Falja e namazit Kaza

Sigurisht se të ndikuar nga dijetarët islam si dhe nga terminologjia e jurisprudencës islame, popullata e jonë islame apo më mirë me thënë namazshumica e saj, e kanë të njohur termin “Kaza”, edhe pse ndoshta nuk kanë kapacitet shkencor islam për ta definuar atë mbi parimet e përgjithshme shkencore islame. Me çështjen e kazasë, në gjuhën arabe “el kadau” popullata jonë islame ka nënkuptuar kryerjen e një veprimi jashtë kohës së përcaktuar, respektivisht faljen e namazit që i ka ngelur pa e falur në kohën e përcaktuar për të, ose agjërimin e ndonjë dite të Ramazanit që nuk e kanë agjëruar në kohën e përcaktuar.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 23 Prill 2014, 06:12Shkruan: Shkruan: Prof. Jusuf ZIMERI

Rëndësia e sistemit të mendimit të Imam Maturidiut tek Shqiptarët Musliman

Imam Maturidiu është një ndër dijetarët më të rëndësishëm në botën islame, por megjithatë emri i tij mund të shikohet edhe si një nga profilet i cili gjatë historisë, nëpërmjet shkollës së tij, ka ndikuar në zhvillimin e formimit të njohjes së fesë te shqiptarët. Zhvillimi i metodës së tij nëpërmjet sistemit të teâ

Vazhdo leximin!

E Martë, 8 Prill 2014, 20:48Shkruan: Muin Sulejmani

Niqahu muaj ose vite para martesës është trillim i hoxhallarëve bashkëkohorë

Në shkronjat që do të derdhen nën titullin e lartshënuar do të mundohemi të qartësojmë një aktualitet të pamoralshëm në shoqëri. Mirëpo, i njëjti aktualitet në të vërtetë po maskohet me ligje të së drejtës islame duke i keqpërdorur ato.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 6 Mars 2014, 20:10Shkruan: Bunjamin Limani

A FALEMI ‘SIPAS SUNNETIT’

Cili është kuptimi i insistimit për ndonjë sunnet, nëse ai si pasojë rezulton me kryerjen e haramit. Jemi dëshmitarë se si disa njerëz në xhamitë tona insistojnë për disa sunnete të caktuara si: shprehja me zë e fjalës amin pas el-Fatihas, apo ngritja e duarve deri në pjesën e butë të veshëve pas rukusë, e nga ana tjetër, shumë rrallë i falin sunnetet të cilat i Dërguari i Allahut a.s. me xhelozi i ka falur dhe ruajtur.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Shkurt 2014, 20:34Shkruan: Elvir Duranoviq

Çeshtja e tevesulit

Esselamu alejkum!

Vazhdo leximin!

E Hënë, 13 Janar 2014, 15:42Shkruan: Shkruan: Jusuf ZIMERI

Vetë Pejgamberi s.a.v.s. e ka shënuar mewludin (lindjen) e tij!

Mevludi, dite qe duhet shenuar

Vazhdo leximin!

E Dielë, 12 Janar 2014, 16:08Shkruan: Përgatiti: Fatih Ibrahimi

Metn'ul-Werekat nga Imam el-Haremejn (shqip)

http://fibrahimi.wordpress.com/category/fikh/

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 16 Tetor 2013, 19:50Shkruan: Imam el-Haremejn el-Xhuwejni

Si t'i kuptojmë tekstet e paqarta ?

Prej cilësive të Allahut të Lartësuar është:”El muhalefetu lil havadithi[1]”,dhe argumenti për këtë cilësi,është fjala e Allahut të lartësuar ku thotë:"Asgjë nuk i shembëllen Atij. Ai i dëgjon të gjitha dhe i sheh të gjitha",(Shura-11).

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 12 Tetor 2013, 07:27Shkruan: Nuh Alij Selman el Kudah

Kontributi i Selefit të Devotshëm në Kalam

Veprat e Abu Hanifes në Kelam

Vazhdo leximin!

E Dielë, 8 Shtator 2013, 14:39Shkruan: G. F. Haddad

Diskutim i detajuar rreth vitrit, sipas fikhut Hanefij

Pyetja:

Vazhdo leximin!

E Martë, 27 Gusht 2013, 17:53

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme