LEJLET’UR-REGAIB / NATA E REGAIBIT

LEJLET’UR-REGAIB / NATA E REGAIBIT - NJË NATË PËR TË RISHQYRTUAR DËSHIRAT TONA

 

 

Nata e parë e bekuar e muajit Rexheb është Lejlat’ur-Regaib, ndodh në prag të xhumasë së parë të atij muaji dhe muslimanët e shënojnë si natë të zgjedhur në adhurim.

 

Besimtarët presin me padurim netët e bekuara, sepse njeriu i vetëdijshëm për Zotin - para se të shikojë kah qiejt - shikon veten. Netët e bekuara janë një inkurajim shtesë që besimtarët dëshirat e tyre më të zëshme dhe më të fshehta t'ia dorëzojnë Strehës - Zotit të botëve. Dhe për këtë arsye, kjo natë është një mundësi për të rishikuar synimet, pasionet dhe dëshirat tona për të ardhmen, si dhe për një lloj "synimi i vijëzuar" i vitit.

 

 

Rexhepi ka hyrë - kanë arritur tre muajt

 

Në mesin e muslimanëve të Ballkanit, termi tre muajt është një emër i përbashkët për muajt Rexheb, Shaban dhe Ramazan. Në këta muaj gjenden katër net të bekuara: Lejlet’ur-Regaib, Lejlet’ul-Berat, Lejlet’ul-Mi’raxh dhe Lejlet’ul-Kadr. Këto net janë për njerëzit - për biseda të hapura me Zotin, në të cilat një person i zbulon vetes atë që Zoti di dhe çfarë mund të jetë e dobishme për të në takimin me botën rreth vetes. Kujt, përveç Zotit, ia tregoni dëshirat, neglizhencën, mëkatet dhe shpresat tuaja - dhe kështu i përmbushni ato? Me kë të konsultoheni pa hezitim, qoftë edhe me Zotin, për prioritetet tuaja, dhe kështu të përmbushni mundësitë dhe kufizimet? Kjo është arsyeja pse të mëdhenjtë shpirtërorë netët e bekuara i përshkruan si uji që takohet me tokën e thatë. Rexhepi është një nga katër muajt e sigurisë dhe paqes. Paprekshmëria e tyre përmendet edhe në Kur’an: Që kur krijoi qiejt dhe tokën, Allahu ka caktuar që numri i muajve është dymbëdhjetë, prej të cilëve katër janë të shenjtë, në ta mos i bëni padrejtësi vetes (duke i thyer ndalesat e Allahut dhe kufijtë)!" (Et-Tevbe 36). Rexhepi është gjithashtu muaji paralajmërues i Ramazanit, në të cilin për besimtarët hapen shumë mundësi, ndër të tjera mundësia për të kultivuar një nivel më të lartë të vetëdijes për mëshirën dhe praninë e Zotit.

 

 

Nata e dëshirave - një mundësi për kërkuesit

 

Mundësitë e ofruara nga netët e bekuara nuk janë vetëm të vlefshme për zhvillimin shpirtëror, por janë të nevojshme si mundësi në të cilat bëhet një hap përpara në parandalimin e monotonisë së një ritmi të vendosur që mund të çojë në përgjumje. Më saktësisht, lloji i përgjumjes në të cilën një person nuk e sheh veten si një halif, një mëkëmbës në tokë - dikë që mund të lërë pas më mirë se çfarë trashëgoi, që krijon një hapësirë ??për fëmijët e tij për të ardhmen, por jo në një trashëgimi që nënkupton vetëm pasuri materiale, por edhe mjedisin shpirtëror në të cilin do të rriten.

Lejlet’ur-Regaib, Nata e dëshirave, e njohur edhe si Nata e Shpresës, është një mundësi për të shkuar në kërkim të një lidhjeje më të thellë me Zotin dhe për të forcuar shpirtin në rrugën e Sunetit të mikut të Zotit Muhammedit s.a.s.

Në traditën popullore muslimane, kjo natë besohet të jetë një natë e bekuar në të cilën është esenca e të Dërguarit Muhammed, paqja qoftë mbi të, kaloi nga babai te nëna e tij. Duke qenë se Muhammedi a.s. është kulmi i pejgamberisë në Tokë dhe se është nderuar si "Vula e Pejgamberëve" dhe "Mëshirë për Botët", është e kuptueshme që kjo natë është e rëndësishme për muslimanët sepse, me mëshirën e Zotit, filloi tregimi i fundit pejgamberik.

Prandaj, shumë muslimanë në mbarë botën e shfrytëzojnë këtë mundësi për adhurim vullnetar dhe falënderim ndaj Zotit për atë që bëri me të Profeti Muhamed, paqja qoftë mbi të. dërguar. Kjo natë është një mundësi dhe ndoshta hapi i parë për pranimin dhe kuptimin e mëshirës së Zotit siç përshkruhet në hadithin në të cilin Pejgamberi, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Allahu i Madhëruar thotë: Unë jam në gjendje t'i bëj robit tim atë që ai mendon. Unë dhe jam me të kur e përmenda. Nëse ai më përmend Mua në vetvete, Unë e përmend edhe në Veten Time; dhe nëse ai më përmend Mua në një grup, Unë e përmend atë në një grup më të mirë se ai. Nëse më afrohet me një centimetër, Unë i afrohem me një kubit; dhe nëse më afrohet me një kubit, unë i afrohem me një dorë. Nëse ai shkon tek Unë me një shëtitje të zakonshme, unë shkoj tek ai me nxitim”.

 

 

Lejlet’ur-Regaib – Nafilja dhe praktika e zakonshme shpirtërore

 

Sipas mësimeve muslimane, akti i nafiles - adhurimit vullnetar ka vlerën dhe rëndësinë e vet në atë që kërkuesve të kënaqësisë së Allahut u hap mundësinë unike të kultivimit të qëllimshëm dhe të synuar të vetëdijes dhe vëmendjes së besimtarëve përmes praktikës shpirtërore. Praktika shpirtërore jep mundësinë e rritjes shpirtërore, sepse kërkon që njeriu para Zotit të tretë veten, egon e tij dhe të heqë velin që pengon harmoninë me caktimin e Zotit dhe paqen me veten dhe botën.

Vlera e nafiles është përshkruar më së miri në hadithin sahih të transmetuar nga Ebu Hurejra se i Dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka thënë: “Allahu i Madhëruar thotë: ‘Unë i kam shpallur luftë atij që bëhet armik i mikut tim. Më të dashurat për Mua, me të cilat robi Im mund të më afrohet, janë farzet. Robi Im më afrohet Mua derisa ta dua dhe kur e dua, bëhem dëgjimi i tij me të cilin dëgjon, shikimi me të cilin sheh, dora me të cilën pranon dhe këmba e tij me të cilën ecën. Nëse ai më lutet Mua, Unë do t'i përgjigjem, dhe nëse ai kërkon mbrojtjen Time, Unë do ta mbroj atë."

 

 

Agjërimi

Rekomandohet që të agjërohet dita, pra e enjtja e parë e muajit Rexheb, në të cilën bie nata e Lejlet’ur-Regaib. Agjërimi është obligim i rreptë në muajin Ramazan (obligim është edhe agjërimi i keffaretit, e sipas disa dijetarëve agjërimi i zotimit), e në raste të tjera, si vepër e pëlqyer për Zotin, mund të jetë sunet, mendub - një vepër e lavdërueshme dhe një nafile - një vepër vullnetare.

Nafile - agjërimi vullnetar, namazi apo ibadetet e tjera nuk mund t'i zëvendësojnë farzet e atyre ibadeteve. Nafilja ka kuptimin dhe vlerën e vet nëse kryhen farzet dhe është një adhurim shtesë për njerëzit që duan t'i afrohen edhe më shumë Zotit të Madhërishëm.

 

 

Namazi vullnetar

 

Namazet vullnetare mund t’i falim në xhami, në shtëpinë tonë, jashtë dhe në çdo vend tjetër të pastër. Mirëpo, nafilja është më së miri të falet në shtëpi, përveç atyre që Pejgamberi s.a.s. i ka falur jashtë ose në xhami. Nafilja më e vlefshme është ajo që bëhet rregullisht.

Në këtë natë, ndërmjet akshamit dhe jacisë mund të falen dymbëdhjetë reqate të namazit vullnetar salat’ur-regaib. Ky namaz falet në atë mënyrë që në çdo reqat pas Fatihasë, lexohet surja El-Kadr tre herë dhe surja Ihlas dymbëdhjetë herë. Selami jepet çdo dy reqate.

 

Salat’ur-Regaib

1. Reqati i parë

• Subhaneke

• Eudhu ... bismil-lahu

• Fatihaja

• Surja El-Kadr, 3 herë

• Surja El-Ihlas, 12 herë

2. Reqati i dytë

• Bismil-lahu

• Fatihaja

• Surja El-Kadr, 3 herë

• Surja El-Ihlas, 12 herë

Pas përfundimit të dymbëdhjetë reqateve, rekomandohet të lexohet salavat mbi Muhammedin s.a.s. shtatëdhjetë herë.

• All-llahumme sal-li ala Muhammedin-nebijj’il-umijji ve ala alihi ve sahbihi ve sel-lim.

Pastaj bëhet sexhdja, gjatë së cilës lexohet shtatëmbëdhjetë herë:

• Subbuhun kuddusun rabbuna ve rabb’ul-melaiketi ve’r-ruh.

 

Pas kthimit nga sexhdeja, lexohet lutja: “Rabbigfir verham ve te javez 'amma te'alem inneke ente-l-e'azzu-l-ekrem. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hejji' lena min emrina resheda."

Dhe pastaj kthehu përsëri në sexhde dhe lexon: "Subbuhun kuddusun rabbuna ve rabbul-melaiketi ver-ruh."

Pas kësaj, ato mund të mësohen dhe të sillen sipas dëshirës. Ju lutemi vini re se këto praktika janë krejtësisht fakultative dhe ato janë vetëm një mundësi për t'u përdorur një natë për një takim më të përkushtuar me veten dhe Perëndinë. Nuk duhet të ndihet faji, turpi apo padenjësia nëse ato mungojnë, pasi kjo do të ishte në kundërshtim me një qasje të duhur dhe produktive ndaj praktikës shpirtërore islame.

 

 

Lejlet’ur-Regaib – nafile në xhemat

 

Përveç agjërimit gjatë ditës dhe faljes së namazit regaib, ka praktika që praktikohen edhe në xhemat, si për shembull dhikri dhe namazi i natës.

Dhikri në vetmi, por edhe në xhemat sipas haditheve dhe rekomandimeve të Pejgamberit a.s. kanë vlerë të madhe. Ebu Hurejre r.a. dhe Ebu Said r.a. thonë se e kanë dëgjuar Pejgamberin s.a.s. se ka thënë: “Tubimet në të cilat lexohet dhikri i Allahut janë të rrethuar me engjëj nga të gjitha anët, mbi ta zbret mëshira e Allahut dhe Sekine (paqja, bekimi, shpëtimi) dhe Allahu i Lartësuar i lavdëron ata me engjëjt e Tij. "

Enesi r.a. thotë: “I Dërguari a.s. ka thënë: “Kur një grup njerëzish takohen në një vend për të bërë dhikër vetëm për kënaqësinë e Allahut, një engjëll nga qielli i thërret: “O ju njerëz, mëkatet tuaja janë falur dhe janë zëvendësuar me sevape”.

Namazi i natës ju rekomandohet besimtarëve dhe transmetohet se Pejgamberi s.a.s. ka thënë: “Namazi më i mirë pas farzit është namazi i natës”. Hadithi është autentik dhe e shënon Muslimi.

Në një hadith tjetër transmetohet se i Dërguari i Allahut s.a.s. ka thënë: "Unë ju rekomandoj namazin e natës, sepse me të vërtetë ajo është rruga e të mirëve para jush, një veprim i afrimit drejt Allahut të Lartësuar, ai largon nga mëkatimi dhe fshin mëkatet."

Allahu ynë, na dhuro bereqet në Rexheb dhe Shaban dhe na mundëso ta presim Ramazanin!*

 

? * https://www.preporod.com/index.php/duhovnost/item/10584-lejletu-r-regaib-noc-za-preispitivanje-nasih-zelja.

 

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme