NA NJIHOVO ZLO UZVRATITI DOBRIM Intervju: šejh dr. Muhammed Se'id Ramadan el-Buti (Časopis: NOVI HORiZONTI br. 87/88, novembar-decembar 2006)

Šejh El-Buti: U svakom vremenu, nakon velikog širka oličenog u obožavanju kipova i robovanju lažnim bogovima pored Allaha, nakon te vrste velikog širka nema opasnijeg širka od pret­varanja i pokazivanja (rijaluk), a to je da se u ibadetu, koji pripada samo Allahu, dž.š., pridružuje neko ili nešto drugo, npr. da se ibadet čini radi dolaska na položaj, radi toga da se bude omiljeno ljudskim srcima, da se postigne popularnost... To se zove skriveni širk. On je vrlo opasan, i to je širk zbog kojeg musliman, u svakom trenutku, mora kontrolisati sebe kako se širk ne bi, kao skrivena bolest, uvukao u njegovo biće. Činjenica je da je najveća nedaća muslimana današnjice upravo ta vrsta širka. Tako, recimo, ja npr. pozivam Allahu Uzvišenom, držim hutbe, pišem knjige, vazim..., međutim, kada se povratim svome srcu, ja znam da li sam ja na tom polju aktivan radi slave, radi toga da politička stranka kojoj pripadam pobijedi ili, pak, radi bogatstva, zarade i sl. To je najopasniji širk i on je razlog što aktivnosti brojnih daija ne uspijevaju, niti oni pridobijaju srca drugih. Allah Uzvišeni kaže: "Pa ko se nada susretu s Gospodarom svojim, neka čini dobra djela i neka u ibadetu Gospodaru svome nikoga ne pridružuje." (Kur'an, El-Kehf 110)


Novi horizonti: Mi, ovdje, u Bosni živimo s kršćanima, katolicima i pravoslavcima, te s jevre­jima. Nad nama su genocid počinili naši susjedi nemuslimani. Rane su duboke, sjećanja još svježa. Na kojim osnovama mi treba da postavimo svoj suživot s njima?

Šejh El-Buti: Ovdje kršćanima, a i drugima, treba pokazati islamski odgoj kojim je Allah Uzvišeni odlikovao Svoje robove - muslimane. Muslimani, usprkos onoga što ste Vi naveli, treba da se ponašaju prema kršćanima u svjetlu riječi Allaha Uzvišenog: "Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati" (Kur'an, Fussilet, 34). Ovo je savjet (nesihat), a, također, i garancija ('ahd) Allahova. Savjet glasi: "Nema smetnje, čak i ako su protiv vas ratovali i toliko vam zla učinili da su došli do stupnja genocida, vi na zlo uzvratite dobrom!" To je Allahov savjet: "Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati." Obaveza kojom je Allah lično Sebe obavezao jeste da, ako mi ispunimo tu preporuku, "dušmanin tvoj će ti odjednom prisni prijatelj postati". Kao da Uzvišeni Allah kaže: "Ja ću srca tih neprijatelja okrenuti prema vama sa popustljivošću, ljubavlju i odbacivanjem mržnje."

Ljudska srca su u Allahovim rukama. Pokažite im toleranciju, ali bez slabosti! Dajte im do znanja da ste vi jaki! Dajte im do znanja da vi možete poduzeti što god hoćete, ali da vi, i pored vaših mogućnosti, dajete prednost popuštanju i toleranci­ji! Prihvatite to kao garanciju kod Allaha Uzvišenog! Mi takve modele i primjere imamo na Istoku. U nekim državama polovinu stanovništva čine musli­mani, a drugu polovinu nemuslimani. Međutim, putem mostova saradnje i ljubaznosti, međusobne društvene solidarnosti, Allah, dž.š., je uklonio pri­jezir, uklonio je mržnju između njih. To je kur'ans­ki savjet koji ja samo prenosim našoj braći u Bosni.


Novi horizonti: Upravo u poratnom periodu muslimane Bosne počela su potresati mezhebska pitanja. Možete li pojasniti važnost mezheba u islamu, kako se odnosi­ti prema muslimanima drugih mezheba, da li su u pravu ona naša braća koja u Bosni forsiraju neki drugi mezheb na račun našeg tradicionalnog hane­fijskog mezheba, i šta mislite o onima koji zagovara­ju potpuno ukidanje mezheba?

Šejh El-Buti: Prvo, svaki čovjek - musliman ne može izvoditi islamske šeri­jatske propise iz tekstova Kur'ana i tekstova sunneta. On je dužan, prema slovu Kur'ana, slijediti nekoga ko je imam u islamskom šerijatu, nekoga ko je dostigao stupanj idžtihada. To nam naređuje Allah Uzvišeni: "Pitajte one koji imaju Knjigu, ako vi ne znate" (Kur'an, sura En-Nahl, 43 i sura El-Enbija, 7), tj. pitajte one koji imaju znanje. Ja, npr., i ti ne znamo kako čemo definisati propise u vezi s namazom, postom, hadžom, zekatom i kamatom iz teksto­va Kur'ana i sunneta. Šta ćemo uraditi? Mi ćemo te propise preuzeti od autoriteta u islamskom šerijatu o kojima postoji saglasnost ummeta da su ispravni i predani mudžtehidi. Postoji saglasnost ummeta da su svi imami - imam Ebu Hanifa, imam Šafija, imam Ahmed i imam Malik - učeni, dobri i ispravni mudžtehidi. Allahov govor glasi: "Pitajte one koji imaju Knjigu, ako vi ne znate." Muslimani su dužni da slijede jednog od spomenutih imama. Bosanci slijede Ebu Hanifu. Jedna arapska mudrost kaže: 'Men kallede 'alimen lekijallahe salimen - Sresti će Allaha ispravan onaj koji bude oponašao učenjaka", tj. učenjaka mudžtehida. Vas niko ne može odvratiti od mezheba imama Ebu Hanife koji ste vi uzeli za mezheb, jer imam Šafija je isto što i imam Ebu Hanifa, a imami Malik isto što i imam Šafija. Ako bi neko htio da vam kaže: "Ne! Vi treba da slijedite imama Ahmeda", mi ćemo mu odgovoriti: "Kur'an to ne kaže. Kur'an nam samo naređuje da slijedimo učene - tj. jednog učenjaka mudžtehida."

Odbacivanje mezehba je, pak, nešto savim drugo. Postoji jednoglasno mišljene da je odbaci­vanje mezheba razaranje vjere i spona za udalja­vanje od šerijata neukih koji nisu dostigli stupanj idžtihada i izvođenja propisa iz Kur'ana. Stoga, ako bismo tog neukog čovjeka odvojili od nje­gova mezheba i on postupao po drugim meze­bima, ili mu kazali da on može direktno iz Kur'ana i sunneta uzimati, on bi se izgubio. On ne može direktno preuzi­mati, jer on nije naučio arapski jezik, nije naučio pravila tumačenja Kur'ana, a što je vrlo, vrlo teško. Kakav je rezultat? Rezultat je izgubljenost. To je činjenica koju treba da znamo. Onih koji zago­varaju 'nemezehebizam', tj. napuštanje pripadnosti nekom od mezheba, dvije su skupine: prva su oni koji znaju da je to put razaranja vjere. Druga skupina su neuki - zavarani. Oni su postali vojska tih plaćenika.


Novi horizonti: Muslimani Bosne žive raspolućeni između zahti­jeva modernizma i sve većeg pritiska onih grupa koje u svakoj životnoj novi­ni gledaju bid'at. Šta je u fikhu bid'at, kada i kako se sačuvati novotarija u vjeri te kako se, na drugoj strani, odnositi prema modernim izazovima u stilu života koji dolaze sa Zapada?

Šejh El-Buti: Bid'at u šerijatskoj terminogiji o kojoj postoji saglasnost jeste ubacivanje, odnosno uvođenje u vjeru onoga što nema u njoj, tj. ubaci­vanje u vjeru onoga što nije dio nje. Kao da uve­dem neki namaz koji nije propisao Allah Uzvišeni, ni Kur'anom ni sunnetom. To je bid'at. Ili, naprim­jer, da uvedem učenje ezana prilikom spuštanja mejjita u kabur. To je čisto vjerski element koji sam ja izmislio, a nema u Kur'anu niti u sunnetu ništa što bi ga potvrdilo. E, to je bid'at... ili da izmislim neki ibadet suprotan Kur'anu i sunnetu. To je, opet, bid'at. Dakle, bid'at je uvođenje u vjeru onoga čega nema u njoj, jednako u pogle­du vjerovanja kao i ibadeta. Novo što uvodimo u nage običaje i navike, a nije u vezi s vjerom, već je nešto izvan nje što mi uvodimo u našu prak­su, npr. građevine čiji je stil gradnje novi - nije po izgledu starih kuća, prevozna sredstva koja nisu po obliku kao stara, ili npr. odjeća koju sada nosimo je novog stila - nije kao naša stara odjeća, sve to nije bid'at u šerijatskom znaćenju. Ustvari, život onih koji kažu da je svaka novina bid'at, pun je novog. Uđeš li u njihove kuće naći ćeš novi namještaj, novi stil gradnje, raskošni automobil itd. To su neuki. Dakle, bid'at koji je u šeri­jatskoj terminologiji strogo zabranjen jeste uvođenje nečega u vjeru, u akaidske postulate ili u način izvršavanja ibadeta koji su istovremeno suprotni tek­stovima Kur'ana i sunneta.

Kada su u pitanju ino­vacije za koje je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: "Ko uvede neku dobru inovaci­ju imat će nagradu za nju i nagradu onih koji je budu praktikovali do Sudnjeg dana. "Šta je dobra ino­vacija (sunne hasene)? To je ono što je novo i koris­no. Univerziteti nisu nekad postojali. Današnji univerziteti, na kojima se studiraju korisne znanosti... šerijatske nauke, jesu novina. Međutim, to je nešto što je Allahov Poslanik pohvalio, jer je to sunne hasene - dobra ino­vacija. Tako su to svjetlo i sijalice koje su izmišljene dobra inovacija. To nam pomaže da čitamo, da pišemo itd... Ili, pak, mediji: sve su to novine, i ukoliko ih koristimo za dobrobit čovjeka, sve to se ubraja u ono što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, nazvao dobrom inovacijom (sunne hasene): "Ko uvede neku dobru inovaciju imat će nagradu za nju i nagradu onih koji je budu koristili do Sudnjeg dana." Za razliku od onoga ko uvede zlu ino­vaciju (sunne sejji'e) za koju će biti odgovo­ran. Tako čovjek izmisli nešto izopačeno kao što su ovaj razvrat i golotinja na slikama i u fil­movima. Takva praksa jeste nešto novo, ali je ona zla i donosi zlo.

Mnogo je savremenog što je štetno i nekorisno. Razne vrste inovirane nezdrave hrane jesu novina, ali zla novina. Tako i razni napici koji nisu prije postojali, a sada imaju brojna imena, svi su oni, tu negdje, između opijajućeg i opojnog i svi su iz te vrste "ko uvede neku zlu inovaciju". Dakle, bid'at koji se naziva strogo zabranjenim je nešto speci­fično. Sve što nije dio vjere, a ti ga uvodiš u vjeru, e to je bid'at. Sve što je izvan toga, ili je korisno što je pohvalio Allahov Poslanik, ili je štetno, na što je upozorio Allahov Poslanik.

Ono što nam dolazi sa Zapada dijeli se na dva dijela: dio koji je koristan i dio koji je štetan. Informatika, kao što je kompjuter i slično tome, sve je dobro i korisno. To je iz kategorije "ko uvede neku dobru inovaciju". Međutim, mi, i to koristimo za hajr. Savremene medicinske znanosti, savremeni lijekovi, hirugija sa svojim disciplina­ma, zatim nova hirurška pomagala, uspavljivači i infuzije, sve to smo preuzeli sa Zapada. Međutim, nije sve to samo po sebi bitno, već je bitna njegova upotreba. Kada mi to upotrijebimo za nešto korisno, onda je to nešto izvrsno. Ali, kada upotrijebiš kompjuter za nešto štetno i nešto što nije saglasno vjeri, e, onda je to strogo zabranjeno. Ne, zato što je to bid'at, već zato što je štetno, a Allahov Poslanik, sallal­lahu alejhi ve selleme, je rekao: "Nema nanošenja, niti trpljenja štete."


Novi horizonti: Poštovani šejh Muhammed Seid Ramadan el­-Buti, zahvaljujemo na Vašim odgovorima i molimo Allaha, dž.š., da Vas nagradi i da Vam podari dug i sretan život.

Šejh El-Buti: Hvala i vama. Molimo Allaha Uzvišenog da Bosni da jaču pomoć, snagu i usm­jerenost.


RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme