Shembull i një transmetimi të Imam Ebu Hanifes

حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن يزيد المقرىء قال ثنا أبو حنيفة رحمه الله ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا أبو حنيفة رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أحيض الشهر والشهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك ليس بحيض وإنما ذلك عرق من دمك فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك ثم توضئي عند كل صلاة

 

Përkthimi:

Salih ibn ‘Abd el-Rahman transmeton neve: Ai thotë: ‘Abdullah ibn Jezid el-Mukri’ transmeton: Ai thotë Ebu Hanife transmeton neve – H (shenjë për fillimin e një zinxhiri të ri) – dhe Fehd transmeton neve: Ai thotë: Ebu Nu’ajm transmeton neve: Ai thotë: Ebu Hanife prej Hisham ibn ‘Urweh prej babait të tij prej ‘A’ishes (Allahu qoftë i kënaqur me të) që Fatime bint Ebi Hubejsh erdhi tek Pejgamberi (s.a.v.s.) dhe ajo tha: “Unë kam qenë me menstruacione për një ose dy muaj.” I Dërguari i Allahut (s.a.v.s.) i tha: “Kjo nuk është menstruim, por është një enë gjaku (e këptur). Prandaj, kur të vij cikli mujor, lëreni namazet, e kur të mbaroj cikli (dhe të filloj rrjedhja e gjakut postmensturale) atëherë lahu për t’u pastruar dhe pastaj merr abdest për çdo namaz.” (Ameni el-Ahber fi Sherh Me’ani el-Ether, Ideretu Te’lifat Eshrefijjeh, 2:91-2)

Analizë e shkurtër e zinxhirit

Imam Tahaviu e transmeton këtë hadith pre prej Ebu Hanifes perms dy rrugëve, të dyjat përmbajnë nga dy transmetues në mes tij dhe Ebu Hanifes. Pas kësaj zinxhiri është i njejtë, përmes lidhjes së famshme të “Hishami prej babit të tij prej ‘Aishes.” Salih ibn ‘Abd el-Rahman, mësuesi i parë i Tahaviut është deklaruar i besueshëm nga Ibn Ebi Hatimimi në el-Xherh we el-Ta’dil (ibid. 1:33). Fehd ibn Sulejman, mësuesi i dytë, është deklaruar “thikah thebt” nga Junusi (Misbeh el-Arib, 2:491), një nga shkallët më të larta të besueshmërisë.

Dy transmetuesit prej Imam Ebu Hanifes janë transmetues të dalluar që gjenden në të gjitha gjashtë koleksionet e famshme të hadithit (Buhariu, Muslimi, Tirmidhiu, Ebu Davudi, Nesa’i dhe Ibn Maxheh). Ebu ‘Abd el-Rahman ‘Abd Allah ibn Jezid el-Mukri’ (120 – 213) ishte një dijetar i falshëm i hadithit dhe leximit të Kur’anit (kira’et). Ebu Nu’aym el-Fadl ibn Dukejn (130 – 219) ishte një mësues direkt i Imam Buhariut, dhe ai transmeton shumë hadithe të tij në Sahihun e tij.

Mësuesi i Ebu Hanifes, Hisham ibn ‘Urweh (61 – 146), ishte transmetuese të mëdhenj prej gjeneratës së Tabi’inëve i cili dëgjoi dhe transmeton prej Sahabëve. Transmetimet e tij, veçanërisht ato përmes babait të tij prej ‘Aishes që gjendet këtu, janë të zakonshme në gjashtë librat e hadithit.

(Tahaviu poashtu e transmeton këtë hadith me dy zinxhirët e njëjtë në veprën e tij të mëvonshme të pakrahasueshme Sherh Mushkil el-Ether (nr. 2732, 7:157, Botimi i Shu’ajb el-Arna’utit))

Kjo është një prej shumë shembujve që dëshmojnë eminencën e të dy palëve, edhe atyre që transmetojnë prej Imam Ebu Hanifes edhe atyre prej të cilëve vetë ai transmeton, dhe me këtë i jep fund pretendimit që hadithet ishin të panjohura për Ebu Hanifen dhe Fikhun e tij.

 

Burimi: http://notesonalimamalazam.wordpress.com

Përktheu: Fatih Ibrahimi

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme