Dhikret pas namazit

Dhikret pas namazit


Mbasi imami të japë selam
, pra pas çdo namazi të falur me xhemat, muezini thotë:

"All-llahumme entes-selamu ve minkes-selamu tebarakte, ja dhel xhelali vel ikram".Pastaj, nëse ka sunnet falen edhe ato e pastaj muezini thotë:

"Ala rasulina salavat..."

(Secili lexon në vete: "All-llahumme sal-li ala Muhammed...",
ose në disa xhami imami e lexon me zë edhe
"Salatun tunxhiina", e cila është:

"All-llahumme sal-li ala sej-jidina Muhammedin ve ala ali sej-jidina Muhammed, salaten tunxhina biha min xhemi'il ehvali vel-afat, ve takdi lena biha xhemi'al-haxhat, ve tutah-hiruna biha min xhemi'is-sejjiat, ve terfeuna biha 'indeke a'lederaxhat, ve tubel-liguna biha aksal-gajat min xhemi'il-hajrati fil-hajati ve ba'del-memat".


Pastaj muezini vazhdon duke lexuar:

"Subhanall-llahi vel hamdu lil-lahi ve la ilahe il-lall-llahu vall-llahu ekber.
Ve la haule ve la kuvvete il-la bil-lahil alijjil adhim".Secili pa zë e lexon: "Ajetul-kursijjen" ose "All-llahu la ilahe il-la hu..." (Ajeti 255 i sures el-Bekara):

E'udhu bil-lahi minesh-shejtanir-raxhim
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim


All-llahu laa ilahe il-la huvel-hajjul-kajjum. La te`hudhuhu sinetun ve la neum. Lehu ma fis-semavati ve ma fil-Erd. Men dhel-ledhi jeshfeu indehu il-la bi idhnih. Ja`lemu ma bejne ejdiihim ve ma halfehum, ve la juhitune bi shejim min `ilmihi il-la bima shaae. Vesia kursij-juhus-semavati vel-Erd, ve la jeuuduhu hifdhuhuma ve huvel-`alijjul-`adhim.Pastaj muezini vazhdon:

"Ve huvel alijjul adhimu dhul xhelali vel xhemali Subhanall-llah"
(secili thotë pa zë 33 herë
"Subhanall-llah")

"Subhanel baki daimenil hamdu lil-lah" (33 herë "El-hamdu lil-lah")

"Rabbil alemine teala shanuhull-llahu ekber" (33 herë "All-llahu ekber")

"La ilahe il-lall-llahu vahdehu la sherike leh, lehul mulku ve lehul hamdu
ve huve ala kul-li shej'in kadir"


(Bëjmë duanë e namazit dhe kur imami përfundon duanë dhe e lëmon fytyrën, muezini thotë):

"Vel hamdu lil-lahi rabbil alemin el-fatihah".

Me kaq përfundon namazi dhe ikameti


Te namazi i sabahut dhe i jacisë në disa xhami muezini thotë vetëm: "Vel hamdu lil-lahi rabbil alemin..." e pastaj imami apo muezini e lexon "La jestevi..." (el-Hashr: 20-24) në namazin e sabahut dhe "Amener-rasulu..." (el-Bekara:285-286) në namazin e jacisë.

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme