Kontributi i përkthimit të Kur’anit në kulturën shpirtërore islame dhe tradicionale shqiptare

بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴿٤

“Ne nuk kemi dërguar asnjë pejgamber, që ai, për t’ia shpje­gu­ar të mos ketë folur me gjuhën e popullit të vet.” (El-Kur’an, Ibra­him: 4)

 

“Shqiptari do të mbesë shqiptar, edhe nëse është be­sim­tar mu­sliman” (F. Mehdiu)

Hyrje

Në traditën[1] islame të komentimit të Kur'anit (tef­si­rit) ështe e pranishme teza se Zoti duke e larguar njeriun nga xhenneti në tokë, bijtë e Ademit (Benu Adem) nuk i pri­voi nga përudhja dhe mëshira hyjnore. Ai nga am­shu­esh­mëria e Tij çdo populli ia zbriti (tenzil) në gjuhën e tyre fjalën e vet (kelimetu’ll-llah) nëpërmjet të të dërguarve (ru­sul) të tij[2]. Ngjashëm me shumë shpallje të më­par­shme, Kur'ani iu shpall Muhammedit a. s. në gjuhën e pas­­tër arabe për mba­rë njerëzinë. Kjo njëherit ishte mby­llje përfundimtare e cik­lit të shpalljeve të de­ri­a­të­her­shme.[3]

Me daljen në botën fenomenale, në hapësirë e kohë, Kur'a­ni inicoi transformimet më të mëdha në historinë e de­ria­tëhershme njerëzore. Ai ishte bosht i çdo lëvizjeje në rrafshin fetar, moral, politik, ekonomik e social si ndër arabët ashtu edhe më gjerë. Po ashtu, ai ishte faktor inte­grues në botën arabe, arabo-islame dhe islamo-isla­me duke marrë parasysh tërë heterogjeninë e diversitetin po­litik, ekonomik, social e fetaro-kulturor. Kur'ani kër­kon përparim të vazhdueshëm cilësor, sasior e dinamik. Mirë­po, përkundër kërkimeve të shumta, ndikimi i Kur'a­nit në zhvillimin e mendimit njerëzor është i pahu­lum­tueshëm sa duhet dhe së këndejmi edhe i pavlerësuar në më-nyrë meritore.

Aspekte të perceptimit të Kur’anit

Historiku i Kur'anit nga shekulli VII e deri në she­ku­llin XXI ofron një trashëgimi mjaft të pasur, e cila në thelb karakterizohet me tri pikëpamje morfologjike të dife­ren­cuara qartë në aspekt të perceptimit të tij.

Këto janë:

a. Shkathtësia e recitimit të Kur'anit (kiraeti)
apo përkthimi i Kur'anit për veshin njerëzor

Perceptimi i Kur'anit nëpërmjet shqisës së të dëgjuarit pa dyshim është më i vjetri. Meqë etimologjikisht fjala Kur’an do të thotë recitim, pasi që Kur’ani është libër që re­citohet dhe libër që dëgjohet[4] ai para së gjithash i drej­tohet veshit, dëgjuesit e jo lexuesit.[5] Aftësia dë­gju­e­se e njeriut në rrëfimet kur’anore është glorifikuar më shu­më se çdo shqisë tjetër e njeriut.[6] Edhe mësimet antro­pologjike në Islam në përgjithësi e kanë lavdëruar shqi­sën e të dëgjuarit. Orientalisti D. Tanaskoviq aspe­k­tin e ‘recitimit’ e përshkruan në këtë mënyrë: “Është men­dim i përgjithshëm se pjesa më e madhe e magjisë kur’anore buron pikë­risht nga gjuha, më saktësisht nga organizmi i veçantë i gjuhës së diskursit profetik të Muhammedit. I potencuar me rregullat e për­punuara dhe në mënyre precize të përcaktuara të ‘leximit’ (recitimit ritual), ky organizim fonik bën që edhe fjalia më e thje­shtë të fitojë oreolë çudibërëse në perceptimin auditiv, që ftesa pesë herë në ditë e përsëritur stereotipe nga minarja çdoherë bën te njeriu efek­­te rrëqethëse.”[7] Ky është aspekti i parë i veçuar mor­fo­lo­gjik i perceptimit të Kur’anit, si në kohë ashtu edhe në ha­­sirë. Ai është më i përhapuri dhe është inherent për re­li­gji­o­zi­te­tin popullor, …me efekte të fuqishme emo­ci­o­na­le, me va­riabilitet të fuqishëm të zanoreve, e herë-herë edhe të bashkëtingëlloreve[8], apo siç e pohon këtë inte­lek­tuali mu­sliman S. H. Nasr “Muxhizja (mrekullia) e Kur’a­nit zë fill në posedimin e gjuhës i cili në mënyrë efikase prek shpir­trat e njerëzve deri në ditët e sotme …”.[9]

b. Shkathtësia e shkrimit të Kur’anit
apo përkthimi i Kur’anit për syrin njerëzor

Aspekti i dytë i perceptimit të Kur’anit është të shkru­arit e Kur’anit. Qysh në fazën boshtore, formative të Isla­mit, krijohen vepra interesante artistike në papirus, rra­sa (pllaka) guri, lëkurë të përpunuar e të tjera. Shkrimi i Kur’anit në Islam konsiderohet i shenjtë, akt devotsh-më­rie.[10] Nga kjo traditë është krijuar arti islamik i cili ka mani­festuar karakterin e vet të mono-teizuar. Kon­si­de­ro­het se të shkruarit e Kur’anit si akt artistik ka arritur që në­përmjet formave poli-forme të ngjyrave, dritës dhe hijes, ta paraqesë monoteizmin kur’anor në mënyrë vizuele (Kul huva’ll-llahu ehad).[11]

Kur’ani në diskursin e tij e quan veten libër “të dri­tës” (nur), që ka ndikuar në krijimin e lojërave të ndrysh­me të dritës dhe hijes në artin islam, si edhe në shpër­fill­jen e funksionit statik në arkitekturën e tij. Pasi që drita nuk është statike, por vazhdimisht lëviz, funksioni statik nuk mundi të mbijetojë më gjatë në arkitekturën lindore isla­me, sepse kjo artitekturë paraqet materializimin e shkro­njave kur’anore dhe të formave të tyre të ndrysh­me.[12]

Po ashtu, arti islam në përgjithësi dhe arti i shka­thtë­si­së së shkrimit të Kur’anit apo të përkthimit të Kur’anit për syrin njerëzor karakterizohet edhe me abstraktivitet. Kjo karakteristikë mbështetet në konceptin kur’anor mbi Zo­tin, siç paraqet arabeska fotografinë pa figurë dhe një-ko­hësisht paraqet negacionin e fotografisë në “kuptimin evro­pian”.[13]

c. Shkathtësia e komentimit të Kur’anit

Aspekti i tretë i perceptimit të Kur’anit i shënuar me fja­lën komentim, duke mbetur në tezën traditio inter­pr­e­ta­ti­va, sa i përket Kur’anit, është përkthimi i Kur’anit në his­to­ri dhe anasjelltas, përkthimi i historisë në arketipin kur’a­nor.[14]

Kur’ani si libër i hapur, i përshtatshëm për inter­po­lim, ekstrapolim, deduktim (te’mim), induktim (tahsis) dhe për aktivitetet tjera të frymës dhe shpirtit njerëzor gja­të historisë 14-15 shekullore, është kuptuar si litera­tu­rë mitike[15], historike[16], filozofike[17] dhe më së shpeshti si literaturë teologjike, sipas së cilës diskurs i saj është Fja­la e Zotit, shpallja, Ligji i Zotit dhe Fjala dërguar Mu­ham­medit si instrument i shpalljes i cili e kishte për obli­gim ta komunikonte shpalljen e Zotit.[18]

Disa këtë konceptim të Kur’anit e kanë klasifikuar në: tradicional, dogmatik, mistik, sektar dhe moder­nist[19], kurse disa të tjerë në: narrativ, juridik, tekstual, re­to­rik, alegorik[20] e në shumë lexime tjera.[21]

Në këtë mënyrë, veshi, syri dhe mendja në të per­cep­tuarit kur’anor gjatë historisë 14 sheku-llore kanë dhu­­ruar trashëgimi interesante, që mund të krahasohet me mu­zikën, pikturën, ekzo-gjezën dhe hermeneutikën në kul­turat tjera, thënë kushtimisht, jashtë traditës mu­sli­ma­­ne.[22]

Kur’ani, ndonëse vetë nuk është vepër letrare ngja­shëm me shumë vepra letrare kulminante, ka pasur mi­jë­ra përkthime, që kanë provuar të marrin nga ai sa më te­për dhe të lënë nga ai të papërkthyer sa më pak”.[23]

Popujt evropianë, ku bëjnë pjesë edhe shqiptarët, me­sazhin kur’anor e lexojnë nëpërmjet dhjetëra për­kthi­me­ve në anglisht, gjermanisht, frengjisht, shqip[24], në­për­mjet përkthimeve të vjetra e të reja, nëpërmjet për­kthi­me­ve nga origjinali apo tërthorazi, nëpërmjet për­kthi­me­ve të bëra nga muslimanë apo nga jomuslimanë, nëpër­mjet përkthimeve të suksesshme apo përkthimeve he­re­ti­ke etj.

Nga pikëpamja e teorisë së perceptimit mbetet e ha­pur çështja se sa janë të ndryshëm e të llojllojshëm të gji­tha ato përkthime të shumta, pasi që ofrojnë vetëm disa as­pekte të Kur’anit: veçoritë e tij poetike apo magjike, the­llësinë teologjike apo filozofike, proveniencën kon­ser­vative apo moderniste, mesazhin determinist apo in­de­terminist, shi’it-imamologjik, ehli-sunnetik/tradici­o­na­list, mu’tezilist/racionalist ose ndonjë shkollë tjetër filo­zo­fiko-teologjike të leximit dhe të komentimit të Kur’a­nit.[25]

Çdo përkthim i Kur’anit fikson vetëm disa dome­thë­nie dhe kuptime për të cilat përkthyesi e konsideron se duhet afirmuar, aktualizuar dhe përcjellë në gjuhën e vet. Po ashtu, çdo përkthim është edhe eksterierizimi i Kur’a­nit, bashkëkohëzimi i tij dhe historicizimi i arke­ti­pit (mus’haf’ul-imam) të tij. Së këndejmi, është inte­re­sant të përcillet rezistenca kundrejt përkthimit dhe ko­men­timit të Kur’anit nga gjuha e origjinalit në gjuhën e për­kthyesit.[26]

Përkthimi i Kur’anit në kulturën
shpirtërore islame shqiptare

Në trojet shqiptare kërkesa për përkthim të Kur’anit dhe rezistenca kundrejt përkthimit të Kur’anit është pa­ra­qitur mjaft vonë, kah fundi i shekullit XIX me Naim Fra­shërin[27] në fillim të shekullit XX e më vonë. Dis­ku­ti­met e polemikat që janë zhvilluar e që po zhvillohen edhe tash më tepër janë jehonë e polemikave të zhvi­llu­a­ra në botën islame (arabe, turke e boshnjake) e herë-herë edhe polemika per se, kurse më pak për ndonjë interes fetar, kulturor dhe shkencor.[28]

Mirëpo, në këtë vorbull debatesh, polemikash e dis­ku­timesh, nuk shtrohet më pyetja: a të përkthehet apo jo Kur’a­ni, por diskutimi zhvillohet në drejtim të pyetjes si të bëhet kjo punë më mirë e më me sukses. Ndonëse për­kthi­met e para të Kur’anit në gjuhën shqipe u paraqitën në fund të shekullit XIX, ai i pjesërishëm i Naim Fra­shë­rit me titull “Thelb i Kur’anit” në librin “Mësimet”, Bu­ku­resht, 1894[29] dhe në fillim të shekullit XX,[30] megjithatë deri për përkthimin e parë të plotë, që deri sot e dimë, pri­tëm deri më 1985, kur u botua përkthimi i Feti Meh­di­ut[31]. Ishte ky çast me rëndësi si për autorin ashtu edhe për vetë përkthimin, për bashkëpunëtorët, botuesin, si edhe për tërë kulturën islame shqiptare dhe kulturën në për­gjithësi, sepse me këtë botim populli shqiptar hyri në ra­dhën e rreth 80 gjuhëve botërore që e kanë përkthyer Kur’anin në gjuhën e tyre.

Siç e dimë, Kur’ani në trojet tona, që nga koha para­os­mane joinstitucionalisht, por shpesh edhe ilegalisht,[32] e deri në ditët tona ka ndërtuar e ngritur një kulturë të ve­çantë në sferën e besimit, edukimit, arsimimit, në kul­tu­rën e ushqimit, banimit e të veshmbathjes, në raportet ndaj njeriut në përgjithësi, ndaj Krijuesit, gjallesave të duk­shme e të padukshme, botës së faunës dhe florës e të ngja­shme. Kjo kulturë apo ky botëkuptim specifik ka ndi­kuar që populli shqiptar të mbrohet e të ruhet nga asi­milimi sllavo-ortodoks, heleno-bizantin dhe romano-ka­tolik.[33] Ndonëse këto fakte janë të qarta edhe për të ver­bëtit, qarqe të caktuara intelektualësh dhe thuajse tërë hie­rarkia kishtare katolike ndër ne këtë realitet përpiqen ta injorojnë dhe ta paraqesin gjendjen krejtësisht tjetër, pra të kundërt.[34]

Krahas kontributit të lartpërmendur, Kur’ani dhe për­kthimi i tij në gjuhën shqipe paraqet çështje me rën­dë­si edhe në disa rrafshe të tjera:

- Kur’ani si fjalë e All-llahut me mesazh gjithënjerëzor u dedikohet të gjitha shtresave të popullit: intelektualit, nxë­nësit, studentit, luftëtarit, bujkut, tregtarit, pra të gjitha gjinive, moshave, racave e strukturave sociale. Ai i inte­groi këto shtresa në besim, në rituale, si dhe në rraf­shin social e kulturor me shumë popuj të botës. Populli shqip­tar me përkthimin e Kur’anit hyri në gjirin e një tra­shëgimie madhështore që e krijuan popujt muslimanë në të kaluarën;

- Përkthimi i Kur’anit në gjuhën shqipe letrare stan­dar­de, kontribuoi fuqishëm në integri-min e popullit shqip­tar në aspektin fetar, kulturor e shkencor. Ai di­a­lek­tet e shqipes i shkriu në tërësi me sukses dhe ndihmoi edhe më në standardizimin e gjuhës së shkruar e të folur (li­gjëratave - vazeve, këshillave - hutbeve etj.). Po ashtu ai ndikoi edhe në frymëzimin dhe shkrimin e shumë kri­ji­meve në prozë, poezi, dramë dhe gjini tjera letrare gjatë she­kujve. Shembulli më i mirë është krijimtaria e bej­te­xhi­njve (alhamiade) e rilindasve dhe më vonë deri në di­tët tona;[35]

- Përkthimi i Kur’anit në gjuhën shqipe popullin shqip­tar dhe kulturën e gjuhës së tij e futi në analet ndër­kom­bëtare, si në Lindje ashtu edhe Perëndim. Me këtë u dëf­tua se gjuha shqipe është e denjë për përkthimin e vep­rave më të mëdha njerëzore, pra edhe për përkthimin e Kur’anit. Hyrja e përkthimit shqip të Kur’anit nëpër ka­talogë, doracakë e enciklopedi botërore është një ngja­rje e llojit të vet;[36]

- Përkthimi i Kur’anit në gjuhën shqipe ka luajtur dhe po luan rol shumë të rëndësishëm për studimet islame në gjuhën shqipe. Disa dhjetëra vepra origjinale nga au­to­rët tanë dhe disa qindra përkthime në gjuhën shqipe për­dorin kryesisht njërin prej tre përkthimeve[37] ekzis­tu­e­se te ne. Në këtë mënyrë është lehtësuar puna në për­kthim, janë unifikuar sadopak qëndrimet dhe janë zvo­gë­luar mundësitë për të gabuar gjatë përkthimeve të aje­te­ve kur’anore;

- Përkthimi i Kur’anit në gjuhën shqipe, më në fund kon­tribuoi edhe në një pikëpamje tjetër - sepse e hoqi fri­kën se a ka potencial leksikor-semantik gjuha shqipe për t’i përkthyer veprat kapitale botërore (si p. sh.: Kur’a­nin, Biblën, Epin e Gilgameshit, etj.). Po ashtu, për­kthi­mi i tij e hoqi frikën se, siç e shprehu këtë intelektuali dhe përkthyesi Feti Mehdiu, shqiptari do të mbesë shqiptar, edhe nëse është besimtar musliman.[38] Këtë e pohojmë për ar­sye se shumë intelektualë muslimanë të tokave shqiptare, të shtypur e të ndrydhur nga kompleksi i inferioritetit si pa­sojë e mosnjohjes së fesë së vet, ndonëse intimisht e ndi­ejnë veten muslimanë, publikisht shtiren tjetërfare.[39]

Shtojcë:

Disa teza rreth përkthimit dhe
përkthyeshmërisë së Kur’anit në gjuhë të tjera

1. Përkthimi i Kur’anit nuk mund t’i përcjellë sy­ni­met qenësore të fjalëve të origjinalit kur’anor për shkak të konvencioneve religjioze, mitologjike, socio-kulturore e të tjera në të kuptuarit e leximit të Kur’anit në gjuhën ara­be dhe botën islame. Për këtë arsye, para përkthimit as nuk mund të shtrojmë kërkesa përfundimtare;

2. Përkthimi i Kur’anit në gjuhë të tjera mund të për­cjellë shumë ide të origjinalit. P. sh.: Një Zot (All-llahu ehad) është togfjalësh që mund të përcillet pa shumë vë­shti­rësi në shumë gjuhë;

3. Përkthimi i Kur’anit është i pamundur të lexohet si origjinal për shumë arsye: teologjike, etimologjike etj.;

4. Përkthimi i Kur’anit bën të lexohet pikërisht si për­kthim e jo si origjinal, sepse përkthimi, pos tjerash, ësh­të dialog i Kur’anit dhe i situatës historike (ekzistenciale) të përkthyesit dhe medoemos bart në vete gjurmët e këtij ballafaqimi. Sikur që nuk ekziston lexim për­fun­dim­tar, ashtu nuk ekziston as përkthim korrekt për­fun­dim­tar;

5. Përkthimi rrallëherë mund ta arrijë sugjestivitetin e origjinalit kur’anor, ritmicitetin, onomatopenë dhe bu­ku­rinë e tij. Veçanërisht rima humbet edhe në për­kthi­met më të suksesshme;

6. Pasi që ekzistojnë përkthime të ndryshme të Kur’a­nit, ata dëftojnë edhe stilet e ndryshme të për­kthy­es­ve. Përkthimi i Kur’anit gjithnjë e përmban dhe e ema­non stilin e përkthyesit.

7. Përkthimi i Kur’anit duhet lexuar si bashkëkohës i për­kthyesit e jo si bashkëkohës i Urtexit të shekullit VII. Sikur që tefsiret e Kur’anit i kuptojmë si bashkëkohës të mu­fesirit, ashtu edhe përkthimet e Kur’anit duhen kup­tu­ar si bashkëkohës të përkthyesit.

8. Përkthimi i Kur’anit megjithatë duhet lexuar edhe si vepër e vetë përkthyesit. Stilizimet e gjera të Kur’anit ofroj­në shumë mundësi që ndonjë fjalë e tyre të spe­ci­fi­ko­het, të reduktohet dhe të fiksohet në zgjidhjen një­ka­hë­she përkthyese, por me këtë nuk përcillet tërë kuptimi. Ësh­të problem i shpeshtë si të veprojmë atëherë kur një term kur’anor ta përkthejmë me zgjidhjen përkthyese që ka “shtrirje më të gjerë kuptimore”, përkatësisht si të vep­rojmë kur nuk kemi zgjidhje ekuivalente.[40]

Këto dhe shumë pyetje të tjera janë të hapura, sikur edhe vetë çështja e përkthyeshmërisë së Kur’anit, por e shoh të arsyeshme ta them atë që e kanë thënë edhe të tjerët para meje, se Kur’ani nuk mund të përkthehet, por ai pa­tjetër duhet provuar të përkthehet. Mrekullia e Kur’anit qën­dron edhe në atë që fton ta imitojmë, por na bën të ditur se nuk mund t’ia kalojmë gjithanshmërisë së tij.[1] Kumtesë e lexuar në Tryezën e rrumbullakët të mbajtur në Bibliotekën Po­pu­llore Universitare të Kosovës në Prishtinë më 27. 04. 2000, e organizuar nga Shoqata Humanitare Bamirëse “Urtësia” me rastin e promovimit të për­kthi­mit të Kur’anit në gjuhën shqipe nga prof. dr. Feti Mehdiu, botimi II, me titull: Kur’ani dhe hija e tij shqip, Shkup – Stamboll, 1999. Këtu botohet me disa plotësime.

[2] “Ne nuk kemi dërguar asnjë pejgamber që ai, për t’ia shpjeguar të mos ketë folur me gju­hën e popullit të vet…” (El-Kur’an, XIV, 4); “…dhe çdo popull ka një udhë­rrë­fy­es.” (El-Kur’an, XIII, 7); “Çdo popull ka pasur një pejgamber…” (El-Kur’an, X, 47); Gjerësisht shih: Enes Karič, Semantika Kur’ana, Sarajevë, 1998, fq. 556-559.

[3] Muhammedi a. s. është përfundim i pejgamberëve dhe Kur’ani është për­fun­dim i shpalljes hyjnore : “Muhammedi …është i dërguar i All-llahut dhe vulë e pej­gamberëve….” (El-Ahzab, 40); “…Sot jua kam përsosur fenë tuaj dhe e kam plo­tësuar dhëntinë time ndaj jush, dhe jam i kënaqur që feja Islame të jetë fe e juaj…” (El-Maidetu, 3).

[4] Enes Karič, Tefsir, Uvod u tefsirke znanosti, Sarajevë, 1995, fq. 17 e pas.

[5] Darko Tanaskovič, Kur’an, në: Mogučnosti – časopis za književnost, umje­t­nost, i kulturne probleme, nr. 8-9/1979, Split, Kroaci, fq. 880.

[6] Shih disa ajete kur’anore që favorizojnë dhe glorifikojnë shqisën e të dë­gju­arit në krahasim me shqisën e të parit dhe zemrën: “…Ai është që juve ju pa­jis edhe me dëgjim, me të parit e me zemër,…”. (Es-Sexhdeh, 9); “…Ai është që ju kri­joi, ju dhuroi të dëgjuarit, të parit dhe mendjen…”. (El-Mulku; 23 e ajete të tjera.)

[7] Darko Tanaskovič, op. cit., fq. 880.

[8] Më gjerësisht: Enes Karič, Hermeneutika Kur’ana, Zagreb, 1990, fq. 17 - 20.

[9] Sejjid Husein Nasr, The Qur’an – the Word of God, the source of knowledge and ac­tion, (Kur’ani – fjalë e Zotit, burim i dijes dhe i veprimit), në: Enes Karič, Kur’an u savremenom dobu, I, Sarajevë, 1997, fq. 67 – 92.

[10] Ajo që në kristianizëm konsiderohet me pikturimin e ikonave, në Islam ësh­të shkrimi i Kur’anit … Shih: S. H. The Qur’an …, op. cit., fq. 78 - 79.

[11] Ibid., fq. 19 - 30.

[12] Sipas: Enes Karič, Hermeneutika Kur’ana, op. cit., fq. 20 –21.

[13] Husref Redžič, Islamska umjetnost, Zagreb, 1982, fq. 20, sipas: Enes Karič, Hermeneutika Kur’ana, op. cit., fq. 21. Arti islam me abstraktivitetin e tij zë fill me Zotin, i cili nuk mund “as të mendohet as paraqitet me çfa­rë­do vije të përbashkët me njerëzit apo me qeniet tjera të gjalla. Andaj synimi që të mos pikturohet, vizatohet, të punohet figurë, e as të fiksohen qeniet, qof­shin ato konkrete dhe reale apo nga imagjinata dhe të gjallëruara nga mi­ti, sepse sipas filozofisë pereniale kur’anore detyra e njeriut nuk është ta kri­jo­jë bukurinë, por që ta përkthejë, ta çlirojë dhe ta bëjë evidente, apo, siç e shpreh këtë Titus Burkhart “Në koncepcionin islam, në kuptimin më të gjerë, arti ësh­të metodë e fisnikërimit të materies.” (Titus Burkhart, Osnove muslimanske umjet­no­sti, Delo – časopis za teoriju, kritiku i poeziju, Beograd, nr. 7/ 1978, fq. 46.

[14] Edhe shkrimtari i madh botëror gjerman (disa thonë se në heshtje e ka për­qafuar islamin) J. V. Gëte ka vërejtur se Kur’ani gjithnjë ka qenë në fo­kus të interesimeve më të ndryshme dhe se traditio interpretativa ka ecur kra­has traditio constitutiva: “Posa u paraqit, Kur’ani u bë objekt i komentimeve të pafun­dta. Ai ka dhënë shkas për mendjemprehtësi më subtile dhe, pasi që ka nxitur çdokën në përsiatje, janë krijuar mendime të pafundta të ndryshme, kombinime të pamenduara mirë e për më tepër, janë bërë aplikime absurde të çdo lloji, kështu që çdo njeri i mençur, e i arsyeshëm është dashur gjithnjë të angazhohet me vetëmohim që sërish të kthehet në ba­za të tekstit të pastër, korrekt. Së këndejmi në historinë islame hasim se komentimi, apli­kimi dhe përdorimi i Kur’anit shpesh është për mallëngjim.” (J. V. Gete, Spisi o knji­ževnosti i umetnosti, Beograd, 1982, fq. 111, sipas: Enes Karič, Her­me­ne­u­ti­ka Kur’ana, op. cit., fq. 30.

[15] Walter Beltz, Mitologija Kur’ana – čežnja za rajem, Zagreb, 1982.

[16] Noldeke, Emin el Huli e të tjerë si promotorë të kësaj ideje. Shih: Enes Ka­rič, Hermeneutika Kur’ana, op. cit., fq. 32-34.

[17] Ibn Arebiu, Ihvan’us-safa, El-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushdi e filozofë të tje­rë arketipit kur’anor i japin dinjitet të literaturës filozofike, që mund të le­xo­het në disa mënyra. Shih: Enes Karič, Hermeneutika Kur’ana, op. cit., fq. 34.

[18] Sipas: Enes Karič, Hermenutika Kur’ana, op. cit., fq. 36.

[19] I. Goldziher, sipas: Enes Karič, Hermenutika Kur’ana, op. cit., fq. 36.

[20] Andrew Rippin, Historiku i tefsirit të Kur’anit, Prizren, 2002, fq. 13 – 18.

[21] Sipas: Enes Karič, Hermenutika Kur’ana, op. cit., fq. 37 - 38.

[22] Enes Karič, Hermenutika Kur’ana, op. cit., fq. 30 - 39.

[23] Deri më 1980 në botë ka pasur 1380 përkthime komplete të Kur’anit dhe 1292 përkthime jokomplete të Kur’anit, të botuara në rreth 70 gjuhë. Shih: Is­met Binark & Halit Eren, World bibliography of translations of the meanings of the Holy Qur’an, printed translations 1515 - 1980, Istanbul, 1986. Vetëm në gju­hën urde ekzistojnë mbi 300 përkthime të Kur’anit e disa janë edhe si ko­men­te. Rudi Peret and J. D. Pearson, Translation of the Kur’an. The En­cy­clo­pe­dia of Islam, V. Leiden, 1981, pp. 429. Po ashtu: A. T. Welch, Al-Kur’an, Sa­ra­jevë, 1986, fq. 162-177. Shih: S. Kutub, Et-Tasvir’ul-fenni fi’l-Kur’an, Kai­ro, 1976. Përkthimi i parë (i pabotuar) i Kur’anit në latinisht është në vitin 1143, sipas: Nerkez Smailagič, Leksikon Islama, Sarajevo, 1990, fq. 464; dhe: A. T. Welch, Al-Kur’an, Sarajevë, 1986, fq. 171.

[24] Feti Mehdiu, Përkthimet e Kur’anit në gjuhën shqipe, Prishtinë, 1996.

[25] Shih: Enes Karič, op. cit., fq. 40. Shih: Andrew Rippin, Historiku i tefsirit të Kur’anit, Prizren, 2001/1422.

[26] Shih: Enes Karič, Hermeneutika Kur’ana, op. cit., fq. 40.

Për këtë çështje shih: A. L. Tibawi, Da li je Kur’an prevodiv?, në: Enes Karič, Kur’an u savremenom dobu, Sarajevo, 1991, fq. 305 – 324; A. T. Welch, Al-Kur’an, Sarajevë, 1986 dhe burime tjera.

[27] Shih: Mahmud Hysa, Alamiada shqiptare, vëll. II, Shkup, 2000, fq. 39 - 79.

[28] Shih shkrimin tonë me titull “Mbi përkthimin e Kur’anit”.

Për­kthyes i parë (jokomplet) i Kur’anit është Naim bej Frashëri me titull ‘Thelb’ i Kur'anit’ që është botuar në veprën e tij ‘Mësime’ në vitin 1894, Bu­ku­resht.

[30] Ilo Mitko Qafzezi, Ploeshti, Rumuni, 1921, Feti Mehdiu, Përkthimet e Kur’a­nit në gjuhën shqipe, Shkup, 1996, fq. 13 e tj.

[31] Profesor i Orientalistikës në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Pri­shti­nës.

[32] Nexhat Ibrahimi, Islami dhe muslimanët në tokat shqiptare dhe në Ballkanin mes­jetar, Shkup, 2002.

[33] Shih: Muhamet Pirraku, Kultura kombëtare shqiptare deri në Lidhjen e Pri­zre­nit, Prishtinë, 1989.

[34] Nexhat Ibrahimi, ibid..

[35] Hajdar Salihu, Poezia e bejtexhinjve, Prishtinë, 1987; Hasan Kaleshi, Kon­tri­bu­ti i shqiptarëve në dituritë islame, botimi II, Rijad, 1992/1412 etj.

[36] I këtij mendimi është edhe intelektuali i mirënjohur Gazmend Shpuza. Shih: Kur’a­ni në gjuhën shqipe, në: www.shirazi.org.al/gazmend1htm, fq. 3. Mi­rë­po, de­ri­sa pajtohemi me vërejtjen e G. Shpuzës se a mund të kon­sta­toj­më se përkthimet shqi­pe janë të denja të qëndrojnë krahas përkthimeve në gjuhë të tjera, nuk mund të pajtohemi me pjesën tjetër të vërejtjes së G. Shpu­zës se kriter për të kon­statuar vlefshmërinë dhe nivelin e përkthimit janë gjuhëtarët (Gazmend Shpu­za. Shih: Kur’ani në gjuhën shqipe, në: www.shirazi.org.al/gazmend1htm, fq. 3). Mendoj se mbi të gjitha në për­kthi­min e suksesshëm të Kur’anit nuk ësh­të faktor kryesor gjuha, por as­pek­ti shumëdimensional i konceptimit dhe per­ceptimit të tij, ku edhe njohja e gjuhës shqipe, krahas asaj arabe, ka rën­dë­si të pakontestueshme.

[37] Mendoj në përkthimin e Feti Mehdiut, përkthimin e Hasan Nahit dhe për­­kthimin e Sherif Ahmetit.

[38] Kur’ani – bosht i literaturës islame, intervistë e Faik Mustafës me prof. dr. Feti Mehdiun në: Flaka, e datës 11 - 12. 12. 1999, Shkup.

[39] Kompleksi i inferioritetit nuk vjen vetëm nga mosnjohja e fesë. Ka edhe shka­qe tjera politike, ideologjike, shoqërore, kulturore, psikologjike etj. Po bë­het një propagandë e fuqishme ballore dhe tërthorazi kundër islamit, që i to­pit njerëzit dhe u servon pamje joreale për fenë e tyre, gjë që shton dy­shi­met, mëdyshjet e luhatjet, si dhe e dobëson burrërinë për t’u afirmuar e dësh­muar idetë dhe politikat e veta.

[40] Parafrazim i tezave nga: E. Karič, Hermeneutika Kur’ana, op. cit., fq. 220 - 221.

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme