Mali rječnik sufijsko-tarikatskih izraza (I)

Kod nas se u posljednje vrijeme pokazuje sve veći interes za tesawwuf kao posebnu disciplinu u sklopu islamskih nauka. Do sada je o tesawwuf-u objavljeno dosta originalnih članaka, studija, kao i prijevoda značajnih klasičnih sufijskih djela. Da bismo tesawwuf mogli pravilno razumjeti, potrebno je o njemu imati određeno predznanje. Međutim, pošto to predznanje nedostaje kod mnogih, postoji bojazan da bi neki tekstovi mogli biti neadekvatno shvaćeni i protumačeni. Svjesni toga, izradili smo ovaj Mali rječnik sufijsko-tarikatskih izraza s namjerom da olakšamo čitanje tekstova o sufizmu i da pomognemo pravilnom razumijevanju sufijskog učenja. Ako smo u tome uspjeli, cilj rječnika je postignut.

F. Hadžibajrić


A

āb, voda, stid.
ābād (jed. ebed), vrijeme koje nema kraja, vječnost, beskonačnost.
āb-i hajāt, voda Života, napitak vječnog života.
āb-i revān, raspoloženje u muridovom srcu (v. murid).
Ādem, (čovjek, vlastito ime), pojavnost bića čovjeka.
adem, nepostojanje, nemanje, ništa.
adl, postavljanje svake stvari na njeno mjesto, pravda.
adžin, strana, svojstvo čovjeka koje ga vuče zemaljskom.
āfetul-murīd, muridova nesreća vraćanjem na griješenje.
āfitāb, utapanje i prispijevanie blizini Božijoj, wuslet.
ahd, obaveza, ugovor, zavjet.
ahfā, skriveno skrivenog, nutrina ili bātin hafijje.
ahlāk, dobro vladanje, lijepo ponašanje.
ahsenul-hadīs, najljepši govor.
ahvāl (jed. hāl) pojava u srcu, stanje vedrine ili tuge, tjesnoće ili širine. Iščezava sa pojavom ličnosti (svoje). Ako ovo stanje potraje i postane osobina, onda se zove mekam. Ahvāl je poklon, mekam je zarađeno. Ahvāl dolazi od samog postojanja, mekam se stiče ulaganjem truda.
ahzul-ahd, uzimanje zavjeta.
ajān-i sābite, stvarno postojanje stvari u Božjem znanju, oduvijek u Allahovom znanju, (v. hazret-i ilm).
ajn, bitak, izvor, osnov, materija.
ajnul-jekīn, uvjerenje iz osvjedočenja i otkrovenja.
ajnu-tehakkum, nadmetanje s nekim u onom što on želi pokazati prema svome stepenu.
akl, um, pamet, jezik vanjštine, nemoć razumijevanja i iskazivanja bitnosti Istine, prosuđivanje o stvari kakva jeste, sposobnost razbora.
akl-i evvel, Prva pamet. Jedan od naziva za Levh-i kaza, (v. Ummul kitab).
akl-i kāmil, potpuna pamet.
akl-i kull, Apsolutna pamet, Allahovo dž.š. znanje, Allahova dž.š. pojava, Allahova dž.š. aktivna svemoć stvaranja. Jedan od naziva za Levh-i kaza.
akl-i meād, pamet vezana za ahiret.
akl-i meār, pamet koja misli o tome odakle smo došli i kamo ćemo se vratiti.
akl-i meāš, pamet koja služi u svakodnevnom životu, pamet vezana za život na dunjaluku.
akrebijjet devri, približavanje Allahu dž.š.
aksām-i šejtān, grupe šejtana.
el-aktāb vel-gijās, v. kutb i gavs.
alāik, veze koje se traže da se njima nešto postigne.
ālem, svijet, zemlja, svemir.
ālem-i berzah, međusvijet, svijet koji je vidljiv i očit izmedu duhovnog i tjelesnog, (v. ālem-i misāl).
ālem-i džeberūt, viši duhovni svijet, svijet Džebraila, zikr vāsilina - Allah, Allah (v. vāsilin).
ālem-i edžsām, svijet tjelesa.
ālem-i emr, svijet naređenja.
ālem-i ervāh, svijet duša, nevidljivi svijet, sfera kojoj pripada derviš trećeg stupnja tarikatskog napredovanja.
ālem-i gajb, svijet skrivenosti, predodžbena slika.
ālem-i hajāl, svijet fantazije.
ālem-i hakikat-i Muhammedijje, svijet Muhamedove stvarnosti. Sfera kojoj pripada derviš četvrtog stupnja tarikatskog napredovanja.
ālem-i halk, materijalni svijet, stvarni svijet ljudi.
ālem-i itlāk, svijet nužnosti.
ālem-i lāhūt, Božji svijet, duhovni svijet. Naziva se još i ālem-i huvaijje; svijet Israfila. Ovo se može postići samo iskustvom (v. zevk).
ālem-i lā-teajjun, svijet neodređenosti.
ālem-i melekūt, svijet Mikaila, zikr āšikinā (v. āšikīn).
ālem-i misāl, spona izmedu duhovnog i tjelesnog života. Svijet primjera, međusvijet - ālem-i berzah. Sfera kojoj pripada derviš drugog stupnja tarikatskog napredovanja.
ālem-i mulk, vidljivi svijet, svijet materije.
ālem-i mumkināt, svijet mogućnosti, svemir.
ālem-i šehādet, vidljivi svijet, pojavni svijet, svijet osvjedočenja, (v. älem-i ešbäh).
ālem-i tevhīd, svijet Božije jednosti.
ālem-i vahde meal-kesre, svijet jednosti sa mnoštvom, sfera kojoj pripada derviš sedmog stepena tarikatskog napredovanja.
āl-i abā, osobe ogrtača, časna petorka: hazreti Muhamed, hazreti Fatima, hazreti Hasan, hazreti Husejn, i hazreti Alija. Jednom prilikom Muhammed a.s. je zagrnuo sebe i gore navedene jednim ogrtačem i rekao: Ovo je "āl-i abā". (v. ehl-i bejt).
alijjet, svako Boje ime dodato meleku ili duhovnom biću.
ālim-i ilm, znanje koje je dovelo do ubjeđenja, ali mu stanja nisu jasna.
Allah, vlastito Božije ime koje upućuje na sva Njegova imena. To je ime bića koje obuhvata sva svojstva. Svaki je Poslanik pod djelovanjem jednog posebnog Božjeg imena, a Muhamed a.s. je pod djelovanjem imena Allah koje obuhvata sva Božija imena.
amā', stupanj jednosti Božije, neodređenost, opća skrivenost.
amāi, praiskonsko stanje, postojanje Allaha dž.š. pred manifestaciju svijeta.
amā-i mutlak, opća maglovitost.
amel, postupak, djelo, primjena i izvršavanje vjerskih odredaba.
anāsir-i erbea, četiri osnovna elementa od kojih se sastoji materijalni svijet po mišljenju starih učenjaka: zrak, zemlja, voda i vatra.
ankāu, darivanje kojim je Allah dž.š. otvorio (okrenuo) tijela svemira i svijeta.
arad, slučajnost, akcidencija.
ārif, onaj koji je spoznao duhovna kretanja u svijetu i životu; znalac; dobar poznavalac Božjih tajni.
ārif billāh, istinski znalac Allaha dž.š; čovjek sa ilm-i ledun-om koji znanje dobiva direktno od Allaha dž.š.
arš, pojam koji označava Boje vladanje svijetom, prijestolje el-Hakka na sedmoj sferi neba; mjesto pojave svemoći i veličine er-Rahmana. Uzvišenost na nebu gdje meleki obavljaju molitvu.
(el)-asfijā, sufije koji su čisti u spoznaji i vladanju.
ashābul-akval, teoretičari.
ashāb-i tevhīd, sljedbenici tevhida, sufije.
āsitān, ustrajnost u ibadetu i dobrim djelima.
asl, bit, korijen, stablo, temelj, osnova (mn. usūl).
asl-i kull, opći temelj, osnova svega, temeljni izvor postanka.
aslu-kulli-vudžūd, korijen svega postojećeg (el-Hakk).
āšenājī, spoznaja ovisna o Rabb-u.
āšenāluk, viša spoznaja sa ljubavlju, postiže se i uz najprijatnije drugovanje sa zikrom i učenjem Kur'ana, tako da se srce probudi i zavoli dušu.
āšik, zaljubljeni, koji gori od ljubavi, ushićen i zanesen veličanstvenom ljepotom lica el-Hakka. Čovjek koji je svoju ljubav usmjerio Bogu, derviš.
ašk, ljubav, voljenje, gorjeti u ljubavi za el-Hakkom. Sve sufije daju veliku važnost ašku i dijele ga na dvoje: 1. prolazni ašk - osjećaj ljubavi prema izvjesnoj osobi; 2. istinski ašk - ljubav prema Allahu dž.š. Prolazni ašk je kao most do istinskog aška. Početak istinskog aška je ljubav prema savršenom čovjeku (v. insān-i kāmil)
ašk-i hakīkī, istinska ljubav bez interesa i strasti, stvarna ljubav bez ličnog i čulnog, ljubav prema Allahu dž.š., Dobročinitelju i Stvoritelju svega stvorenog.
ašk-i medžāzi, metaforička ljubav, ljubav koja se ne osjeća prema Allahu dž.š., već prema nečem drugom.
atvār-i seb'a, sedam faza duhovnog uspona.
avālim, svjetovi (jed. ālem).
avām, obični ljudi, ljudi koji su obmanuti o vlastitom stupnju.
avārid, pojave.
azbul-murīdīn, patnja muridu je drugovanje s drugima, osim Allahom dž.š.
azm, odluka o ustrajnosti na sufijskom putu.

B

bāde, spoznaja Boga, piće spoznaje
bāg-i letāfet, ružičnjak dobrote i finoće.
bahr-i vahdet, bezgranični okean jednosti el-Hakk-a.
bahr-i zāt, bezgranični okean Božije ličnosti, bića.
bām, stanje koje se pokriva pred drugim.
bārān, kiša, spuštanje darova od Boga.
bārika, prosvjetljenje od Boga od kojeg čovjek zašuti. To su počeci kešf-a.
basīret, snaga srca, viđenje srcem, vid enje stvari kakve jesu, proviđenje, duhovno viđenje, intuicija, svjetlo u srcu preko koga se spoznaju istine o stvarima koje se ne mogu saznati vidom.
bast, širenje, opuštanje kao oznaka duhovnog stanja, ataraksija. Ovaj termin kur'anskog porijekla čini antitezni par sa kabd. Allahovo dž.š. ime Bāsit.
bātil, lažan, neistinit, patvoren.
bātin, unutrašnji, skriveni, koji se ne vidi spolja, nutarnje lice, jedno od Allahovih dž.š. imena.
bāzū, pojava božanske snage.
behar, pojava ruhanijjet-a u unutrašnjosti.
bejābān, događaj u tarikatu.
bejān-i mutlak, opća obaviještenost.
bej`āt, davanje prisege, ein zvaničnog pristupanja tarikatu na način preuzimanja obaveza i polaganja zakletve šejhu (v. muršid), priznajući ga za svog duhovnog učitelja i obavezujući se na poslušnost. To je odgovornost i za murida i za šejha, koji svaki na svom nivou, preuzima obaveze pred Allahom dž.š.
bejtul-hikme, srce u kojem nadvlada ihlās (iskrenost).
bejtul-izze, srce koje dode do stepena džem` u stanju prikučivanja Istinitom (v. džem`).
bejtul-mahrem, srce potpunog čovjeka (v. insāni kāmil).
bejtul-makdis, srce čisto od veza s drugim osim Boga.
bekā, vječno, suprotno od fenā - prolazno.
bekā billāh, vječnost sa Allahom dž.š.
bekā mekāmi, stupnjevi vječnosti. Posljednja tri stepena, mekām-a. (v. hadretul-džem`, džem`uldžem`, i ehadijjetul-džem`).
belā, kušnja, ispit prijateljstva preko raznih poteškoća, bolesti i neprilika; to sve povećava i daje snagu za približavanje Bogu.
berk, svjetlica, prvo svjetlo koje čovjek zapazi kao znak približavanja Bogu.
berōn, v. ālem-i mulk.
berzah, v. ālem-i berzah.
bešer, radost, naziv za čovjeka – jer je Istiniti sobom zamijesio prirodu čovjekovu-priljepljivost.
bešer, pet stvari: srce, duša, duh, skriveno, tajna.
bevāde, stanje koje se iz gajba pojavi u srcu, nekad izaziva raspoloženje a nekad neraspoloženje.
bezm-i elest, Prva trpeza. Na toj trpezi su bile okupljene sve duše, pa ih je Allah dž.š. upitao: Jesam li ja vaš Rabb (Stvoritelj, Gospodar)? Duše su mu odgovorile: Da jesi. Mi svjedočimo. (Kālū belā). Na toj trpezi duše su bile rasporedene po izvjesnim srodnostima; one se i na dunjaluku nalaze i druže.
bezm-i vuslet, mjesto stizanja, vrlo prisan i blizak kontakt derviša sa Allahom dž.š. kojeg derviš osjeti nakon približavanja Allahu dž.š.
bi dārī, pojava Božijih darova
bijeli nur (nūr-i ebjed), svjetlo koje derviš vidi na četvrtom stepenu tarikatskog napredovanja.
bi mārī, pojava Boje veličine i zadovoljstva srca.
bīm-i mevdž, strah od skretanja sa tarikatskog puta.
binefše, misao koja vodi dobrom djelu.
bostān, bašta, vrt, mjesto osvjedočenja.
Božiji dah, udahnjivanje Božjeg duha (Rūh-a) koji je apsolutan, u svijet i ljude čime su dobili život, oživjeli.
bu'd, udaljenost od bliskosti Bogu.
(el)-budelā, evlije koji su zamijenili sve loše osobine dobrim.
būj-i nāfe, mirisi darivanja Istine.
bukā-i Adem, Ademovo plakanje. bulbul, slavuj, duša, dah.
būse, poljubac, dospjeti do sposobnosti saznavanja viših spoznaja.

C

crveni nur, ahmer, svjetlo vezano za stanje derviša trećeg stepena tarikatskog napredovanja.
crvenkasti nur, eškar, svjetlo vezano za derviša drugog stepena tarikatskog napredovanja (v. seyri suluk).
crni nūr, esved, svjetlo vezano za derviša šestog stepena tarikatskog napredovanja.

Č

čāh-i zenđ, poteškoće u savladavanju, posmatranju tajni.
čehrej-i gilgōn, pojava svjetla Božijeg privlačenja.
češm-i humār, pojava stanja savršenstva.
češm-i turkī, v. češm-i humar.
čevgān, otkucaji Božijeg određenja

D

def, u svakom dahu osjećati ljubav prema Stvoritelju i saznavati tajnu.
defātir-i istidāt, bilježnice, registri, defteri, zakopano blago; čovjek koji po spoljašnosti ne izgleda vrijedan i znan, a u stvari je veoma učen.
dehšet, zapanjenost srca od iznenadenja otkrića.
dem, dah, momenat, vrijeme, glas koji se čuje iz naja; čovjek čije je srce od nemara i prašine zahrdalo tako da od prašine ne može puhnuti ni koliko jedan dah.
derbāten, prošli dogadaji.
dergāh, vrata velikaša, prostor pred vratima velikaša, tekija.
dergā-i vahdet, dvije obale sa kojih se ulazi u more Boje jednoće.
dermān, lijek, izlaz, pomoć
dert, unutarnja duhovna bol za nečim; bol, briga, patnja.
derūn, v. ālem-i melekūt; unutarnje
dervīš, mistik, sufija, osoba koja je sebe i svoje poslove prepustila Allahu dž.š.; visoko moralan čovjek; osoba koja je pristupila jednom od derviških redova radi duhovnog uzdizanja; skroman i pobožan čovjek koji žudi za spoznajom Istine.
dest, ruka, snaga kod murida, (v. bazu).
devrān, kruženje, kretanje u krugu koje simbolizira kruženje zvijezda oko sunca i predstavlja kopiju kosmosa. A devrān je sličan po značenju svom, obilasku hadžija harem-i Ka`bom.
dihān, govor murida.
dīn, vjera; Bog je stvorio sve postojeće da mu čini ibadet.
dīr, boravište ljudi.
dīr-der, svijet čovjekova kretanja.
dort dergāh, četiri mora.
dort kapi, četiri kapije: šeriat, tarikat, hakikat, ma'rifet.
dost, prijatelj tarikata.
dova, traženje, moljenje riječima.
durretul-bejda, bijeli biser otkrića; Prva pamet; materija od koje su se razvile stvari.
dva dženneta, časovi spoznaje Boga i onosvjetski raj.
dva imama, v. imāmān.(el)-Džāmi`, Božije ime koje obuhvata sva imena, Muhammed a.s. je jedini kroz kojega se ono potpuno manifestira.
džān, duša, rūh s kojim je tijelo živo. Odlaskom ruha iz tijela čovjek biva mrtav.
džanān, Uzvišeni Allah dž.š., ljubljeni, jako ljubljeni, predragi, premili, izuzetno željeno Biće od onih āšika što su sebe i svoje srce predali neograničenom Biću koje je bez "zašto" i "kako".
džāvidān, vječit, vječita trajnost, besmrtnost.
džāzib, onaj koji privlači, tj. Allah dž.š.
džeberut, viši duhovni svijet.
džebr, prisila.
Dželāl, svemoćni; svojstvo Boje svemoći kojim se čovjek upozorava na Božju srdžbu.
džem', skup, naziv za četvrti stepen tarikatskog napredovanja, derviš pod djelovanjem Božjeg imena el-Hakk. U ovom stepenu el-Hakk je zāhir (vidljiv), a halk (čovjek, stvorenja, derviš) je btin (skriven). To je stepen ekstaze i dospijeća u džennet. Do ovog mekama prva tri stepena su stepeni jednosti (fenā fillāh), a poslije ova tri su stepeni sjedinjenja (bekā billāh). To je dostignuće ljudske duše do istinitog bez stvorenog, zāhir i bātin postaju jedno.
džemal, javljanje svojstva Božije dobrote i milosti.
džem`ijjet, skup nastojanja na putu priključivanja Bogu odstranjujući sve drugo.
džem`ul-džem`, šesti stepen tarikatskog napredovanja, kada derviš postaje šejh (v. muršid), sposoban da druge odgaja i upućuje. To je vahdet (jedinstvo), ali jedinstvo koje se dijeli na dvoje: bātin i zāhir. On (Allah) je prvi i posljednji, On je vidljiv i nevidljiv. Kur'anske riječi Kābe kavsejn (blizina dva luka - blizu kao dvije trepavice) predočavaju stepen džem`ul-džem`. To je stepen viši od džem`a. Posmatranje stvari posredstvom postojanja Boga. To je ljudsko nestajanje i utapanje u Božije postojanje,
džem' ve tefrika, približavanje i odvajanje.
dženāb-i ilahi, Božja uzvišenost (v. ehadijjet).
dženāb-i kibrijā, veličina Allahove dž.š. moći.
dženāb-i mevlā, Gospodar svemoći, vlasnik veličine i moći.
džennet-i me'vā, bašča, raj Me'vā, predjel uzvišenog stepna u Gospodara.
džeres, zvonce, tarikatsko upozorenje.
dževāb, dati odgovor na pitanje po smislu.
dževher, bitak nečeg što samo po sebi postoji.
dževr, zastoji u uzdizanju murida.
džezba, ekstaza, nadahnuće Premilostivog, momenat kad Allah dž.š. privuče čovjeka sebi pa on
od silnog oduševljenja bude zapanjen i ushićen skoro do ludila, usljed neposredne blizine Njegove sveobuhvatne ljepote, koja traje kao bljesak; privlačenje roba Allahu Allahovom voljom bez truda roba, privlačenje duše el-Hakk-u.
džezbe-i hajālijje, umišljena ekstaza.
džezbe-i hakikijje, istinita ekstaza, zevk ruhāni i irtihā-i nefsāni (užici duha i duše).
džezbe-i sālise, treća ekstaza.
džezbun, kad nešto iznutra vuče i privlači Allahu.
džilvetije, el-Hakk je skriven a halk je vidljiv.
džinān-i erbe'a, četiri krila, četiri prva stanja: tevhid-i efāl, tevhid-i sifāt, tevhid-i zāt i džem`.
džism, atom, tijelo koje ima tri dimenzije.
džuz'ijje, pojedinačna imena stvari, partikularije.

Đ

đefa, kada se u srcu murida osjete spoznaje koje zapanjuju.
đelā, odraz pojave Uzvišenog preko nekih svojstava.
đojbār, ibadet i užitak u ibadetu (v. sulūk).
dōš ve hurūš, stanja uzbudenosti.
đul, ruža, znak na vrhu kape.

E

e`alā, el-Hakk, koji se manifestuje u svim oblicima postojanja, manifestuje se kod čovjeka u najuzvišenijoj i najsavršenijoj slici.
e`arāf, osvjedočenje istinitosti, pojava nekog svojstva Istinitog Boga kod svake stvari i predočenje toga svojstva na dotičnoj stvari.
ebdāl, četrdeset evlija koji su se uzdigli iz nižih ljudskih stanja u viša. Dijele se u tri grupe: 1. krkleri (40), 2. jedileri (7) i 3. učleri (3). Oni su nasljednici halifa koji su bili poslije Poslanika.
ebdžed, od početka, arapska abeceda. Sistem brojčanih vrijednosti arapskog hurufata (alfabeta) kojim se odreduju datumi.
ebed, beskonačnost u budućnosti.
ebru, svojstva jednosti Božjeg bića.
ebul-vakt, čovjek koji vlada situacijom (v. ibnul-vakt).
edeb, odgoj, kultura. Poznavanje određenih ponašanja pomoću kojih se čuva od raznih grešaka.
ef'āl, djela, djelovanje. Prema učenju tesavvufa, djela pripadaju Allahu dž.š. Sve što se vidi i ne vidi, što čine ljudi, životinje, biljke, sva zbivanja u kosmosu su rezultat Božjeg djelovanja. Doživljaj ove istine je u sferi prvog stepena tarikatskog uzdizanja.
eflāk (jed. felek), nebeske sfere.
efrād, posebni ljudi, individue. Hudāmi stepena duše sklone zlu (v. hudām). To su pojedini dobri ljudi na koje nema uticaja ni kutb, nisu u tarikatu i ne pripadaju hijerarhiji evlija. Ovo su darom od Allaha odgojeni ljudi. Među efrade spadaju Hidr i neki kutbovi koji nisu u tarikatu.
ehad, ime bića Božjeg, jedan u odnosu na brojnost, svojstva, imena i nevidljivost. Vani je sve što postoji, dunjaluk i ahiret, svojstva i imena, to je sve po mekamu Jedan (Ehad). sve što ima u Božjem znanju je Hu (Jedan - Ehad).
ehad biz-zāt kull bil-esmā, Jedan po Biću, Sveobuhvatan po imenima
ehadijjet, Jedan, apsolutna jednoća.
ehadijjetul-`ajn, jednoća osnove (materije, bitka), jednoća izvora.
ehadijjetul-džem`, jednoća spajanja, jednoća skupa, jedan od naziva za sedmi stupanj tarikatskog uzdizanja. Ovaj stupanj ima samo gavs ili kutb tog vremena kao istinski odabranik i halifa Muhammeda a.s.
ehadijjetul-kesre, jednoća mnoštva.
ehl-i bejt, familija i potomstvo Poslanika: hazreti Fatima, hazreti Hasan, hazreti Husejn i hazreti Alij a.
ehl-i derd, brižan, dostojan nosilac unutarnjeg duhovnog bola.
ehl-i dil, velikani srca, ljudi srčane čistote.
ehl-i fenā, oni koji su se utopili i nestali u moru Allahove dž.š. jedn (v. fenā fillāh).
ehl-i hakk, pripadnik Istine, čovjek od Istine.
ehl-i hāl, sufija kod kojeg dominira häl duhovno proživljavanje bez spoznaje (äšik).
ehl-i irfān, ljudi savršenstva pirovi i šejhovi, čovjek od spoznaje.
ehl-i kemāl, ljudi dostojni savršenstva.
ehl-i kešf, ljudi otkrovenja.
ehl-i merātib, ljudi duhovne veličine, oni koji su se uzdigli na stupnjeve duhovne veličine.
ehl-i tarīk, pripadnici jednog derviškog reda.
ehl-i vudžūd, ljudi stabilnog i stvarnog postojanja, oni koji su postigli sposobnost da vladaju sobom; četvrti stepen tarikatskog napredovanja.
ehl-i zikr, ljudi koji stalno eine zikr pobožnjaci, u jednom smislu i poznavaoci zikra, šejhovi. (Kur´an, En-Nahl, 43; El-Enbija´, 7))
ehlullāh, Allahovi ljudi, Allahovi dž.š. prijatelji, evlije. Oni koj upoznaju Božja djela, svojstva imena i koji su svoja djela, svojst va i bića utopili u Biće Istinitog u svojstva Istinitog i djela Istinitog, pa otkriju, postane im jasno da su djela, svojstva i Biće od Istinitog. To su evlije.
eimmetul-esmā', najveća imena, grupa od sedam ili dvanaest imena u kojima se nalaze sabrana sva ostala imena, esmāul-husnā, 99 lijepih Allahovih imena. Vodeća imena Božja su: Hajjun, Alīmun, Murīdun, Kādirun, Semī 'un, Besrun, Mutekellimun.
ekmel, savršen, najpotpuniji evlija koji je upotpunio stupnjeve tarikatskog napredovanja i postigao savršenstvo.
ekmelijjet, usavršavanje i upotpunjavanje stupnjeva, nastupa poslije perioda približavanja, (v.
kurbijjet).
ekmelijjet devri, period usavršavaja u napredovanju ka Allahu dž.š.
ekmelu medžellel-hakk, čovjek je najsavršenija pojava Istine, jer je on najčasniji ekstrakt, a svemir okuplja sve istinitosti postojanja i njihove stupnjeve.
el-ahfā, najskrivenije.
el-evlija, v. evlija.
el-hafā, skrivenost.
elif, znak jednosti Božjeg bića.
ei-ma`lūmul-ma`dūm, poznato kojeg nema. Oni su ma`dūm - nepostojeći za nas, ali su Bogu poznati - m`alūm, predmeti i pojmovi koji su poznati Svemogućem Bogu, ali se još nisu pojavili kao fenomeni.
emānet-i ilāhijja, šest osobina, koje su zaduženje od Allaha dž.š.: 1. ihlās - iskrenost u srcu; 2 imān - vjerovanje; 3. ihsān - dobročinstvo, 4. irfān - spoznaja; 5. itkan – ubjeđenje; i 6. mehabbet - ljubav prema Allahu dž.š. Ovih šest osobina su ono što treba da posjeduje jedno srce.
emer, zapovjed da se stvar pojavi.
eminullāh, pouzdan, vjeran, siguran, čovjek od povjerenja.
emmāre, duša sklona zlu, prvi stepen od sedam stepena - duše.
emr-i kun!, allahova zapovijed `Budi!"
enāne, egotizam, egocentrizam.
ene `inde zanni abdī bī, ja sam kod Moga roba kako Me zamišlja.
enfus, (jed. nefs), duše.
enfus-i āfāk, unutarnje i vanjske spoznaje, unutarnjost čovjeka i svjetovi oko njega.
enfus-i seb`a, sedam stanja duše, sedam duša.
erbāb-i tefrīk, oni koji razjedinjuju, vještaci za rasipanje društva.
erbābul-akvāl, ljudi koji teoretski poznaju islam.
erenler, oni koji su stigli blizini el Hakka.
ervāh, grupacija duša u ezelu (v. ezel).
esāfil-i nās, najniži ljudi, oni koji se spuštaju ispod životinjskog nivoa i koriste vjeru za ovosvjetska dobra.
esbāb-i muhassale, uzroci uspjeha: pokajanje, ispravnost uputa i pouzdanje u Boga.
esfār-i selāse, tri putanje koje čovjek prelazi da bi saznao i shvatio sebe od početka do kraja, da bi upoznao sebe i Boga Stvoritelja, te da bi saznao odakle dolazi, dokle je stigao igdje treba da ide.
esmā-i hakikijje, imena Istine.
esmā-i halkijje, imena stvorenog. esmä-i ilähijje, božanska imena.
esrar, (jed. sirr), tajne, tajne stvari, nešto držati u tajnosti.
es-sifātur-rebānijje, božanska svojstva.
ev-ednā, ili još bliže – označava ehadijjet, sedmi stupanj tarikatskog napredovanja. Ovaj dio ajeta ukazuje na najviši mogući stupanj blizine Allahu dž.š., a sami ajet se odnosi na miradž Muhameda a.s.
evlād-i resūl, Poslanikovi potomci, mogu biti unuci od Fatime i Alije, zatim muslimani koji su istinski, na snu ili u polujavi vidjeli ili susreli Muhameda a.s., kutbovi i gavsovi - duhovni nasljednici Muhameda a.s.
evlija, (jed. velijj), Allahov dž.š. prijatelj, ljudi počašćeni nadahnućem, oni koji su odabrani između običnih ljudi-vjernika po svojoj duhovnoj snazi; dobri čovjek, bogougodnik čije eventualno vidljivo čudo nema veze sa nekakvim čarolijama, hipnozom ili sugestijom, već je stvarni čin kao dar od Allaha dž.š., a zove se keramet. (v. ehlullāh).
evlijāullāh, prijatelj Allaha dž.š., treći stepen duhovnog uzdizanja u tarikatu, nefs-i mulhimma, posljednji stupanj na prelazu izmeđ u stupnja tame i stupnja svjetla.
evtād, desni i lijevi bajraktar, desni bajraktar je zadužen za hukmove na Zemlji. Ova dva bajraktara zajedno sa Kutbul-gavsom sačinjavaju trio koji se naziva ućler.
evvelu mā halekallāh, prvo što je Bog stvorio.
ezel, prošlo, iskonsko, vrijeme koje nema početka, prapočetak.
ezelī, nešto čemu nije prethodilo nepostojanje.

F

fahr-i ālem, ponos svijeta Mustafa, Muhamed a.s.
fahr-i džihān, ponos svemira, Muhamed a.s.
fāil-i hakīki, pravi, istinski izvršilac, Allah dž.š.
fakir, fini, blagi čovjek, latif, ugodnik, čija ljepota zadire u svaku poru kao kakav prijatan miris koji svugdje zađe. Muhamed a.s. je bio najbolji fakir.
fakirluk, jedan od najvećih stupnjeva u evlijaluku. Svaki evlija nije fakir.
fakr, ne biti potreban nikome osim Allahu.
fasl, satovi (vrijeme) odvajanja.
fejz-i akdes, darovanje od Boga u prapočetku.
fejz-i mukaddes, darovanje od Boga u dotičnom slučaju.
fenā, duhovno nestajanje, iščeznuče i utapanje u Božja svojstva, suprotno od bekä.
fenā fī ef'āl, utapanje djelovanja u Božije djelovanje.
fenā fillāh, nestati u Božjoj jednosti. čovjek koji se oslobodio sebe i svoga ja, te se utopio u moru Allahove dž.š. jednosti. Prva tri stupnja su stupnjevi utapanja u more Allahove jednosti.
fenā fī sifāt, utrnuće svojstava derviša u Božja svojstva.
fenā fī šejh, stapanje vlastitog djelovanja, svojstava, bića sa djelovanjem, svojstvima, bićem šejha. Utapanje u šejhu. Tu spada i oponašanje šejha (taklid) a sve to dovodi do poprimanja osobina, načina života, terbijeta (odgoja) i čistoće šejha. Ovo je nužno za napredovanje u tarikatu a ostvaruje se u vezi sa šejhom (v. rabita).
fenā fī Zāt, izgubiti sebe, nestati, utonuti u Biće.
fenā ruhānī, duhovno nestajanje' gdje derviš sebe ne vidi.
fenā mekāmī, naziv za prva tri stupnja, stupnjevi utonuća: Tevhid-i efāl, tevhid-i Zāt. Ovi stupnjevi se spajaju sa bekā stupnjevima u četvrtom stupnju (džem`).
ferjād, zikr i koristan govor, ali i jauk (zbog bola odvojenosti od Allaha).
ferk, odvajanje stvorenog i Stvoritelja, svjesno stanje robovanja.
ferk ba`del-džem`, odvojenost poslije džem`a; v. seyr anillāh, bekā billāh.
ferk kablel-džem`, odvojenost prije džem'a, v. seyr anillāh, bekā billāh.
ferkul-evvel, prva odvojenost, prvo odvajanje (stvorenog od Stvoritelja).
Fetedellā, "Pa nadnio" (en-Nedžm, 8.). Ovaj dio ajeta se odnosi na četvrti stupanj (džem` ili nefsul-mutmeinne). Ovi ajeti su objaviljeni povodom mi`radža Allahova Poslanika s.a.v.s., a u tesavvufu oni asociraju na duhovni mi`radž svakog derviša.
Fetre, osnova u prirodi, period.
fevāid, postizanje tajne o sebi.
figan, ispoljiti svoje unutarnje stanje.
firār, bježanje (Bogu).
fudžūr, ono što je grijeh.
fujūdāt-i Muhammedijje, darivanje radi Muhammeda.
futūh, otkrovenja u vidljivom svijetu.
futuhāt, osvojenja, otkrovenja, duhovna otkrića, inspiracije.

G

gāfil, neznalica, nemaran, koji duhovno nije probuden ni oživljen.
gaflet, 1. slijedenje nefsa, trošiti vrijeme uzalud, 2. nepažnja, nehajnost, neopreznost, duhovni nemar i zaborav, stanje kada je čovjek okupiran drugim osim Allaha dž.š. "Gaflet je spavanje srca pa ne vrijedi kretanje jezika ako srce spava, a ne smeta mirovanje jezika ako je srce budno". (Selim Sami Jašar, Tefsir sūre Ja sin - u rukopisu).
gajb, nevidljivi svijet, sve što je nevidljivo našim čulnim očima. Tajanstveno, nespoznajno, odsutno, sve što je skriveno, znano samo Allahu i onima koje je On za to znanje odredio,
gajbet, odsutnost srca od ljudskih stanja i stvari što se dogadaju oko njega, zbog zauzetosti onim što se na srcu pojavljuje.
gajb-i evvel, prva skrivenost.
gajb-i huvijjet, skrivenost identiteta Bića.
gajb-i mutlak, opća nevidljivost svijeta, apsolutna skrivenost.
Gajbul-gujūb, skrivenost skrivenosti, tajna nad tajnama.
gajret, nastojanje da se nešto postigne, trud.
gahmār, svojstva raspoloženja (sifāt-i bastijje).
gam kāde, stanje pokrivenosti.
gavs, Kutb-i - aktāb, stožer evlija. U svakom vremenu postoji jedan evlija Kutb, stvarni halifa svog vremena. Duhovni prvak (Imam) u dotičnom vremenu, v. kutb.
gerdāb, mlin, mjesto osvjedočenja.
Gevher, viša značenja, dragulj.
gevher-i suhān, božanski darovi.
gībet, loše govoriti o nekome u njegovoj odsutnosti, iznositi tuđe mahane, ogovarati nekoga.
gōl, podređenost Božjem određenju, stepen ubudijjeta.
gonul, osjećajni centar čovjeka, duhovna strana srca.
gul, život, ruža, kod nas đul.
gulzār, čistina, prostranost, otkriće i nutarnje raspoloženje.
gumān ebru, pokazivanje teškoće koju uzrokuje skraćenost.
guldesta, božanski dahovi.
gul karanđoloz, samozvani šejh.
gurāb, oblik čovjeka, univerzalno tijelo.
gūj, podređenost Božjoj presudi.

H

hāb, nemarnost i malo ibadeta.
habīb, miljenik, vrlo voljeni. Najviši stupanj zaljubljenosti u Allaha dž.š. Niži stupnjevi su muhibb i sālik (onaj koji voli, onaj koji putuje).
hadret-i hamse, pet prisutnosti: 1. lā te'ajjun - neodređenost, 2. te'ajjun-i evvel - prva određenost, 3. te'ajjun-i sāni - druga određenost, 4. ālem-i gajb - svijet skrivenosti, predodžbena slika, 5. ālem-i šehäādet - svijet osvjedočenja, fizička slika. Hadret-i hamse su uključeni u meratib-i kullijje.
hadretul-amāi, prisutnost skrivene jedinstvenosti.
hadretul-džem', veličanstvo skupa, peti stupanj tarikatskog napredovanja, (nefs-i rādijje).
(el) hadretul-ehadijje ve džemālus-samedijje, veličanstvo jedno će ljepota samedijjeta, povezanosti u obraćanju.
hadretul-ervāh, gospodstvo duša.
hadretul-ilm, časno znanje (Allahovo).
hadretul-ummehätul-esmäi, veličanstvo matičnih imena.
hadždž, stupanje, hod u tarikatu.
hādžis, prva predstava.
hadždž tarīkata, hrana i prijevoz tarikatskog hadža su želja za čovjekom koji vodi u tarikatu i primanje zakletve i upute, stalno spominjanje (zikr) Allaha unoseći se u značenje dok se ne postigne živost srca, a onda bude zauzet zikr-i bātinom (unutarnjim zikrom), dok se ne očisti imenima Allahovih svojstava, da mu se pokaže Ka'ba tajne sa svjetlima Dželāla i Džemāla.
hafijj, nutrina ili bātin, skriveno (sirru-sirr).
hajāl, maštanje, ogledalo svjetlosti ljepote.
hajāt, život.
hajret, zapanjenost.
hajsu kānellāhu ve lem jekun meahū šej'un, kada je postojao Allah i ništa drugo.
hāk, zemlja, prah, naše tijelo.
hakāik-i ilahijje, Božanske istine.
hakāik-i mumkināt, istine mogućeg.
hakīkat, stvarnost, bitnost, bit, srž, istinitost; konačište derviša tarikatskog napredovanja kada se on nalazi u Istini i nastupa sa Istinom.
hakīkat-i nūrijje, značenje imena El-Džami` (koji sakuplja - prijevod h. Mehmed Handžić)
hakīkatul-hakāik, stupanj ehadijjeta, stupanj gdje se sastavljaju, sabiru istine, Biće.
hakīkātul-Muhammedijje, Muhammedova istina, stupanj iz prvog oličenja, stvar prije imena.
hakikatul-vudžddijje, (Istina postojanja), jedna je u svom sastavu i biću, a brojna je u svojstvime i imenima. Ne mogu se nabrojati odnosi, veze i pripadnosti. Oni su vječni, oduvijek i zauvijek, ne mijenjaju se oblici postojanja i: kojima se pojavljuju.
hakik-i abd, stvarni rob.
hākim-i enfus-i āfākijje, sudija života u čovjeku i svemu što je izvan njega, nutrina čovjeka i svemira.
Hakk (el-Hakk), Vrhovna Istina Istinito, istinita stvar ili osoba pravda, istina. Jedno od Allahovih dž.š. imena i svojstava, vezano za četvrti stupanj tarikatskol napredovanja. Ono što je robtu naređeno od Boga dž.š. To je prisutno osvjedočenje.
Hakk erenler, istinske Allahove dž.š halife.
Hakk i halk, Istiniti i stvoreno, od nos Istinitog prema stvorenon kao odnos sunca i dana.
Hakk-i munekkeh i Hakk-i mušebbeh, Istiniti koji je čist (od ikakve sličnosti), manifestuje se kroz stvorenja koja slike jedna drugima.
Hakk u halku, u svakom darovanju tj. u svakom stanju manifestira se Istiniti u stvorenom.
hakkul-jekīn, utapanje čovjeka u Istinu i prisutnost u toj Istini znanjem, gledanjem i proživljavanjem; posmatranje Istinitog u znaku ehadijjeta. Sud o gajbu.
hāl, pojava, odnos vezanosti duše i tijela u jednom momentu, stanje, traženje sa stanjem, ono što se pojavi na srcu.
halef, potomak.
hālt, pust, prazan, nenaseljen, bez ikoga.
hāl-i dil, stapanje srca u duhovnom smislu.
halifa, namjesnik, vrhovni poglavar svih muslimana u svijetu. Muhammed a.s. je Allahov dž.š. halifa na zemlji, a namjesnik Muhammedov a.s., u odsustvu duhovno-svjetovnog halife je kutb jednog vremena ili gavs. Halifom postaje i onaj salik koji se osposobi za šejha. U tom slučaju se radi o šejhovom namjesniku (halifi) i namjesništvu na upućivanje i funkcije šejha.
hāl-i fakr, stanje ovisnosti od Allaha, siromašno stanje istinskog derviša.
halk, stvorenje, veže se za Božije ime.
Hālik (Tvorac, Stvoritelj).
halka-i zikr, zajednički zikr koji se obavija u krugu (halki); halki može biti jedna ili više, zavisno od džemata.
halvet, osamljivanje, odvojenost, susreti skrivenosti stvorenja sa Hakkom. Kod nekih redova traje četrdeset dana. Po tome je red Halvetije dobio ime.
halvet-i muharremijje, povlačenje u mjesecu muharremu.
halvet-i mūridīn, povlačenje murida.
halvet-i tehzīb, povlačenje koje pred hilafet naredi muršid.
hamd, zahvaljivanje, Allahu.
hāmir, ono što je u čovjeku duhovno, pomoću njega se postiže stupanj fenā fillah (nestajanje u Božanstvu). To se ostvaruje Jednošću Božjeg bića, odstranjivanjem svih vezanosti svoje ličnosti i osjećanjem sebe u Božjoj prisutnosti.
harābāt, v. ālem-i nāsūt.
harfovi, slova, dijele se na: 1. hurūf-i resmijje-pisménà, 2. hurūf-i sūrijje-slike, 3. hurūf-i hakikijje - stvarnosti.
hased, zavidnost, zavist, ne željeti drugom dobro, osjećati u sebi ljutnju zbog dobra što ga drugi ima.
hāssul-hass, elita elite, grupa Ijudi koja osjeti kemal, osjet visine savršenstva.
hašrun-nešr, trenutak proživljavanja.
hātir, vijesti ili govor koji se pojavi u srcu ili umu.
hātirāt, ono što prede preko srca od propisa tarikata.
hātirul-`akl, misli razbora.
hātirul-jekin, misli sigurnog znanja.
hātirul-melek, misli meleka.
hātirun-nefs, misli duše.
hātirur-ruh, misli duha.
hātiruš-šejtān, misli šejtana.
hatt-i istivā, stvarnost čovjeka ili jednakosti (ravnine), ravna crta.
hatt-i sebz, v. ālemi berzah.
hatt-i sijāh, (crna pruga), nevidljivi svijet.
hauf, bojazan pred nečim što ne volimo i ne želimo ili strah da nam nešto ne ode iz ruke.
havādisul-mumkine, moguće pojave.
havāss, odabrani Ijudi, elita među ljudima, koji poznaju tarikat do u detalje, u teoriji kao i u praksi. Elita ljudi koja se služi vedždom.
havās-i hamse, pet osjetila: vid, sluh, miris, okus i opip.
havātir, značenje koje se pojavi u potrebi i želji, što se pojavi u srcu, prisjećanje.
havātir-i erbe'a, četiri osjeta, prisjećanja.
havātir-i kalb-i sitte, misli srca šest, v. hātir.
hazna, riznica, blago.
hazret-i ilm, veličanstvo Božjeg znanja u kome nikad nema promjene.
hazret-i rubtibi, položaj imena i svojstava po značenju.
hazret-i zul-Dželāl, veličanstvo Veličine.
hāzur-i makstid, stvari koje su prisutne.
hejbet, posljedica, trag viđenja Allaha srcem, to je stupanj evlija.
hejlele, za vrijeme zikra izgovaranje rečenice "Lā ilāhe illellāh"
hejūla, skrivena pramaterija iz koje su nastale slike odsvakle, suština pojedine stvari. Bitak za sve što postoji.
hevā, želja duše prema nečemu, strast.
hevā-i nefs, strastvena želja, požuda raskoš, osoba naklonjena tjelesnim užicima.
hidr, vječno živi, onaj koji je zadobio vječiti život, pejgamber ili evlija; evlija koji se napio vode života, kao Musaov a.s. ilm - ledunski upućivač, rob (abd) zvani Hidr (po nekima to je bio Ilyas a.s.)
Hidr i Mūsā, aluzija na dogadaj iznijet u Kur'anu: i sufijsko tumačenje pojmova: lađa - urednost, bogobojaznost; dječak- pohlepa za čašću, zid - umišljenost.
hifzut-tarīk, čuvanje tarikata.
hidžāb, zastor, zapreka da se pojavi istina u srcu, veo pred Allahovim licem.
hidžābul-izzeti, zapanjenost i zbunjenost pred zastorom Boje moći.
hikmet, suština stvari i njihove odlike, mudrost, znati i prema tom znanju postupati i ponašati se.
hill-i asli, osnovna dozvola, temeljna dozvola.
himmet, usmjeravanje srca prema el-Hakku radi postizanja veza s Njim, energičnost u svijetu duša, zauzimanje za uspjeh u duhovnosti.
hitāb, govor upućen prisutnom.
hodā perverler, ljudi koje Bog direktno odgaja i vodi (Božji odgojenici).
hodāvendigār, ljudi iz elite velikana koji čuju govor prirode.
hōn (krv), prljavština grijeha.
hrka, podobnost i selamet, odjeća znanja.
Hū (On), zamjenica trećeg lica jednine muškog roda, Allah, On. To je Uzvišeno Biće koje naš um ne može obuhvatiti, ni oko vidjeti. To je pojam Boga prije svakog imena i atributa. To je samo On Allah, a svi opisi dolaze u Njegovim imenima. Jedno od velikih Božjih imena (Ism-i a'zam). Gajb-i mutlak ukazuje na tevhid-i zāt, to je skrivena tajna koja se ne može nikako predočiti, ali sve postojeće pojavilo se od Njega (Hū). Primjer: od sjemenke postaje drvo, da nije sjemenke ne bi se pojavilo drvo. U svaki list stabla ude sjemenka, ali se to ne vidi. Stablo raste i napreduje iz te tajne. Kasnije, u plodu se pojave zrna, a to je ta tajna. Zrno je bilo jedno, pojavilo ih se stotine. Hū ukazuje i znači ehadijjetul-'ajn, jednost osnove (materije, bitka), Čisto Biće
(Zāt-i Baht). To je stepen koji se ne osvrće ni na kakvo mnoštvo.
hudām (jed. hādim), ljudi pomagači koji uslužuju ili služe, pratilac, džin.
hudūr, prisutnost srca sa oznakama uvjerenosti; zadovoljstvo, veselje u srcu i stupanj jedinstva koje se osjeti u srcu kao posljedica; prisutnost uz el-Hakka bez halka.
hudždžetul-Hakk alel-halk, insān-i kāmil, dokaz Božji, dokaz Božjeg postojanja stvorenjima.
hudžūm, snaga koja se pojavi u srcu bez pripreme.
(el) Hulefā, namjesnici, hālife.
hūm, (ašikovo srce) srce zaljubljenog u Allaha.
hurdegīr, ašikov govor.
hurmet, poštovanje, uvažavanje, obzir.
hurrijjet, izlazak iz okova ropstva i prekid svih veza; osloboditi se svega drugog osim Boga.
hurrijjet-i āmme, izlazak iz veza strasti, opće oslobođenje.
hurrijjet-i ehass-i hāss, oslobodenje od spoljnih obaveza i osposobljavanje za prijem pojave nura, naročita oslobođenja.
hurrijjet-i hassa, oslobođenje od robovanja željama.
hurūdžul-ārif, arifov izlazak iz iskušenja.
hurūf, istine, fakti na ploči zbivanja.
hurūf-i ālijāt, stvarni, predmeti u gajb-ul-gajbu, visoka slova.
husn, priključivanje Allahu, ljepota kao jedna od njegovih osobina.
husnī, što odgovara, kako odgovara.
husn-i džemal, ljepota lica, ljepota uopće.
husn-i edā, ljepota izvršenja (vanjskih dužnosti).
husn-i zann, lijepo mišljenje, povoljno mišljenje, povoljan sud o nekome, suprotno: sü-i zann.
hušjāri, mekām sahv - stupanj nestanka derviša.
huvel-Džāmiu, On je onaj koji okuplja. Lukovi Druge određenosti Teajjun-i sāni. Pravac nužnog i pravac mogućeg stoje međusobno kao uzrok i posljedica i ne mogu se ni posmatrati jedan bez drugog, i njih okuplja značenje imena "Koji okuplja" - Džāmi`.
huvijjet, Istina u svijetu gajba.
huvijjet-i ilāhijje, Božja jednost (samo On)
huvijjetul-ehadijje, jednost jednosti.
Huvijjet, ulūhijjet i Rubūbijjet, znači: On, Allah, Gospodar (Samed). Boje osobine - tajnovita istinitost, božanstvenost i osobina Gospodara.

I

ibādet, molitva radi sebe, da bi se odužili. Veći stupnjevi su ubūdijjet i ubūdet.
Ibn Tejmije, veliki oponent Ibn Arebija za Ibn Arebija je rekao: "On je najbliži Islamu od svih zagovornika vahdetul-vudžūda i najbolje od svih njih govori na mnogo mjesta, jer on zna razliku između pojavnog i nepojavnog, vidljivog i nevidljivog, i on zagovara put sa mnogo propisa iz ahlāka i ibādeta koje naređuje šeriat.
ibnul-vakt, dijete svog vremena, sušti rob.
idžābe, odgovor na dovu, uslovljen je voljom iz praiskona (ezel).
idžāzet, izun (dozvola), ovlaštenje.
idžāzetnāma, službena tarikatska isprava trajne vrijednosti, dozvola za primanje u tarikat i nadziranje i sprovođenje cjelokupnog tarikatskog odgoja.
idžmālen, ukratko, sažeto, obratiti pažnju na suštinu.
īhā (vahj), ubacivanje značenja u srce (dušu) brzo i skriveno.
ihlās, iskrenost u svojim djelima, ne tražiti drugog svjedoka osim Boga.
ihsān, uljepšavanje, postupak koji treba znanju.
ihtijār, starac, stanje derviša u kojem on vlada sobom, zrelost, odabiranje Boga dž.š. nad odabiranjem sebe.
ihtimāl, mogućnost povezivanja sa više slučajeva, pojava u srcu, osjet, doživljaj kao posljedica pravednih postupaka, mekam-i džem'.
`iīmā, ukazivanje, aluzija bez govora.
ikān, viši stupanj spoznaje od irfäna, detaljniji i sa uvjerenjem.
iki nimet, dva nimeta, stalni zikr u srcu i dizanje perde, otkrivanje tajni.
iktibās, pojava svjetla, svetosti na mjestu ljupkosti - blizine.
ilhām, nadahnuće, unutrašnja inspiracija koju daje Allah dž.š., procjenjivanje što treba a što ne treba činiti, šta je dobro, a šta ne. Ugodan govor koji dolazi od strane el-Hakka (na uho duše). Ilhäm se postiže u trećem stupnju tarikatskog napredovanja (nefs-i mulhime).
ilm, nauka, znanje, znanost.
ilm-i meallh, spoznaja, stupnjevanje u spoznavanju Stvoritelja.
ilm-i akl, znanje razuma.
ilm-i billāh, spoznaja o postojanju Boga.
ilm-i hakīkat, nauka o suštini i biti stvari, nauka stvarne istine.
ilm-i ildhi, božanska spoznaja, božansko znanje.
ilm-i ledun, Boje znanje, tajanstveno el-Hakkovo znanje koje samo njemu pripada. Tim tajanstvenim znanjem Allah dž.š.. je neposredno obdario poslanike i evlije.
ilm-i mahv, nauka o poznavanju čovjekove duše, nauka o brisanju čovjekove duše.
ilm-i ma'rifet, visoka nauka o umijeću, nauka o vještinama, nauka spoznaje.
ilm minallāh, znanje koje se dobija od Boga.
ilm-i sirr-i hurufāt, poznavanje tajne harfova u Kur'anu a.š.
ilm-i šeriat, nauka islamskog zakona, odnosi se na sve dijelove života, rada, ibadeta i odnosa muslimana pojedinca i cjelokupne muslimanske zajednice (Umma).
ilm-i tahkīk, istinsko poznavanje pojave, osjećanje sklonosti i žudnja za Uzvišenim, kada se stvarnost otkriva bez ikakvog patvorenja.
ilm-i zāhir, nauka o vidljivom, pojavnom, nauka o vidljivim stvarima.
ilmul-bātin, nauka o značenju skrivenog teksta, nauka o skrivenim tajnama, nauka o srcu i duši, nauka s kojom se spoznaju Božije tajne.
ilmul-esrār, znanje tajni, nauka o tajnama.
ilmul hāl, nauka o stanju, poznavanje stanja.
ilmul-irfān, znanje Istine, znanje i spoznaja Allaha dž.š., poznavanje (istinske) spoznaje!
ilmul-jekīn, uvjerenje na osnovu predaje.
ilmu tābiun bil-ma`lūm, znanje koje slijedi iz poznatog.
imāmān, dva imama, dvije osobe; jedna od njih na desnoj strani kutba - ona bdije nad duhovnim, nevidljivim svijetom, a druga na lijevoj strani kutba i ona bdije nad vidljivim svijetom. Imam koji bdije nad svijetom materije (mulk), je veći od imama koji bdije nad nevidljivim svijetom (melekūt).
imān, islamsko vjerovanje. Tri su vrste: taklidi (oponašanje), istidlālī (dokazivanje) i tahkīkī (istinski imān)
imena Božja u mekāmima, to su: Lā ilāhe illallāh - "Nema stvoritelja osim Allaha" (tevhid-i ef'āl); Allah - ime Allah okuplja sva imena (tevhid-i sifat); Hū - gajb-i mutlak (tevhid-i Zāt); Hakk - Hakk vidljivi i Hakk nevidljivi (mekĀām-i džem`); Hajj - Hakk nevidljiv i halk vidljiv (hadretul - džem`); Kajjūm - postojanje svake stvari kroz postojanje Allaha dž.š. (džem` ul-džem`); Kahhār (ehadijjetul-džem`), jedinost.
lmtihān, ispitivanje srca prijatelja (evlija) sa raznim iskušenjima od Allaha dž.š.
lnāba, program učenja koji se dobije od šejha prilikom pristupa tarikatu.
ināber, ljudi koji su zamijenili svoje ranije stanje jednim novim stanjem.
inājet, pomoć i ljubav od Boga, ljubav koja se postiže kao nagrada za izvršavanje Božjih naredbi.
lnferede Muhammed, Muhammed je jedini kroz koga se manifestira Boje ime el-Džāmi` koje okuplja sva imena.
Inne ilā Rabbiker-rudž`ā, povratak Bogu ("uistinu je povratak tvome Gospodaru").
insān, stablo moći. Čovjek je u svijetu slika postao, a u svijetu znanja je oduvijek. Čovjek je stvoren u svijetu vidljivog, a u svijetu znanja je oduvijek postojao.
lnsān-i hajvān, (čovjek kao životinja), neznalica koji nije ni korak kročio u spoznaji Allaha dž.š.
insān-i kāmil (potpuni čovjek) najcjelovitiji uzorak okupljanja i pravednog rasporedivanja između pojava manifestiranja raznih imena, atributa i djelatnosti Božjeg bića i pojava manifestiranja Božjeg Bića. Čovjek je savršen uzorak za te manifestacije. On je ogledalo na kome se pokazuje mehanizam robovanja i gospodarenja. Posljednji insāni kāmil zvaće se Mahmud.
insāān-i nākis (manjkav čovjek), vidi jednost svojstva i jednost djela (tevhid-i sifat i tevhid-i ef´āl) ali nije dostigao jednost Bića (tevhid-i Zāt).
insijjet, najprijatnije drugovanje sa zikrom i učenje Kur'ana.
intibāh, upozorenje, dizanje aljkavosti, nemarnosti sa srca.
intisāb, pristupanje jednom tarikatu, (učlanjenje, pripadnost).
inziādž, pokreti srca u stanju ljubavne zanesenosti, djelovanje vaza i zikra na mu'minovo srce, pokret srca pod uticajem slušanja uputa i vaza.
irāda, žar od vatre ljubavi u muridovom srcu koja ga usmjerava prema istinitosti.
irāde, volja, u tarikatskom napredovanju se postepeno gubi svoja volja i želja te se stapaju u volju Allahovu.
irādet, činiti sve svojom voljom, Allahovo dž.š. svojstvo.
irfān, viši stupanj spoznaje, istinsko znanje.
iršād, upućenost u derviški red, buđenje čovjeka iz uspavanosti i nemara, osposobljenost derviša za vodiča drugim ašicima, proces vođenja i odgajanja murida od strane šejha, muršida.
isbāt, očitovanje postojanja Istinitog. Kad čovjekova svojstva nestanu pojavi se vječno postojanje Boga. Suprotno od nefī - nijekanje svojstva čovjek.
isbeajn-i Nūr-i Hakk, dva vida božanskog svjetla, dva Božja svojstva (sifata): Džemāl-ljepota i Dželāl-veličina. Božja svojstva kahra (nadmoći) i lutfa (dobrote).
ism-i 'azam, Božije veliko ime koje okuplja sva druga imena. Kaže se da je to ime Allah jer je to ime Bića koje ima sva Božja svojstva, najviše ime.
ism-i dželāl, vlastito Božije ime Allah koje okuplja sva imena i svojstva Božja.
ism-i ummehāt, majka imena ili esmāul-husnā.
istidād, darovna sposobnost, pripravnost.
istidrādž, natprirodno, sposobnost čovjeka koji nije dobar, kao sihr i vračanje.
istifāh, izbor čovjekova srca, s tim da je čisto pa da može usvojiti saznanja.
istignā, pri spoznavanju Svemoćnog osjećanje veličine koja je skrivena.
istigrāk, utapanje, nestajanje, ulaženje u more Allahove jednosti.
istilāh, naziv.
istilām, opterećenost tegobama u cilju ispita za sticanje dobrota Božjih. Istinska kibla, prisutna kod namaza srca, veličanstvo Jednosti i ljepota samedijjeta (el-hadretul-ehadijje ve džemālus-samedijje).
išāret, ukazivanje na nešto ali ne izravno, već putem simbola.
ištijāk, unutarnja privlačnost muhibba koja vodi prema voljenom da se sastanu (posjete, i osjete slast u tome).
ittihād, osvjedočenje postojanja Istinitog i Jednog Boga jer sve stvari postoje pomoću Njega. Zadnja četiri stupnja tarikata.
ittisāl, čin sjedinjenja.
izunnāme, dobiti ruhsat (dozvolu) za neko učenje. Pismena dozvola za neko učenje ili neki čin.

J

jakūtetul-bejdā, el-imān, bijeli dragulj.
jekīn, može biti uvjerenje preko znanja i uvjerenja preko gledanja i posmatranja.
jek renk, (jednobojnost), istovjetnost boje (ćullaha u tekijama).
jek renk ve jek dil, jednobojnost i jedno srce.
jekzet, shvatanje Allahovog upozorenja (budnost).
jevmul-āšir, deseti dan u mjesecu.

K

kabd, stezanje (srca), čini par s bast (širenje), stanje strahovanja u srcu, tegoba, nelagodnost izazvana bez svjesne volje, ne nastaje i ne prestaje kad hoćemo.
kabīh, ono što je protivno naredbi, ružno.
kāb-i kavsejn, blizina dva luka (blizu kao dvije očne trepavice), riječi iz sure En-Nedžm, govore o Mi`radžu, a upućuju na šesti stupanj tarikatskog napredovanja (džem`ul-džem`).
kabilijjet, sposobnost nošenja obaveza (tarikata), jedan od uvjeta za primanje u tarikat (drugi je istidād-podobnost).
kadā, presuda, predodredenje iz Božijeg znanja.
kader, izvršenje odredenja-kadāa, kako to zahtijeva bit njegove prirode.
kadīm, bespočetnost (vezuje se za Allaha dž.š.).
kāfir, čovjek koji ne priznaje Boga, ne vjeruje, nezahvalnik, nemaran prema Bogu.
kahr, podredenost moći Božjoj.
kalb, srce i u njemu svjetiljka i svjetlo. Ogledalo gdje se pojavljuje ljepota Božja, srce je Božja kuća.
kalem, nauka o detaljima.
kalem-i E`ala, Najviše pero, pero sudbine.
kāmet, podobnost za viši nivo robovanja Bogu.
kāmil, savršen, potpun, zreo, potpun voda, šejh, potpun čovjek. U tarikatu usavršen evlija koji može biti: insān-i kĀmil koji se usavršio do petog stepena tarikatskog napredovanja (savršeni vođa), koji se usavršio do šestog stepena tarikatskog napredovanja, postao šejh.
karāra, nestanak kolebanja, čvrsta odluka.
kavlul-hukemā, ono što su rekli mudraci.
kavs-i imkän, luk mogućnosti. Drugi pravac Druge odredenostiTeajjun-i sāni. Sve moguće što doživljava bitak, neposredno ili posredno pripada Luku (pravcu) mogućnosti.
kavs-i vudžūb, pravac nužnosti. Prvi pravac (luk, kavs) Druge određenosti-Teajjun-i sāni. Sve što nužno slijedi iz značenja svakog imena za Boje Biće kao Njegova Istina pripada luku nužnosti.
kebddijj, muhibbovo oponašanje (šejha) murida.
kelime-i šisijje, (Šitova osobina), darovi i pokloni od Boga mogu biti od Bića i od imena. Boje dž.š. Biće teče (manifestuje se, pokazuje se) u bićima svega postojećcg, a svojstva u prvim slikaina odredenim u svojstvima
vanjskih pojava svijeta. Sve postojeće ima utvrdeni bitak u Ezelu (prapočetku), a pojavljuje se u vanjskom svijetu prema potrebi koja to iziskuje.
kelime-i tevhid, riječ jednosti (Božije), izražavanje Allahove jednosti.
kelimetul-Muhammedijje (Muhammedova riječ), Muhammedov mir, Muhammedova istina (Hakikatul-Muhammedijje).
kemāl, čistota svojstva i djela, savršenstvo.
kemālt, potpuna zanesenost u Istinitog.
kemālijjet, potpuna zrelost, savršenstvo, potpuno duhovno savršenstvo.
kenār, naći, susresti Božju tajnu.
kenz-i mahfi, skrivena riznica.
kerāmet, počast koju dobiju neki Božji prijatelji (evlije), kao dokaz ljudima u otkrovenju nekog segmenta tajnog svijeta. Npr. poznavanje tajnih misli i tajnovitih stvari (havātir, mugajjebāt), sposobnost prolaženja kroz vodu, kroz vatru i kroz zrak (tajji zemān, tajji mekān). Neke evlije su imale sposobnost da iz mrtvila proživljavaju: Abdul Kādir Gejlāni (mačku), Mula Džami (kokoš), i Bajezid Bistāmi (mrava).
kerrubijān, meleki iz viših sfera.
ke's (čaša), mudra riječ iz koje se ispija piće spoznaje ("vino").
kesret, mnoštvo, suprotno od vahdet (jednost).
kešf, momenti kada Allah nekom otkrije svoje skrivene odredbe i prave istine i slike, otkrovenje tajni iza zastora.
kešf-i ilhāmi, otkrovenje postignuto višim nadahnućem.
kešf-i nazāri, vidna, studiozna otkrovenja.
kešf-i ruhāni, duhovno otkrovenje.
kešf-i šuhdi, osvjedočena otkrovenja srca.
kevn, egzistencija, bivanje, sve što jeste, makrokosmos.
kevn-i džāmi`, bivanje koje sve okuplja, čovjek.
kibur, oholost, gordost, silnost, nadutost.
kimja, zadovoljstvo postojećim i odbacivanje želje za izgubljenim.
kimj-i āvām, zamjena prolaznih stvari vječnim.
kimjā-i havās, čistoća srca od dunjaluka.
Kimjāus-seāde, čistoća duše, "Alkemija sreće", jedno od najpoznatijih Gazalijevih djela.
klisa, životinjski svijet.
kudret (moć), `ilm (znanje), hajāt (iivot), tri svojstva života. U odnosu na stvaranje je naročito važan kudret, u odnosu na znanje važna je pamet, a u odnosu na život važan je Ruh (božanski dio duha u čovjeku).
kullijje, utapanje ljudskih svojstava u Božije postojanje, u skup.
kurb, stanje u srcu kada se osjeća, kao da se gleda, blizina sa Stvoriteljem, unutrašnja bliskost sa Bićm.
kurb-i evvel, v. kurb-i ferāiz, početak bliskosti.
kurb-i ferāiz, obavezno približavanje Allahu dž.š. koje obuhvata tarikatsko napredovanje do četvrtog stepena (džem`).
kurbijjet, približavanje Allahu, postizanje blizine, usavršavanje u tarikatu.
kurb-i nevāfil, približavanje putem nafila Allahu dž.š., to je nastavak usavršavanja u približavanju poslije kurb-i ferāiza. Neobavezno približavanje (nafila) koje nastaje nakon četvrtog stepena tarikatskog napredovanja (džem`).
kurs, mjesto ili stanje zapovjedi ili zabrana, položaj.
kusūd, ispravno kretanje u traženju blizine Boga, ciljanje k Bogu.
kutb, prvak jedne klase evlija, osovina, stožer. Jedna osoba koja postoji u svakom vremenu, najvrednija kod Boga u to vrijeme. Značenje duše za tijelo je kao značenje kutba za svijet.
kutbijjetul-kubrā, stupanj prvog kutba koji se zove kutb-i aktab (kutb nad kutbovima).

L

lāik, dostojan, prikladan, pristojan.
Lā ilāhe illallh, osim Allaha nema niko drugi dostojan da mu se ibadet čini, zikr prvog stepena: Nema Boga osim Allaha.
lā jezāl, neprestano (odnos Boga i stvorenja).
latīfe, skrivene stvari, finese (kalb, rūh, sirr, sirru-sirr, hafijj, ahfā) Znaci u srcu o finesama stanja, tanani, precizni znaci razumijevanja, finoće koje se pojave u razboru.
leb, govor, Božja riječ (usta).
leb-i lāl, skriveno darovaje i duhovne slasti.
leb-i šeker, Božja Objava, šećer usne.
leb-i širin, izravna riječ (ilhäm), slatke usne.
lejletul-kadr, noć u kojoj derviš doživi osjećaj pripadnost Bogu. To je početak prispijeća derviša na visoki stepen.
Lejse ke mislihi šejun, Ništa nije kao On. Nije moguće spoznavanje Boga, osim negiranjem sličnosti svega postojećeg s Njim, neka je uzvišen. Zato je rečen gornji ajet.
lem jezel, oduvijek (odnosi se samo na Boga).
letāif-i kalb, finese srca, tajne srca. Ima ih pet: kalb-srce, ruh-duša, sirr-tajna, sirru sirr-tajna tajne, hafijj-skriveno, ahfā-najskrivenije.
letāif-i nūr ve letāif-i zulum, finoće svjetla i tanahnosti tmine.
letdif-i seb`a, sedam finesa, sedam finih veza tijela i duše (tijelo, kalb, rūh, sirr, sirru sirr, hafijj i ahfa).
levāih, pojava svjetla, istina spoznaje u svijesti. Izrazi koji pokazuju stanja kod početnika tarikata u njihovom uzdizanju. To može biti kao svjetlice koje se vide ili naročiti osjećaji skriveni u srcu.
levām, pojava svjetla (nura) u srcu v. I cväi h.
levh-i hejūlā, ploča podobnosti i sposobnosti, gdje je ubilježeno koliko jedinka može da nosi i podnosi ono što njegov harf (lik) može podnijeti. Ovaj Levh pripada Allem-i šehādetu vidljivom svijetu, dok Levh-i kader, Levhi kazā i Levh-i nufūs pripadaju Nevidljivom svijetu, Alem-i gajbu. Ova ploča ima funkciju organa u tijelu.
Levh-i kader, ploča sudbine. Stvari koje su upisane u prvoj odredbi ovdje su iskazane i opisane detaljnije... Ova ploča ima )oš dva imena: Levh-i mahfūz-Čuvana ploča i Nefs-i nātika - Dašak koji govori. Ploča određenja, određenosti. Ova ploča je kao srce.
levh-i kazā, ploča u kojoj je upisano ono što se treba desiti. Ova ploča se zove i Kazā-i sābika - Prva odredba, Akl-i kull - Apsolutna pamet, Akl-i evvel - Prva pamet, Hakikat-i Muhammedijje - Muhammedska suština, Kalemi Ealā - Najviše pero i Ummul-kitab - Matična knjiga. Svih ovih pet naziva odnosi se na prvu odredbu. Ova ploča je kao duša.
levh-i n'ufūs, spisak ljudskih duša. Ovdje su predstavljene kroz količinu, kakvoću i modalitet. Opisano je u sve tri dimenzije. Ovaj spisak ie kao mozak.
levvame, stanje čovjeka u drugom stepenu, duša koja sebe kori.
lezzet, slast koja se osjeti u prispijeću videnju ljepote.
likā, susreti: smrt, proživljenje i Kijāmet.
li meallāhi vaktun, momenat susreta s Bogom.
lisānul-hakk, jezik Istine, savršen čovjek koji je dosegao stupanj istinitosti, insān-i kāmil.
lubb, suština Božjeg nūra, jezgro pojavnog.
lutf, finoća, dobrota, stupanj ispravnosti.
lutf-i dželīl, uzvišena dobrota, to je ono dobro koje nam Allah dž. š. daje za dobra koja smo mi učinili. '
lutf-i hafijj, skrivena dobrota koju nam Allah dž.š. daje nevidom, poslije našeg lošeg djela umjesto svoj e srdžbe.

LJ

ljekari Istinitog, oni koji poznaju sastav požude, bolest i pokret k djelu.http://www.dzemat-oberhausen.de/pages/teme/tesavvuf/mali-rjecnik-sufijskotarikatskih-izrazai-fejzullah-hadzibajric.phpMali rječnik sufijsko-tarikatskih izraza II dio (Autor: rahmetli Fejzullah Hadžibajrić)

(Objavljeno u: TESAWWUF, ISLAMSKA MISTIKA, zbornik radova prvog simpozija, Zagrebačka džamija 1408/1988. god., Izdavač: Islamska zajednica Zagreb, 1988. god.)M

magribuš-šems, pokrivanje, istinsko osposobljavanje, ili prikrivanje duše tijelom, (zalazak sunca).
māh, mjesec, lice.
mahbtibul-kūlūb, miljenik srca (Allah dž.š.).
mahda, mjesto gdje se krije kutb od pojedinaca koji imaju sastanak.
māhijāt, ono što jest i kako jest.
māhiruj, pojava nura, svjetla Božjeg.
mahrem-i esrār, povjerljivi čuvar tajni, pouzdani nosilac tajanstvenosti.
mahtab, pojava ljepote i ljubavi.
mahv, nestajanje čovjeka spram postojanja Božjeg Bića, izgubiti se, nestajanje običnih čovjekovih svojstava.
mahv-i ruhāni, duhovno brisanje.
mahvul-džem` ve mahvul hakikijj, gubljenje mnoštva u jednoći jednosti. Neovisnost od mnoštva, gubljenje subjektiviteta.
mahvul-ubndijjet ve mahvul-ajnil -abd, gubljenje ovisnosti o Bitku (spajanje).
mahzar, mjesto gdje se nešto pojavljuje, izvorište neke pojave.
majdan, kamenolom, rudnik, preneseno značenje - obilan izvor.
manevijjāt, više spoznaje.
ma'rifet, poznavanje, spoznaja Allaha dž.š.
ma'rifet akli, spoznaja Allaha dž.š. stečena razmišljanjem.
ma'rifet nazarī, spoznaja Allaha dž.š. stečena duhovnim usavršavanjem i vidovitošću.
ma'rifet šuhūdī, spoznaja Allaha dž.š. stečena duhovnim osvjedočenjem.
ma`rifetullāh, čista spoznaja Allaha dis.
mā sivā, sve osim Allaha dž.š.
ma`stim, bezgrešan, nevin, ma'sumi su bili 14 nepravedno ubijenih potomaka ehl-i bejta.
ma`štik, Voljeni, Istiniti Stvoritelj, Allah dž. š.
ma`štikul-ervāh, u kog su duše zaljubljene, Ljubljeni.
Matlebul-esmā, što iziskuje imena, nazive imenovanog.
mā zāgal besaru, Muhammedovo a.s. stanje pred Bogom na Mi`radžu, (kad nije pogled skrenuo).
meānit-tesavvuf, tesavvufsko značenje.
mebādi-i erbea, četiri principa: šeriat, tarikat, hakikat, ma'rifet.
medžāz, preneseno značenje proživljena. Proživjeti uspavanom čovjeku srce; uspavan čovjek je
ravan mrtvacu. Na ovaj način može proživljavati onaj savršeni voda, učitelj koji posjeduje Isaova duha, znanja i spoznaje.
medžmeul-bahrejn, sastav dva mora.
medžzūb, osoba koju je Allah odabrao i koja bez bola, truda i muke, bude dovedena do svih stupnjeva tarikatskog napredovanja, i postaje osposobljena za privlačenje.
medžzūbu murīd, privučenost, snaga koja privlači murida.
mefātihul-gajb, ključevi nepoznatog.
mehabbet, istinska ljubav.
mehabbet-i ilāhijje, sredstvo saznanja, naginjanje duše prema nečemu čime je spoznala, božanska ljubav, ljubav prema Božanstvu.
mehabbetullāh, ljubav prema Allahu dž.š.
mehale, okititi se savršenim svoj stvima.
mehenk, mjerilo kojim se nešto utvrđuje, jezički kamen kojim se utvrđuje.
mekām, stupanj koji postigne murid izvršavajući obaveze kojim je zadužen; stupanj koji postigne derviš i vladanje po tome; stupanj gdje stvari teku potpuno kako treba.
mekāmāt, v. ahvāl, stupnjevi uzdizanja i vraćanja.
mekāmāt-i sūfijjet-i seb'a, sedam sufijskih stupnjeva.
mekāmāt-i tevhid, stupnjevi jedinosti (tevhida), prva tri stupnja.
mekām dāveta, stupanj u kome se od Allaha dž.š. dobiva dozvola da se može pozivati u vjeru putem nadahnuća.
mekām-i bešerijjet, ljudska sklonost, stupanj ljudskosti.
mekām-i džezbe, v. džem`, hadretul-džem`, džem`ul-džem`!
mekām-i ehadijjet, sedmi stupanj, v. seyr anillāh, ehadijjetul-džem`.
mekām-i el-ednā, stepen najveće blizine.
mekāmi i`tinā, mjesto, stepen potpunog oslona.
mekāmi ittihāda, četiri mekäma: džem', hadretul-džem', džem'ul-džem`, ehadijjetul-džem`.
mekāmi melekā, Arš-Isrāfil; Kurs Mikā

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme