Lutja e Zejnul ′Abidinit në Lamtumirë të Muajit të Ramazanit

4 Mirësia Jote është fillim i ri,
Falja Jote dhunti e begatë,
Dënimi Yt është drejtësi,
Vendimi Yt – zgjedhje për më të mirën!

5 Nëse dhuron,
Ti s′e njollos dhurimin Tënd me detyrim,
dhe nëse kursehesh,
nuk e bën duke shkelur kënd.

6 Ti i tregon mirënjohje atij që Të falënderon,
ndërkohë që Vetë Ti e ke frymëzuar të Të falënderojë.

7 Ti e shpërblen atë që Të lavdëron,
ndërkohë që Vetë Ti ia ke mësuar falënderimin Tënd.

8 Ti e mbulon atë të cilin,
po të doje,
do ta zbuloje,
dhe je bujar me atë ndaj të cilit,
po të doje,
do kurseheshe.
Që të dy meritojnë zbulimin dhe kursimin Tënd,
por veprimet Tuaja
i ke mbështetur në dhunti të begatë,
fuqinë Tënde e ke kanalizuar në durim,

9 duke e pritur me mëshirë atë që Të është mosbindur,
dhe mospërfillur atë që desh të dëmtonte vetveten.
Ti e pret kthimin e tyre pa ngutje
dhe përmbahesh nga shtyrja e tyre në pendim,
ashtu që i shkatërruari prej tyre të mos shkatërrohet
për shkakun Tënd
dhe i shkretuari prej tyre të mos shkretohet përmes
favorit Tënd,
por vetëm pasi ta kesh zgjatur justifikimin e tij
dhe argumentet e njëpasnjëshme ndaj tij,
si akt bujarie përmes faljes Tënde, O Bujar,
dhe veprim përkëdhelie përmes butësisë Tënde, O Mëshirplotë!

10 Je Ti Ai që u ke hapur një derë shërbëtorëve të Tu
një derë për tek falja Jote,
që e ke quajtur ‘pendesë’.
Ti ke vendosur mbi atë derë
një tregues nga shpallja Jote,
që të mos i shmangen:
Ti ke thënë (bekuar qofshin emrat e Tu)
{pendohuni te Allahu me një pendesë të palëkundur!
Ndoshta Zoti juaj do t′ju lirojë nga veprat tuaja të liga
dhe t′ju pranojë në kopshte
nën të cilat vërshojnë lumenj,

11 ditën kur Allahu s′e turpëron Pejgamberin
dhe ata që besojnë përkrah tij,
drita e tyre u ndriçon përpara
dhe në të djathtat duar,
e ata thonë:
′Zoti ynë, plotësona dritën tonë dhe falna neve!
Vërtet, Ti je i plotfuqishëm mbi çdogjë.}
Ç′justifikim ka ai
që mbetet mospërfillës nga hyrja në atë shtëpi
pas hapjes së derës
dhe vendosjes së treguesit?

12 Je Ti Ai që e ka ngritur çmimin ndaj Vetes
në dobi të robërve të Tu,
duke u dëshiruar atyre përfitimin në ujdinë me Ty,
triumfin përmes mbërritjes tek Ti,
dhe rritjen përpara Teje,
sepse Ti ke thënë
(i bekuar është emri Yt, i lartmadhëruar je),
{kushdo që sjell një vepër të mirë
do të ketë dhjetëfishin e saj,
e kushdo që sjell një vepër të keqe
do të shpërblehet vetëm për atë}

13 Ti ke thënë se,
{shembulli i pasurisë së atyre që e harxhojnë
në rrugën e Zotit
është si ai i kokrrës së grurit
që shpërthen shtatë kallinj,
ku secili ka njëqind kokrra;
Allahu ia shumëfishon kujt dëshiron.}
Ti ke thënë,
{kush është ai që do t′i huazojë Allahut një hua të mirë,
e Ai t′ia shumëfishojë?}
Dhe Ti ke zbritur në Kur′an
ajete të ngjashme për shumëfishimin e veprave të mira.

14 Ti je që i ke caktuar
përmes fjalës Tënde nga Gajbi Yt
dhe inkurajimit Tënd ku ndodhet fatbardhësia
drejt asaj që
- sikur t′ua kishe mbuluar -
sytë e tyre nuk do ta kishin shquar,
veshët e tyre nuk do ta kishin dëgjuar,
dhe përfytyrimet e tyre nuk do ta kishin pushtuar,
sepse Ti ke thënë,
{kujtomëni Mua
e Unë do t′ju kujtoj ju
falënderomëni Mua,
e mos jini mosmirënjohës ndaj Meje!}
Ti ke thënë,
{nëse falënderoni,
pa dyshim do t′jua shtoj të mirat,
por nëse përbuzni,
ndëshkimi Im është vërtet i tmerrshëm};

15 dhe Ti ke thënë,
{Lutmuni Mua
Unë ju përgjigjem,
s′ka dyshim se ata që mbahen tepër krenarë për të Më adhuruar
do të hynë në Xhehennem krejtësisht të poshtëruar.}
Prandaj e ke quajtur lutjen për Ty ‘adhurim’
dhe përmbajtjen prej saj ‘krekosje’,
dhe ke kërcënuar se të përmbajturit prej saj
do të çojë në Xhehennem, në poshtërim të plotë.

16 Prandaj ata Të kujtojnë për mirësinë Tënde,
Të falënderojnë për begatinë Tënde,
Të përgjërohen me urdhrin Tënd,
dhe japin për Ty
që t′ua rrisësh të mirat;
në to qëndron shpëtimi i tyre nga zemërimi Yt
dhe ngadhënjimi i tyre përmes kënaqësisë Tënde të mirë.

17 Sikur cilado krijesë ta drejtonte një tjetër
në të ngjashmen e asaj drejt së cilës
Ti Vetë i ke drejtuar shërbëtorët e Tu
ai do të përshkruhej me bamirësi,
do të cilësohej me mirësi
dhe lavdërohej nga çdo gjuhë.
Ty pra, Të takon falënderimi
për sa kohë të gjehet mënyrë për të Të lavdëruar
dhe dëri sa të mbesin për falënderim
fjalë me të cilat mund Të lavdërohesh
dhe kuptime që mund të harxhohen në falënderim!

18 O Ai që ia tregon Veten të denjë për falënderim shërbëtorëve të Tij
përmes bamirësisë dhe begatisë,
duke vërshuar mirësi e butësi mbi ta!
Sa shumë është përhapur favori Yt ndër ne,
sa shumë është derdhur butësia Jote mbi ne,
dhe sa shumë është veçuar mirësia Jote për ne!

19 Ti na ke udhëzuar drejt
dinit Tënd që e ke zgjedhur,
besimit Tënd me të cilin je i kënaqur,
dhe rrugën Tënde që e ke lëmuar,
na ke treguar afrinë ndaj Teje
dhe arritjen për tek bujaria Jote!

20 O Allah,
nga më të zgjedhurat prej atyre detyrave
dhe më të veçantat e atyre detyrimeve
ke caktuar muajin e Ramazanit,
të cilin e ke veçuar prej muajve të tjerë,
e ke zgjedhur nga mesi i të gjitha periudhave dhe epokave,
dhe pëlqyer mbi të gjitha kohët e vitit
përmes Kur′anit dhe Dritës
që ke zbritur me të,
besimit
që ke shumëfishuar përmes tij,
agjërimit
që ke obliguar përgjatë tij,
qëndrimin në namaz
që ke inkurajuar në kohën e tij,
dhe Natën e Vendimit
që ke madhëruar në të,
natën që është {më e mirë se njëmijë muaj}.

21 Përmes saj na ke pëlqyer
përmbi bashkësitë e tjera
e përmes shkëlqyeshmërisë së saj na ke zgjedhur
me përjashtinë e popujve të besimeve të tjera.
Ne agjëruam me urdhrin Tënd ditën në të,
u falëm me ndihmën Tënde natën në të,
duke ia paraqitur veten me agjërimin dhe faljen në të
mëshirës me të cilën na ke ndihmuar përpara nesh,
dhe përmes tij gjetëm mjetet drejt shpërblimit Tënd.
Dhe Ti je përplot me çfarë Të kërkohet,
mirëbërës me atë që synohet nga begatia Jote,
dhe pranë atij që ushtrohet për afrinë Tënde.

22 Ky muaj qëndroi mes nesh
në një podium lavdërimi,
na shoqëroi
me shoqërinë e të miratuarit,
dhe na bëri dobi
me përfitimin më të shkëlqyer të krijesave të botës.
Pastaj u nis prej nesh me plotësimin e kohës së tij,
fundin e afatit të tij,
dhe përmbushjen e numrit të tij.

23 Kështu e përcollëm me lamtumirën e atij
që kur ikën na lëndon,
kur niset na mbush me zymti e vetmi,
dhe atij që i kemi borxh
një hak të mirëruajtur,
një pashkelshmëri të respektuar,
dhe një të drejtë të zbatuar.
I themi:
Paqe pastë me ty,
O më i madhi muaj i Allahut!
O festë e eulijave të Tij!

24 Paqe pastë me ty,
O më fisniku i kohëve shoqëruese!
O më i miri muaj në ditë dhe orë!

25 Paqe pastë me ty,
muaj në të cilin
pritshmëritë përqasen
dhe mirësitë shpërndahen!

Pjesa e parë
Shqipëroi: Edin Q. LOHJA

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme