Koment i sures

Kjo sure e shkurtër prej tre ajetesh e përmbledh sistemin e plotë për jetën njerëzore, të bazuar mbi pikëpamjen islame. Me disa fjalë është mbuluar e tërë kushtetuta islame dhe Ymeti i Islamit, është përshkruar me cilësitë e veta thelbësore. Kjo është elekuenca e Allahut të cilën vetëm Ai është i aftë ta bëjë.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 22 Gusht 2009, 16:49Shkruan: Prof. Sejjid KUTUB

Përhapja e Islamit

HYRJE:
Në emër të All-llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit![1]

Vazhdo leximin!

E Premte, 21 Gusht 2009, 23:36Shkruan: Sami Frashëri

HERMENEUTIKA E PLURALIZMIT RELIGJIOZ*

“Edhe ty të shpallëm Librin, me realitete, për të vërtetuar Librat e mëparme dhe përkujdeset për ata. Dhe ti gjyko, në mesin e atyre, sipas asaj që shpallë All-llahu dhe mos ndiq epshet e atyre e të largohesh nga e vërteta që të ka ardhur; për secilin kemi caktuar një ligj dhe një drejtim. Dhe sikur të kishte dashur All-llahu, Ai do t’ju kishte krijuar vetëm një popull, por Ai don t’ju sprovojë me atë çka u jep, prandaj bëni gara për vepra të mira! Te All-llahu do të ktheheni të gjithë dhe Ai do t’ju informojë për atë çka keni kundërshtuar.” (El-Maide 48)

Vazhdo leximin!

E Premte, 21 Gusht 2009, 23:32Shkruan: Dr. Ismail BARDHI

SHTIMI - PAKËSIMI I IMANIT

Sipas harixhive, mu'tezileve, zejdijve, selefijve, shumicës së kelamistëve esh'aritë, dhe Ibni Hazmit prej dhahirijve, të cilët punën (kryerjen e obligimeve fetare) e konsiderojnë pjesë të pandashme të imanit, imani shtohet dhe pakësohet edhe nga aspekti sasior (kuantitativ, kemmijjeh) edhe nga ai cilësor (kualitativ, kejfijjeh). Sipas kësaj, me kryerjen e punëve të mira imani shtohet, kurse me kryerjen e punëve të këqija imani pakësohet. Kjo nga shkaku se në Kur’anin fisnik ka disa ajete që tregojnë se imani shtohet e pakësohet:

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 19 Gusht 2009, 12:20Shkruan: Dr. Ahmed Saim Kilavuzi

MBI TË FSHEHTAT E AGJËRIMIT DHE KUSHTET E TIJ TË BRENDSHME*

Duke ditur se agjërimi ndahet në tri grada si, agjërimi i shtresës së përgjithshme, agjërimi i pakicës së përzgjedhur dhe agjërimi i ajkës nga pakica e përzgjedhur (saum kusus el-kusus).

Vazhdo leximin!

E Martë, 18 Gusht 2009, 10:21Shkruan: Ebu Hamid el-Gazali

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit