Mospajtimet në mes esh’aritëve dhe maturiditëve[2]

Dallimet maturidite-esh'arite ...

Vazhdo leximin!

E Hënë, 13 Maj 2019, 01:39Shkruan: Imam Shemsuddin Ahmed ibn Sulejman ibn Kemal Pasha (873-940H)[1]

IDEJA PËR BESIMIN SUBJEKTIV NË TEOLOGJINË E EL-MĀTURĪDĪUT

...Është e dukshme që, për El-Maturidiun, nocioni taklid nuk është i pranueshëm në pikëpamje të besimit. Atij i përket merita më e madhe për anulimin (zbehjen) e tij në rrafshin teologjik. ...

Vazhdo leximin!

E Dielë, 12 Maj 2019, 23:11Shkruan: Yasin Ramazan Başaran[1]

IMAM EL-MATURIDIU (VD. 333H)

”Asnjë libër nuk i bën konkurencë atij, vërtetë asnjë libër as që i afrohet prej atyre që i paraprinë atij në këtë lëmi.”

Vazhdo leximin!

E Martë, 7 Maj 2019, 20:10Shkruan: Shkruan: G.F. Haddad

Ibn Nuxhejm

Zejnuddin (ose Abidin) Ibrahim ibn Muhammed ibn Muhammed ibn Muhammed Ibn Nuxhejm (926-969 ose 970 h./1520-1563) ishte një jurist i dalluar i shkollës hanefi të fikhut.

Vazhdo leximin!

E Martë, 23 Tetor 2018, 21:15Shkruan: Guy Burak

Biografia e Imam Nuruddin Es-Sabunit

Libri “El-Bidajetu” është një libër nga fusha e “tevhidit” apo e “usulid-dinit” (shkenca e Kelamit) sipas medh’hebit të Imam Ebu Mensur El-Maturidiut, dijetar i ehlu’s-sunnetit vel xhematit në pjesën e Transoksanisë dhe themelues i medh’hebit “El-Maturidij”, në të cilin u formësua Imam Sabuni.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 27 Gusht 2018, 14:04Shkruan: Dr. Fet’hullah Hulejf

Mulla Ali ibn Sultan el-Karij dhe veprat e tij - Një bibliografi deskriptive -

Burimi: The Islamic Quarterly: vëll. 58, nr. 2, fq. 129-156

Përktheu: Fatih Ibrahimi

Vazhdo leximin!

E Martë, 27 Shkurt 2018, 14:13Shkruan: Gibril Fuad Haddad

Kelami dhe Islami

Sot, pak muslimanë dinë ndonjë gjë rreth shkollave esh’arije dhe maturidije apo marrëdhënies së tyre me Islamin

Vazhdo leximin!

E Martë, 8 Gusht 2017, 06:21Shkruan: NUH HA MIM KELLER

Racionaliteti në Filozofinë Islame

... duhet shquar se “fundi i filozofisë”, i shpallur me një siguri të këtillë nga postmodernistët, nuk është tërësisht një fund, meqë qëllimet filozofike tradicionale mund të arrihen përmes mbështetjes në metodat e tjera të diskursit: hermeneutikës ...

Vazhdo leximin!

E Martë, 8 Gusht 2017, 06:10Shkruan: MAJID FAKHRY

AGJËRIMI I TË SËMURIT DHE I GJIDHËNËSES NË RAMAZAN

Dijetarët pajtohen se personit të sëmurë i lejohet që mos të agjërojë në ramazan.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 3 Qërshor 2017, 10:31Shkruan: DR. JUSUF EL-KARADAVI

Vuajtja dhe Urtësia Hyjnore

Publikohet me leje te perkthyesit
© Islami Tradicional

Vazhdo leximin!

E Hënë, 25 Korrik 2016, 12:37Shkruan: Nuh Ha Mim Keller

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme