Mes’hi mbi çorape të thjeshta

Të gjithë fukahatë dhe muxhtehidët e besueshëm pajtohen që çorapet e hollë që lejojnë ujin të depërtoj nëpër to, nuk qëndrojnë pa i mbajtur, dhe nuk mund të ecet me to në vazhdimësi – nuk është e lejueshme t’u jepet mes’h.

Vazhdo leximin!

E Premte, 21 Nëntor 2014, 22:34Shkruan: Mufti Taki Usmani

AKAIDI I IMAM ES-SENUSIUT - Umm el-Berahin

Përktheu: Fatih Ibrahimi

Vazhdo leximin!

E Hënë, 10 Nëntor 2014, 21:21Shkruan: Imam Ebu Abdullah es-Senusij (830-895H).

TË SHPALLURIT E NJË PERSONI SI KAFIR (JOBESIMTAR) ....

… E vërteta mbi këtë çështje është ajo se Islami ose Imani është një realitet i rrënjosur dhe i definuar, i cili duhet të provohet dhe të vërtetohet në mënyrë që dikush të konsiderohet dhe të shpallet si musliman.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 18 Gusht 2014, 15:52Shkruan: Mufti Muhammed Teki Usmani

Namazi i Teravisë dhe namazi i natës

Namazi i teravisë është sunet i fortë – muekkede- si për meshkujt ashtu edhe për femrat, dhe falet gjatë muajit të ramazanit. Është namaz që bënë pjesë në grupin e namazeve nafile.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 5 Korrik 2014, 17:37Shkruan: Ragmi Destani

E vërteta mbi numrin e rekateve të namazit të Taravisë

Në emër të Allahut, Mëshirusit të përgjithshëm, Mëshirëbërësit.

Vazhdo leximin!

E Premte, 4 Korrik 2014, 14:48Shkruan: Shkroi: Shejh Muhammed H. Abasumer

SAFFAT (RRESHTAT NË NAMAZ) SI PASQYRË E GJENDJES TONË

Çdo individ duhet ta respektojë kodin e mirësjelljes dhe rendin shtëpiak në xhami

Vazhdo leximin!

E Dielë, 29 Qërshor 2014, 17:18

PSE E FALIM NAMAZIN E DREKËS PAS NAMAZIT TË XHUMASË

Kohët e fundit përsëri është aktualizuar çështja e faljes së namazit të drekës pas namazit të xhumasë. Për fat të keq, shumica e teksteve dhe komenteve janë sipërfaqësore dhe tendencioze.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 23 Qërshor 2014, 18:11Shkruan: Edin Dediq;

KAKO SE UTVRĐUJE POČETAK MJESECA RAMAZANA?

Zašto je Allah, dž. š., propisao da se posti lunarni mjesec?

Vazhdo leximin!

E Enjte, 19 Qërshor 2014, 09:52Shkruan: ŠEJH JUSUF EL-KARDAVI

Mekalatu Shejh Jusuf Dixhevi

Mendimi se tevhidi ndahet në “Tevhidu’l-Uluhijje” dhe “Tevhidu’r-Rububijje” është mendim i Ibën Tejmijes. Ky mendim nuk është njohur para tij

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 7 Qërshor 2014, 16:04Shkruan: Jusuf Dixhevi

Falja e namazit Kaza

Sigurisht se të ndikuar nga dijetarët islam si dhe nga terminologjia e jurisprudencës islame, popullata e jonë islame apo më mirë me thënë namazshumica e saj, e kanë të njohur termin “Kaza”, edhe pse ndoshta nuk kanë kapacitet shkencor islam për ta definuar atë mbi parimet e përgjithshme shkencore islame. Me çështjen e kazasë, në gjuhën arabe “el kadau” popullata jonë islame ka nënkuptuar kryerjen e një veprimi jashtë kohës së përcaktuar, respektivisht faljen e namazit që i ka ngelur pa e falur në kohën e përcaktuar për të, ose agjërimin e ndonjë dite të Ramazanit që nuk e kanë agjëruar në kohën e përcaktuar.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 23 Prill 2014, 06:12Shkruan: Shkruan: Prof. Jusuf ZIMERI

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme