PIKAT DALLUESE TË VEHABIZMIT

Pika e parë:


Dallimi në çështje të akides (besimit).

Ideologjia Vehabiste:

Zoti ka formë dhe trup, zë vend dhe hapësirë, dhe secilësitë e Zotit janë cilësi që zënë vend, ka drejtim, ngrihet dhe zbret, po ashtu ulet. IbniTejmije duke qenë në minber ka thënë: Allahu zbret në qiellin e tokës siç zbres unë ngakjo shkallë e minberit në një shkallë më poshtë dhe ka zbrit një shkallë më poshtë.Ibn Tejmije ka thënë: Zoti i Lartmadhëruar ulet, dhe me vete e ulë edheMuhamedin, të dërguarin e Tij mbi arsh.Përderisa:

Ehlu suneti dhe xhemaati:

siç tregon Tahaviju se : Kush e cilëson Allahun mekuptim të cilësive të njeriut, ai është pabesimtarë.Imam Ahmedi ka thënë: Kush beson dhe thotë se Allahu është trup ai është pabesimtarë, po ashtu ka thënë: “Çka do që të mendosh, Allahu është e kundërta e asajçka mendon”.

Pika e dytë:

Dallimi për Muhamedin s.a.v.s.

Ideologjia Vehabiste është si vijon:

- Kush thotë “O Muhamed” ai është pabesimtarë, sepse thërret të vdekurin eMuhamedi është i vdekur.- Salavatet me zë pas ezanit, janë bid’at dhe ndalohet.- Salavatet në namaz janë të ndaluara, bid’at.- Salavatet me zë pas namazit janë të ndaluara.

Ndërsa sa i përket ehli sunetit dhe xhemaatit:

- Salavatet lejohen pas ezanit edhe me zë edhe pa zë, por më e vlefshme është pazë, duke mos sjell vendim të prerë për moslejimin me zë, ndërsa Abdul Vehabi eka mbyt myezinin i cili ka thirrur me zë salavate pas ezanit.
 
Pika e tretë:

Dallimi rreth çështjes së vizitës së varrit të Muhamedit s.a.v.s

Vehabijtë mendojnë se:

 Ndalohet vizita e varrit të pejgamberit s.a.v.s. dhe vizita e bashqes së xhenetit(Revdatu Nebij), po ashtu ndalohet edhe shkurtimi i namazit në atë udhëtim, se udhëtimi itillë është udhëtim mëkati.

Ndërsa sa i përket ehli sunetit dhe xhemaatit:

Vizita e varrit të pejgamberit s.a.v.s nuk është pjesë përbërëse e Haxhit, por është prej veprave të vlefshme (fadail).-

Vehabijtë

ndalojnë që të falet namazi në xhami ku ka varre të ndonjë pejgamberi, Evlijae apo shehidi, kështu që mendimi i tyre është që sa më shpejt të jetë emundur të hiqet kupola mbi varrin e Muhamedit s.a.v.s. ose edhe të largohet varri iMuhamedit a.s. nga xhamia e tij.-

Vehabijtë:

Duke u nisur në parimin se Muhamedi s.a.v.s. nuk e ka festuar ditëlindjen e tij thonë se festimi i ditëlindjes së tij është bid’at, i cili bid’at të shpie nëhumbje dhe në xhehenem.Ideologjia Vehabiste është se mishi i cili shtrohet me rastin e manifestimit tëditëlindjes së Muhamedit s.a.v.s. apo të Mevludit është më i keq dhe më haram se mishi iderrit. Ndërsa:

Në traditën tonë:

manifestimi i ditëlindjes së Muhamedit s.a.v.s. është bë që tështohet dashuria ndaj Muhamedit s.a.v.s. të mësohet jeta e tij, të praktikohet rruga e tij, tëmësohen gjeneratat e reja për jetën dhe veprën e Muhamedit s.a.v.s.

Pika e katërt:

Dallimi në festimin e festava.

Vehabijtë

ndalojnë manifestimin e ditës së hixhretit të pejgamberit s.a.v.s. tënatës së Israsë dhe miraxhit, të natës së beratit, të fitores së Bedrit, bile ndalojnë edhemanifestimin e natës së njëmijë netëve, pra të natës së “Lejletul Kadrit”, sepsemanifestimi i këtyre festave është bid’at dhe është në kundërshtim me besimin. Ndërsa jovehabijtë mendojnë se:Të gjitha këto manifestime nuk janë ibadete (adhurime) por që përkujtimi i tyresjell freski dhe përkujtim për zemra, sepse përkujtimi u bënë mirë dhe u sjell dobi besimtarëve.Tradita e festimit të festave nuk është bë që të bëhet bid’at, të futet diçka e re nëfe, por që këto festa të jenë shkak për të mësuar vlerën e këtyre ditëve, të këtyre netëvedhe asnjëherë nuk janë konsideruar se janë pjesë ibadeti (adhurimi).
 
Pika e pestë:Të gjithë muslimantë e dinë se shtyllat e islamit janë pesë :

-Të shqiptuarit e shehadetit-Falja e namazit-Dhënia e zekatit-Agjërimi i Ramazanit-dhe kryerja e haxhit për ata cilët kanë mundësi.Mirëpo vehabijtë kanë shtuar edhe shtylla tjera:-Pantolonat e shkurtra-Misvakin vazhdimisht në gojë e në duar që të luhet me të si lodër -Të lëshuarit e mjekrës-Shtetet Islame janë shtete të pabesimit. Ndërsa:Shtyllat e Islamit, janë shtylla të cilat i ka përmend Muhamedi s.a.v.s ndërsa sa i përket: pantallonave të shkurtra, misvakut, të lëshuarit të mjekrës, këto janë çështje për tëcilat dijetarët islam e kanë dhënë vlerësimin e tyre, por jo duke i kategorizuar ashtu siçmendojnë vehabijtë.

Pika e gjashtë:

Dallimi në konceptin e të pranuarit të medhhebeve.

Vehabijtë

 jo vetëm se nuk i pranojnë katër medhhebet, por pasimin emedhhebeve e llogaritin “shirk” (idhujtari). Nga kjo pasimin e medh’hebit Hanefij tek nee konsiderojnë idhujtari (shirk). Ndërsa:

Ne i takojmë medhhebit Hanefij:

dhe të parët tanë e kanë mësuar dhe e kanë praktikuar këtë medhheb, duke i pranuar edhe medhhebet tjera, por që medhhebet tjerazbatohen në vendet tjera pasi që edhe të parët e vendeve të tyre i kanë mësuar atomedhhebe në vendet e tyre.Bazuar në këtë shumë veprime si në namaz, agjërim, dhe haxh jo vetëm që nuk i pranojnë por i konsiderojnë bid’ate, shprehjet e tyre janë: bid’at, kufr dhe shirk, nevojë e panevojë.Krerët e BIK-ut kanë filluar në disa raste të thonë se ka filluar një qasje pak mëndryshe, por e vërteta është se është krejtësisht ndryshe në koncept, sepse pasimi imedh’hebit Hanefij, apo edhe të ndonjë medhhebi tjetër sipas vehabive është bid’at.

Pika e shtatë:Prijësi i Vehabijve, Abdul Vehabi ka thënë:

“Kush pranon ftesën tonë, atij i takon çka është e jona, dhe çka është e jona ështëe tij, e kush nuk pranon ftesën tonë ai është pabesimtarë dhe lejohet të vritet”. Ndërsa:

Selefu Salih:

është i pastër nga mendimet e ideologjisë së Abdul Vehabit, i ciliështë veçuar, është ndarë nga programi i Selefu Salih.Të parët tanë kanë jetuar në paqe, të lumtur dhe në tolerancë me myslimanët dheme jo myslimanët dhe këtë tolerancë na kanë trashëguar deri më sot.
RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme