Dhikri bëhet pas suneteve të falura

Ibn Abidin El-Hanefiu thotë: “Mekruh është shtyrja e sunnetit pas farzit përveç sa është e nevojshme që të lexohet All-llahumme ente’s-selamu ve minke’s-selam, tebarekte ja dhe’l-xhelali ve’l-ikram, për shkak të hadithit të cilin e shënon Muslimi dhe Tirmidhiu nga Aisheja: “Pejgamberi i Zotit nuk është ulur pas namazit farz përveç sa ishte e nevojshme të lexohet: All-llahumme ente’s-selamu ve minke’s-selamu tebarekte ja dhe’l-xhelali ve’l-ikram.” [1] Sa i përket hadithit për dhikrin pas namazit, në asnjë prej atyre haditheve nuk ka asgjë që do të çonte në atë që kjo të bëhet para faljes së sunetit sepse suneti është prej përcjellësve të farzit dhe plotësimeve të tij dhe thuhet për dhikrin i cili është pas sunnetit se këto dhikre janë pas farzit.”[2]

Abdulhamid Muhammed Tuhmazi thotë: “Pas farzit të drekës, akshamit dhe jacisë menjëherë ngrehemi për faljen e sunetit por është mustehab që të bëhet ndërprerje sa është e nevojshme të lexohet tre herë Estagfir’ull-llah dhe All-llahumme ente’s-selamu ve minke’s-selamu, tebarekte ja dhe’l-xhelali ve’l-ikram.[3]

Nga Thevbaniu transmetohet: “Pejgamberi i Zotit, kur përfundonte me namazin, tre herë do ta lexonte istigfarin dhe thoshte All-llahumme ente’s-selamu ve minke’s-selamu, tebarekte ja dhe’l-xhelali ve’l-ikram.” I është thënë El-Evzaiut, kurse ai është një prej transmetuesve të këtij hadithi: “Si e ka bërë istigfarin?” Kurse ai ka thënë: “Thuaj: Estagfir’ull-llah, Estagfir’ull-llah, Estagfir’ull-llah.[4] 

 Transmetohet se Pejgamberi a.s. ka thënë: “Kush e lexon ajet’ul-kursijin pas çdo namazi të përcaktuar nuk do ta pengojë nga hyrja në xhenet asgjë pos vdekjes.[5]

Nga Ebu Hurejre transmetohet: Muhaxhirët e varfër erdhën te Pejgamberi i Zotit dhe thanë: njerëzit e pasur kanë ecur më larg nga ne, kanë arritur deri në shkallë më të lartësuar. E përse? Falin sikur që falemi ne, dhe agjërojnë sikur që agjërojmë ne, dhe ndajnë sadakë e ne nuk ndajmë dhe lirojmë robër e ne nuk lirojmë.” Pastaj Pejgamberi i Zotit ka thënë: “A dëshironi t’ju mësojë diçka që nëse i përmbaheni do t’i tejkaloni të tjerët dhe askush nuk do të jetë më i mirë nga ju përveç atij që vepron sikurse edhe ju?” Ata thanë: “Gjithsesi o Pejgamberi i Zotit.” Dhe ai tha: “Shqiptojeni subhanall-llah dhe elhamdu lil-lah, dhe All-llahu ekber pas çdo namazi nga tridhjetë e tri herë.” Ebu Salihu ka thënë: Pastaj u kthyen muhaxhirët e varfër te Pejgamberi dhe i thanë: “Kanë dëgjuar vëllezërit tanë të pasur çfarë veprojmë dhe edhe ata kanë filluar sikur edhe ne.” Në këtë Pejgamberi i Zotit ka thënë: “Kjo është begati e Zotit të cilën ia jep kujt të dëshirojë.” [6]

Nga Lejth ibn Axhlani transmetohet se ka thënë: “Ka thënë Sumejje: “Ia kam treguar këtë hadith disa anëtarëve të familjes sime dhe ka thënë: “E ke kuptuar se ka thënë: “Lavdia i takon Allahut tridhjetë e tri herë dhe falënderimi tridhjetë e tri herë dhe Allahu është më i madhi tridhjetë e tri herë.” Dhe ia kam kthyer Ebu Salihut dhe ia kam thënë këtë, kurse ai më kapi për dore dhe më tha: “Pejgamberi i Zotit ka thënë: Subhanall-llah, Elhamdu lil-lah, Allahu ekber, Subhanall-llah, Elhamdu lil-lah, Allahu ekber, Subhanall-llah, Elhamdu lil-lah, Allahu ekber, deri sa numri i secilës shprehje nuk bëhet tridhjetë e tri herë.” [7]

Nga Suhejli transmetohet, kurse ai nga babai i tij e ai nga Ebu Hurejre: Erdhën muhaxhirët e varfër te Pejgamberi i Zotit dhe thanë: Muslimanët e pasur arritën deri te shkalla më e lartë … deri në fund të hadithit,  me atë që ai në hadithin nga Kutejbe nga Lejthiu nga Ibn Axhlani ka shtuar fjalët e Ebu Salihut: Pastaj janë kthyer muhaxhirët te Pejgamberi … deri në fund të hadithit, dhe ka shtuar për hadithin: Ka folur Suhejli njëmbëdhjetë dhe njëmbëdhjetë dhe njëmbëdhjetë e të gjitha këto janë tridhjetë e tre.” [8]

Nga Ebu Hurejre transmetohet se Pejgamberi ka thënë: “Kush thotë subhanall-llah në fund të çdo namazi tridhjetë e tri herë dhe elhamdu lil-lah tridhjetë e tri herë dhe All-llu ekber tridhjetë e tri herë, kurse të gjitha janë nëntëdhjetë e nëntë herë dhe thotë: La ilahe il-lall-llahu vahdehu la sherike lehu, lehu’l-mulku ve leh’ul-hamdu ve huve ala kul-li shej’in kadir, do t’i falen mëkatet qoftë ato qofshin sa shkuma e detit.” [9]

 

 

Përktheu: N. Ibrahimi[1] Muslim, nr. 592, Dar Ihja’il-Kutub’il-arebijji, Bejrut.

[2] Hashija, Ibn Abidin, 2/ 236, Daru Alem’il-Kutub, Rijad.

[3] Hanefijski fikh, Abdulhamid Muhammed Tuhmaz, 1/ 301.

[4] Muslim, nr. 591.

[5] Amel’ul-Jevmi ve’l-Lejleh, Nesai, fq. 183; Ibn Hiban; Et-Tergibu ve’t-Terhib, El-Mundhiri, 2/453; Mu’xhem’ul-Kebir, Taberani, 8/ 114; El-Hisn’ul-hasin, Esh-Shems El-Xhezeri, fq. 89.

[6] Muslim, nr. 595.

[7] Muslim; Fet`h’ul-Mulhim, 3/ 456.

[8] Muslim; Fet`h’ul-Mulhim, 3/ 458.

[9] Muslim, nr. 597.

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme