Cili është qëndrimi islam ndaj Baba-dimrit

Një numër i madh i muslimanëve i kanë parashtruar pyetje Fetve-eminit në lidhje me qëndrimin islam, për të ashtu quajturin Baba-dimër, si një nga simbolet e festës, me anë të të cilit shënohet fillimi i vitit të ri, si dhe çfarë qëndrimi duhet patur muslimanët ndaj këtij fenomeni. Duke e respektuar të drejtën e zgjedhjes së çdo individi dhe familjeje që, në situata konkrete, të veprojnë në përputhje me ndërgjegjen dhe përcaktimin personal, Fetvei-emini, Dr. Enes Ljevakoviq, dëshiron të tregojë me sa vijon:

Vazhdo leximin!

E Dielë, 26 Dhjetor 2010, 15:38

Shqiptimi i nijetit në namaz

Shqiptimi i nijetit sipas shumicës së dijetarëve të katër medhhebeve është gjë e lavdëruar, pa marrë parasysh kjo a është në lidhje me nijetin për namaz, abdest apo haxh, sepse në këtë është konfirmimi i gjendjes së zemrës.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 9 Dhjetor 2010, 06:52

A lejohet leximi i duasë për të vdekurin mbi varr?

Pyetja:

A lejohet të lexohet duaja (lutja) për të vdekurin mbi varr? Si do të kthehet? A lejohet të lexohet duaja te varri i Pejgamberit a.s. sepse shohim se policët saudiasë këtë nuk e lejojnë?

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 8 Dhjetor 2010, 21:23

A lexohet besmeleja para fatihasë në fillim të çdo rekati dhe ndërmjet fatihasë dhe sures?

Pyetja:

A është i detyrueshem leximi i besmeles para Fatihasë edhe ne rekatin e dytë? A është i detyrueshem leximi i besmeles ndërmjet Fatihasë dhe sures?

Vazhdo leximin!

E Martë, 30 Nëntor 2010, 18:38

Pyetja: Dispozita e Namazit te Bajramit? A eshte vaxhib, apo sunnet?

Lexo per bajram

Vazhdo leximin!

E Hënë, 15 Nëntor 2010, 19:00

Komentimi i fjalëve të cilat i përshkruhen Ebu Hanifes

Pyetja:
Ç’thoni lidhur me citatin të cilin e transmetojnë vehabinjtë nga Imam Ebu Hanife r.a.: “Kur është pyetur për mendim për ata të cilët thonë: Nuk e di a është Allahu në tokë apo në qiell!, Ebu Hanife r.a. thotë: Ka bërë kufër (mosbesim), sepse Allahu thotë: I Gjithëmëshirshmi qëndron mbi Arsh. Kurse Arshi i tij është mbi shtatë qiej. Pastaj është pyetur: Çka nëse thotë se Allahu është mbi Arsh por thotë se nuk di a është Arshi në tokë apo në qiej. Ebu Hanife thotë: Ka bërë kufër. (Uluww nga Dhehebiu sikur dhe Sherh Akidetu Et-Tahavij nga Ibn Ebi Iz Hanefij).”

Vazhdo leximin!

E Enjte, 28 Tetor 2010, 07:16

Haxhi i borxhliut

Pyetje: Një person ka marrë borxh nga disa të tjerë dhe kërkon të shkojë në Haxh. Borxh dhënësit, e kanë lejuar duke i thënë:”Nëse shkon në Haxh dhe nëse vdes atje, ta kemi falur borxhin.” Megjithatë, borxhliu luhatet dhe nuk di si t’ia bëjë, të shkojë në Haxh apo jo!”

Vazhdo leximin!

E Dielë, 10 Tetor 2010, 10:47Shkruan: Dr. Jusuf El-karadavi

A lejohet për Me’mumin (xhematin) me lexu diç nga Kur’ani kur është duke u falur pas imamit?

Është “Mekruh” (e urryer) për xhematin të lexoj Kur’an pas imamit në namaz

Vazhdo leximin!

E Hënë, 2 Gusht 2010, 19:55Shkruan: Ebil Hasenat Muhamed Abdul Haj

NGRITJA E DUARVE PER TE BERE LUTJE PAS NAMAZEVE, E LIGJESUAR APO RISI ?

Falënderimi i takon Allahut xh.sh., salevatet dhe selamet mbi të Dërguarin e Allahut, mbi familjen e tij, shokët e tij… e më pas:

Vazhdo leximin!

E Martë, 20 Korrik 2010, 06:42

Ç’farë është dispozita për muzikën dhe këngëtarin sipas Islamit?

Dëgjimi i muzikës dhe këngëtarit nuk është i lejuar në përgjithësi dhe as i ndaluar në përgjithësi. Nëse kënga përmban fjalë të bukura dhe që kanë domethënie, vlera dhe qëllime fisnike e që shpie në rrugë e cila nuk ndeshet me normat e moralit islam, dhe që nuk ia merr kohën besimtarit për t’i zbatuar normat me të cilat e ka ngarkuar Allahu i gjithfuqishëm si nga farzet e vaxhibet, kjo është e lejuar dhe nuk ka asgjë të keqe. Ndërsa muzika e cila ndikon dhe largon besimtarin nga përmendja e Allahut apo nga namazi, padyshim se është e ndaluar HARAM.

Nga arabishtja:
Ibrahim Beqiri

Vazhdo leximin!

E Hënë, 7 Dhjetor 2009, 15:06Shkruan: SHEJH ALI XHUMA -MUFTIA I EGJIPTIT

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme