Erërat mbarësuese

Në një ajet te Kuranit, të poshtëshënuar, Zoti xh.sh. na tregon për karakteristika mbarësuese të erërave në formimi e reve dhe shiut. Zoti xh.sh thotë:

“Ne i lëshojmë erërat mbarësuese, e nga qielli (retë) lëshojmë shi dhe atë ua japim ta pini, e ju nuk mund ta ruani atë. (El-Hixhr 22)”

Siç u pa edhe më lartë, fazat e krijimit të reve dhe shiut janë: a) Avullimi i ujit, i cili kryesisht avullohet prej sipërfaqes oqeanike, të cilat mbulojnë më së dy të tretat e sipërfaqes tokësore, burimet tjera të avullit të ujit janë: lumenjtë, liqenet, toka e lagësht, e gjithashtu mbulesa bimore ku hyjnë edhe pyjet; b) Avlli i ujit i cili është ngritur lartë në atmosferë bashkohet më ndihmën e erës me grimcat e vogla të pluhurit; c) Grimcat, të cilat quhen aerosolë, përzihen me pluhurin e bartur nga toka përmes erës, dhe mbarten në shtresat e larta të atmosferës. Avujt e ujit kondensohen rreth aerosolëve, dhe kthehen në pika uji. Pikat e ujit të cilat janë kondensuar rreth aerosolëve, më ndihmën e erës bashkohen dhe formojnë retë, dhe pastaj bien në Tokë në formën e shiut, borës, breshrit etj. Shi figurën.
Siç u përmend më lartë, erërat “mbarësojnë” avullin e ujit që noton në ajër me, aerosolët dhe përfundimisht ndihmojnë në formimin e reve dhe shiut.
Informacione të tjera të dhëna në ajet për cilësinë mbarësuese të erës është roli i saj në pllenimin e luleve. Shumë bimë në Tokë shpërndajnë polenin e tyre me anë të erës për të siguruar mbijetesën e llojeve të tyre. Disa bimë farëhapur, drunjtë e pishës, pallma dhe pemë të ngjashme, pemët farore që prodhojnë lule, dhe bimët barishtore pllenohen tërësisht përmes erës. Era e bartë polenin nga bimët në llojet tjera, dhe kështu i mbarëson ato.
Deri kohët e fundit, mënyra se si era ishte në gjendje të mbarësojë bimët ishe e panjohur. Kur u kuptua, megjithatë, se bimët ndahet në mashkullore dhe femërore, u zbulua edhe roli mbarësues i erës.


Figura 1. a) mënyra e kondensimit të avullit të ujit më ndihmën e aerosolëve, b) avulli i ujit i kondensuar

Kjo e vërtetë tashmë ishte përmendur në Kuran:

“(Zoti im) lëshoi shiun prej së larti, e kjo mundësoi që të mbijnë bimë të llojeve të ndryshme (në çifte). (Ta Ha 53)”

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme