Një vështrim mbi Wehhabizmin sipas Ehl-i Sunnetit

Wehabizmi është një rrymë ekstremiste, e përhapur këto dy shekujt e fundit brenda tokave islame, që ka ndërmarrë sulme të egra dogmatike ndaj shumicës së muslimanëve, duke i akuzuar ata si të dalë nga feja, politeistë dhe jobesimtarë.

Ejjub Sabri Pasha (v. 1308 H./1890), admiral i prapavijës në kohën e sulltanit të tridhjetë e katërt osman ‘Abdul-Hamid II (1258-1336 H/1842-1918) shkroi një libër historik, në të cilin ai e shtjelloi hollësisht wehhabizmin. (Mir‘at ul-Haramein, vëll. III, ff. 99; pesë vëllime në turqisht, Sh. B. Matba’e-i Bahrije, 1301-1306 H.)

Vazhdo leximin!

E Premte, 31 Gusht 2012, 15:08Shkruan: Ejjub Sabri Pasha

Duaja pas selamit

Allahu xh. sh. në Kur’an thotë:
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ . وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب .
“E kur ta kryesh (obligimin), atëbotë mundohu me adhurim (Allahut). Dhe, vetëm te Zoti yt përqëndro synimin!” (El-Inshirah, 7-8).

Vazhdo leximin!

E Dielë, 26 Gusht 2012, 08:54Shkruan: Sami Xheko

A e di vetëm All-llahu xh.sh. gjininë e fëmijën në mitrën e nënës?

Askush përveç All-llahut xh.sh. nuk mund ta përcaktojë (të di) natyrën e fëmijës

Vazhdo leximin!

E Hënë, 20 Gusht 2012, 08:19

Falja e namazit të natës me xhemat

Pyetja:

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 8 Gusht 2012, 15:11Shkruan: Jusuf Zimeri

Falja e xhumasë në më shumë se në një xhami në një vend

Në këtë temë do të shtjellojmë çështjen e dispozitës së lejimit apo moslejimit të faljes së namazit të drekës së fundit pas faljes së namazit të xhumasë, në ato vendbanime ku namazi i xhumasë falet në më shumë se në një xhami. Që kjo çështje të jetë sa më e qartë, doemos duhet të kthehemi dhe analizojmë çështjen se si falej namazi i xhumasë në kohën e Pejgamberit s.a.v.s., në kohën e Hulefai rashidinëve dhe në kohën e gjeneratës së parë të myslimanëve pas Pejgamberit s.a.v.s..

Vazhdo leximin!

E Enjte, 21 Qërshor 2012, 15:00Shkruan: Hfz. Irfan Abazi

Çështje fikhore:

A prishet abdesti nga rrjedhja e gjakut?

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 26 Maj 2012, 09:59

El-Fikh’ul-Ekber

Vepra e pare sistematike e shkences se besimit (akaidit)

Përkthimi dhe komenti: Nexhat S. Ibrahimi

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 23 Maj 2012, 22:06Shkruan: Imam Ebu Hanifeh r. a.

Ndarja e Teuhidit ne Rububijeh dhe Uluhijeh mes terminologjise dhe tendences per ta shfaqur si realitet

Me emrin e Allahut, e falenderoj Ate.Paqa dhe Bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin, Familjen e tij dhe Sahabet e tij, e me pas:

Vazhdo leximin!

E Dielë, 18 Mars 2012, 16:11Shkruan: Alban Çuli

Kitab’ul-vasijjeh[1]

Bism’il-lahi’rr-Rrahman’irr-Rrahim
(Në emër të Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit)

Falënderimi i qoftë Allahut, Krijuesit të botëve; Bekimi dhe shpëtimi i qoftë të parit të të gjithë pejgamberëve të Zotit, Muhammedit (s.a.v.s.), familjes së tij dhe mbarë shokëve të tij.
Ky është Kitab’ul-vasijjeh (Porositë) i Imamit të Madh Ebu Hanifes, Allahu e mëshiroftë për shokët e tij (r.a.); me rastin e sëmurjes së tij, nxënësve të tij iu ka thënë:

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 11 Shkurt 2012, 11:53Shkruan: Imam’ul-A`dham Ebu Hanifeh

NGA GOJA E SULLTANËVE TË DIJETARËVE SE KUSH ËSHTË EBU HANIFJA

Pergatiti: Muin Sulejmani

Vazhdo leximin!

E Dielë, 22 Janar 2012, 16:42

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme