O valjanosti klanjanja džuma namaza za imamom bez dekreta

Odgovor:

Neshvatljivo je i neprihvatljivo da imamsku i hatibsku dužnost obavlja lice koje ne priznaje i ne poštuje odluke legalnih i legitimnih organa Islamske zajednice na osnovu čijih ranijih odluka je obavljalo imamsko-hatibsku i muallimsku dužnost sve do penzionisanja. Lice koje je spremno da zarad ličnog interesa dovede u pitanje interese zajednice, njenu hijerarhiju i red, unoseći smutnju i podstičući na neposluh u zajednici, ne zaslužuje da predvodi muslimane u džematu općenito, a posebno ne zaslužuje da imami džumu namaz za čiju se valjanost u hanefijskom mezhebu uvjetuje da imam i hatib ima dozvolu (izun) od strane nadležne islamske vlasti. Ovaj se uvjet jasno naglašava u svim relevantnim hanefijskim fikhskim dielima (vidjeti npr. Meraqi-l-felah biimdadil-fettah od Šurunbulalija, str. 191, El-Ihtijar lit'alil-muhtar od Ibn-Mevduda el-Musulija, 1/82, Hašijetu Reddil-muhtar od Ibn Abidina, 2/139, El-fiqhul-islamijju ve edilletuhu od Vehbe Ez-Zuhajlija, 2/ 277.).

Smisao navedenog uvjeta jeste spriječavanje smutnje, nereda, anarhije i sukobljavanja oko imameta. Služba imama i hatiba je izuzetno važna služba u Islamskoj zajednici. Allahov Poslanik je ličnn obavljao ovu službu, a po njegovom odobrenju i njegovi namjesnici i izaslanici. Tako su postupali poslije njega Hulefai rašidin, a kasnije i ostali muslimanski vladari.

Danas dekrete imamima i hatibima u muslimanskim državama daju u većini slučajeva ministarstva vakufa ili ministarstva za islamska pitanja, odnosno nadležne uprave. Kod nas je to u nadleštvu reisu-l-uleme kao vrhovnog poglavara muslimana. Navedeno pitanje je od vitalnog značaja za očuvanje jedinstva Islamske zajednice te pojedinci ne bi smjeli svoje lične interese pretpostavljati općim; naročito je opasno ako tako postupaju službenici Islamske zajednice, koji su potpisivanjem ugovora o vršenju službe unutar Islamske zajednice prihvatili i obavezu poštivanja odluka njenih nadležnih organa, koje nisu u suprotnosti sa propisima Šerijata, te je drugačije postupanje iznevjeravanje preuzete Obaveze, a Uzvišeni Allah naređuje: «O vjernici, ispunjavajte preuzete obaveze!» (El-Maida, 1) «O vjernici, pokoravajte se Allahu, i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim.» (En-Nisa', 59) Ukoliko se neko ne slaže sa odlukom nadležnog organa Islamske zajednice, ili je smatra nelegalnom, nepravednom, neislamskom, postoji utvrđena precizna procedura i mehanizam osporavanja takve odluke. U konkretnom slučaju, osim penzionisanog imama odgovorne su i džematlije koji slijede razriješenog imama i podilaze njegovoj samovolji, dovodeći u pitanje valjanost džume namaza koju klanjaju za dotičnim imamom, budući da je uvjet njene valjanosti u našemu mezhebu da imam i hatib ima dozvolu, odnosno dekret od strane nadležne islamske vlasti.
Dakle, nije šerijatski ispravno slijediti džumanskog imama kojemu je ukinut dekret od strane poglavara Islamske zajednice niti je valjana džuma klanjana za ovakvim imamom, prema naučavanju hanefijskog mezheba.http://www.dzemat-oberhausen.de/pages/edukacija/fetve/dzuma-namaz-za-imamom-bez-dekreta-enes-ljevakovic.phpPrijevod na albanski jetik: Nedzat Ibrahimi

Përkthimi në gjuhën shqipe:Dr. Enes Ljevakoviq

fetva-i emin i Rijasetit të BI në BHMbi vlefshmërinë e faljes së namazit

të xhumasë pas imamit pa dekret

Pyetja:

A është e justifikueshme dhe e vlefshme me sheriat të pasohet imami i xhumasë të cilit i është anuluar dekreti nga ana e kryetarit të Bashkësisë Islame dhe për të cilin kryerja e mëtejme e detyrës së imamit institucionalisht nuk është e lejueshme, respektivisht, a është i vlefshëm namazi i xhumasë pas këtij imami?Përgjigje:

Është e pakuptueshme dhe e papranueshme që detyrën e imami dhe hatibit ta kryejë personi që nuk i pranon dhe nuk i respekton vendimet e organeve legale dhe legjitime të Bashkësisë Islame në bazë të të cilave vendime më të hershme ka kryer detyrat e imamit, hatibit dhe mualimit deri në pensionim. Personi i gatshëm që për interes personal të dëmton interesat e bashkësisë, hierarkinë dhe rendin e saj, duke futur ngatërresë dhe duke nxitur mosdëgjim në bashkësi, nuk meriton që t’i udhëheq muslimanët në xhemat përgjithësisht, e veçanërisht nuk meriton që imami dhe hatibi të kryejë xhumanë pa lejen e pushtetit kompetent fetar, që kushtëzohet në medhhebin hanefit. Ky kusht qartë theksohet në të gjitha veprat relevante fikhore hanefite (shih për shembull: Meraqi-l-felah bi imdadil-fettah nga Shurunbulaliu, fq. 191, El-Ihtijar lit'alil-muhtar nga Ibn-Mevdud el-Musuliu, 1/82, Hashijetu Reddil-muhtar nga Ibn Abidini, 2/139, El-fiqhul-islamijju ve edil-letuhu nga Vehbe Ez-Zuhajli, 2/ 277.).

Kuptimi i kushtit të theksuar është pengimi i shpifjes, rrëmujës, anarkisë dhe konfliktit rreth imametit. Shërbimi i imamit dhe hatibit është shërbim jashtëzakonisht i rëndësishëm në Bashkësinë Islame. Pejgamberi i Allahut personalisht ka kryer këtë shërbim, e sipas lejimit të tij detyrën e kanë kryer edhe mëkëmbësit dhe të deleguarit e tij. Kështu kanë vepruar pas tij hulefai-rashidinët, kurse më vonë edhe sunduesit tjerë muslimanë.

Sot dekretet imamëve dhe hatibëve në shtetet muslimane ua japin në të shumtën e rasteve ministritë e vakufeve apo ministritë për çështje islame, respektivisht zyret kompetente. Te ne kjo është në kompetencë të reis’ul-ulemasë si prijës suprem i muslimanëve. Çështja e theksuar është me rëndësi vitale për ruajtjen e unitetit të Bashkësisë Islame dhe se individët nuk do të mund t’ua paraprijnë interesat personale interesave të përgjithshme; sidomos kjo është e rrezikshme nëse kështu veprojnë nëpunësit e Bashkësisë Islame, të cilët me nënshkrimin e kontratës mbi kryerjen e shërbimit brenda Bashkësisë Islame kanë pranuar edhe detyrimin e respektimit të vendimeve të organeve të tyre kompetente, të cilat nuk janë në kundërshtim me dispozitat e sheriatit, dhe se veprimi tjetërfare është shpërfillje e detyrimit të marrë, kurse Allahu i madhëruar urdhëron:

«O ju që besuat! Zbatoni premtimet (obligimet).!» (El-Maida, 1)

«O ju që besuat, bindjuni All-llahut, respektoni të dërguarin dhe përgjegjësit nga ju..» (En-Nisa', 59) .

Nëse dikush nuk pajtohet me vendimin e organit kompetent të Bashkësisë Islame, ose e mendon jolegal, jo të drejtë, joislam, ekziston procedura e përcaktuar saktë dhe mekanizimi i kontestimit të vendimit të këtillë. Në rastin konkret, përveç imamit të pensionuar përgjegjës janë edhe xhematlinjtë të cilët ndjekin imamin e shkarkuar dhe i ndihmojnë vetëdëshirës së tij, duke sjellë në pyetje vlefshmërinë e namazit të xhumasë tek njerëzit të cilët falen pas këtij imami, pasi që kushti për vlefshmërinë e saj në medhhebin tonë është që imami dhe hatibi të ketë leje, respektivisht dekret nga ana e pushtetit përkatës islam.

Pra, nuk është korrekte në aspekt të sheriatit të pasohet imami i xhumasë të cilit i është marrë dekreti nga ana e kryetarit të Bashklësisë Islame as që është e vlefshme xhumaja e falur pas këtij imami, sipas mësimit të medhhebit hanefit.[1]

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme