QASJA GJERMANE NDAJ STUDIMIT TË STUDIMEVE ISLAME

Abduvahob Tukhtanazarov

Akademia Islame e Uzbekistanit

 

QASJA GJERMANE NDAJ STUDIMIT TË STUDIMEVE ISLAME

 

Shënim

Ky artikull shqyrton historinë, aktivitetet, fazat e zhvillimit të qendrave të studimeve islame në Gjermani dhe aspektet e tyre specifike. Ai gjithashtu zbulon sistemin arsimor të institucioneve të arsimit të lartë në Gjermani, metodat dhe qasjet në mësimdhënien e studimeve islame.

Fjalë kyçe:

Gjermani, Studime Islame, August Müller, Filologji, Oriental Studime, Der Islam, Münster / Osnabruk, Tübingen, Frankfurt / Giessen dhe Nuremberg, Erlangen, Bamberg, I. Goldtsier, E. Bikerman, Muslimanë, Edukimi fetar

Historia e studimit të Islamit dhe kulturës islame në Gjermani daton shumë larg. Në vitin 1143, përkthimi i parë latin i Kuranit u përgatit në Spanjë dhe u botua për herë të parë në Bazel, Zvicër. Botimi i tij i rishikuar u bë në Gjermani nga Martin Luther në vitin 1546 dhe ka ruajtur rëndësinë e tij në Evropë për 400 vitet e ardhshme. Studimi shkencor i arabishtes në Gjermani filloi në shekullin e 16-të, kur një numër burimesh me dorëshkrime erdhën në bibliotekën në Heidelberg dhe të krishterët sirianë punuan në këto dorëshkrime. Por në atë kohë, Holanda u njoh si qendra e vërtetë e studimeve islame. Përfaqësuesit e tij të shkëlqyer janë Jacob Golius (v. 1667) dhe Thomas Erpenius (v. 1624). Ishin ata që përkthyen Hajj ibn Jakdhan të Ibn Tufejlit nga arabishtja në latinisht. Në periudhat në vijim, në Gjermani filluan të shfaqen pikëpamje kontradiktore mbi Islamin dhe gjuhën arabe. Në veçanti, duke kritikuar sistemin e gjuhës arabe, Ewald shkroi Grammatica kritika linguae arabicae (Gramatika kritike arabe).

Një vepër tjetër e këtij lloji ishte Grammatica Arabica (Gramatika Arabe, 1844-1848) e Casparit me famë botërore, e cila më vonë u përkthye në anglisht dhe frëngjisht. Megjithatë, në botimin e tij të parë në gusht 1887, redaktuar nga August Müller, thuhej se studimi i gramatikës arabe duhet të bazohet në sistemin e filologëve arabë. Komentet e studiuesve orientalë nuk u përdorën në përpilimin e një fjalori të komentuar të gjuhëve të arabishtes dhe vendeve të tjera muslimane në tekstet e botuara nga shekulli i shtatëmbëdhjetë e në vazhdim, por mund të shihet se fjalorët nuk i kanë përkthyer këto fjalë ose nuk i kanë përkthyer. në mënyrë të përshtatshme.

Në Gjermani, studimet islame u shfaqën si një disiplinë e veçantë nga orientalizmi në shekullin e nëntëmbëdhjetë, dhe shumë kërkime janë bërë në këtë fushë. Por kërkimi u bazua kryesisht në filologji dhe studimin e kulturës dhe historisë së popujve të Afrikës së Jugut dhe Azisë në bazë të teksteve. Deri në vitin 1933, shkencëtarët gjermanë u mbështetën nga institucionet akademike dhe patën mundësinë të kryenin kërkime. Megjithatë, ndërmjet viteve 1933 dhe 1945, liria e shkencëtarëve u kufizua dhe kërkimet në këtë fushë u pezulluan për ca kohë. Në shekullin e nëntëmbëdhjetë, qasja kritike në fushën e studimeve islame dhe veprave të ngjashme u përhap gjerësisht, dhe arsyeja e shfaqjes së tyre ishin arritjet në fushën e studimeve orientale dhe veçanërisht kërkimet në orientalistikën gjermane.

Zhvillimi i orientalistikës në Gjermani çoi në ringjalljen e metodave dhe mjeteve të filologjisë klasike në gjysmën e dytë të shekullit të tetëmbëdhjetë, e cila më vonë shërbeu si model për të gjitha fushat e filologjisë. Ndikimi i filologjisë klasike në gjuhën arabe mund të gjurmohet në gjysmën e dytë të shekullit të 18-të, kur studiues të rangut të lartë gjermanë arabë, duke përfshirë Michaelis (1717-1791) dhe Reyske (1716-1774), u shfaqën në skenën botërore. Reyske duhej të shkonte në Holandë për të studiuar tekste arabe. Sepse, ndryshe nga Gjermania e asaj kohe, shumë burime dorëshkrimesh u sollën në Holandë për shkak të marrëdhënieve tregtare me Lindjen. Ndër orientalistët holandezë janë Schultens dhe Warner. Gjatë viteve 1960 dhe 1970, pati përpjekje të mëtejshme për të zhvilluar fushën e Studimeve Orientale. Një raport i Shoqatës Gjermane të Studimeve Orientale në 1972 dha një sërë arsyesh për t'u fokusuar në studimin e kulturës islame si një disiplinë më vete dhe zhvillimin e aftësive gjuhësore. Duhet të theksohet gjithashtu se para vitit 1990, qasjet ndaj studimit të studimeve islame në Gjermaninë Perëndimore dhe Lindore ishin krejt të ndryshme. Në Gjermaninë Perëndimore mbizotëronte qasja orientaliste, ndërsa në Gjermaninë Lindore studimi i problemeve moderne dhe sociale nën ndikimin e ideve marksiste ishte qendror. Megjithatë, pas viteve 1990, kur shkencëtarët gjermanoperëndimorë morën përsipër detyrat e studiuesve të Gjermanisë Lindore, këto qasje të ndryshme filluan të shkrihen.

Pothuajse asnjë kurs nuk u organizua në universitetet e Evropës Perëndimore për studimin kritik të historisë islame. Megjithatë, Universiteti Katolik Shën Jozef në Bejrut, i hapur në vitin 1902, ofroi mundësi të shumta për këtë. Kurset historike dhe historiko-gjeografike u mbajtën nga prifti katolik Heinrich Lammens.

Si rezultat, janë publikuar një sërë studimesh në të cilat shumë burime janë analizuar në mënyrë analitike dhe shpesh janë pasuruar me ide të reja. Më të shquarit prej tyre ishin Etudes sur le regne du calife omaiyade Moawia ler (Studime mbi mbretërimin e halifit emevit Muaviu I, 1906) dhe Le Berceau del'Islam (Djepi i Islamit, 1914). Botimi i fundit i librit përbëhet nga një koleksion leksionesh të lexuara pasi universiteti u transferua nga Bejruti në Romë, te papa tek  Instituti i Biblës. Nga pjesa e tij hyrëse është e qartë se Lammens vendosi të rishqyrtojë plotësisht jetën e të Dërguarit Muhammed a.s. Interesat e Lammensit janë të përqendruara tërësisht në studimin objektiv të kushteve të jetës kulturore muslimane, çështjeve fetare dhe materiale. Si rezultat i leximit të teksteve, ai përpiqet të shprehë një mendim objektiv pavarësisht se si vlerësohet në botën muslimane nga institucionet shtetërore dhe individët. Megjithatë, si përfaqësues i Kishës Katolike, disa vërejtje të papërshtatshme të bëra nga i Dërguari për nder të të afërmve dhe shokëve të tij janë miratuar gjithashtu nga Lammens.

Duke filluar nga viti 1907, në Evropë filluan të krijohen qendra të veçanta për studimin e botës muslimane. Qendra e parë e tillë u hap nga profesor Becker në vitin 1910 me emrin Der Islam. Qendra, e themeluar në Holandë në shekullin e 20-të, nën udhëheqjen e profesorit Hawts, planifikoi të krijonte një "enciklopedi të Islamit" në tre gjuhë të ndryshme: gjermanisht, frëngjisht dhe anglisht. Për shkak të shpërthimit të Luftës së Dytë Botërore, këto projekte nuk u përfunduan. Enciklopedia e planifikuar u plotësua vetëm me shkronjën "I". Për shkak të zhvillimit të pamjaftueshëm të projektit, ai mund të përballet me disa mangësi. Për shembull, shumë vende u janë caktuar qyteteve të vogla në Algjeri dhe atyre më të mëdha nuk u jepet informacion i mjaftueshëm për Delhi, Indi. Me gjithë të metat e saj, enciklopedia është një burim i vlefshëm, sepse përmban shumë informacione të reja rreth kërkimeve dhe arritjeve në vende individuale muslimane. Për shembull, artikujt mbi kërkimin e Spanjës mesjetare (Andaluzia), francezëve në Algjeri dhe britanikëve në Egjipt janë të rëndësishëm. Si përfundim, duhet theksuar se në këto vende evropiane studimet islame ende nuk janë zhvilluar në një disiplinë të veçantë. Opinionet për këtë fushë të shkencës janë të ndryshme dhe mund të vërejmë se pikëpamjet e shkencëtarëve po zhvillohen në mënyrë të shpërndarë.

Tani në Gjermani jetojnë rreth 4 milionë muslimanë, numri i tretë më i madh i besimtarëve në besimet katolike dhe protestante të krishterizmit. Mësimi i teologjisë islame në universitetet gjermane është pjesë e politikës moderne të integrimit. Gjatë kursit pesëvjeçar, Ministria Gjermane e Kërkimit dhe Arsimit ka ndarë 20 milionë euro për qendrat e teologjisë islame në katër universitete - Universitetet e Münster / Osnabruk, Tübingen, Frankfurt / Giessen dhe Nuremberg, Erlangen. Në përgjithësi, sot qendrën e kërkimeve në fushën e studimeve islame në Gjermani e zë feja dhe kultura islame. Studimi fokusohet në mënyrën se si feja dhe kultura ndërveprojnë dhe si ndryshojnë ato në shoqëri të ndryshme. Studimet islame janë një degë e shkencës që studion jo vetëm besimet fetare të njerëzve dhe mënyrën se si ato ndikojnë në jetën e tyre, por edhe historinë e Islamit dhe kulturës islame, si dhe marrëdhëniet ndërmjet Islamit dhe letërsisë, filozofisë, ligjit, politikës, artit dhe arkitekturës. Studimi i botës islame kryhet përmes teksteve të shenjta të Islamit (Kur'anit dhe traditave të Pejgamberit a.s., d.m.th. hadithit) dhe dokumenteve historike (dokumenteve juridike, letërsisë klasike dhe historisë). Studentët mund të studiojnë studimet islame si shkencë parësore (Hauptstudium) ose si shkencë dytësore (Nebenstudium). Kurset universitare dhe pasuniversitare së bashku përbëhen nga tetë ose nëntë semestra. Vëmendje e veçantë i kushtohet gjuhëve të Lindjes së Mesme në të gjitha departamentet e studimeve islame. Çdo student që studion në këtë fushë kërkohet të njohë gjuhën arabe, dhe përveç kësaj, shpesh kërkohet njohja e gjuhës perse, turke ose urdu. Ai është gjithashtu më gjithëpërfshirës se disiplinat e tjera, duke përfshirë studimin e periudhave, rajoneve të botës islame, letërsisë, filozofisë, ligjit, historisë dhe teologjisë.

Sot, 24 universitete gjermane ofrojnë kurse për studime islame dhe gjuhë orientale dhe 3000 studentë janë të përfshirë në këto kurse. Shumë prej tyre fokusohen në gjuhët, historinë dhe kulturën e botës islame gjatë gjithë kursit. Për shkak të rritjes së numrit të komuniteteve muslimane në Gjermani gjatë viteve të fundit, po rritet edhe numri i personave që studiojnë në këtë fushë. Kjo shifër gjithashtu rrit interesin e të tjerëve për studimin e mësimeve islame dhe kulturës arabe.

Kurset e studimeve islame në universitete zhvillohen me emra të ndryshëm. Shembujt përfshijnë (Seminar Orientalistik ose Orientalisches), Seminarin Lindor, Studimet Islame (Institut für Islamwissenshaft), Studimet Arabe, Histori të Lindjes së Mesme dhe edukim në shkolla, shpesh të organizuara brenda Fakultetit të Arteve, dhe jo në Fakultetin e Teologjisë. Edukimi fetar i ndihmon fëmijët të mësojnë rreth fesë së tyre dhe mësimeve të saj. Sigurimi i një edukimi të tillë në një shoqëri multietnike ndihmon në parandalimin e konflikteve midis kombeve dhe për të eksploruar ngjashmëritë dhe dallimet midis feve.

Departamenti i Studimeve Islame (Lehrstuhl fur Islamwissenschaft) është themeluar në vitin 2009 në Universitetin e Bambergut në Gjermani për të kryer kërkime, dhe ky departament është një nga nëntë departamentet e Studimeve Orientale në Universitetin e Studimeve Orientale në Bamberg. Universiteti ofron një diplomë master të pavarur në studimet islame. Ka edhe fusha të studimeve islame dhe Lindjes së Mesme, të organizuara në bashkëpunim me departamente të tjera. Mësimet zhvillohen në grupe të vogla dhe në formë të komunikimit të drejtpërdrejtë dhe studentëve u garantohet një arsimim cilësor. Studentët mund të shkruajnë abstrakte dhe disertacione në diploma bachelor dhe master, nëse plotësohen kërkesat metodologjike. Edhe pse klasat mësohen tërësisht në gjermanisht, të gjithë grupi i punës flasin anglisht. Studimet islame janë një degë e shkencës që synon të studiojë të gjitha aspektet e Islamit, kulturës islame dhe shoqërisë muslimane. Në përgjithësi, qëllimi i studimit të tij nuk është i kufizuar në një fushë specifike. Nga pikëpamja historike, drejtimi fokusohet më shumë në studimin e historisë së Lindjes së Mesme dhe Afrikës së Jugut.

Pikëpamjet mbi Islamin dhe historinë e tij ndryshojnë midis orientalistëve gjermanë. Në mesin e tyre është I. Goldtsier, i cili studioi historinë islame dhe studimet e hadithit. I. Goldtsier shpreh këto mendime dhe përfundime për Muhamedin a.s. dhe shtetin islam që ai themeloi: është një formë e ripunuar e sistemit të shteteve persiane dhe hyjnia e tij është asimiluar nga neoplatonistët dhe indusët. Megjithatë, në secilën nga këto fusha, Islami ka treguar aftësinë e tij për të përpunuar dhe përshtatur aspektet e tij të jashtme. Friedrich Schleiermacher, sipas I. Goldtsier, një pranueshmëri e tillë ishte e natyrshme në Islam që nga kohët e lashta, ose, si të thuash, e destinuar. I. Goldtsier nuk i kushton shumë rëndësi aspekteve patologjike në studimin e historisë së hershme islame, por vlerëson se Pejgamberi a.s. tregoi vullnet dhe përkushtim të madh në luftën e tij të guximshme kundër paganëve të Mekës. I. Goldtsier citon individë që jetuan në Arabi para Muhammedit s.a.s. dhe pretendonin se ishin të dërguar, dhe shkruan se pretendimi i ndonjërit prej tyre nuk kishte asnjë rëndësi historike.

Në shkollën evropiane të fillimit të shekullit të 20-të, ekzistonte një pikëpamje kritike se "që në moshë të re, Muhammedi a.s. ishte një udhëheqës arab që donte të bënte një grusht shteti në sferën fetare dhe politike dhe të arrinte majat e popullaritetit". Kjo bazohet në faktin se vendlindja e Pejgamberit ishte qendra e politeizmit arab në Mekë, gjë që tregonte përvojën e tij jetësore me njerëzit dhe nivelin moral dhe kulturor të shoqërisë arabe në atë kohë. Ai kritikon fisnikërinë mekase për detyrën e tyre për të ruajtur el-haxher’ul-esved (guri i zi), duke thënë se ishte gjithashtu i rëndësishëm sepse u solli atyre përfitime materiale.

Por studiuesit islamikë evropianë duket se kanë harruar pronën e manastireve në Evropë - tokat që pushtuan territore të gjera, qytete dhe fshatra të tëra dhe murgjit që ishin në krye të këtyre pasurive. Ju mund të gjeni shembuj të tillë sa të doni nga historia. Një tjetër pikëpamje bazë është se thirrja e Pejgamberit a.s. për "bindje dhe pastërti" erdhi kryesisht nga idetë e tij eskatologjike. Si rezultat, u shfaq ideja e politeizmit dhe nënshtrimit ndaj një Krijuesi, Zotit. Asnjë shpirt i gjallë nuk mund t'i sjellë atij «asnjë dobi ose dëm». I. Goldtsier krahason Kur’anin dhe hadithet e Pejgamberit a.s. me librat e shenjtë të hebrenjve dhe të krishterëve dhe parashtron hipotezën se këto burime, të kombinuara me zoroastrianizmin e lashtë pers, filozofinë indo-budiste, idenë e Doketit, përbënin bazën e teologjisë muslimane, veçanërisht eskatologjisë. Si dëshmi, Ringjallja e cituar në këto burime citon histori për popujt e lashtë, pejgamberët dhe evlijatë.

Përfaqësuesit e kësaj shkolle studiuan me kusht historinë e periudhës së hershme islame në dy pjesë:

1. Periudha mekase: u zhvilluan doktrinat më themelore dhe u formua bashkësia e parë muslimane;

2. Periudha medinase: u rregullua jeta socio-ekonomike e bashkësisë muslimane dhe u zhvilluan sistemet e shtetit islam. I. Goldtsier i referohet periudhës së Medinës. “Muhammedi a.s. u shfaq në skenën e historisë në Medinë si një luftëtar, organizator dhe themelues i aftë dhe i palodhur i perandorisë islame që po zgjerohej dhe po rritej gjithnjë.

Gjatë kësaj periudhe, Islami u shfaq jo vetëm si një doktrinë e pastër fetare, por edhe si një fe e re, është e vetmja fe e vërtetë që ka ekzistuar që nga kohët e lashta, vetëm njerëzit e kanë ndryshuar atë në kohë të ndryshme dhe i janë dorëzuar besimeve të rreme.

Dijetarët islamë, të cilët i kushtojnë vëmendje të madhe metodës metodologjike historiko-kritike, gjithnjë e më shumë polemizojnë me Pejgamberin a.s. dhe pasuesit e tij për hebrenjtë dhe të krishterët gjatë periudhës së Medinës, duke thënë, kush e shkroi vetë Kur’anin. Në këtë ide ka kontribuar edhe fakti që Pejgamberi a.s. ndërvepronte me përfaqësuesit e kësaj feje, sidomos kur ishte fëmijë, udhëtoi për në Damask. Por I. Goldtsier, në një vend, thekson se pejgamberi ilustron mënyrën modeste të jetesës së murgjve të krishterë dhe i referohej atyre si më të afërt me muslimanët sesa me hebrenjtë.

Në Gjermani, studimet islame u shfaqën si një disiplinë e veçantë nga orientalizmi në shekullin e 19-të dhe u bënë shumë kërkime në këtë fushë. Por kërkimi u bazua kryesisht në filologji dhe studimin e kulturës dhe historisë së popujve të Afrikës së Jugut dhe Azisë në bazë të teksteve. Zhvillimi i orientalistikës në Gjermani çoi në ringjalljen e metodave dhe mjeteve të filologjisë klasike në gjysmën e dytë të shekullit të 18-të, e cila më vonë shërbeu si model për të gjitha degët e filologjisë. Para vitit 1990, qasjet ndaj studimit të Islamit në Gjermaninë Perëndimore dhe Lindore ndryshonin shumë. Në Gjermaninë Perëndimore mbizotëronte qasja orientaliste, ndërsa në Gjermaninë Lindore mbizotëronte studimi i problemeve moderne dhe sociale nën ndikimin e ideve marksiste. Megjithatë, pas viteve 1990, kur shkencëtarët gjermano-perëndimorë morën detyrën si studiues të Gjermanisë Lindore, këto qasje të ndryshme filluan të bashkohen.

Përktheu[1]:

N. Ibrahimi

 

1. Thomas Erpenius, also known as Thomas van Erpen (Lat. Thomas Erpenius, Dutch: Thomas van Erpen, born September 11, 1584, Gorinham - died November 13, 1624, Leyden) - Dutch Orientalist and theologian.

2. Yakobus Golius, also known as Yakob van Gol, Yakobo Golio (lat. Jacobus Golius, Dutch: Jacob van Gool, Jacob Gohl, Iacobo Golio, 1596, The Hague - September 28, 1667, Leyden) - Dutch East Coast, mathematician, astronomer and traveler rector of Leydenskogo University.

3. Geo. Henric Aug. Ewald. Grammatica critica linguae arabicae, cum brevi metrorum doctrina. Lipsae.1831

4. Thomas Erpenius, Albert Schultens. Grammatica Arabica. Paperback April 16, 2012.

5. Johann David Michaelis (27 February 1717 - 22 August 1791), a famous and eloquent Prussian biblical scholar and teacher, https://bigenc.ru/religious_studies/text/2219246

6.  Henri Lammens (1 Jul 1862 - 23 Apr 1937) was an Orientalist historian and Jesuit, who wrote on (in French) the early history of Islam.

7. Codera and Zaidín, Francisco. Studies on the Regne du Calife Omaiyade Moawia Ier. La Jeunesse du Calife Yazid Ier. Alicante: Virtual Library of Miguel de Cervantes, 2008

8. Henry Lammens. Le Berceau del’Islam. Pontificii Biblici Institutes in Rome. 1914

9. H. Lammens, “Mélanges de l’Université Saint - Joseph”, Beyrouth, XXI, fasc. 2, 1937 (full bibl. Tr L.); Salibi K. S., Islam and Syria in the writings of Henri Lammens, v kn .: Historians of the Middle East, ed. by B. Lewis and P. M. Holt, L., 1962, p. 330-42.

10. Ignaz Goldziher. Muhammedanische studien. Halle a. s., Max Niemeyer. 1889. P 75-76.

11. https://www.degruyter.com/journal/key/ISLM/html

12. https://rus-philosophical-enc.slovaronline.com/3843

13. https://www.degruyter.com/journal

14. https://broukgauzefron.slovaronline.com/116162-Shultens_Genrih_Albert

15. https://jhist.org/lessons_06/bikerman_26.htm

16. https://studme.org/111500/religiovedenie/trudy_evropeyskih_uchenyh_istorii_islama_kultury[1] Burimi:

Abduvahob Tukhtanazarov, German Approach to the Study of Islamic Studies, në: https://moturidiy.uz/en/news/1923.

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme