Bibliografia e veprave autoriale dhe përkthimeve - Nexhat Ibrahimi

Veprat autoriale


Të botuara:

1. N. Ibrahimi, Shkolla juridike hanefite, Prizren, 1410 / 1990, fq.78.

2. N. Ibrahimi, Suzi Prizrenasi – dijetar e bamirës i shek. XV-XVI, Prizren, 1410/1990, fq.36.

3. N. Ibrahimi, Muslimanët në Ballkan në periodën paraosmane, Prizren, 1410/1990, fq.34.

4. N. Ibrahimi, Aspekte islame, Prizren, 1413/ 1992.fq. 108.

5. N. Ibrahimi, Tre hadithe me përkthim e komentim, Prizren, 1413/ 1992, fq. 40.

6. N. Ibrahimi, Kontaktet e para të Islamit me popujt ballkanikë në periudhën paraosmane, Shkup, 1997, fq. 102.

7. N. Ibrahimi, Shkolla juridike hanefite dhe karakteristikat themelore të doktrinës së saj, Shkup, 1998, fq. 162.

8. N. Ibrahimi, Islami në trojet iliro-shqiptare gjatë shekujve, Shkup, 1998.

9. N. Ibrahimi, Paragjykimet ndaj Islamit gjatë shekujve, Prizren,1421/2000,fq. 118.

10. N. Ibrahimi, Imam Ebu Jusufi dhe Imam Muhammedi, Prizren, 1421/ 2000, fq. 62.

11. N. Ibrahimi, Islami dhe muslimanët në tokat shqiptare dhe në Ballkanin mesjetar   (sh. IX-XIV),  Shkup, 2003/1424, 145 faqe.

12. N. Ibrahimi, Dimensione kur’anore, Shkup, 2004, fq. 78.

13. N. Ibrahimi, Islami dhe kriza e identitetit, Shkup, 2004, 172 faqe.

14. N. Ibrahimi, Aspekte të marrëdhënieve islamo-kristiane në Mesjetë, Prishtinë, 2004, 67 faqe.

15. N. Ibrahimi, Kronologji e popujve dhe e vendeve muslimane në botë, Prishtinë, 2005/1426, 150 faqe.

16. N. Ibrahimi, Bazat e etikës islame – Ahlaku,Shkup, 2005/1426 h., 240 faqe.

17. N. Ibrahimi, Imami dhe xhemati, Shkup, 2005, 44 faqe.

18. N. Ibrahimi, Islami si provokim global, Shkup, 2006, 368 faqe.

 

Të pabotuara:

19. N. Ibrahimi, Zhvillimi i sekteve në historinë e mendimit islam, rreth 250 faqe.

20. N. Ibrahimi, Imam Ebu Hanifeh dhe Imam El-Maturidiu, perla të akaidit islam, rreth 95 faqe.

21. N. Ibrahimi, Muslimanët më kërkim të Islamit, rreth 600 faqe.

22. N. Ibrahimi, Universi i Jusufit a.s., rreth 180 faqe.

 

Veprat e përkthyera


Të botuara:

23. Ebu Hanife, Kitab‘ul-vasijjeh, Prishtinë, 1983.

24. Ebu Hanife, Fikh ‘ul-ekber, Prishtinë, 1984.

25. Imam El-Maturidiu,Traktati mbi besimin islam,(me koment),Prishtinë,1985-1986.

26. Imam En-Nesefiu, Akaidi i Nesefiut, (me koment), Prishtinë, 1989.

27. Imam El-Gazaliu, Ballsami i lumturisë, fq. 50. (I botuar në disa revista).

28. M. Mahmud, Prej dyshimit deri në besim, Prishtinë, 1987, fq. 114.

29. Muhammed A. Draz, Agjërimi i ramazanit, Prishtinë, 1988, fq. 62.

30. Grup autorësh, Jeta familjare islame, Prizren, 1416/1996, fq. 96.

31. K. Silajxhiq, Texhvidi (bashkëpërkthyes), Prizren, 1416/1996, fq. 48.

32. El-Mewdudi, Muhammedi a.s dhe Kur’ani i shenjtë, Prizren, 1409/1989, fq. 120.

33. Et-Temimi, Parimet e besimit islam, Prizren, 1410/ 1990, fq, 24,

34. M. Mahmud, Dialogu me mikun ateist, Prishtinë, 1990, fq. 164.

35. M. Ikball, Poezi të zgjedhura, bashkëpërkthyes,  Prizren, 1410/1990, fq. 36.

36. V. Demiraj, Filozofët muslimanë, Prizren, 1410/1990, fq. fq. 64.

37. Imam El-Gazaliu, Rruga deri në shpëtim, (me koment), Prizren, 1411/1991,fq. 62.

38. J. Ramiq, Hutbe të zgjedhura të Muhammedit a.s., Prizren, 1411/1991, fq.126.

39. H. Gjozo, Mbi varrin e Muhammedit a. s., Prizren, 1419/1990, fq. 22.

40. H. Sharofi, Edukata fetare e morale, I, Prizren, 1410/1990, fq. 23.

41. Rozhe Garodi, Islami dhe kultura, Sarajevë, 1411/1991, fq. 166.

42. En-Neveviu, Dyzet hadithe, Prizren,1410/1990, fq.102.

43. En-Neveviu, Dyzet hadithe dhe shtojca e Ibni Rexhebit, Shkup,1413/1992, fq.126.

44. M. Abdulvehhab, Tre themelet dhe argumentet e tyre, Shkup, 1992, fq. 36.

45. Jasini në transkriptim e përkthim shqip, Prizren, 1413/1992, fq. 64.

46. U. Azizussamed, Islami dhe Krishterizmi, Prizren, 1412/1992, fq. 78.

47. Imam Homeini,Mesazhi drejtuar M.Gorbaçovit,(shqip-angl.), Prizren,1992,fq. 24.

48. F. Sheta, Martesa islame, Prizren, 1992, fq. 22.

49. A. Izetbegoviq, Deklarata islame, Shkup, 1413/1993, fq. 70.

50. El-Mewdudi, Sistemi i jetës në islam, Prizren, 1415/1995, fq. 68.

51. En-Neveviu, Rijad‘us-salihin, Shkup, 1996, fq. 645.

52. M. Hanxhiq, Hyrje në shkencën e tefsirit, Shkup, 1997, fq, 70.

53. M. Hanxhiq, Hyrje në shkencën e hadithit, Shkup, 1997, fq. 70.

54. H. Corbin, Historia e filozofisë islame, I –II, Shkup, 1997, fq. 446.

55. M. El-Behij, Imani – besimi në Allahun xh. sh., Shkup, 1418/1997, fq. 116.

56. Si ta njohim artin islam, Prishtinë, 2000, fq. 64.

57. M. Mahmud, All-llahu xh. sh., Tetovë, 1997, fq. .

58. A.Bulaq,Islami dhe demokracia, teokracia e totalitarizmi,Shkup, 1998,fq. 220.

59. Gj. Shushnjiq, Fuqia dhe pafuqia e shkencës në kritikën e religjionit, Prizren, 2000, fq. 46.

60. Muslimani i vogël, I,    Prizren, 2000, fq. 50.

61. Muslimani i vogël, II,   Prizren, 2000, fq. 50.

62. Muslimani i vogël, III,  Prizren, 2000, fq. 50.

63. Muslimani i vogël, IV,  Prizren, 2000, fq. 62.

64. Ibn Hazmi, Shërimi i shpirtrave, Prizren, 2001/1421, fq. 93.

65. Muharrem Omerdiq, Përçarja dhe pasojat e saj, Prizren, 2001/1421, fq. 43.

59. Hasan Kaleshi, Sofi Sinan-pasha dhe xhamia e tij, Prizren, 1422/ 2001, fq. 34.

66. Mevludi shqip, Përgatiti N. Ibrahimi, Prizren, 2001/1422, fq. 150.

67. Andrew Rippin, Historiku i tefsirit të Kur’anit, Prizren, 2001, fq. 38.

68. Hutbeja lamtumirëse e Muhammedit a. s., Prizren, 2001, fq. 20.

69. M. Asad, Islami në udhëkryq, Prizren, 2002/1423, fq. 117.

70. E vërteta rreth vehabizmit dhe vehabistëve, Tetovë, 2002/1423, fq. 76.

71. Ahmed Fuad El-Ehwani, Filozofia islame, Prizren, 2002, fq. 156.

72. M. Asad, Rruga për në Mekë, Shkup, 2003/1423, Logos-A, fq. 503.

73. En-Nesefij, Besimi islam sipas Imam En-Nesefiut, Prizren, 2003, fq. 88.

74. Imam El-Maturidiu - Jeta, vepra dhe mësimi, Prishtinë, 2003, fq. 95.

75. N. Smailagiq, Halifët besimdrejtë, Prizren, 2003/1424 h., fq. 40.

76. M. S. Kayani& H. Murad, Djaloshi guximtar - Aliu r.a.,Prizren,2003/1424 h., fq.28.

77. Thomas W. Arnold, Historia e përhapjes së islamit,  Prishtinë, 2004, 500 faqe.

78. Imam Ebu Hanifeh, Fikh’ul-ekber, Prizren, 2005, fq. 120.

79. Ibn Tejmijje, Kitab ‘ut-tewhid - Monotezimi islam, Prishtinë, 2006, fq. 80.

80. M. Shamiq, Si shkruhet vepra shkencore, Shkup, 2006, fq. 350.

81. M. Ikball, Ripërtëritja e mendimit fetar në islam, Shkup, 2006, fq. 250.

 

Të pabotuara:

82. S. Ramadan, E drejta islame – Burimi dhe zhvillimi, Shkup, 2006, fq. 230.

83. Grup autorësh, Fundamentalizmi islam – ç’është ky?, rreth fq. 230.

84. M. Bucaille, Bibla, Kur’ani dhe shkenca, rreth fq. 400.

85. J. Karadavi, E drejta islame - Aktualiteti gjithëkohor dhe gjithëhapësinor, fq. 220.

86. Ibn Haldun, El-Mukaddima – pjesë të zgjedhura, rreth fq. 300.

87. S. H. Nasr, Islami dhe të studiuarit e natyrës, rreth fq. 50.

88. M. Hanxhiq, Prehja e shpirtrave, rreth fq. 60.

Në përgaditje

89. Alija Izetbegoviq, Robër nuk do të bëhemi, rreth 250 faqe.

90. El-Esh’arij, Mbi arsyeshmërinë e ilm’ul-kelamit, rreth 60 faqe.

91. Muhammed Asad, Parimet e shetit dhe të pushtetit në islam, rreth 200 faqe.