LITERATURA ISLAME - NJË MJET PËR TË LUFTUAR ISLAMOFOBINË

Islamofobia është një çështje e lashtë globale, e rrënjosur thellë. Organizmat në rritje të kërkimit tregojnë për përhapjen e rasteve të islamofobisë në të gjithë globin vitet e fundit. Ai prish shoqërinë civile në shumë nivele, nga politikat anti-muslimane deri te tensionet e rritura dhe krimet e urrejtjes, duke përfshirë rritjen e ngacmimeve ndaj fëmijëve muslimanë. Një nga shkaqet kryesore të islamofobisë është injoranca, e cila shpesh ushqehet nga portretizimet stereotipe dhe negative të muslimanëve në media dhe kulturën popullore.

Në trajtimin e islamofobisë, literatura luan një rol të rëndësishëm. Si një mjet për të siguruar njohuri, literatura mund të japë rrëfime aktuale mbi atë që trajton brenda - duke hedhur dritë mbi armikun e pakuptueshëm. Duke qenë se dhënia e njohurive është një strategji që mund të zgjidhë shumë defekte, rrjedh se literatura mbi Islamin ka fuqinë t'i bëjë njerëzit të kuptojnë kuptimin e vërtetë të Islamit.

Në mesjetë, shkrimtarët u përpoqën të përçmojnë doktrinat islame për të mbrojtur përhapjen e gjerë të Islamit në të gjithë Evropën. Dante, filozofi dhe poeti i shquar italian, u përpoq të demonizonte të Dërguarin s.a.s. në "Komedinë Hyjnore" të tij të njohur. Historiani spanjoll, Miguel Asín Palacios, sugjeroi në librin e tij “Eskatologjia Islame në Komedinë Hyjnore”, se Komedia Hyjnore e Dantes u frymëzua nga tërheqja e tij drejt Udhëtimit të Natës së Pejgamberit s.a.s., edhe pse poeti vendosi Dërguarin s.a.s. dhe djalin e axhës së tij, halifi i katërt i Islamit, Ali bin Ebi Talib, në nivelin e tetë të Xhehenemit. Këto lloj veprash patën një rol kyç në përhapjen e një pikëpamjeje të tmerrshme në Islam. Ai përmbushi një qasje stereotipike evropiane ndaj muslimanëve dhe Islamit.

 

Literatura islame

 

Fjala "Islame" përcakton atë që lidhet me rajonet në të cilat muslimanët janë kulturalisht dominues, por jo veçanërisht me fenë islame. Termi u shpik nga Marshall Hodgson në vëllimin e parë të librit të tij, “The Venture of Islam”. M. Hodgson e përdori termin për të përshkruar manifestimet kulturore që lindin nga një traditë letrare arabe dhe persiane, e cila nuk i referohet drejtpërdrejt fesë islame, por “kompleksit social dhe kulturor të lidhur historikisht me Islamin dhe muslimanët, si mes vetë muslimanëve, madje edhe kur gjendet në mesin e jomuslimanëve.”[2] Për shkak të ndikimit mbizotërues të Islamit mbi jomuslimanët që jetonin brenda sferave muslimane, Hodgson e përdori termin për të demonstruar rëndësinë e Islamit si një forcë kulturore që ndikoi në format jomuslimane të artit, letërsisë dhe zakoneve.

Literatura islame është vala e re në letërsinë postkoloniale. Janë veprat artistike të muslimanëve dhe jomuslimanëve që fokusohen në aspektet kulturore dhe kanonike të Islamit. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse edhe nëse letërsia postkoloniale trajtonte çështjet kulturore dhe etnike të fesë, mbeti një boshllëk për diskutimin e muslimanëve dhe Islamit.

Shkaku kryesor prapa atmosferës së terminologjisë së re në literaturën postkoloniale është aluduar nga Dr. Claire Chambers në artikullin e saj, ku shkruan: “Pavarësisht neglizhencës relative të teorisë postkoloniale ndaj Islamit, gjatë dhjetëra viteve të fundit, një numër në rritje i studiuesve po ndjekin Sugjerimi i Amin Malak se kjo boshllëk mund të jetë për shkak të vlerësimit të padashur të teorisë së lartë të 'një qëndrimi laik, euro-amerikan'. Kritika letrare myslimane përbën një fushë kërkimi të re, por gjithnjë e më të gjallë dhe intelektualisht kurioze.”[3]

Duke u ndarë nga mënyrat ekzistuese të postkolonializmit, letërsia islame formoi një sërë përmbajtjesh nga vlerat islame. Dr. Chambers shkruan, “Në fakt, feja dhe kultura muslimane, larg nga të qenit kundër tregimeve, janë të mbushura me to, qofshin ato histori që rrjedhin nga Kur’ani dhe Suneti (jeta e Pejgamberit), apo hadithe (thënie rreth mënyrave dhe veprave të Muhamedit)”.[4]

Orientalizmi është një disiplinë shkencore perëndimore e shekujve 18 dhe 19, që përfshin studimin e gjuhëve, letërsisë, feve, filozofive, historive, artit dhe ligjeve të shoqërive aziatike, veçanërisht të atyre antike. Kohët e fundit, kryesisht përmes punës së studiuesit palestinezo-amerikan Edward Said, termi është përdorur në mënyrë përçmuese për t'iu referuar koncepteve të supozuara të thjeshtuara, stereotipike dhe poshtëruese të kulturave arabe dhe aziatike që përgjithësisht mbahen nga studiuesit perëndimorë.

Studiuesit orientalistë u përpoqën të ndërtonin një imazh mbizotërues dhe armiqësor të kulturave lindore si inferiore, të ndenjura dhe të degjeneruara. Perëndimi i shfrytëzoi këto përfaqësime për të justifikuar politikat e tyre imperialiste në Lindjen e Mesme dhe më gjerë. Në të kundërt, literatura islame gjurmoi dhe lexoi fenë përmes teksteve themelore. Kjo është një përpjekje në kundërshtim me të gjithë orientalistët që kanë bërë për fatkeqësinë e Islamit.

 

 

Fushata "kundër islamofobisë përmes tregimeve"

 

Në janar 2017, filloi fushata "Kundër islamofobisë përmes tregimeve" për të ndryshuar historitë dhe dezinformatat rreth muslimanëve, veçanërisht për mendjet e reja. Fushata u krye në bazë të hulumtimeve që tregojnë se ekspozimi ndaj kulturave të tjera duhet të fillojë që në moshë të re.

Fushata kundër islamofobisë përmes tregimeve siguroi një kornizë dhe burime për të trajtuar çështjet e përfaqësimit pozitiv dhe për të ndërtuar një urë ndërmjet kulturave në klasa dhe komunitete. Fushata synon të ndryshojë historitë për muslimanët dhe të luftojë urrejtjen me njohuri. Dhënia e fëmijëve këndvështrime të ndryshme përmes librave dhe tregimeve ua hap mendjen dhe u mundëson të vlerësojnë dhe respektojnë diversitetin në botën tonë multikulturore.

Përmes fushatës, publikut i ofrohen lista librash të caktuara rreth katër temave të ndryshme: fëmijët muslimanë si heronj, frymëzimi i udhëheqësve dhe mendimtarëve muslimanë, manikfestimi i Islamit dhe tregime nga traditat islame. Me dezinformatat dhe keqkuptimet që ekzistojnë rreth Islamit dhe muslimanëve, të kesh zërat e autorëve të vet është kritike në tregimin e historive autentike dhe me rrënjë kulturore.

Literatura ndihmon në lidhjen midis komuniteteve dhe kulturave. Ai zhduk keqkuptimet dhe fobinë përmes një mediumi që është shumë efektiv - mendjes. Kjo fushatë është një shembull se si literatura mund të transformojë mënyrën e të menduarit.

Sipas përgjigjeve që organizatorët morën nga pjesëmarrësit, përpjekjet e saj u vlerësuan shumë. Është e qartë se literatura mund të fyejë dhe pastrojë mendjet sipas përmbajtjes së saj. Literatura në periudhën klasike ka një rol kyç në ndryshimin e jashtëzakonshëm të konteksteve të saj shoqërore. Kjo është ende e vërtetë në këtë epokë moderne, dhe një botë që e kupton njëri-tjetrin dhe ka respekt të ndërsjellë për vlerat e të tjerëve do të na ndihmojë të bëjmë një planet paqësor.[5]

 

Përktheu:

N. Ibrahimi

 [1] Muhammed Shabeebudheen është i diplomuar në anglisht. Kryesisht merret me kulturën muslimane, sheriatin dhe Kur’anin në literaturën induse dhe globale. Ai mori një master në Sheriatin Islam në Jamia Markaz, Kerala dhe studioi teologji, hadith dhe filozofi në Kolegjin Gousiyya Da'wa, Kerala, shtet federal në Indi. Muslimanët në këtë shtet kanë një përqindje rreth 30%.

[2] Marshall Goodwin Simms Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, University of Chicago Press, 1977.

[3] Claire Chambers, Islamicate Literature, Literary Theory, And Criticism, në: Islam and Postcolonial Discourse, Esra Mirze Santesso, ‎James McClung ed., Londër-New York, 2017, fq. XIV.

https://3quarksdaily.com/3quarksdaily/2017/06/islamicate-literature-literary-theory-and-criticism.html.

[4] Claire Chambers, po aty.

[5] Burimi i përkthimit: Muhammed Shabeebudheen, Islamicate literature — a Tool to Tackle Islamophobia, në: https://traversingtradition.com/2022/03/21/islamicate-literature-a-tool-to-tackle-islamophobia%ef%bf%bc/.

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme