Evropa ka mbi 144 milion muslimanë

Për të realizuar një version të dytë të mbledhjes së të dhënave mbi këtë çështje më ka nxituar gjendja momentale në vendet tona ku shqiptarët muslimanë vihen nën presion psikik nga vetë shqiptarët jo muaslimanë dhe të ashtuquajturit muslimanë liberal, madje edhe në formë verbale spastrohen duke u larguar në vende tjera joshqipëtare. Ajo që munda të vërejë nga të dhënat e mbledhura është se në Shqipëri nga 86% e të deklaruarve, 56.7%[44] janë muslimanë, në Kosovë 95.6%[24] janë të deklaruar si muslimanë dhe në Maqedoni 39.3%[13].

Nga këto të dhëna kokrete, shtrohet pyetjet: Si është e mundur që shqiptarët musliman të mund të gjejnë rehati shoqërore në vendin e tyre në një kohë kur ata prezantojnë shumicën e popullsisë nga kombi i tyre? Si mund të kërkohet nga shqiptarët muslimanë të lëshojnë trojet e tyre etnike për të cilat kanë derdhur gjakun? Për kë po përgatitet kjo tokë atërore si dhuratë nëse shqiptarët muslimanë largohen nga to dhe në të mbetet vetëm 20% nga e gjithë popullsia?

Kjo gjendej është marramendëse, për këtë vlerësojë se gabimi më i madh i predikuesve muslimanë është në njërën anë mospasja e njohurive profesionale socio-politike për vendin e tyre dhe në anën tjetër mos pasja e njohurive të psikologjisë së marketingut në mënyrë që të mund qartë të komunikojnë me komunitetin e tyre për të sqaruar dilemat, për të larguar dyshimet dhe për të vetëdijesuar për gjendjen në të cilën gjenden në raport me islamin, muslimanët dhe të tjerët.

Mbledhja e të dhënave

Në faqe të ndryshme në internet, me apo pa burim, mund të gjeni versionin e parë të këtyre të dhënave. Unë vlerësoj se ky version nuk mund të merret si pasues i versionit të mëparshëm dhe të ty versionet të merren si bazë për analiza të ndryshme. Ky version është shumë më i kompletuar sa i përket mbledhjes së të dhënave nga burime shumë më të sakta dhe më të përafërta me realitetin e shteteve Evropiane.

Të dhënat mbi popullsinë në shumicën e rasteve janë marrë nga burimi publik i të dhënave të ofruara nga CIA, por që në disa raste kam arritur që këto të dhëna t’i marr dhe nga burimet zyrtare shtetërore.

muslimanët në Evropë

Referencat
[1] CIA (2013), World Factbook, Së fundi vizituar më 30 Qershor tek nyja: https://www.cia.gov
[2] Wikipedia (2013), Andorra, Së fundi vizituar më 30 Qershor, 2013 tek nyja:  http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Andorra#Religion
[3] Pearsons Education (2013), Armenia, Së fundi vizituar më 30 Qershor, 2013 tek nyja: http://www.infoplease.com/country/armenia.html
[4] Österreichischer Integrationsfonds (2010), ISLAM IN ÖSTERREICH, Së fundi vizituar më 30 Qershor tek nyja: http://www.integrationsfonds.at/fileadmin/Integrationsfond/5_wissen/Islam_Reader/20100216_Islambuch_final.pdf
[5] Presidential Library (2009),  Religion, Së fundi vizituar më 30 Qershor, 2013 tek nyja: http://files.preslib.az/projects/remz/pdf_en/atr_din.pdf
[6] European Commission (2013), DISCRIMINATION IN THE EU IN 2012: Report, Special Eurobarometer 393 / Wave EB77.4 – TNS Opinion & Social
[7] Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus (2011), Religion and denominations in the Republic of Belarus, Prepared on the basis of texts provided by the Commissioner on Religions and Nationalities of the Republic of Belarus by the Department of Information of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus
[8] U.S. Department of State (2009), Bosnia and Herzegovina: International Religious Freedom Report 2009,  Së fundi vizituar më 30 Qershor, 2013 tek nyja: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2009/127302.htm
[9] Office for  National Statistics (2011)2011 Census,  Së fundi vizituar më 30 Qershor, 2013 tek nyja: http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/census/2011/how-our-census-works/how-we-planned-the-2011-census/index.html
[10] NSI (2011), Census 2011,  Së fundi vizituar më 30 Qershor, 2013 tek nyja: http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R10.aspx
[11] Ahmad Al-Matboli, IOL Correspondent (2013),  Czech Muslims’ “Walking History”Së fundi vizituar më 30 Qershor, 2013 tek nyja: http://www.islamweb.sk/stranky/anglicky/My%20Journey%20to%20Islam/silhavy.htm
[12] U.S. Department of State (2009), Denmark: International Religious Freedom Report 2009, report, Së fundi vizituar më 30 Qershor, 2013 tek nyja: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2009/127307.htm
[13] The Pew Forum on Religion & Public Life (2012), Global Religious Landscape: An Interactive Feature,  Së fundi vizituar më 1 Korrik, 2013 tek nyja: http://www.pewforum.org/
[14] Wikipedia (2013), Religion in Finland,  Së fundi vizituar më 30 Qershor, 2013 tek nyja: http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Finland
[15] MAÏA de la BAUME (2013), More in France Are Turning to Islam, Challenging a Nation’s Idea of Itself,  Së fundi vizituar më 30 Qershor, 2013 tek nyja: http://www.nytimes.com/2013/02/04/world/europe/rise-of-islamic-converts-challenges-france.html?_r=0
[16] Robert Jackson (2002), Religion and education in Europe: developments, contexts and debates, faqe 67
[17] Statistisches Bundesamt (2011), Zensus 2011: Bevölkerung, Deutschland Bundesrepublik, am 9. Mai 2011, Herausgeber: Auskunftsdienst, Statistisches Bundesamt, Gustav-Stresemann-Ring 11, 65189 Wiesbaden, www.destatis.de/kontakt, Telefon: 0611 75-2405
[18] CIA (2013), The World Factbook: Greece,  Së fundi vizituar më 30 Qershor, 2013 tek nyja: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gr.html
[19] James C. Kennedy & Jan P. Zwemer, University of Amsterdam and Serooskerke (2010), Religion in the Modern Netherlands and the Problems of Pluralism, BMGN | LCHR | vëllimi 125 – 2-3 | 237 – 268
[20] Központi Statisztikai Hivatal (2013), 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁ
[21] Government of Ireland (2012), This is Ireland: Highlights from Census 2011, Part 1, ISBN 978-1-4064-2650-2
[22] Statistics Iceland (2013), Religious Organisations,  Së fundi vizituar më 30 Korrik, 2013 tek nyja: http://www.statice.is/?PageID=1180&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxen/Dialog/varval.asp?ma=MAN10001%26ti=Populations+by+religious+organizations+1998-2013+%26path=../Database/mannfjoldi/Trufelog/%26lang=1%26units=Number
[23] Agency of the Republic of Kazakhstan on statistics (2009), The results of the national population census in 2009,  Së fundi vizituar më 1 Korrik, 2013 tek nyja: http://www.eng.stat.kz/news/Pages/n1_12_11_10.aspx
[24] Agjencia e Statistikave të Kosovës (2011), Qasje interaktive në të dhënat e regjistrimit të popullsisë 2011, Së fundi vizituar më 1 Korrik, 2013 tek nyja: http://esk.rks-gov.net/rekos2011/?cid=1,92
[25] Drzavni Zavod za Statistiku Republike Hrvatske (2011), Popis 2011: Jer Zemlju Cine Ljudi, ISSN 1333 1876, Statistička izvješća ISSN 1332 – 0297
[26] Enti Statistikor i Lituanisë (2011), Par Tieslietu ministrijā iesniegt ajiem reliģisko organizāciju pārskatiem par darbību 2011. gadā, Së fundi vizituar më 1 Korrik, 2013 tek nyja: http://www.tm.gov.lv/lv/labumi/TM.docx
[27]  U.S. Department of State (2009), Liechtenstein: International Religious Freedom Report 2009,  Së fundi vizituar më 1 Korrik, 2013 tek nyja: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2009/127320.htm
[28] Statistics Lithuania (2011), POPULATION BY RELIGIOUS COMMUNITY INDICATED, MUNICIPALITIES, Së fundi vizituar më 2 Korrik, 2013 tek nyja: http://www.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Population_by_religion_municipality.xls/3ee8082b-c82b-4817-97ba-f0e0777f7bc7?version=1.0
[29] Crna Gora Zavod za Statistiku (2011), Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori 2011. godine: Stanovništvo Crne Gore prema polu, tipu naselja, nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti, vjeroispovijesti i mater
[30] Travel in Euro (2013), Religion in Malta, Së fundi vizituar më 2 Korrik, 2013 tek nyja: http://www.travelineuro.eu/religion.html
[31] RFE/RL, Inc. (2011), Moldovans Rally To Protest Formal Recognition Of Islam,  Së fundi vizituar më 2 Korrik, 2013 tek nyja: http://www.rferl.org/content/moldovans_rally_against_recognition_of_islam/24179150.html
[32] Joshua Project (2013), Monaco – People Groups,  Së fundi vizituar më 2 Korrik, 2013 tek nyja: http://www.joshuaproject.net/countries.php?rog3=MN
[33] Statistisk sentralbyrå (2013), Së fundi vizituar më 2 Korrik, 2013 tek nyja:  http://www.ssb.no/en/forside;jsessionid=48D0F6805766718FC6544AD1B08265EB.kpld-as-prod10
[34] Statistisk sentralbyrå (2013), Statistical Yearbook of Norway 2012: Members of the Church of Norway and members1 of religious and 241 philosophical communities outside the Church of Norway, by religion/philosophy. 1 January 2013, ISBN 978-82-537-8489-2 (printed), ISBN 978-82-537-8490-8 (electronic), ISSN 0809-1919, Së fundi vizituar më 2 Korrik, 2013 tek nyja: http://www.ssb.no/en/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/91796?_ts=13c6ca485b8
[35] Population. Size and structure by territorial division. As of June 30, 2012. (2012), ISSN 1734-611,   Së fundi vizituar më 2 Korrik, 2013 tek nyja: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/p_population_in_poland_size_and_structure_30062012.pdf
[36] Meyers Großes Taschenlexikon in 24 Bänden, Band 17, Seite 5931. Mannheim 2006
[37] Stella Brozek, (Human Rights Without Frontiers): Islam in Poland (PDF), Së fundi vizituar më 2 Korrik, 2013 tek nyja: http://www.hrwf.net/religiousfreedom/news/2004PDF/Poland_2004.pdf
[38] Comunidade Islâmica de Lisboa, Comunidade Islâmica em Portugal,  Së fundi vizituar më 2 Korrik, 2013 tek nyja: http://www.comunidadeislamica.pt/02b.php?nivel_1=2&nivel_2=22
[39] National Institute of Statistics – ROMANIA (2010), Population, Së fundi vizituar më 2 Korrik, 2013 tek nyja: http://www.insse.ro/cms/files/Anuar%20statistic/09/09%20Cultura%20si%20sport_en.pdf
[40] Office of Economic Planning, Data Processing and Statistics of San Marino, Demographic structure: Demografic balance (movement of the resident population), Së fundi vizituar më 2 Korrik, 2013 tek nyja:http://www.statistica.sm/contents/instance15/files/document/14058429tav_popolazione_.pdf
[41] INSTAT (2011), Fjala e Drejtorit të Përgjithshëm të INSTAT, Ines Nurja gjatë prezantimit të rezultateve kryesore të Censusit të Popullsisë dhe Banesave 2011., Së fundi vizituar më 1 Korrik, 2013 tek njya: http://www.instat.gov.al/media/177358/njoftim_per_media_-_fjala_e_drejtorit_te_instat_ines_nurja_per_rezultatet_finale_te_census_2011.pdf
[42] Statistical Office of the Republic of Slovenia (2013), Population by settlements, detailed data, Slovenia, 1 January 2013 – final data, Së fundi vizituar më 4 Korrik, 2013 tek njya: http://www.stat.si/eng/novica_prikazi.aspx?id=5530
[43] SPIRIT Slovenija, Slowenische Tourismuszentral (2013), Së fundi vizituar më 4 Korrik, 2013 tek njya: http://www.slovenia.info/?religija
[44] Instituto Nacional de Estadística (2013), Population, Së fundi vizituar më 4 Korrik, 2013 tek njya: http://www.ine.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3Dpobl13_en.pdf&blobkey=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=641%2F322%2Fpobl13_en.pdf&ssbinary=tru
[45] Guide-Spain (2013), Religion In Spain, Së fundi vizituar më 4 Korrik, 2013 tek njya: http://public.guide-spain.com/Religion_in_Spain

(Artikulli është lexuar 1129 herë…)

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme