MUSLIMANSKA MUŠKA IMENA

A
ABADIN – vidi: Abidin
ABAS, ABAZ (ar) – lav, veoma namršten
ABDIJA – vidi: Abdullah
ABDULADL (ar) – rob Pravednog
ABDULLAH (ar) – Allahov rob, Allahov sluga Izv.: Avdulah, Abdija, Avdan, Avdija, Avdo
ABDULAHIR (ar) – rob Onoga koji de biti zadnji
ABDULALIM (ar) – rob Sveznajudeg
ABDULLATIF (ar) – rob Dobrog
ABDULAZIZ (ar) – rob Modnog
ABDULBAKIJ (ar) – rob Vječnog
ABDULBASIT (ar) – rob Onoga koji u izobilju dijeli svoje darove
ABDULBATIN (ar) – rob Skrivenog
ABDULBEDI’ (ar) – rob Tvorca, rob Stvoritelja
ABDULDŽELIL (ar) – rob Uzvišenog, rob Veličanstvenog
ABDULEHAD (ar) – rob Jednog Jedinog
ABDULEVVEL (ar) – rob Onoga koji je uvijek prvi
ABDULFETTAH (ar) – rob Onoga koji otvara vrata dobra i srede
ABDULGANIJ (ar) – rob Imudnog
ABDULGAFFAR (ar) – rob Onoga koji mnogo prašta
ABDULHABIR (ar) – rob Onoga koji je o svemu obaviješten
ABDULHADI (ar) – rob Onoga koji upuduje
ABDULHAJJ (ar) – rob vječno Živog
ABDULHALIM (ar) – rob Dobrodudnog
ABDULHAKK (ar) – rob Istinitog, rob Pravednog
ABDULHAMID (ar) – rob Hvaljenog
ABDULKADIR (ar) – rob Modnog
ABDULKAVIJJ (ar) rob Jakog, rob Neovisnog
ABDULKERIM (ar) – rob Plemenitog
ABDULKUDDUS (ar) – rob Svetog
ABDULMEDŽID (ar) – rob Časnog, rob Plemenitog, rob Slavnog
ABDULMELIK (ar) – rob Vladara
ABDULMUMIN (ar) – rob Onoga koji daje sigurnost
ABDULMUHEJMIN (ar) – rob Onoga koji štiti
ABDULMUKTEDIR (ar) – rob Onoga koji sve može
ABDULVEHHAB (ar) – rob Onoga koji mnogo dariva
ABDULVAHID (ar) – rob Jedinog
ABDULVEKIL (ar) – rob Povjerljivog
ABDULVEDUD (ar) – rob Voljenog
ABDURRAB (ar) – rob Gospodara
ABDURRAHIM (ar) – rob Milostivog
ABDURRAHMAN (ar) – rob Blagog, rob Svemilosnog
ABDURREZAK (ar) – rob Onoga koji opskrbljuje i daje nafaku
ABDUSSABUR (ar) – rob Onoga koji je najstrpljiviji
ABUSSAMED (ar) – rob Onoga kome se svako obrada, rob Onoga koji je utočište svakom
ABDUSSELAM (ar) – rob Onoga koji je čist od svake mahane i ograničenja, rob Onoga koji daje sigurnost
ABDUSSEMI’ (ar) – rob Onoga koji sve čuje
ABDUSSETAR (ar) – rob Onoga koji pokriva mahane i grijehe
ABEDIN – vidi Abidin
ABID (ar) – pobožan
ABIDIN (ar) – pobožni, Izv.: ABADIN, ABEDIN
ABUDIM – vidi Abidin
AĆIF – vidi: Akif
ADALET (ar) – pravedan, čestit
ADEM (st.hebr.) – zemlja, zemljin prah
ADEMDIN (ar) – sastavljeno od Adem – zemlja i Din – vjera
ADIL (ar) – pravedan, pošten, čist. Izv.: Ado
ADNAN (ar) – ime praoca Arapa, ime arap. plemena iz Hidžaza
ADO – vidi: Adil
ADVAN (ar) – brz, skakač
ADUL (tur- per) – bijela ruža, bijeli cvijet
AFAN (ar) – čestit, pošten, čedan, pun vrlina
AGAN (izv.od turc. aga) – gospodar, prvak, zapovjednik, veleposjednik, gazda Izv.: Aganlija, Ago, Agica
AGANLIJA – složeno ime od Agan i Alija
AGIB (izv. od ar. riječi Adžib) – divan, čudesan, neobičan
AGO – vidi: Agan
AHMED (ar) – pohvaljeni Izv.: Ahmica, Ahmid, Ahmedan, Ahmo
AID (ar) – posjetilac, gost
AJAS (ar) – lav
AJDIN (tur) – sjajan, svijetao, jasan, sretan. Izv.: Hajdin
AJETULLAH (ar) – Allahov znak
AJNIJA (ar) – pravi , nepotvoreni, izvorni
AJNUR (tur-ar) – mjesečev sjaj, svjetlost
AVAZ (tur) – glas
AKIF (ar) – povučen, samotan, privržen, marljiv, uporan, ustrajan
AKIL (ar) pametan, razuman
ALADOZ (ar-tur) – sastoji se od Ali – visok i Doz – oko
ALAJBEG (tur) zapovjednik spahija u sandžaku
ALAUDDIN (ar) – uzvišenost vjere
ALADIN (ar) – uzvišenost vjere, slava vjere
ALEM (ar) – velikan, glavni, putokaz, zastava
ALEMDAR (ar-tur) – bajraktar, zastavnik
ALI – vidi: Alija
ALIDŽAN (ar-per) sastoji se od Ali – visok i Džan- duša
ALIJA (ar) – visok, prvorazredan, izvrstan, odličan, plemenit Izv.: Ale, Ali, Aljo, Aljuš
ALIJUDIN (ar) – visok, vrstan (u vjeri)
ALIM (ar) – učenjak, koji je visoko obrazovan
ALIOSMAN – dvojno ime: Alija i Osman
ALIRIZA – dvojno ime: Alija i Riza
ALISIRAH (ar) – visokog morala. odgojen, vaspitan
ALIŠAH (per) – uzvišeni car, vladar
ALJO – vidi: Alija
ALMAS, ELMAS (ar) – dijamant, dragulj
ALMIR (ar) – zapovjednik, princ, vladar
AMMAR (ar) – dugoživotni, graditelj
AMEL (ar) – rad, aktivnost, djelo
www.minber.ba
AMIL (ar) radnik, trudbenik
AMIR (ar) – zapovjednik, naredbodavac, ukudanin, napredan, bujan
AMSAL (ar) najbolji, najuzorniji, najzdraviji
ARIF (ar) – razborit, oštar, poznat, upuden
ARSLAN (ar) – lav, heroj, junak
ASAD (ar) – najsredniji, najuspješniji
ASAF, ASIF (ar) – tužan, osjetljiv, koji se često kaje
ASIM (ar) – zaštitnik, branilac, koji svoju neporočnost čuva
ATAULLAH (ar) – dar Božiji
ATIF (ar) – milostiv, saosjedajan Izv.: Ato, Tifo
ATIK (ar) – plemenit, pušten na slobodu
AVAM (ar) – plivač, koji dobro plovi, pliva
AVDIJA – vidi: Abdullah
AVDULAH – vidi: Abdullah
AZAM (ar) – najvedi, najznačajniji
AZAUDIN (ar) – utjeha vjere
AZEM (ar) – velik, ogroman
AZER (ar) – vatra, oganj
AZIB, AZEB (ar) – neženja, neoženjen
AZIM (ar) – onaj koji odlučuje, odlučan
AZIZ (ar) – modni, dragocjeni, omiljeni


B
BADRAUDIN (ar) – sjaj vjere
BADEM (per) – drvo i plod iz porodice ruža
BAHIR (ar) mornar, mornarski. Izv.: Bahro
BAHRIJA (ar) – pomorac, mornar
BAHRO – vidi: Bahrija
BAHRUDIN (ar) – onaj čije je znanje o vjeri veliko poput mora
BAHTIJAR (per) – sretan čovjek, sredko. Izv.: Bahtija, Bahto
BAJAZIT (ar) – otac onoga koji se povedava – koji raste
BAJEZID (tur) – otac Jezidov – koji raste
BAJRAM (tur- per) – praznik
BAJRO – vidi: Bajram
BAKIR (ar) – ranoranilac, proučavalac, oštar
BALABAN (tur) – krupan, nezgrapan čovjek
BALI (ar) – pametan, uman, starinac, star
BARAK (ar) – blještav, prozračan, sjajan
BARIZ (ar) – istaknut, javan, vidan. Izv.: Beriz
BEKIR, BEĆIR (ar) – ranoranilac, prvo dijete, prva proljetna kiša
BEDRIJA (ar) – pun mjesec, uštap, preteča nečega
BEDRUDIN (ar) – punilo vjere
BEHADIR (per) – hrabar, smion, snažan
BEHAIJA – krasni, ljepotan
BEHADIL (per) – ljepota srca, ljepota duše
BEHAUDDIN (ar) – ukras vjere (Islama) Izv.: Behudin
BEHDŽET (ar) – ljepotan, ljepota, sjaj Izv.: Behdžo
BEHLUL (ar) – nasmijan, darežljiv, veseo
BEHMEN (per) – prijatelj
BEHRAM (per) – Mars (planeta)
BEKTAŠ, BEGTAŠ (per) – vršnjak Izv.: Begtan, Bekto
BENJAMIN (st. heb) – sin srede i radosti
BERIN (per) – najbolji, najviši
BERIZ (ar) – jasan, istaknut, ugledan
BESIM (ar) – nasmijan, veseo
BEŠARET (ar) – veselost, radovanje, nagovještaj radosne vijesti
BEŠIR (ar) – onaj koji donosi radosnu vijest
BILAL (ar) – svježina, voda, mlijeko, sastajalište
BURHAN (ar) – jasan dokaz, očit dokaz, ono što se neda osporiti
BURHANUDDIN (ar) – dokaz vjere


Ć
ĆEMAL, ĆAMIL (ar) – potpun, savršen, zreo Izv. od riječi KEMAL, KAMIL
ĆAZIM (ar) – staložen, šutljiv, koji se savladava u ljutnji, pun gnjeva, potišten Izv. od riječi KAZIM, KEZIM


D
DANI (ar) – bliski
DARIS (ar) – učenik
DAMAD (per) – mladoženja, zet
DAUT – ime Božijeg poslanika (Davud)
DEDAGA – vl. ime nastalo od dedo i aga

DELIL (ar) – uputa, dokaz

DEMIR (tur) – gvožđe, željezo
DILAVER (per.) – hrabar, vrijedan, odvažan
DILBER (per.) – dražestan, dragi, voljeni
DURAK (tur) – stalan, čvrstDŽABIR (ar) – onaj koji namješta (kosti), onaj koji ublažava ili previja ranu
DŽAFER (ar) – mala rijeka, potok Izv.: Džafo
DŽAHID (ar) – marljiv, oprezan
DŽANAN (per) – voljen, ljubljen, drag
DŽAVID (ar) – darežljivi
DŽELALIJA (ar) – veličanstveni, veliki, modni. Izv.: Dželal
DŽELALUDDIN (ar) – veličanstvo vjere, uzvišenost vjere (Islama)
DŽENAN (ar) – srce, duša
DŽEMAL (ar) – ljepota
DŽEMALUDDIN (ar) – ljepota vjere Izv.: Džemal, Džemo
DŽEMIL (ar) – lijep, krasan, ljubak
DŽEMŠID (per) – sjajni, divni
DŽEVAD (ar) – darežljiv, velikodušan, plemenit
DŽEVDET (ar) – dobrota, izvrsnost, kvalitet
DŽEVLAN (ar) – lutalica, čovjek koji je svakome od koristi
DŽIHAD (ar) – borba, sveti rat
DŽIHAN (per) – svijet
DŽUHEJR (ar) – koji glasno govori, podidi glas
DŽUNEJID (ar) – vojnik


Đ
ĐULIZAR (per) – ružičnjak
ĐUZEL (tur) – lijep, ugodan Izv. od tur. riječi Guzel


E
EDAH (ar) – vršenje, obavljanje, interpretacija
EDBER (ar) – najčvršdi, najsnažniji, jedar
EDHEM (ar.) – crn, vran, crnkast
EDIB (ar.) – odgojen, vaspitan, uljudan, obrazovan, pjesnik
EDDIN (ar) – vl. ime izvedeno od Din=vjera, autoritet Izv.: Edin, Aldin
EFRAIM (st.heb) – rodan, plodan
EJJUB (star.Hebr.) – koji se kaje, pokajnik, progonjen
EKREM (ar) – najplemenitiji, najpoštovaniji, najugledniji
ELDAR (azer-per) – vladar, gospodar
ELMAS – dijamant, dragulj
ELMEDDIN (ar) – građanin, kulturan, vjeri odan Izv.: Elmedin
ELVEDDIN (ar) – dar, poklon, dobročinstvo vjere Izv.: Elvedin
EMANULLAH (ar) – Božija milost, Božija sigurnost
EMIN (ar) – vjeran, miran, siguran, pouzdan, čestit
EMIR (ar) – vođa, princ, vladar
ENES (ar) – druželjubiv, prijatan, ljubazan
ENIS (ar) – drug, prijatelj
ENSAR (ar) – pomagači, pomodnici, pristalice
ENVER (ar) – lijep, sjajan, blistav, jasan
ERMIN – izv. od Jermen
ESAD (ar) – najsredniji, najuspješniji
ESED (ar) – lav. Izv.: Asad
ESMIN – vidi: Jasmin
ESVED (ar) – crn, tamne boje
EŠREF (ar) – najugledniji, cijenjen
EZHER (ar) – čovjek blistavog lica, najupadljiviji, najizrazitiji
EZIB (ar) – visok , vitak


F
FADIL (ar) – izvrstan, odličan, zaslužan, istaknut Izv.: Fadlan, Fazlija
FAHIM (ar) – koji razumije, koji shvata
FAHIR (ar) – ponosan, gord, hvalisav Izv.: Fahro, Fahrudin, Fahrija
FAHRET (ar) – ponos, slava, čast
FAID (ar) – siguran, darežljiv
FAIK (ar) – odabran, izabran, nadmodan, superioran
FARIK (ar) – onaj koji razlikuje dobro od zla
FARIS (ar) – jahač, konjanik, vitez
FARUK (ar) – koji zna razlikovati istinu od laži, uviđajan
FEHD (ar) – leopard
FEHIM (ar) – razuman, bistar Izv.: Fehmija
FEJLEM (ar) – gorostas, duge kose, velika vojska
FEJSAL (ar) – sudac, vladar, britka sablja
FEJRUZ (per) – pobjeda, spas, uspjeh
FERHAD (ar) – koji pobjeđuje, bistar, pametan
FERHAT (ar) – radost, veselje
FERID (ar) – posebno nadaren, jedinstven, jedini, neuporediv
FERIK (ar) – general, komandant divizije
FERIZ (ar) – sretni, sredko
FETAH (ar) – osvajač, sudac
FEVZIJA (ar) – spašeni, sretni
FIKO – vidi: Šefik
FIKRET (ar) – misao, ideja, pojam, utisak
FIKRIJA (ar) – pametan, mudar
FUAD (ar) – srce, um, razum, duh, duša


G
GALIB (ar) – koji savlađuje, pobjednik, dominantan
GANIM (ar) – obogaden obilnim plijenom
GANIJA (ar) – bogat, imudan Izv.: Gano


H
HABIB (ar) – drag, voljen, ljubimac
HAFIZ (ar) – koji čitav Kur`an zna napamet, zaštitnik
HAIM (ar) – ludo zaljubljen
HAJDAR (ar) – lav
HAJDIN – vidi: Ajdin
HAJRIJA (ar) – dobri, sretni
HAJRO, HAJRUDDIN (ar) – dobrotvoran, izvrstan u vjeri, sreda vjere
HAJRULLAH (ar) – Božije dobro
HAKIJA (ar) – istinit, pravi, strog
HAKIM (ar) – sudac, guverner, odlučan
HALID (ar) – trajan, krepak, snažan, čio.
HALIL (ar) – vjeran prijatelj, srce, koplje, sablja. Izv.: Halko
HALIM (ar) – blag, strpljiv, obazriv
HALIS (ar) – iskren, istinit
HAMDIJA, HAMED (ar) – hvaljen, pohvaljen Izv.: Hamdo
HAMID (ar) – Bogu zahvalan
HAMO – vidi: Muhammed
HAMZA (ar) – lav
HANEFIJA (ar) – pravovjeran
HARIS (ar) – čuvar, nadzornik, ratar
HARKAN (ar) – budan, koji bdi nodu
HASAN (ar) – lijep, ljubak, krasan, izvrstan Izv.: Hase, Haso, Hasko
HASIB (ar) – cijenjen, poštovan, uvažen, ugledan, plemenit
HAŠIM (ar) – onaj koji drobi, onaj koji mrvi hljeb
HAZIM (ar) – razborit, pouzdan, odlučan, čvrst
HAZIR (ar) – oprezan, budan
HIDAJET (ar) – onaj koji upuduje na pravi put, uputa
HIFZIJA (ar) – sačuvan, zaštiden Izv.: Himzija, Hivzija, Hifzo, Hivzo, Himzo
HIKMET (ar) – mudrost
HILMIJA (ar) – blag, obazriv, strpljiv Izv.: Hilmo
HIŠAM (ar) – darežljiv
HULUSIJA (ar) – iskreni, čisti
HUREM (per) – veseo, sretan, dobar
HUSEJIN (ar) – ljepuškast, ljubak Izv.: Huso, Husika, Husin, Husica
HUSNIJA (ar) – ljepotan Izv.: Husno
HUSREF, HUSREV (Per) – vladar, car


I
IBRAHIM (ar) – otac naroda, mnoštva. Ime Božijeg poslanika. Izv.: Ibro, Ibrica, Ibran
IBRIŠIM (tur) – svilen konac, svila
IDRIS, IDRIZ (ar) – pronicatelj, apokaliptičar. Ime Božijeg vjerovijesnika
IFET (ar) – nevin, žedan
IHSAN (ar) – milost, dobročinstvo
IKBAL (ar) – sreda, uspjeh
ILDERIM (tur) – munja Izv. od tur. riječi Yıldırım
ILHAMIJA (tur) – sugestija, nadahnude, inspiracija
ILHAN (ar) – melodija, kompozicija
ILJAS, ILIJAS – Ime Božijeg vjerovijesnika
IMADUDIN (ar) – stub vjere, oslonac vjere
IMRAN (ar) – dug vijek življenja, dug život
IMŠIR (per) – brat po mlijeku
IRFAN (ar) – poznavalac, onaj koji je upuden
IRHAD (ar) – čist, opran
ISA – ime Božijeg poslanika Izv.: Iso
ISAM (ar) – čist, suzdržljiv od mahana
ISAMUDIN (ar) – čistoda vjere
ISHAK, ISAK (ar) – ime sina Božijeg poslanika Ibrahima, a.s.
ISLAM (ar) – odanost, predanost, vjeri odan
ISMAIL, ISMAJIL (ar) – Bog čuje, uslišio je. Ime sina Božijeg poslanika Ibrahima, a.s. Izv.: Smail, Smajo
ISMET (ar) – nevin, sačuvan od grijeha
ISO – vidi: Isa
IZEDIN – vidi: Izuddin
IZET (ar) – mod, sila, ugled, uticaj, slava. Izv.: Izo
IZUDDIN (ar) – snaga vjere, slava vjere. Izv.: Izedin, Izudin


J
JAHJA (ar) – onaj koji živi, ime Božijeg vjerovijesnika Izv.: Jahija
JAKUB (ar) – ime oca Jusufa, a.s.
JAKUT (per) – rubin, safir
JASIN (ar) – naziv 36. kur'anske sure
JASIR (ar) – mali, neznatan, lahak, jednostavan
JASMIN (per) – vrsta cvijeta. Izv.: Esmin
JAŠAR (tur) – živjeti
JESAR (ar) – bogatstvo, udobnost, lijeva strana
JEZID (ar) – uvedan, povedati
JUNUZ, JUNUS – onaj koji je tužan, ime Božijeg vjerovijesnika
JUSUF – ime Božijeg vjerovijesnika


K
KADIR (ar) – sposoban, modan, jak
KADRIJA (ar) – sposoban, vrijedan, predodređen, vezan za sudbinu
KAHRIMAN (per) – junak
KAHRO – vidi: Kahriman
KAID (ar) – vođa, zapovjednik
KAPLAN (tur) – tigar
KASEM (ar) – zakletva
KASIM (ar) – djelitelj, raspoređivač, planer
KAZANFER (ar) – lav, junak. Pravilno: Gadanfer
KEBIR (ar) – velik, ogroman
KEMAL, ĆEMAL (ar) – savršen, zreo Izv.: Kemo, Ćemo, Kemica
KEMALUDDIN (ar) – savršenstvo vjere
KENAN (ar) – skriveni, tajni
KERIM (ar) – plemenit, velikodušan, srdačan
KJAMIL – vidi: Damil
KJAZIM – vidi: Dazim
KURT (tur) – vuk
KURTALIJA – dvojno ime: Kurt i Alija


L
LATIF (ar) – fin, nježan, drag, blag, srdačan
LEBIB (ar) – pametan, pronicljiv
LUKMAN – ime starog mudraca pomenutog u Kur’anu
LUTFIJA, LUTVO (ar) – dobrodudni


M
MADŽID (ar) – slavan, plemenit, velikodušan. Izv.: Medžid
MAHFUZ (ar) – zapamden, sačuvan
MAHIR (ar) – vješt, spretan, okretan, iskusan
MAHMUD, MAHMUT, MAHO (ar) – pohvaljen, hvale vrijedan
MAID (ar) – sofra, jelo, gozba
MAKBUL (ar) – simpatičan, prihvatljiv, sasvim mogud
MAKSUD (ar) – traženi, željeni, cilj, značenje
MALIK (ar) – posjednik, vladar Izv.: Malić, Malkan
MAŠO – vidi: Mahmud
MAZHAR, MASHAR (ar) – prikazivanje, spoljašnjost, izgled, manifestacija
MEBRUK (ar) – blagoslovljen
MEDAGA – Izv. od hip. Medo(Ahmed) i aga
MEDUBESER (ar) – dalekovidi
MEDŽID – vidi: Madžid
MEHDIJA (ar) – vođa, voditelj
MEHMED (ar) – mnogo hvaljen, dostojan hvale, slavljen
MEMDUH (ar) – hvaljen
MEMIJA, MEMO – vidi: Mehmed
MEMUN (ar) – sretan, uspješan, na kojeg se može osloniti
MEMNUN (ar) – zadovoljan, priznat, blagodaran
MEMSUD (ar) – jak, vitak, lijep
MENSUR (ar) – pobjednik, pobjedonosan, pomod
MERDAN (per) – hrabar, odvažan, plemenit
MERDŽAN (ar) – korali, biseri
MERSAD (ar) – plemenit, osmatračnica, zamka
MERSUDIN (ar) – luka vjere
MERZUK (ar) – opskrbljen, koji ima sve što mu je neophodno
MERVAN (ar) – stanovnik pokrajine Merv
MESRUR (ar) – veseo, radostan
MESUD (ar) – sretan, blažen, uspješan Izv.: Mesudija, Sudo
MEŠA, MEŠKO – vidi: Mehmed
METIN (ar) – čvrst, jak, trajan
MEVLUDDIN (ar) – prijatelj vjere, rođenje vjere Izv.: Mevludin
MEVSUD (ar) – čvrst, solidan
MEZID (ar) – višak, povedan, uvedan
MIDHAT (ar) – pohvaljeni Izv.: Midho, Midhad
MIRALEM (ar) – zapovjednik na Zemlji
MIRAT (ar) – ogledalo
MIRZA (pak) – princ, pisar, sekretar, obrazovan
MIRSAD – vidi: Mersad
MUAMER (ar) – dugovječan, koji dugo živi
MUAZ (ar) – zaštiden
MUBAREK (ar) – blagoslovljen
MUBEDŽEL (ar) – veličanstven, poštovan, cijenjen
MUDŽAHID (ar) – borac na Allahovom putu
MUDŽAVID (ar) – darežljiv, susretljiv
MUDŽIB (ar) – onaj koji se odaziva
MUFID (ar) – koristan, unosan, probitačan
MUGDIM, MUKDIM (ar) – hrabar, smio, odvažan, preduzetan
MUHAMMED (ar) – mnogo hvaljen, dostojan hvale, slavljen
MUHAREM (ar) – zaštiden, nepovrjediv, sačuvan, sveti, prvi mjesec muslimanskog kalendara
MUHIDIN – vidi: Muhjidin
MUHJIDIN (ar) – preporoditelj, onaj koji oživljava vjeru
MUHIB (ar) – koji voli, ljubitelj
MUHSIN (ar) – dobročinitelj
MUJAN, MUJO, MUJICA, MUJKAN – vidi: Mustafa
MUJESIR (ar) – uspješan, onaj koji olakšava
MUKELEF (ar) – obavezan, zadužen
MUKEREM (ar) – počašden
MUKIM (ar) – postojan, stanovnik
MUKRIM (ar) – onaj koji poštuje, onaj koji cijeni
MULAGA – ime se sastoji od Mula-učen čovjek, teolog i Aga
MULAIM (ar) – podesan, zgodan, povoljan
MUMIN (ar) – vjernik
MUNEVVER (ar) – sjajan, svijetao, osvijetljen Izv.:Munever
MUNIB (ar) – onaj koji se Bogu posvetio, pokajnik
MUNIR (ar) – sjajan, obasjan, svijetao
MUNSIF (ar) – ispravan, pravedan, karakteran, tolerantan
MUMTAZ (ar) – izvanredan, odličan
MURADIF (ar) – drug, saputnik
MURAT, MURAD (ar) – poželjan, namjeravan, ono što se želi
MURID (ar) – učenik
MURIZ, MURIS (ar) – onaj koji nešto ostavlja u naslijeđe
MURSEL (ar) – izaslanik
MURTEZA (ar) – odabrani Izv.: Murtezan, Murto
MURUVET, MURVET (ar) – uljudan, čovječan, human
MUSA – ime Božijeg poslanika
MUSAIB (ar) – miljenik, blag, drug
MUSANIF (ar) – pisac, autor
MUSAFIR (ar) – putnik, gost
MUSEBBIH (ar) – onaj koji slavi Boga Izv.:Musebih
MUSLIHUDDIN (ar) – reformator vjere, popravljač vjere Izv.: Muslija
MUSLIM (ar) – predan Bogu
MUSTAFA (ar) – odabran, odlikovan
MUŠIR (ar) – savjetnik, feldmaršal
MUVEDET (ar) – ljubav, naklonost
MUVEHID (ar) – monoteista
MUZAFER (ar) – koji uspjeva, pobjedonosan
MUZEJEN (ar) – ukrašen, okiden


N
NADIJA (ar) – nježan
NADIL (ar) – pobjednik
NADIM (ar) – pokajnik
NADIR (ar) – rijedak
NAFIZ (ar) – prodoran, djelotvoran
NAIB (ar) – zamijenik, zastupnik, predstavnik
NAIL (ar) – dobitnik, koji je postigao željeni cilj
NAIM (ar) – mekan, nježan, bezbrižan
NAKIJ (ar) – čist
NAKIB (ar) – branilac, zaštitnik
www.minber.ba
NAMIK (ar) – koji ukrašava, koji dekoriše, lijepo piše Izv.: Namko
NASAF (ar) – pravičan, pravedan
NASER (ar) – pomagač, zaštitnik
NASIB – vidi: Nesib
NASIF (ar) – sluga, poslužitelj
NASIH (ar) – savjetnik
NASIR (ar) – pomagač, koji pomaže drugome
NASRUDDIN (ar) – pomod vjere Izv.: Nasrudin
NAŠID (ar) – pjesnik, onaj koji poznaje
NAZIF (ar) – čist, uredan
NAZIH (ar) – dalek, udaljen
NAZIM (ar) – priređivač, organizator, pisac
NAZIR (ar) – inspektor, kontrolor
NAZMIJA (ar) – poetičan, pjesnički sređen
NEDIB (ar) – koji oplakuje
NEDIM (ar) – prisni prijatelj, pokajnik
NEDŽAD (ar) – spas, izbavljenje, sigurnost. Izv.: Nedžo
NEDŽIB (ar) – plemenitog roda
NEDŽIM (ar) – zvijezda, svjež, mlad
NEDŽMIJA, NEDŽMO – vidi: Nedžmudin
NEDŽMUDDIN (ar) – zvijezda vjere Izv.: Nedžmudin
NEDŽVET (ar) – sigurnost, sloboda
NEFIS (ar) – skup, dragocjen, tražen
NEHRUDIN (ar) – rijeka vjere
NEKIB (ar) – starešina, glava, predsjednik
NERIMAN (per) – junak
NERKEZ (per) – narcis, vrsta cvijeta
NERMIN (ar) – hrabar, junak, vitez
NESIB (ar) – sreda, udio, sudbina, plemenit Izv.: Nasib
NESIM (ar) – povjetarac, vjetrid
NESKO – vidi: Nezir
NESUH (ar) – otmen, iskren, čist
NEŠAT (ar) – snažan, odlučan
NEVZET, NEVZAT, NEVZAD (per) – novorođenče
NEVRES (per) – mlad, svjež
NEZIM, NEZO (ar) – uredan, ljubak
NEZIR (ar) – propovjednik, koji opominje
NIHAD (ar) – karakter, narav, priroda
NIHAZ (ar) – napredak
NIJAZ (per) – onaj koji želi, molba, potreba Izv.: Nijazija
NISFET (ar) – polovina
NIZAM (ar) – red, poredak, sistem
NUH – ime Božijeg poslanika Izv.: Nuhan, Nuho
NUMAN (ar) – crven, krv Izv.: Numo
NURIF (ar) – sjajan, svijetao
NURIJA (ar) – svijetao, blistav Izv.: Nurkan, Nurko
NURUDDIN (ar) – svjetlo vjere
NURULLAH (ar) – Allahovo svjetlo
NUSRET (ar) – pomod, pobjeda


O
OMER (ar) – ime drugog halife
ORHAN, OHRAN (tur) – car utvrđenja
OSMAN (ar) – ime tredeg halife


P
PAŠA (tur) – visoki dostojanstvenik Izv.: Pašo
PERTEF, PERTEV (per) – sjaj, svjetlost
PIRIJA (per) – čovjek u godinama, starac


R
RAGIB (ar) – koji žudi, koji čezne, teži za nečim
RAHIM (ar) – koji je milostiv, sažaljiv
RAIF (ar) – samilostan, blag, dobrodudan
RAMADAN (ar) – sveti mjesec Ramazan Izv.: Ramo
RAMIZ (ar) – okretan, figurativno se izražava
RASIM (ar) – pisar, belježnik, slikar
RAŠID (ar) – na pravom putu, pravovjeran, pobožan
REDŽA, REDŽO, REDŽAD (ar) – nada, očekivanje
REDŽAIJA (ar) – koji se nada
REDŽEP (ar) – redžeb (sedmi mjesec islamskog kalendara)
REDŽIB (ar) – koji uvažava, koji poštuje
REFIK, REFKO (ar) – pratilac, saputnik, prijatelj
REHAD (ar) – blag, nježan, mekan
REIF (ar) – milostiv, blag, dobrodušan
REJHAN (ar) – mirisna biljka, bosiljak
REKIB (ar) – stražar, kontrolor, nadzornik
REMZIJA (ar) – figurativan, simboličan Izv.: Remzo
REŠAD (ar) – ispravnost, razboritost, spoznaja Izv.: Reško, Rešo
REŠID (ar) – pametan, koji je vođen pravim putem
REUF (ar) – milostan, saosjedajan, blag
RIFAT (ar) – visok položaj, visost, čast
RIJAD (ar) – vježbanje, treniranje
RIZVAN, RIDVAN, RIZO (ar) – zadovoljstvo
RUSTAN, RUSTEM (per) – najvedi persijski junak, snažan
RUVEID (ar) – tiho, cvjetna zelena livada
RUŠDIJA (ar)- razborit, pravilan, ispravan


S
SABAHET (ar) – ljepotan, ljubak
SABAHUDDIN (ar) – zora vjere, osvit vjere Izv.: Sabahudin
SABIR (ar) – postojan, strpljiv na nedade
SABIT (ar) – čvrst, jak, stabilan
SABRIJA (ar) – strpljivi, suzdržan
SADIJA (ar) – sretni Izv.: Sado
SADIK (ar) – iskren, istinit, vjeran
SADUDDIN (ar) – sreda vjere Izv.: Sadudin
SADRUDDIN (ar) – srce vjere, srž vjere, načelo vjere Izv.: Sadrudin
SADŽID (ar) – onaj koji se klanja, divi, Bogu sedždu čini
SAFAUDDIN (ar) – čistoda vjere Izv.: Safaudin
SAFER (ar) – drugi mjesec muslimanskog kalendara Izv.: Sefer
SAFET (ar) – najbolji dio, elita, jezgro, srž, suština Pravilno: Safvet
SAHIB (ar) – kolega, prijatelj, vlasnik
SAID, SAJID, SAIT, SAJIT (ar) – gospodar, glavar, koji obedava sredu
SAKIB (ar) – prodoran, oštrouman, sjajan
SALAHUDDIN (ar) – ispravnost vjere, dobro vjere Izv.: Salahudin, Saladin
SALIM, SALEM (ar) – zdrav, čitav, potpun, pravilan
SALIH (ar) – dobar, čestit, uredan, bogobojazan Izv.: Salko, Salkan
SALIM (ar) – zdrav, čio Izv.: Salem
SAMED (ar) – prvak, koji podnosi glad i zeđ
SAMID (ar) – čvrst, trajan, koji gordo drži glavu
SAMIJA (ar) – uzvišen, visok
SAMIR (ar) – sagovornik, pripovjedač, nodobdija, koji nodu ne spava
SAMIT (ar) – koji šuti
SAUD (ar) – muško vlastito ime
SEAD (ar) – sretni, dobar predznak, uspjeh Izv.: Sejo
SEDAD (ar) – ispravan, tačan
SEFER (ar) – put, putovanje, zora
SEID, SEJID (ar) – sretan, blažen, uspješan
SEJFUDDIN (ar) – mač vjere, sablja vjere Izv.: Sejfudin, Sejfo, Sejfija
SEJFULLAH (ar) – Allahova sablja Izv.: Sejfulah
SELAM (ar) – spas, mir
SELIM (ar) – zdrav, čist, neokaljan
SELMAN (ar) – zdrav Izv.: Selmo
SELVET (ar) – utjeha, mir
SEMIN (ar) – skupocjen, vrijedan, dragocjen
SEMIR (ar) – koji se nodu zabavlja, nodobdija. Isto kao i Samir
SENAD, SENADIN (ar) – sjaj, veličina vjere.
SENAID (ar) – oslonac, autoritet
SERVET (ar) – bogatstvo, izobilje, čempres
SIDIK (ar) – veoma iskren, pouzdan, istinoljubiv, pravedan
SIFET (ar) – svojstvo, osobina, iskren prijatelj
SINAN (ar) – snaga, mod, sila, željezni šiljak na koplju
SINANUDDIN (ar) – oštrica vjere, koplje vjere Izv.:Sinanudin
SIRADŽ (ar) – svjetiljka
SIRADŽUDDIN (ar) – svjetiljka vjere Izv.: Siradžudin
SIRIJA (ar) – tajanstveni, mistični
SMAIL, SMAJIL, SMAIĆ, SMAJO – vidi: Ismail
SUAD (ar) – sretan, koji ima srede Izv.: Sudo
SUBHIJA (ar) – zora, svanude Izv.: Subho
SULEJMAN (ar) – mudrac, miroljubiv, ime Božijeg poslanika Izv.: Suljo, Suliman
SULHIJA (ar) – onaj koji je naklonjen miru, pacifista
www.minber.ba
SULTAN (ar) – car, vladar
SUNULLAH (ar) – Božija lasta


Š
ŠABAN (ar) – osmi mjesec muslimanskog kalendara Izv.: Šabo
ŠAĆIR, ŠAKIR (ar) – koji se Allahu često zahvaljuje, zahvalan
ŠAHBAZ (per) – sivi soko
ŠAHIN (per) – soko
ŠAHSIVAR (per) – konjanik, vješt i okretan jahač
ŠAHSUDDIN (per-ar) – čovjek vjere Izv.: Šahzo
ŠEBIB (ar) – mlad
ŠEFIK (ar) – saosjedajan, brižljiv, nježan Izv.: Šefko, Šefkija, Fiko
ŠEFKET, ŠEFĆET (ar) – samilost, brižljivost, nježnost
ŠEHAB (ar) – meteor, plamen, baklja Isto kao: Šihab
ŠEMSO, ŠEMSUDDIN (ar) – sunčevo svjetlo, zlato, Sunce vjere
ŠERIF (ar) – ugledan, čestit, plemenit
ŠEVAL (ar) – deveti mjesec muslimanskog kalendara
ŠEVKET (ar) – bojna sila, jačina, hrabrost, mod, snaga
ŠEFKIJA (ar) – onaj koji čezne za nečim Izv.: Šefko, Ševko
ŠINAS, ŠINAZ (per) – onaj koji zna Izv.:Šinasija
ŠIRMERD (per) – čovjek-lav
ŠUAJB – ime Božijeg vjerovijesnika
ŠUKRET (ar) – zahvala, pohvala, priznanje
ŠUKRIJA, ŠUĆRIJA (ar) – zahvalan Bogu Izv.: Šućo, Šućro, Šukro

T
TADŽUDDIN (ar) – kruna vjere Izv.: Tadžo
TAHIR (ar) – čist, neporčan, nevin Izv.: Tale, Tajko
TAHBIN (ar) – omiljen
TAIB, TAJIB (ar) – dobar, ugodan, izvrstan Izv.: Tajko
TAKSIM (ar) – zakletva, podjela
TALAT (ar) – uspinjanje, dizanje, izlazak, izgled, lik
TALIB (ar) – učenik, student, koji traži znanje
TARIK (ar) – zvijezda blistava, onaj koji kuca, udara, nodni gost
TEUFIK (ar) – naklonost, milost, pomod od Allaha Izv.: Tufo
TIFO (ar) – vidi: Atif
TIMUR (tur) – željezo, gvožđe
TOSUN (tur) – zdrav, jedar momak


U
UBEJD (ar) – ropčid
UBEJDULLAH (ar) – Allahov ropčid
ULFET (ar) – ljubav, bliskost, prijateljstvo, drugarstvo
UVEJS (ar) – vuk Izv.: Veis, Veiz, Vejz
UZEIR, UZEJIR – pomod, ime Božijeg vjerovijesnika


V
VADŽID (ar) – imudan, zaljubljen
VAHDET (ar) – jedinac, sam, samostalnost
VAHID (ar) – jedinstven, neuporediv, jedini
VAHJUDDIN (ar) – otkrovenje vjere
VAKIJA (ar) – čuvar, zaštitnik
VAMIK (ar) – voljeni, drug
VASIF (ar) – onaj koji opisuje
VASIL (ar) – koji spaja, povezuje
VEDAD (ar) – ljubav, naklonost, prijateljstvo, simpatija
VEDŽID (ar) – ravnica, ravan
VEFIK (ar) – skladan, podesan, prijatelj
VEHAB (ar) – onaj koji poklanja, daruje
VEHBIJA (ar) – Bogom dato, od Boga darovani, nadaren, talentovan
VEHID (ar) – jedinstven, usamljen, jedini
VEHIDUDDIN (ar) – jedinstvo vjere
VELID (ar) – dječak, novorođenče
VELIJA (ar) – prijatelj, pristalica, pomodnik
VELIJUDDIN (ar) – blizak vjeri
VEZIR (ar) – ministar, pomodnik
VIDŽDAN (ar) – saznanje, savjest, strast, intuicija
VILDAN (ar) – novorođenčad, djeca

Z
ZAFER (ar) – pobjeda, trijumf
ZAHID (ar) – uzdržljiv, odan Bogu
ZAHIR (ar) – vidljiv, ispoljava osjedanja, otvoren prema drugima
ZAID (ar) – koji se povedava, raste
ZAIM (ar) – vođa, starešina, predvodnik Izv.: Zajim, Zajkan, Zajko, Zajčo
ZAKIR (ar) – onaj koji zikr čini, koji pominje Božije ime
ZARIF (ar) – ljubak, nježan, elegantan, dosjetljiv, oštrouman
ZEHRUDIN (ar) – cvijede vjere
ZEKIR, ZEĆIR (ar) – ugledan, slavan, koji ima jaku memoriju
ZEJNIL (ar) – ukras poklonika Skr. od: Zejnulabidin
ZEJNUDDIN (ar) – ukras vjere, nakit vjere
ZEKERIJAH (ar) – onaj koji se sjeda Boga, ime Božijeg vjerovijesnika Izv.:Zekerija
ZEKIJA (ar) – čist od grijeha, nevin, bistar, dobar
ZERIN (tur) – zlatan, pozladen
ZEHRUDDIN (ar) – cvijet vjere Izv.: Zihro
ZENBER (ar) – lav
ZIHNIJA (ar) – talentovani, umni
ZIJAUDDIN (ar) – svjetlo vjere Izv.: Zijad, Zijah, Zija, Zijo
ZIJAD (ar) – iznad svega, suviše Vidi: Zijaudin
ZIKRIJA (ar) – onaj kojeg pominju, onaj kojeg se sjedaju
ZIKRET (ar) – uspomena, sjedanje, slava
ZIRO – vidi: Nezir
ZUBEJR (ar) – cjelokupan, ljepotan, pismo
ZUFER (ar) – junak, darežljiv čovjek
ZUHDIJA (ar) – uzdržan, pobožan
ZUHEJR (ar) – cvjetid
ZULFIKAR (ar) – oličenje junaštva Izv.: Zulfo, Zulko, Zuko

Napomena:
( Ispravno je reći ALLAHU EKBER jer je značenje EKBER (ar) – najvedi; a EGBER (ar) – najprašnjaviji, prašnjav, prolazan, izbrisan )

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme