CIKLI USHQIMOR | THE FOOD CYCLE

SHQIP

Siç shihet në diagram, bimët dhe kafshët e vdekura zbërthehen nga bakteriet dhe transformohen në minerale. Kjo mbeturinë organike e absorbuar në tokë përbën ushqimin bazë për bimët. Ky cikël ushqyes është me rëndësi jetike për të gjitha gjallesat.Në ajetin e mësipërm vëmendja jonë tërhiqet në ciklin ushqimor për të cilin njerëzit në kohën e shpalljes së Kur’anit nuk kishin njohuri.

Kur një gjallesë vdes, mikroorganizmat shpejt e shkaktojnë dekompozimin e saj. Trupi i vdekur pastaj ndahet në molekula organike që përzihen me tokën dhe formojnë burimin themelor të ushqimit për bimët, kafshët dhe, në fund, njerëzit. Po të mos ishte ky cikël ushqyes, jeta do të ishte e pamundshme.

Bakteret janë përgjegjëse për përmbushjen e nevojave minerale dhe ushqimore për të gjithë gjallesat. Bimët dhe disa kafshë, që mbesin gati plotësisht të vdekura (letargji) gjatë dimrit, ringjallen verës dhe përmbushin të gjitha nevojat e mineraleve dhe ushqimit përmes aktiviteteve të bakterieve gjatë dimrit. Gjatë dimrit, bakteriet ndajnë mbetjet organike (p.sh. bimët dhe kafshët e vdekura) dhe i kthejnë ato në minerale 162 Kështu, kur gjallesat rizgjohen në pranverë, ato e gjejnë ushqimin të gatshëm dhe duke i pritur ata. Në saje të bakterieve, është kryer një “pastrim pranveror” në ambientin e tyre dhe është përgatitur sasia e nevojshme e ushqimit për natyrën ndërsa rikthehet në jetë në pranverë.
Siç e kemi parë, krijesat e vdekura luajnë një rol jetik në shfaqjen e të rejave. Ky tranzicion, i treguar në Kur’an si “Ai nxjerr të gjallin nga i vdekuri dhe Ai është nxjerrës i të vdekurit nga i gjalli”, është kryer në mënyrën më perfekte. Kjo është një nga dëshmitë se Kur’ani është Fjala e Allahut.
-------------------------------------------------------------------------------
162. Bilim ve Teknik (Science and Technology) 234 (May 1987) 17.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

Allah splits the seed and kernel. He brings forth the living from the dead, and produces the dead out of the living. That is Allah, so how are you misguided? (Qur'an, 6:95)

As shown in the diagram, dead plants and animals are broken down by bacteria and transformed into minerals. This organic waste absorbed into the soil constitutes the basic foodstuff of plants. This nutritional cycle is therefore of vital importance for all living things.
In the above verse, our attention is drawn to a food cycle of which people at the time of the Qur'an's revelation could have known nothing.
When a living thing dies, micro-organisms quickly cause it to decompose. The dead body is thus divided up into organic molecules that mix with the soil and form the basic source of food for plants, animals, and, ultimately, humanity. Were it not for this nutritional cycle, life would not be possible.
Bacteria are responsible for meeting all living things' mineral and food needs. Plants and some animals, which remain almost dead (hibernation) throughout the winter, revive in the summer and meet all of their mineral and food requirements through the activities of bacteria during the winter. Throughout the winter, bacteria separate organic wastes (i.e., dead plants and animals) and turn them into minerals.162 Thus, when living things reawaken in spring, they find food ready and waiting for them. Thanks to bacteria, a "spring cleaning" has been carried out in their environment and the necessary amount of food has been prepared for nature as it returns to life in the spring.
As we have seen, dead creatures play a vital role in the emergence of new ones. This transition, indicated in the Qur'an as "He brings forth the living from the dead, and produces the dead out of the living," is carried out in the most perfect manner. This is one of the proofs that the Qur'an is the Word of Allah.
-------------------------------------------------------------------------------
162. Bilim ve Teknik (Science and Technology) 234 (May 1987) 17.

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme