Kryqëzimi dhe ringjallja e Jezusit sipas katër ungjijve

Po të shikohet jeta dhe veprimtaria e Jezu Krishtit në Bibel, do të gjejmë shumë kundërthënie, mospërputhje në mes katër ungjijve dhe Dhjatës së Re në përgjithësi. Por ne jemi përcaktuar në pjesën e fundit, apo ditët e fundit të jetës, kinse të Jezusit. Në këtë temë dua të përmendi rrjedhen e kryqëzimit deri tek ringjallja e Jezusit dhe ngritja e tij ne qiell në bazë të katër ungjijve, të cilët nuk jan dakord rreth njëri tjetrit dhe gjithë secili e shpreh dhe e tregon ngjarjen në mënyrën e vet dhe këtu do të vëreni se sa është e vërtetë ngjarja që e përshkruajnë këto katër ungjij.

Do të gjeni shumë kundërthënie,mospërputhje në mes të ungjillit të Mateut, Markut, Llukës dhe Gjonit, gjë që do të vëreni edhe vet saktësin e tyre,që kinse Bibla është fjalë e Zotit, po qëse të ishte prej Zotit nuk do të kishte kundërthënie në mes ungjijve,por këtu shihet se e ka prek dorë e njeriut dhe njeriu gabon.

Këtë e cek edhe Kur’ani në surën En-Nisa,ajeti 82 ku thotë Zoti i Madhëruar: “A nuk e përfillin ata (me vëmendje) Kur’anin? Sikur të ishte prej dikuj tjetër ,përvec prej Allahut,do të gjenin në të shumë kundërthënie.”

Këtu vërejmë se po të ishte libër i Zotit sic është shpallur bibla nuk do të kishte kundërthenie, por me kalimin e kohës njerëzit e demaskuan,e larguan fjalën e Zotit dhe vurën mendimet e tyre. Kështu që tani ka kundërthënie në cdo fjalë apo citat të bibles duke filluar nga Dhjata e vjetër dhe duke mbaruar në Dhjatën e re.

Këtu do të përmendim vec procedura e kryqëzimit dhe deri te ringjallja dhe ngritja në qiell të Jezusit sipas katër ungjijve.

Ungjijt na rrëfejnë se njerëzit që e kishin arrestuar Jezusin e cuan të lidhur në pallatin e kryepriftit Kajafa (Mateu 26:57) ku e morën në pyetje.

Do të vërejmë mospërputhjet dhe dallimet ekzistuese ne mes katër ungjijve që flasin mbi ndodhin e Jezusit. Duke ja filluar nga dëshmitarët që dëshmojnë kundër Jezusit e deri në fund tek ngritja e tij në qiell.

Rreth dëshmitarëve:
Sipas Mateut 26:60 thotë: ”Por në fund u paraqitën dy dëshmitarë të rremë”.
Sipas Markut 14:57 thotë: ”Atëher disa u ngritën dhe dëshmuan rrejshëm kundër tij”.
Sipas Llukës, dhe sipas Gjonit: Nuk i përmend dëshmitarët.

Jezusi pyetët:
Mateu 26:63 thotë: “Të na thuash nëse ti je krishti,Bir i Perëndisë”.
Marku 14:61 thotë: “A je ti krishti,Biri i të Bekuarit”.
Lluka 22:67 thotë: “Nëse je ti krishti,na e thuaj”.
Gjoni 18:19 thotë: „Por kryeprifti e pyeti Jezusin për dishepujt e tij dhe për doktrinën e tij“.

Përgjigja e Jezusit:
Mateu 26/64: „Ti po thua“.
Marku 14/62: „Dhe Jezusi tha:Unë jam“.
Lluka 22/67-68: „Edhe sikur t’jua thoja,nuk do ta besonit.Edhe sikur t,ju pyesja,ju nuk do të më përgjigjeshit dhe as nuk do të më linit të shkoja“.
Gjoni 18/20: „Unë i kam folur haptas botës“.

Juda Tradhtari dhe vdekja e tij:
Mateu 27/4-5: “Duke thënë:<>. Po rata thanë:<>. Dhe ai, mbasi i hodhi siklat prej argjendi në tempull, u largua dhe shkoi e u var në litar”.
Marku, Lluka dhe Gjoni nuk e përmendin këtë rast.
(Kurse ne letrat e Palit tregohet se Juda vdiq prej vdekjes natyrale)

Pilati e pyet të arrestuarin:
Mateu 27/11, Marku 15/2, Lluka 23/3: “A je ti mbret i Judenjve? Dhe Jezusi iu përgjigj dhe tha : Ti po thua. «
Gjoni 18/33-34 : «A je ti mbret i judenjve ? Jezusi iu përgjigj : E thua ti nga vetja, apo të kanë thënë të tjerët për mua ? »

I pandehuri a u përgjigj ?
Mateu 27/14, Marku 15/5, Lluka 23/9 , tregojnë se Jezusi nuk u përgjigj fare.
Gjoni 18/36 : « Jezusi u përgjigj : « Mbretëria ime nuk është e kësaj bote ; po të ishte mbretëria ime e kësaj bote, shërbëtorët e mi do të luftonin që të mos u dorëzohesha Judenjëve ».
Sipas Gjonit Jezusi u përgjigj !

Çka bën mbasi e zhveshen të pandehurin:
Mateu 27/28: „I hodhën mbi trup një mantel të kuq“.
Marku 15/17: “E veshën në porpur”.
Gjoni 19/2: „dhe i veshën sipër një mantel të porpurt“.
Lluka nuk është i informuar!

Pastaj çka i bënë të arrestuarit:
Mateu 27/29: “Dhe i thurën një kurorë me ferra, ia vunë mbi krye dhe ia dhanë një kallam në dorën e djathtë”.
Marku 15/17: “Si thurën një kurorë me ferra, ia vunë mbi krye”.
(Marku nuk e përmend shkopin)
Gjoni 19/2: „dhe ushtarët thurën një kurorë me gjemba, ia vunë mbi krye“. (As Gjoni se përmend shkopin)
Lluka as që din për këtë.

Kënd e detyruan ta mbajn kryqin Jezusin apo Simonin:
Mateu 27/32, Marku 15/21, Lluka 23/26: Simonin
Gjoni 19/17: Jezusin

Çka i dhanë Jezusit për të pirë?
Mateu 27/34: “I dhanë të pijë uthull të përzier me vrer”.
Marku 15/23: “I dhanë të pijë verë të përzier me mirrë”.
Lluka 23/36 dhe Gjoni 19/29 tregojnë se I dhan vec uthull.

A piu i arrestuari?
Mateu 27/34: “por ai, mbasi e provoi nuk deshi ta pinte”.
Marku 15/23 : «por ai nuk e morri ».
Lluka dhe Gjoni nuk e përmendin.

Koha e kryqëzimit:
Sipas Markut 15/25: (ora e tretë)
Sipas Gjonit 19/14: (ora e gjashtë)
Mateu, Lluka nuk e përmendin kohën.

Mbishkrimi në kryq:
Mateu 27/37: “Ky është Jezusi, mbreti i Judenjëve”.
Marku 15/26: “Mbreti i Judenjëve”.
Lluka 23/38: “Ky është mbret i Judenjëve”.
Gjoni 19/19: “Jezusi Nazareas, mbreti i Judenjëve”.

A ju lut Jezusi Atit që të parandalonte kryqëzimin?
Mateu 26/39, Marku 14/36, Lluka 22/42 : (PO)
Gjoni 12/27 : (JO)

Cka tha i kryqëzuari :
Lluka 23/34 : « O Atë, fali ata sepse nuk dinë ç’bëjnë ».
Gjoni 19/26: “O grua, ja biri yt”.
Mateu, Marku nuk e përmendin.

I Kryqëzuari klithi me zë të lartë:
Mateu 27/46: “Eli, Eli, Lama sabaktani” ?
Marku 15/34 : « Eloi, Eloi, Lama sabaktani » ?
Lluka 23/46 : « O Atë në duart tuaja po e dorëzoj frymën time ».
Gjoni 19/30 : « U Krye ».

Kush e vështronin nga larg të kryqëzuarin?
Mateu 27/56: “Maria Magdalena, Maria, nëna e Jakobit dhe e Joseut dhe nëna e bijve të Zebedeut”.
Marku 15/40: “Mari Magdalena dhe Maria, nëna e Jakobit të vogël të Joses dhe Salomeja”.
Lluka 23/49: “Të gjithë të njohurit e tij dhe gratë”.
Gjoni 19/25: “Nëna e tij dhe motra e nënës së tij, Maria e Kleopas dhe Maria Magdalenë”.

Sa njerëz e morrën kufomën?
Mateu, Marku dhe Lluka thonë Jozefi.
Gjoni 19/39-40: thotë dy njerëz: Jozefi dhe Nikodemi.

Cilat ishin gratë që vizituan varrin?
Mateu 28/1: „Maria Magdalena dhe Maria tjetër shkuan për ta parë varrin“.
Marku 16/1: „Maria Magdalena dhe Maria, nëna e Jakobit dhe Salomeja ».
Lluka 24/1 : « Me gra të tjera shkuan te vorri ».
Gjoni 20/1: „Maria Magdalena shkoi te varri“.

A ra ndonjë tërmet i fuqishëm ?
Mateu 28/2: “Dhe ja, ra një tërmet i madh”.
Marku, Lluka dhe Gjoni nuk dinë asgjë për tërmet, cudi qe nuk iu eshte dridhur toka ketyre!

Sa engjuj ishin të pranishëm tek varri?
Mateu 28/2-3: (Një engjull)
Marku 16/5: (Këtu e quan një djalosh)
Lluka 24/4: (Lluka i quan dy burra)
Gjoni 20/12: (Kurse Gjoni i quan dy engjuj).

Jezusi kujt iu shfaq së parit?
Mateu 28/1-9: (Maria Magdalena dhe Maria tjetër)
Marku 16/9 dhe Gjoni 20/11-14 : (Maria Magdalenës).
Lluka 24/13-15 : (Dy dishepujve)

Kush i lajmëroi Apostujt për ringjalljen e Jezusit?
Mateu nuk përgjigjet.
Marku 16/9-10: „Maria Magdalena“
Lluka 24/10 : « Të gjitha Gratë »
Gjoni 20/19 : « erdhi Jezusi dhe u prezantua në mes tyre »

Në cilin vend Jezusi u shfaq për herë të parë ?
Mateu 28/9 : Mateu nuk e tregon vendin.
Marku nuk e precizon vendin e shfaqjes.
Lluka 24/13-15: „në mes Emausit (fshat) dhe Jerusalemit“.
Gjoni 20/11-16: “Gjoni tregon afër vorrit”.

Sa herë u shfaq Mesia?
Mateu thotë dy herë: Mateu 28/9, Mateu 28/16
Marku thotë tri herë: Marku 16/12, Marku 16/12, Marku 16/14
Lluka thotë dy herë: Lluka 24/13-15, Lluka 24/36
Gjoni thotë katër herë: Gjoni 20/11-14, Gjoni 20/24, Gjoni 20/26, Gjoni 21/1

Sa herë Jezusi iu shfaq apostujve duke qenë së bashku?
Mateu 28/16, Marku 16/14 dhe Lluka 24/36: (Një herë)
Gjoni 21/14: (Tri herë)

Jezusi a u tha nxënësve të Pagëzoni në Emër të Atit e të birit e të shpirtit të shenjtë?
Mateu 28/19: “Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë”.
Marku, Lluka dhe Gjoni nuk e përmendin këtë pagëzim. Pse?

Cka u tha Jezusi nxënësve gjatë takimit të tij të parë?
Mateu tri fjali-Mateu 28/18-20
Marku pes fjali-Marku 16/14-18
Lluka pes fjali-Lluka 24/44-48
Gjoni tri fjali-Gjoni 20/21-22
Këto fjali që i cekin këto ungjij dallojn nga njera tjetra e fjalimit të Jezusit,as njëra nga katër ungjij nuk jan të njëjt. Cfar mospërputhjeve në katër ungjijt.

Cka bëri Jezusi pas përfundimit të takimit me Apostujt?
Mateu nuk thotë kurgjë.
Marku 16/19 : « Zoti Jezus, pra, mbasi u foli, u ngrit në qiell dhe u ul në të djathtë të Perëndisë ».
Lluka 24/50-52: Lluka thotë i bekoi, u ngrit në qiell dhe ata u kthyen në Jerusalem me gëzim të madh.
Gjoni thotë u takuan disa herë, mirëpo nuk përmendi se Mesia u ngrit në qiell.

Kështu kuptojmë se ungjijt nuk janë unanim mes veti, duke filluar nga dëshmitarët e rrejshëm, numri i tyre, pyetjen që i parashtroj kryeprifti, të gjitha këto mospajtime hedhin një hije të dyshimit rreth të vërtetës, autenticitetit të tyre.

Po ashtu mospajtimi rreth mantelit, kurorën prej ferrave, talljet, bartjen e kryqit, në pijen, me të pranishmit, mbishkrimi që ndodhi mbi kryq dhe cfar shkruhej mbi të, në klithjen e të kryqëzuarit dhe se çka tha. Mospajtim në çdo çështje !!! Ndodhi apo nuk ndodhi !!!

Mospajtimi rreth kohës së vizitës së varrit, në numrin e grave që e vizituan varrin, në emrat e tyre, ndodhia e tërmetit, në numrin e engjëjve tek varri, vendin e shfaqjes së Jezusit, numrin e shfaqjes së tij, mospajtime në çdo çështje, në kohëra, vende, individë, në ngjarje.

Gjithashtu mospajtime rreth shfaqjes së Mesisë para apostujve, numrin e shfaqjes, në pagëzimin përmes trinisë, e shumë e shumë mospajtime të tjera që nuk i përmenda por edhe në mospajtimin në ngritjen e Jezusit në qiell.

Çka mund të konkludojmë për një rrëfim në të cilin katër ungjilltarët nuk janë unanim në mes veti ?!

Konkluza është se rrëfimi është një trillim i thurur.

Nga e di gjykatësi se dëshmitari është i rrejshëm?! Nga kontradiktat e shumta që hasen në fjalët e tij.

E kështuqë konkludohet se rrëfimi është i trilluar dhe nuk ka të bëjnë hiç me kryqëzimin e Jezusit dhe me ringjalljen e tij.

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme