Dinastitë më të rëndësishme muslimane

Magribi – Perëndimi musliman (Spanja dhe Afrika pos Afrikës veriore lindore)Vendet qendrore muslimane

(Afrika veriore lindore, Iraku, Anadollia, Azerbejxhani,

Arabia).

Mashriku - Lindja muslimane

(Irani, Afganistani, India, Azia qendrore)

Emevitët në Damask 661 – 750

Emevitët, Sunit, 756-1031 (Spanja), halifët e vetëshpallur dhe hilafeti prej vitit 929Abbasitët,

Sunit, 749-1258. Halifët bagdadas, sunduesit efektivë gjatë 100 viteve të para. Vazhdimi i halifatit në Kairo më 1261-1517.

Samanidët, Sunit,

819-1005. (Horasani, Turkestani) zhvilluan kulturën iraniane në Samerkand dhe Buhara.

Idrisitët

789-926 (Marokë, themeluesit e Fesit).

Imamët    zejditë,

shiit, 860-1281 dhe

1592-1962 (Jemen),  

shiitë të matur.

Saffaritët,

Sunit, 867-1495 (Horasan, Indi) dinasti iraniane lindore.

Aglebitët, Sunit, 800-909 (Tunis, Libi, Sicili).Tulunitët, Sunit,

868-905. (Egjipt, Siri), mëkëmbës nominalë abasitë turqë.

Buvejhitët

932-1062 (Iran, Irak), një kohë sundues efektivë të Bagdadit.

Fatimitët, shiit,

909-1171 (Afrika veriore, Egjipti), Ismailitët, halifët e vetëquajtur.

Karamitët, shiit,

894-990 (Arabia veriore lindore), ismailitë ekstremistë, përdhosën Kaqen duke marrë me vete Gurin e Zi.

Gaznevitët, Sunit,

977-1186. (Afganistani, India veriore), sollën islamin në Indinë veriore.

Ziritët, shiit,

972-1148 (Tunisia, Algjeria lindore), Berberët; në fillim nën fatimitët; kryeqyteti është Kajrevani.

Selxhukët, Sunit,

1038-1194 (Iraku, Irani), dinastia e pare turke, i bashkoi vendet qendrore muslimane në Azi.

Karahanitët, Sunit,

992-1211. (Turkestani)

Dinastia turke në Buharë.

Hammaditët, shiit,

1015-1152

(Algjeria), degë e ziritëve, themeluan shtetin tregtar.

Selxhukët romak , Sunit,1077-1397 (Anadolli).Shahët horezmianë, Sunit,

1077-1231. (Turkestani), shtetin e themeluan mëkëmbësit selxhukian;

e shkatërroi Xhingiz hani.

El-Murabitunët /Almoravidasit, Sunit,

1056-1147 (Marokë, Spanjë), lëvizja fetare saharito-berberiane i bazuar në Merakesh.

Zenkitët, Sunit,

1127-1222. (Siria, Iraku), administruesit sirian, filluan luftën kundër kryqtarëve.

Asasinët alamutas – hashashunët, shiit,

1090-1256 (Irani verior, Siria); grupi terrorist ismailit; i shkatërruan mongolët.

El-Muvehhidunët /Almohaditët, Sunit,

113—1269. (Afrika veriore, Spanja), lëvizja fetare berbere.

Ejjubitët, Sunit,

1169-1260, (Egjipti, Siria); themelues Salahuddin Ejjubi.

Hordat e arta, Sunit,

1226-1502

(Rusia veriore) shteti i islamizuar i formuar me shpartallimin e mbretërisë mongole.

Merinitët, Sunit,

1196-1465, (Marokë).

Resulitët, Sunit,

1229-1454, (Jemeni), turqë.

Ilhanitët ,

Sunit, 1256-1353

(Irani), shteti i islamizuar por i ndarë, trashëgimtare e perandorisë mongole.

Hafsitët, Sunit,

1228-1574, (Tunisi), Berberët të cilët i pushtuan osmanlinjt.

Memlukët, Sunit,

1250-1517, (Egjipti, Siria, Arabia), sulltanat i ushtarëve, i robërve të dikurshëm, të cilët i shkatërruan osmanlinjt.

Timuritët, Sunit,

1370-1506 (Turkestani, Irani); themeluesi i dinastisë është Timurlenku.

Nasiritët,

Sunit, 1230-1492, (Granada në Spanjë), shteti i vogël i fundit musliman në Spanjë.

Osmanlinjt , Sunit,

1281-1924, (Vendet qendrore muslimane dhe Evropa juglindore), halifët prej vitit 1517-1924.

Shejbanitët, Sunit,

1500-1598. (Turkesatni), kryeqendër Buhara.

Sa’ditët,

Sunit, 1511-1659,

(Maroku), kinse pasardhës të Pejgamberit.

Ak Kojunlu, Sunit,

1378-1508.  (Anadollia lindore, Azerbejxhani), dinasti turkomane e “Dhenve të bardha”.

Safevitët,

shiit, 1501-1732. (Irani), shi’izmin e proklamuan për mësim oficiel në Iran.

Alevitët / Filalitët,

Sunit, 1668 deri sot (Marokë), kinse pasardhës të pejgamberit; mbreti Muhammedi VI është mbreti i 18 nga kjo dinasti.

Kara Kojunlu, Sunit,

1380-1468.  (Azerbejxhani, Iraku), dinasti turkomane të “Dhenve të zeza”.

Mogulët,

Sunit, 1526-1858.

(India veriore).

Husejnitët, Sunit,

1705-1957 (Tunisi).

Seiditët, harixhit,

rreth vitit 1749 deri sot (Omani, Zanzibari deri më 1964), ibaditë.

Pahlevitët,

shiit, 1925-1979. (Irani).

Fulanitët, Sunit,

1804 – 1903, (Nigjeria veriore) lëvizje ripërtëritëse themeloi hilafetin në Sokot.

Hashimitët, Sunit,

1916 deri sot (Arabia, shkurt Siria, Iraku dhe Jordani), pasardhësit kinse të Pejgamberit; sot sundojnë në Jordan.

Sauditët, Sunit,

Prej vitit 1924 (Arabia saudite).

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme