A lejohet leximi i duasë për të vdekurin mbi varr?

Përgjigjja:

Imam El-Ajniu në komentin e Hidajes thotë:

"Në Xhevami'ul-Fikhu thuhet:

‘Dhe do të vizitohet varri pas kësaj (varrimit) dhe nuk do të ulet vizituesi dhe kur ta lexojë duanë për të dvekurin do të kthehet drejt kibbles. Po këtë do ta bëjë edhe te varri i Pejgamberit të Zotit.’ Kjo përzgjedhje është edhe e Ez-Zaferaniut nga Shafiu”. (El Binaja, 3/ 305)

Përktheu: N. Ibrahimi

http://ebuhanife.net/index.php?option=com_content&view=article&id=108%3Aallah-d-nije-tjelesan-nije-supstancija-niti-akcidencija-nije-prostorno-ogranien&catid=34%3Aakida&Itemid=54

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme