NGA GOJA E SULLTANËVE TË DIJETARËVE SE KUSH ËSHTË EBU HANIFJA

 

Veki’ bin El-Xherrah (Mësuesi i Imam Shafiut):

Imam Ebu Hanifja, radiall-llahu anhu, ka qenë besnik i madh dhe ka qenë shumë i zgjuar, sikur të kishte marrë shpata për All-llah..., ato do t’i barte.


Imam Shafiu:

Çdo kush i cili do të merret me shkencën e fikhut do të jetë i nevojshëm (fëmijë) për Ebu Hanifen dhe as që kanë lindur gratë një njeri më të mençur se Ebu Hanifja.


Imam Ahmedi:

Imam Ebu Hanifja është në një pozitë që nuk mund ta arrin atë askush si në shkencë, përkushtim, zuhd (asketizëm) dhe ndjeshmëri për botën tjetër. Ndërsa është rrahur me kamxhik që të pason Mensurin, por ai nuk e bërë atë. Mëshira e All-llahut qoftë mbi të dhe All-llahu qoftë i kënaqur me të.


Imam Ebu Jusufi:

Thuan: All-llahu e ka zbukuruar Ebu Hanifen me shkencën e fikhut, dituri, bujari, aktivitet të palodhshëm dhe me moralin nga Kur’ani që e posedonte.


Imam Sufjan Eth-Theuri:

“Nuk kanë parë sytë e mi sikur Ebu Hanifja.”


Jahja bin Seid El-Kittan (Imam i Ilmul-Xherh ve Ta’dil / Disiplina e kritikmit të transmetuesve):

“Ebu Hanifja, betohem në All-llahun është më i dijshmi i këtij ummeti për atë çka është nga All-llahu dhe i Dërguari i Tij.”


RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme