëse el-Hadrah (takimi për të bërë dhikër bashkarisht), të cilën e praktikojnë disa është e lidhur dhe e saktë se e kanë praktikuar Kutbët (dijetarët shpirtërorë e miq të All-llahut) si zotëria im Abul Kadir el-Xhejlani dhe zotëria im Ahmed er-Rifaij …) apo një gjë e tillë është shpikur pas tyre. Siç kam mësuar në shumë raste nga ju se duhet të bëhet dhikri me edukatë. Pra, lëvizjet që i bëjnë në këto tubime të dhikrit, a janë në përputhje me atë duke patur parasysh se këto mbahen në prezencën e dijetarëve të njohur?Përgjigje:

Nëse me fjalën “hudur” keni për qëllim tubimi që bëhet për të përmendur All-llahun në këmbë dhe me edukatë në lëvizje dhe duke shqiptuar emrin “All-llah” plotësisht, atëherë kjo është e mirë dhe nuk ka dëm nëse bëhet me shoqërimin e ilahive.

Por nëse me fjalën “hadrah” është për qëllim ato lëvizje që kalojnë kufirin e sjelljes së mirë dhe edukatës me shqiptim jo të plotë të emrit “All-llah”, atëherë një gjë e tillë është e refuzuar dhe jo e lejuar (jo e ligjshme).

Pyetje:

Një vëlla musliman punon me taksi dhe i duhet të qëndrojë me orë të gjata në punë, kështu që ai disa namaze i kryen ulur në makinë dhe ndoshta ndonjëherë detyrohet të falet pak në drejtim jo të kibles. A ka të drejtë ta bëjë një gjë të tillë nëse frikësohet se i kalon koha dhe a ka dallim në këtë midis farzit dhe nafiles?Përgjigje:

Në shembullin që ti përmende nuk konsiderohet e nevojshme që të mund të falësh farzin ulur, ose i larguar nga kibla.

Pyetje:

Unë vuaj nga devijimi seksual në të menduar. Por elhamdulil-lah deri tani nuk kam bërë gjëra që e hidhërojnë All-llahun Fuqiplotë. Megjithatë unë kam shumë frikë se mos rrëshqas në këto lakmi dhe nuk di ç’të bëj sidomos pasi unë jam i dobët. Elhamduli-lah në mënyrë të rregullt e ndjek xhaminë si dhe ndjek aktivitetet fetare dhe vazhdimisht mundohem që ta angazhoj veten me këto gjëra, por vazhdimisht dështoj. Cila është zgjidhja?Përgjigje:

Ilaçi yt i parë është të shpeshtosh lutjen dhe vazhdimisht kthimin tek All-llahu. Ndërsa ilaçi i dytë të shkosh para një mjeku specialist fetar që i frikësohet All-llahut.

Pyetje:

Siç mund ta dini dhe ju, në këtë kohë janë shtuar devijimet e mashtrimet, saqë unë sapo dal nga njëri, hyj në tjetrin. Por një gjë më mundon, e ajo është që të bëhem i moralshëm si sahabet (shokët e Pejgamberit sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem), All-llahu qoftë i kënaqur me ta. Unë për veten time kërkoj më shumë moralin se sa ibadetin. Pra, kështu nisem në këtë gjë, saqë arrij deri në atë shkallë që ta respektoj nënën time në masë të madhe, po ashtu edhe vëllezërit e mi, saqë jam në gjendje të flijoj për ta, por nuk shkon më tepër se një javë apo 10 ditë e përsëri kthehem në të parën ku përsëri ndjej se besimi më dobësohet. Kështu përsëri kthehem në moralin e mëparshëm saqë edhe familja befasohet. Ju lutemi të më këshilloni!Përgjigje:

Virtytet e mira janë thelbi i Fesë. Por mënyra e arritjes deri tek ato, së pari janë zbatimi i detyrimeve, të cilat All-llahu t’i ka obliguar. Pastaj shpeshtimi i të përmendurit të All-llahut dhe së dyti leximi i Kuranit. Ky është ilaçi që rregullon veten tënde si dhe ky ilaç të bën më të kthellët, më të butë në marrëdhënie me të tjerët. Mos harro edhe rëndësinë e lutjes dhe kthimit tek All-llahu.Pyetje:

Gjatë muajit të bekuar të Ramazanit kam hyrë në disa dhoma në internet (chat room) dhe të gjithë muajin kam qenë i rregullt në ndjekjen e programeve që ofronte një thirrës islam, i cili u bë shkaktar që unë të rregulloj sjelljet e mia dhe të udhëzohem, prandaj mendoj se të rinjtë e të rejat duhet të ndjekin këto lloj programesh dhe fluksin më të madh e kam parë që të bëhet në dhomat e dialogut ku edhe unë kam marrë pjesë. Në këto dhoma zhilloheshin biseda të ndryshme dhe kam hasur në ofendime dhe në tallje nga shumica e tyre, por edhe pranim nga masa dërrmuese. Kam biseduar nëpërmjet shkrimit me ta, ku ka shumë prej atyre që më kanë falënderuar dhe u është përmirësuar situata e tyre, siç ngjau me mua më herët me atë thirrësin. Pra, biseda ime me ta, a është haram?Përgjigje:

Dispozita e kësaj çështje varet nga rezultati. Nëse rezultatet janë në përputhje me sheriatin dhe në përputhje me kënaqësinë e All-llahut, atëherë është e mirëseardhur, e nëse jo atëherë ndalohet.

Pyetje:

Jam një i ri musliman sunit, por kam një shok që është i tarikatit alevi. Ai diskuton shpesh me mua për çështjen e rimishërimit (reinkarnacionit) të shpirtërave dhe ai është i sigurtë dhe i bindshëm në atë që thotë dhe më siguron mua se njërit prej familjes së tij i ka ndodhur një gjë e tillë. Çfarë mendoni për këtë çështje dhe si t’i përgjigjem?Përgjigje:

Biseda për reinkarnacionin është legjendë e hedhur poshtë para se ta refuzojë Islami. Të mjafton për këtë fjala e All-llahut kur thotë “Çdo njeri (shpirt) është peng i vetvetes” (El-Muddethir, 38) d.m.th., Çdo shpirt është i burgosur dhe i ruajtur për të dhënë llogari për zotin e vet.

Pyetje:

A i lejohet gruas të mësojë drejtimin e makinës nga ana ushtruesit (inspektorit) mashkull duke patur gra për këtë gjë?

A i lejohet gruas të drejtoj makinën jashtë kufijve të qytetit e vetmuar?

A lejohet që t’i drejtohemi All-llahut me fjalën Ja satit (O ty që mbulon) siç përdoret këtu te ne?Përgjigje:

1. Nuk i lejohet gruas të bëjë ushtrimin e drejtimit të makinës në kujdesin e mashkullit përderisa ka për këtë femër, madje nuk lejohet edhe nëse nuk ka femër nëse për të mësuar drejtimin e makinës nuk është e nevojshme.

2. Nuk i lejohet asaj që e vetmuar të drejtojë makinën jashtë qytetit përveç nëse e shoqëron atë edhe dikush që e ka mahrem.

3. Nuk është në emrat e All-llahut “Satir -mbulues”, por theksohet në një hadith të vërtetë (sahih) ku i Dërguari i All-llahut, sal-lall-llahu alejhi vesel-lem thotë “All-llahu jeton dhe është Ai që mbulon dhe e do mbulimin”.

Pyetje:

Si është dispozita e Sheriatit rreth çështjes së ofertës së martesave nëpërmjet internetit dhe atë duke mos biseduar nëpër dhomat e dialogjeve që bëhen midis të riut dhe të resë. A është një gjë e tillë e ndaluar?Përgjigje:

Fejesa, e cila është edhe baza e epilogut, është e domosdoshme para Martesës dhe duhet të bëhet nën kujdesin e familjes. Martesa është edhe lidhje midis dy familjeve siç është lidhje midis dy personave. Pra, një gjë e tillë nuk mund të realizohet në rrugë të ligjshme e të shëndoshë nëpërmjet internetit.

Pyetje:

Si është dispozita e punës së një inxhinieri, i cili mbikqyr projektet që rezultojnë nga hua (kredi) me kamatë? Po theksojmë edhe faktin se inxhinieri është i emërtuar si inxhinier i degës në komunat. Pra, natyra e punës së tij është mbikqyrja e atyre projekteve që të japi mendimin e tij teknik që ka të bëjë me fitimin ekonomik?Përgjigje:

Nuk ka gjë në punën e inxhinierit përderisa është i ndarë nga transaksionet e kamatës për të cilat ti flet. Ndërsa përsa i përket rrogës, të cilën e merr për punën e ligjshme që është në vete kjo konsiderohet pasuri e dyshuar (d.m.th. ku është përzier hallalli me haramin). Sipas sheriatit ka të drejtë të marri nga kjo punë, pagën e ligjshme të tij për të cilën ka dhënë edhe mundin e vet.
Pyetje:

Ne jemi një grup grash që thërrasim në rrugë të All-llahut. Kemi hasur në pjesë të ndryshme të shoqërisë që janë larg All-llahut. Ne leximin e Mevludit të Pejgamberit e marrim si metodë për të thirrur në rrugë të All-llahut. Kështu që lexojmë mevludin dhe gjatë kësaj kohe edhe këndojm ilahi që nxisin për kthim dhe pendim ndaj All-llahut dhe premtim dhe vazhdimësi në këtë rrugë për hir të All-llahut. Përdorim edhe defin dhe dorëtrokitjen dhe lëkundje të kontrolluar që nuk ka të bëjë me shthurje imorale dhe me vallëzim e lëkundje të qafave. Pastaj mbajmë një ligjëratë sipas rastit që jemi për Martesë, babina, për rast suksesi etj. Por problemi është se një herë na takoi një grua e një xhemati tjetër dhe na kundërshtoi këtë dorëtokitje dhe këtë lëkundje modeste. Hoxhenica që na udhëheq neve është prej thirrëseve më të mëdhaja në nivel botëror. Unë tani jam në huti kjo që na kundërshton na akuzon se bëjmë gjynah. Pra, sipas asaj dorëtrokitja dhe lëkundja është haram. Si është dispozita e sheriatit për këtë?Përgjigje:

Nuk ka asnjë pengesë në atë që përmende, gjegjësisht takimeve, të cilat i mbani për hir të All-llahut, ku edhe i tërhiqni vajzat brenda rregullave që i përmende.

Të këshilloj që të mos ia vësh veshin asaj motre. Po ashtu të këshilloj që të mos hapësh me të diskutim. Nëse ajo këmbëngul që të polemizoni dhe të nxisë paqartësi dërgoje që të bisedojë me mua për këtë çështje.

Pyetje:

Kërkojmë që të na sqaroni nëse el-Hadrah (takimi për të bërë dhikër bashkarisht), të cilën e praktikojnë disa është e lidhur dhe e saktë se e kanë praktikuar Kutbët (dijetarët shpirtërorë e miq të All-llahut) si zotëria im Abul Kadir el-Xhejlani dhe zotëria im Ahmed er-Rifaij …) apo një gjë e tillë është shpikur pas tyre. Siç kam mësuar në shumë raste nga ju se duhet të bëhet dhikri me edukatë. Pra, lëvizjet që i bëjnë në këto tubime të dhikrit, a janë në përputhje me atë duke patur parasysh se këto mbahen në prezencën e dijetarëve të njohur?Përgjigje:

Nëse me fjalën “hudur” keni për qëllim tubimi që bëhet për të përmendur All-llahun në këmbë dhe me edukatë në lëvizje dhe duke shqiptuar emrin “All-llah” plotësisht, atëherë kjo është e mirë dhe nuk ka dëm nëse bëhet me shoqërimin e ilahive.

Por nëse me fjalën “hadrah” është për qëllim ato lëvizje që kalojnë kufirin e sjelljes së mirë dhe edukatës me shqiptim jo të plotë të emrit “All-llah”, atëherë një gjë e tillë është e refuzuar dhe jo e lejuar (jo e ligjshme).

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme