LËNIA E LEXIMIT PAS IMAMIT, QOFTË NAMAZ ME ZË APO PA ZË

(Argumentet e hanefijve nga hadithi)

1.1. Transmetohetprej Imran ibnHusajnitr.a.se "duke e falurPejgamberia.s. drekën, njënjeringa pas filloitëlexojë "Sebbihismerabbike'le'ala". Kur e përfundoinamazinPejgamberia.s., pyeti: Kush lexonte? Kush ështëlexuesi?Njënjeri u përgjigjdhetha "unë", e Pejgamberia.s. iukthye: Mendova se dikush do tëmëshqetësojë!
E transmetonMuslimi.Gjithashtu e transmetonedheNesaiudhepërtëkandarënjëkapitullnëvete: Lënia e leximit pas imamitnënamazet pa zë.

1.2. PrejXhabiritr.a.transmetohet se kadëgjuartëDërguarin e Allahut duke thënë: "Kush lidhet pas njëimami, leximi i imamitështëleximpërtë".
E shënonHafidhi Ahmed ibnMenii' nëMusnedin e tij, Imam MuhamedinëMuvetta', TahaviunëSherhMeani'lAthar, Darekutnij e tëtjerëdhesenedi i tijështësahih.

1.3. ShënohetngaIbnOmerir.a. se kathënë: "Kurtëfaletdikushprejjushlidhur pas imamit, i mjaftonleximi i imamit, e kurtëfaletvetë le tëlexojë. Thotëtransmetuesi: Abdullah ibnOmerinuklexonte pas imamit.
E kashënuar Imam Maliku me zinxhirsahihdheTahaviunëSherhMeani'lAthar.

1.4. PrejVehbibnKejsanitpërcillet se e kadëgjuarsahabiunXhabiribn Abdullah r.a. duke thënë: "Nukkanamazaiqëfalqoftëedhenjëreqat pa lexuarFatihanë, përposnësefalet pas imamit."
E shënonMaliku, TahaviudheBejhekiunë el-Kubra dhesenedi i tijështësahih.

1.5. Transmetohetprej Ata ibnJesarit se e kapyeturZejd bin Thabitinr.a.përleximin pas imamit e ai i kathënë: "Nuklexohet pas imamitnëasnjënamaz".
E shënon Imam Musliminëkapitullin e namazit, BejhekiunëEs-Sunen el-Kubra dheEbuAuanehnëMusned.

1.6. Abdullah ibnMeksemi e kapyetur Abdullah ibnOmerin, ZejdibnThabitindheXhabiribnAbdullahinr.a.përkëtëçështje e ata i kanëthënë: "Nuklexohet pas imamitnëasnjërinprejnamazave".
E shënënTahaviu me senedsahih.

1.7. EbuVailipërcjellngaIbnMes'udir.a. se kathënë: "Qëndro i heshturkurtëlexohet, sepsenëtëkadiçka (ndonjëurtësi), përkëtëtëmjaftonimami.
E transmeton Imam Tahaviu me senedsahih, AbdurrezakunëMusannef, Taberaniunë el-Mu'xhemu'l-Kebir, Bejhekiunë el-Kubra dhe e kapërmendur Imam Muhamedinë el-Huxhheh.Ibnu'lHejthemiukathënëpërtransmetimin e Taberaniut se transmetuesit e tijjanëtëbesueshëm.

1.8. AlkamejatransmetonngaIbnMes'udir.a.tëketëthënë: "Jumbushtëgoja me dhe (truall) atijqëlexon pas imamit!"
Tahaviu me senedhasen, e përcjellgjithashtuIbnEbiShejbehnëMusannef.

1.9. PrejEbiXhemres, Imran ed-Dab'ijj, përcillettëketëthënë: I thashëIbnAbbasitr.a.: A tëlexojkur jam i lidhur pas imamit? M'upërgjijg: "Jo".
E transmetonTahaviu me senedhasen.

1.10. KethiribnMurrehtransmetonngaEbied-Derdair.a.tëketëthënë: "U çuanëkëmbënjënjeridhepyeti: O i Dërguari i Zotit, a kaleximKur'aninëçdonamaz? Iaktheu: Po. Njëringatëpranishmittha; na u bëobligimkjo. Ebued-Derdaitha: O Kethir - e muamëkishtekrahtij - kurimami i falnjëxhemat, iumjaftonatyreleximi i tij".
E transmetonDarekutnij, TahaviudheAhmedi, senedi i hadithitështëhasen.

Përkthyer nga libri: "Argumentet e hanefijve prej haditheve pejgamberike në meselet e fikhut" 

 
Autor: Muhammed Abdullah ibn Muslim Behleviu

Përktheu:Evzal Sinani

 

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme