Rëndësia e sistemit të mendimit të Imam Maturidiut tek Shqiptarët Musliman

Imam Maturidiu është një ndër dijetarët më të rëndësishëm në botën islame, por megjithatë emri i tij mund të shikohet edhe si një nga profilet i cili gjatë historisë, nëpërmjet shkollës së tij, ka ndikuar në zhvillimin e formimit të njohjes së fesë te shqiptarët. Zhvillimi i metodës së tij nëpërmjet sistemit të teâ

Vazhdo leximin!

E Martë, 8 Prill 2014, 20:48Shkruan: Muin Sulejmani

Niqahu muaj ose vite para martesës është trillim i hoxhallarëve bashkëkohorë

Në shkronjat që do të derdhen nën titullin e lartshënuar do të mundohemi të qartësojmë një aktualitet të pamoralshëm në shoqëri. Mirëpo, i njëjti aktualitet në të vërtetë po maskohet me ligje të së drejtës islame duke i keqpërdorur ato.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 6 Mars 2014, 20:10Shkruan: Bunjamin Limani

A FALEMI ‘SIPAS SUNNETIT’

Cili është kuptimi i insistimit për ndonjë sunnet, nëse ai si pasojë rezulton me kryerjen e haramit. Jemi dëshmitarë se si disa njerëz në xhamitë tona insistojnë për disa sunnete të caktuara si: shprehja me zë e fjalës amin pas el-Fatihas, apo ngritja e duarve deri në pjesën e butë të veshëve pas rukusë, e nga ana tjetër, shumë rrallë i falin sunnetet të cilat i Dërguari i Allahut a.s. me xhelozi i ka falur dhe ruajtur.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Shkurt 2014, 20:34Shkruan: Elvir Duranoviq

Çeshtja e tevesulit

Esselamu alejkum!

Vazhdo leximin!

E Hënë, 13 Janar 2014, 15:42Shkruan: Shkruan: Jusuf ZIMERI

Vetë Pejgamberi s.a.v.s. e ka shënuar mewludin (lindjen) e tij!

Mevludi, dite qe duhet shenuar

Vazhdo leximin!

E Dielë, 12 Janar 2014, 16:08Shkruan: Përgatiti: Fatih Ibrahimi

Metn'ul-Werekat nga Imam el-Haremejn (shqip)

http://fibrahimi.wordpress.com/category/fikh/

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 16 Tetor 2013, 19:50Shkruan: Imam el-Haremejn el-Xhuwejni

Si t'i kuptojmë tekstet e paqarta ?

Prej cilësive të Allahut të Lartësuar është:”El muhalefetu lil havadithi[1]”,dhe argumenti për këtë cilësi,është fjala e Allahut të lartësuar ku thotë:"Asgjë nuk i shembëllen Atij. Ai i dëgjon të gjitha dhe i sheh të gjitha",(Shura-11).

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 12 Tetor 2013, 07:27Shkruan: Nuh Alij Selman el Kudah

Kontributi i Selefit të Devotshëm në Kalam

Veprat e Abu Hanifes në Kelam

Vazhdo leximin!

E Dielë, 8 Shtator 2013, 14:39Shkruan: G. F. Haddad

Diskutim i detajuar rreth vitrit, sipas fikhut Hanefij

Pyetja:

Vazhdo leximin!

E Martë, 27 Gusht 2013, 17:53

Edhe birrat pa alkool janë haram

FEJZULLAH ARIFI
Nga Numan ibën Beshiri, radijallahu anhu, na përcillet të ketë thënë: E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut, sal-lallahu alejhi ue selem, se ka thënë: “Hallalli është i qartë, gjithashtu edhe harami është i qartë, kurse mes tyre ka gjëra të dyshimta, të cilat shumë njerëz nuk i njohin. Prandaj ai që ruhet nga gjërat e dyshimta, ai e ka ruajtur fenë dhe nderin e tij, kurse ai që bie në gjëra të dyshimta me të vërtetë ai ka rënë në haram.
(Kjo i ngjan) Si shembulli i bariut, i cili i ruan kafshët e tij rreth kufirit të tjetrit, të cilat ka shumë mundësi ta kalojnë atë kufi. Në të vërtetë çdo mbret i ka kufijtë e tij (që nuk dëshiron kush t’ia kalojë), kështu edhe Allahu i ka kufijtë e Tij, të cilët janë haramet (dhe nuk dëshiron të tejkalohen). Në trup është një copë mishi, e cila sikur të përmirësohet ajo, me të përmirësohet i tërë trupi, ndërsa po të prishet ajo bashkë me të prishet edhe trupi, e ajo është zemra”.

Ne emër te Allahut Mëshiruesit Mëshirëbërësit
Për të gjithë ata që kanë zgjedhur përdorimin e birrës pa alkohol ose birrën e pastër nga alkoholi.
Për te gjithë ata qe mendojnë se ajo është hallall (e lejuar) vetëm pse prodhohet ne Mbretërinë e Arabisë Saudite
uke menduar se është hallall sepse është e lejuar nga disa prej dijetareve islam, për të gjithë ata qe e përdorni haptas ditën e natën...
Le te dëgjojmë fetwan e dijetarit Usamah Abd El-Kerim Er-Rifaiu (Allahu e ruajt) pasi që ka bërë studim rreth kësaj çështje së bashku me një grup mjekësh dhe laborantësh.
Birra pa alkohol njihet me emra te ndryshëm si: Barbikana, Elmasa, Fejruz (emra të njohur në tokat arabe) e shumë emra tjerë. Shitet në dyqane, shkolla, universitete e në vend të tjera publike.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 22 Gusht 2013, 22:08

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme