Hartimi i një bioetike islame

Nisma mbi Islamin & Mjekësinë (The Initiative on Islam & Medicine ) në Universitetin e Çikagos organizoi një seminar treditor mbi temën "Hartimi i një bioetike islame", 1-3 gusht, duke trajtuar strukturën e të menduarit etik islam.

Një mbledhje e mjekëve, infermierëve, politikëbërësve, kapelanëve të spitaleve, studiuesve akademikë, bioetikanëve dhe studiuesve islamë diskutuan kuadrin e përgjithshëm të bioetikës islame dhe disa nga çështjet më të rëndësishme bioetike që shqetësojnë muslimanët sot. Bioetika është një fushë studimi shumëdisiplinore në lidhje me zbatimin e parimeve morale në sjelljen dhe praktikën e biomjekësi, dhe në bërjen e politikave shëndetësore. Për shkak të përparimeve të shpejta në shkencë dhe teknologji, pyetjet themelore në lidhje me jetën e njeriut në lidhje me eutanazinë, abortin, klonimin njerëzor dhe transplantin e organeve po përballen me palët e interesuara të kujdesit shëndetësor. Bioetika islame i shqyrton këto çështje nga një perspektivë multikulturore dhe teologjike, dhe një nga objektivat e saj kryesore është të zbatojë parimet e jurisprudencës islame për të mbështetur vendimmarrjen bioetike dhe të informuar brenda komuniteteve muslimane. Punëtoria u rrotullua rreth koncepteve kyçe në jurisprudencën islame, e ndjekur nga sesione pyetjesh dhe përgjigjesh mbi zhvillimin e fetvave (opinioneve juridike) dhe zbatimin e politikave shëndetësore. Drejtori i IIM Dr. Asim Padela shpjegoi aktorët dhe materialet e bioetikës islame. U prezantuan raste studimore duke theksuar detyrimet ligjore etike islame.

Sesionet përfshinin një përmbledhje të thellë të teologjisë morale islame dhe konsideratave dhe epistemologjisë së saj doktrinore, së bashku me perspektivën e përvojave të bioetikës islame në Iran dhe Oman.

Sesione të tjera eksploruan koncepte konvencionale të kundërta të etikës klinike, duke ofruar njohuri konceptuale dhe mjete metodologjike për të kuptuar konsideratat doktrinore të bioetikës islame.

Shumëllojshmëria e çështjeve të mbuluara në seminare rriti ndërgjegjësimin për shqetësimet specifike të bioetikës islame dhe ecja përpara do të pasurojë diskursin midis palëve të interesuara. "E gjeta këtë punëtori integrale për të filluar një bisedë kritike në hartimin e bioetikës islame", tha Tuba Erkoc, një kandidate për doktoraturë në të Drejtën Islame në Universitetin e Marmarasë që po ndjek disertacionin e saj mbi eutanazinë në të Drejtën Islame dhe një studiuese vizitore në Universitetin Georgetown.

 

Përktheu[1]: N. Ibrahimi[1] Burimi: Revista Islamic Horizons, Kanada, nr. Nëntor-dhjetor 2014/1435, fq. 14, në: www.isna.net.

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme